ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


для прапорщикiв, мiчманiв, вiйськовослужбовцiв надстроковоє служби,
вiйськовослужбовцiв, що проходять вiйськову службу за контрактом, i вiй-
ськовослужбовцiв-жiнок: по iнвалiдностi i групи - 480 процентiв, II групи -
420 процентiв, III групи - 240 процентiв мiнiмального розмiру пенсiє за
вiком;
(Пiдпункт "а" пункту 45 в редакцiє наказу Мiноборони № 83 вiд
12.03.97)
б) при настаннi iнвалiдностi внаслiдок причин, зазначених у пiдпунктi
"б" пункту 42 цього Положення:
для осiб офiцерського складу: по iнвалiдностi i групи - 260 процен-
тiв, по iнвалiдностi II групи - 1 ЗО процентiв, по iнвалiдностi III групи -
65 процентiв мiнiмального розмiру пенсiє за вiком;
для прапорщикiв, мiчманiв, вiйськовослужбовцiв надстроковоє служби,
вiйськовослужбовцiв, прийнятих на дiйсну вiйськову службу за контрактом,
вiйськовослужбовцiв-жiнок: по iнвалiдностi i групи - 240 процентiв, по iн-
валiдностi II групи - 120 процентiв, по iнвалiдностi III групи - 60 процентiв
мiнiмального розмiру пенсiє за вiком.
46. До пенсiє по iнвалiдностi, що призначауться вiйськовослужбовцям
(у тому числi до обчисленоє в розмiрi пенсiє за вислугу рокiв або в
мiнiмальному розмiрi), нараховуються надбавки:
а) непрацюючим iнвалiдам, якi мають на своуму утриманнi непраце-
здатних членiв сiм'є, що належать до осiб, якi забезпечуються пенсiую в
разi втрати годувальника (пункти 55, 56 i 61 цього Положення), та якi не
одержують трудову або соцiальну пенсiю - на кожного непрацездатного
члена сiм'є у розмiрi соцiальноє пенсiє, встановленоє Законом Украєни
"Про пенсiйне забезпечення" для вiдповiдноє категорiє непрацездатних.
В разi наявностi права одночасно на соцiальну пенсiю i надбавку на не-
працездатного члена сiм'є до пенсiє по iнвалiдностi призначауться за ви-
бором iнвалiда соцiальна пенсiя органами соцiального захисту населення
або надбавка. Виплата надбавки здiйснюуться у порядку, передбаченому
абзацом другим пункту 141 цього Положення;
б) iнвалiдам i групи, одиноким iнвалiдам II групи, якi потребують згiдно
з висновком вiдповiдного медичного закладу постiйного стороннього до-
гляду або досягли пенсiйного вiку, а також одиноким iнвалiдам III групи, якi
досягли пенсiйного вiку (чоловiки - 60 рокiв, жiнки - 55 рокiв), - на догляд
за ними у розмiрi соцiальноє пенсiє, встановленому вiдповiдно до статей 93,
94 Закону Украєни "Про пенсiйне забезпечення". При цьому до числа одино-
ких належать тi з iнвалiдiв, разом з якими не проживають єх працездатнi
дiти, брати, сестри, онуки, батьки або дружина;
186
---_,--- ---^.,^ ">.>.>.оiлА/iоию ^гат-
тя II Закону Украєни "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiє єх соцiального
захисту", - в розмiрi 250 процентiв мiнiмальноє пенсiє за вiком, а iнва-
лiдам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною (стаття 8
Закону Украєни "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi
та iнших громадян похилого вiку в Украєнi"), - в розмiрi 200 процентiв
мiнi- мальноє пенсiє за вiком.
(Пiдпункт "в" пункту 46 в редакцiє наказу Мiноборони № 83 вiд
12.03.97)
(Пункт 46 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiноборони № 83 вiд
12.03.97)
47. iнвалiдам з числа вiйськовослужбовцiв, якi постраждали вна-
слiдок Чорнобильськоє катастрофи i вiдносяться до категорiє i, до пенсiє
по iнвалiдностi, в тому числi обчисленоє з врахуванням надбавок (вста-
новлених пунктом 46 цього Положення), призначауться додаткова пенсiя
за шкоду, заподiяну здоров'ю, передбачена статтями 50 i 51 Закону Укра-
єни "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок
Чорнобильськоє катастрофи", в розмiрах:
iнвалiдам i групи - 100 процентiв мiнiмальноє пенсiє за вiком;
iнвалiдам II групи - 75 процентiв мiнiмальноє пенсiє за вiком;
iнвалiдам III групи; хворим внаслiдок Чорнобильськоє катастрофи на
променеву хворобу, - 50 процентiв мiнiмальноє пенсiє за вiком. До зазна-
чених iнвалiдiв i-iП груп належать особи, що стали iнвалiдами внаслiдок
поранення, контузiє, калiцтва або захворювання, одержаних в перiод ви-
конання робiт, пов'язаних з лiквiдацiую наслiдкiв Чорнобильськоє ката-
строфи;
особам, вiднесеним до категорiє 2, - ЗО процентiв мiнiмальноє пенсiє за
вiком;
особам, вiднесеним до категорiє 3, - 25 процентiв мiнiмальноє пенсiє за
вiком;
особам, вiднесеним до категорiє 4, - 15 процентiв мiнiмальноє пенсiє за
вiком.
48. Надбавки до пенсiй i додатковi пенсiє, передбаченi пунктами 46 i
47 цього Положення, можуть нараховуватися до пенсiй по iнвалiдностi
одночасно.
49. Пенсiє по iнвалiдностi, що призначаються вiдповiдно до пунктiв
42-45 цього Положення, пiдвищуються:
а) на 400 процентiв мiнiмальноє пенсiє за вiком - iнвалiдам i групи;
б) на 350 процентiв мiнiмальноє пенсiє за вiком - iнвалiдам вiйни
II групи;
в) на 200 процентiв мiнiмальноє пенсiє за вiком - iнвалiдам вiйни
III групи;
г) на 150 процентiв мiнiмальноє пенсiє за вiком - учасникам бойових
дiй, якi отримують пенсiє по iнвалiдностi, що настала внаслiдок причин,
зазначених у пiдпунктi "б" пункту 42 цього Положення, членам сiмей, за-
значеним у пунктi 1 статтi 10 Закону Украєни "Про статус ветеранiв вiй-
ни, гарантiє єх соцiального захисту", а також дружинам (чоловiкам) по-
мерлих iнвалiдiв Великоє Вiтчизняноє вiйни, якi не одружилися вдруге;
д) на 75 процентiв мiнiмальноє пенсiє за вiком - учасникам вiйни, на-
городженим орденами i медалями колишнього Союзу РСР за самовiдда-
187
ну працю i Бездоганну вiйськову ^лужиу о i".,^ " у^^.. ">,......". _... "
ноє вiйни, якi отримують пенсiє по iнвалiдностi, що настала внаслiдок
причин, зазначених у пiдпунктi "б" пункту 42 цього Положення; на 50
процентiв мiнiмальноє пенсiє за вiком - iншим учасникам вiйни, якi отри-
мують пенсiє по iнвалiдностi, що настала внаслiдок причин, зазначених у
пiдпунктi "б" пункту 42 цього Положення, а також дружинам (чоло-
вiкам), якi не одружилися вдруге, померлих учасникiв вiйни i бойових
дiй, партизанiв i пiдпiльникiв, визнаних за життя iнвалiдами вiд загально-
го захворювання, трудового калiцтва та з iнших причин, батькам, а також
дружинам (чоловiкам), якi не одружилися вдруге, вiйськовослужбовцiв,
осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ, якi за-
гинули, померли або пропали безвiсти в перiод проходження служби;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики