ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Обстеження та лiкування проводитеся не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до
закiнчення термiну iнвалiдностi в лiкувальних закладах кримiнально-
виконавчоє системи.
2.2. Начальник медичноє частини установи кримiнально-виконавчоє
системи (далi - установа) вiдповiдау за своучасне медичне обстеження
засудженого iнвалiда та оформлення його медичноє документацiє.
2.3. Начальник установи вiдповiдау за своучасне направлення за-
судженого iнвалiда на медичне обстеження та подальшу передачу
необхiдних матерiалiв до МСЕК для проведення експертизи.
2.4. Експертиза засудженого iнвалiда проводиться МСЕК на виєзних
засiданнях в установах за домовленiстю мiж начальником установи та
головою МСЕК або заочно, у виняткових випадках, на пiдставi медичноє
справи i направлення за формою, яка встановлена Мiнiстерством
охорони здоров'я.
2.5. Оплата працi членiв МСЕК пiд час виєзних засiдань проводиться у
порядку, визначеному наказом Мiнiстерства охорони здоров'я Украєни
вiд 23.11.93 № 229 "Про затвердження iнструкцiє про порядок обчис-
лення заробiтноє плати працiвникiв закладiв охорони здоров'я та соцiаль-
ного захисту населення", зареустрованим у Мiнiстерствi юстицiє Украєни
27.12.93 за № 198.
2.6. МСЕК готуу про засуджених, визнаних iнвалiдами, довiдку.
Оригiнал довiдки додауться до особовоє справи засудженого iнвалiда.
Копiю довiдки в триденний термiн МСЕК надсилау до управлiння
соцiального захисту населення мiсцевих державних адмiнiстрацiй, на
територiє яких розташована установа.
2.7. Виплата засудженим пенсiє у зв'язку з iнвалiднiстю за час
позбавлення волi здiйснюуться на загальних пiдставах.
3. Порядок проведення експертизи засуджених,
iнвалiднiсть у яких настала пiд час вiдбування покарання
3.1. Експертиза засуджених, iнвалiднiсть яких настала пiд час вiд-
бування покарання, проводиться ЛТК згiдно з Положенням про лiкар-
сько-трудову комiсiю, зареустрованим у Мiнiстерствi юстицiє Украєни
09.03.2000 р. за № 156/4377 та затвердженим наказом Державного депар-
таменту Украєни з питань виконання покарань та Мiнiстерства охорони
здоров'я Украєни вiд 18.01.2000 № 3/6 , який зареустрований у Мiнi-
стерствi юстицiє Украєни 09.03.2000 за № 143/4364.
3.2. Призначення пенсiє цiй категорiє осiб проводиться пiсля звiль-
нення засуджених та звернення єх до органiв соцiального захисту на-
селення у встановленому законом порядку.
138
та заходи єх реабiлiтацiє
Перелiк медичних показань, якi дають право
на отримання соцiальноє пенсiє дiтям-iнвалiдам
вiком до 16 рокiв
Додаток 1
до наказу Мiнiстерства
охорони здоров'я Украєни
вiд 5 грудня 1991 року X* 175
1 .Назва захворювань та патологiчних станiв, якi дають право
на отримання соцiальноє пенсiє строком на 2 роки
Назва захворювань
та патологiчних станiв
Характеристика клiнiчноє картини
та функцiонального стану
1. Ураження нервовоє системи
та психiчнi ромади (травматологiчноє,
iнфекцiйноє, соматогенноє,
спадково-дегенеративноє етiологiє),
включаючи дитячий церебральний
паралiч.
Судиннi захворювання головного мозку
Стiйкi помiрно вираженi руховi
порушення (парези одноє або бiльше
кiнцiвок, гснералiзованi гiперкiнези,
порушення координацiє тощо), поуднанi
з порушенням мови, зору, слуху або без
них, що призводять до соцiальноє
дезаптацiє. Стiйкi порушення мови:
алалiя, афазiя, дизартрiя тяжкого
ступеня. Вираженi розлади функцiє
тазових органiв внаслiдок ушкодження
спинного мозку. Стiйкi терапевтичне
резистентнi епiлептиформнi стани (1 та
бiльше великих припадкiв в мiсяць або
частi припадки, малi припадки, в т.ч.
без судом, 2-3 рази на тиждень)____
Олiгофренiя
Ступiнь дебiльностi у поуднаннi з
вираженими порушеннями слуху, зору,
мови, опорно-рухового апарату,
функцiй iнших органiв та систем, якi
призводять до стiйкоє соцiальноє
дезадаптацiє, патологiчних форм
поведiнки
Шизофренiя та iншi ендогеннi психози
Затяжнi психотичнi стани
протя; ом 6-ти мсiсяцiв i бiльше
2.Уражсння внутрiшнiх органiв
та систем. Вродженi та здобутi
захворювання гортанi iа трахеє,
патологiчнi етани, що призводять до
стiйкого порушення функцiє дихання
Неможливiсть самостiйного дихання
без трахеотомiчноє трубки
139
Серцево-судиннi захворювання
(ревматизм,неревматичнi кардити,
порушення серцевого ритму)
та патологiчнi стани, що призводять
до серцево-судинноє недостатностi
Застiйна серцева недостатнiсть II та
вищого ступеня, сннкопальнi стани,
пов'язанi з порушенням ритму серця,
в т.ч. пiсля iмплантацiє кардiостимуля-
тора
Захворювання,патологiчнi стани, вади
розвитку шлунково-кишкового тракту
або (i) функцiє печiнки
Стiйко виражене порушення
функщiтравлення
або (i) функцiє печiнки
Гострий та хронiчний
гломерулонефрит
Виражене порушення функцiє нирок,
гостра ниркова недостатнiсть
Захворювання шкiри та слизовоє
оболонки, патологiчнi стани, що
призводять до великих уражень шкiри
або (i) слизових оболонок
Укривання виразками, еритродермiя,
бiопсируюче свербiння, порушення
функцiє кiнцiвок.ковтання, жування,
дефекацiє. Рiзке обмеження фiзичноє
активностi, соцiальна дезадаптацiя_
Системнi захворювання сполучноє
тканини (системний червоний вовчак,
склеродермiя, дерматомiозит, ЮРА
таiн.)
Тяжкий перебiг захворювань
з множинним ураженням втнутрiшнiх
органiв
Уродженi та спадковi захворювання,
вади розвитку системи крововторення,
патологiчнi стани, що призводять до
уражень системи кровотворення
Протягом року анемiчнi кризи частiше
1 разу на рiк, iз зниженням гемоглобiну
(менш iООг/л)
Геморогiчнi васкулити
гломерулонефрит
Перебiг захворювання 6 мiс. i бiльше
Назви захворювань та патологiчних станiв,
якi дають право на отримання соцiальноє пенсiє строком на 5 рокiв
i.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики