ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Заробiток що за-
лишився пiсля вiднiмання алiментiв, дiлиться на всiх членiв.
сiмє, яким згiдно з законом позивач зобовязаний надавати
утримання. В це число включауться i сам позивач. Лише в
тому разi, коли пiсля проведення подiлу частка заробiтку По-
зивача, що припадау на кожного з дiтей, якi з ним проживають,
буде меншою, нiж алiменти, суд матиме пiдстави до задоволен-
ня позову про зменшення єх розмiру.
Данi про те, що в сiмє позивача у iншi утриманнi, крiм
двох дiтей,у справi вiдсутнi.. Якщо на утриманнi позивача в
його сiмє знаходиться двоу дiтей, то висновок суду про те, що
пi дiти менш-забезпеченi матерiально, нiж дочка вiд першого
шлюбу, не вiдповiдау дiйсним обставинам справи. Змiна в роз-
мiрi Заробiтноє плати позивача в даному разi вирiшального
значення не мау, оскiльки зменшення суми зарплати вiдповiдно
зменшуу i. частку, що припадау на кожну дитину. При визна-
ченнi матерiальноє забезпеченостi дiтей iншi джерела єх утри-
мання,. в тому числi заробiток як дружини платника алiментiв,
- 140-
так i стягувача алiментiв та його дружини, не повиннi врахо-
вуватися. .
За таких обставин судовi рiшення не можуть залишатися в
силi.
Президiя постановила: протест заступника Голови Верхов-
ного Суду УРСР задовольнити. Рiшення народного суду м,
Свердловська та ухвалу судовоє колегiє Ворошиловградського
обласного суду скасувати, а справу передати на новий розгляд
до того ж суду в iншому складi суддiв. .


Суд може присудити алiменти на в
до подачi заяви про сгягиевня йяiм
: -три- роки, коли позивач ооямм д "","_"
№ одержання алiментiв з вiдомiятi, iим яе МiГ 1
внаслiдок ухилення встввиього . . . - . .-, i. ,
Постанова президiєКиєвського мiського суду , "
вiд 29 грудня 1992 р.
(витяг) .
Постановою народного суддi Залiзничного райнарсуду час-
тково задоволена заява про стягнення зi 3. алiментiв на утри-
мання дитини. -
У протестi Заступника Голови Верховного Суду Украєни
ставиться питання про єє скасування. Президiя Києвського мiсь-
кого суду знайшла, що протест пiдлягау задоволенню з таких
пiдстав. :
Згiдно з ст. 88 Кодексу про шлюб та сiмю Украєни алiменти
на неповнолiтнiх дiтей присуджуються з дня подйчi заяви до
суду. За минулий час суд може присудити алiменти за умов>
вказаних у пiй статтi, з урахуванням обставин кожноє конк-
ретноє справи, але не бiльш як за три роки.
Звертаючись до суду з заявою про стягнення алiментiв, Р,
просила стягнути алiменти з вiдповiдача на дитину, починаючая
з 1990 р. При ньому позивачка посилалась на те, що иаавi. ;i;"
розiрвання шлюбу 3. ухилявся вiд сплати алiментiв у
розмiрi, який передбачено законом, i не доплатив єй за 1<
1992 роки 3028 крб., приховуючи вiд неє розмiр ф
отриманих доходiв.
Лсупереч положенням, зазначеним у ст. 88 Коде
шлюб та сiмю Украєни, а також стагтямб, 15, ЗКЬД
Украєни, суддя розглянув вимоги позивачки без зя
явних умов, передбачених ст. 88 КпШС Ув "
питання про порушення цивiльноє справа i
вому засiданнi у встановленому порядку.
,.- 141 - -
До скарги в порядку нагляду позивачка додала документи
щодо нарахування заробiтноє плати вiдповiдачуза минулi роки
та розмiру виплачених ним алiментiв. Посилаючись на них,
позивачка вказала, на те, що вiдповiдач приховав частину до-
ходiв i не виплатив на .дитину алiменти у обсязi, який пере-
дбачено законом, .про що єй стало вiдомо в даний час.
Виходячи з наведеного, президiя Києвського мiського суду
.скасувала постанову суддi, а матерiали про стягнення алiментiв
повернула до суду для розгляду справи по сутi.
Якщо батьки мають декiлька дiтей, а позов простягнення
алiментiв предявлено до одного або кiлькох з них, суд при
визначеннi розмiру алiментiв повинен враховувати обовязок
iнших дiтей утримувати батькiв .
Постанова президiє Вiнницького обласного суду
вiд Є9 квiтня 1972 р.
(витяг)
Д. предявила позов до сина Д. про стягнення алiментiв на
ЄЄ утримання. Позивачка зазначала, що вона у непрацездатною
за вiком, одержуу пенсiю по 20 крб. щомiсяця, iнших засобiв-.
для iснування не мау, оскiльки за ставом здоровя не може
вести своу пiдсобне господарство та обробляти присадибну дi-
лянку. Вiдповiдач, який ранiше подавав єй матерiальну допо-
могу, останнi два роки грошей не надсилау, незважаючи на те,
що за своєм матерiальним становищем вiн спроможний робити
це. Позивачка; посилаючись на те, що вiдповiдач одержуу пен-
сiю в сумi 140 крб., а iншi дiти неспроможнi подавати єй
допомогу, просила зобовязати його сплачувати єй щомiсяця по
50крб.
Рiшенням народного суду Ямпiльського району постановле-
но стягувати з вiдповiдача на користь позивачкипо 40 крб.
У протестi заступник Голови Верховного Суду УРСР
просить скасувати рiшення народного суду i направити справу
на новий розгляд. Протест пiдлягау задоволенню з таких
пiдстав.
Задовольняючи позовнi вимоги Д., суд послався на те, що
вiн враховуу матерiальне становище сторiн та визнау, позов.
Проте з--наведеними мотивами погодитися не можна. Згiдно
з ст. 90 Кодексу про шлюб та сiмю алiменти на користь батькiв
стягуються з повнолiтнiх дiтей у твердiй грошовiй сумi, вихо-
дячи з матерiального i сiмейного становища кожного з дiтей i
батькiв та .з урахуванням можливостi батькiв одержувати алi-
менти один вiд одного. В разi, коли батьки мають кiлькох дiтей,
142
а позов предявлено до одного або кiлькох з них, суд при
визначеннi розмiру алiментiв повинен такох враховувати-
обовязок iнших дiтей утримувати батькiв.
З матерiалiв справи вбачауться, що, крiм вiдповiдача, у
позивачки у ще дiти, якi повиннi подавати єй матерiальну до-
помогу. В приуднанiй до справи довiдцi сiльськоє Ради зазна-
чено, що у позивачки, крiм вiдповiдача, у-ще пятеро дiтей.
Тому при визначеннi розмiру алiментiв суд повинен був вра-
хувати, що цi дiти також зобовязанi подавати матерiальну до-
помогу. У звязку з цш> суяунеобзыдно було перевiрити спро-
можшсть. аю-дйвiЙiйЙОНiЙЙi" -
навням" аавея<Й..;:рєМйЕааЄ(IД -аможе
залишатися в силi у звязку й iюруднiйв>>-iв>мог сг>ге-й 15 i
ЗО ЦПК.. 1 1 ii .; .-й-здййг
Президiя обласного суду скасувала рiшевия нарОдяфге суду,
а справу надiслала на новий розгляд до народного суду Єнiйого
району. . . !1 111;!11. -- .i"",;:-,
Вiдповiдно до ст. 69 Кодексу про шлюб та сiмю УРСР нри,
розглядi в судi спорiв про дiтей наявнiсть письмового висновку
органiв опiки i пiклування про те, з ким iз сторiн повинна бути
дитина, а також участь представника органiв опiки i пiклування
та прокурора в судовому засiданнi у обовязковими. Згiдно зi
ст. 129 цього ж Кодексу органами опiки i пiклування у вико-
навчi комiтети районних (мiських), сiльських або селищних
Рад народних депутатiв


Ухвала судовоє колеги в цивiльних справах-Верховного Суду
Украєни вiд 28 сiчня 1972р.
(в и т яг) ,
У жовтнi 1971 р; Р.Н. предявила а судi позов до М.Н. пр ;
розiрвання щлюбу. Позивачка зазначала, що перебувау з вiд
повiдачем у зареустрованому шлюбi з 17 лютого 1970 р. i мйє;
вiд нього двох дiтей: дочку К., 12 лютого 1961 р., та сина: М;,
22 травня 1965 р. народження. Пiсля народження другоє диПвЩ
чоловiк почав погано до неє ставитись, вчиняв сварки та б!
а з лютого 1971 р. позбавив єє можливостi користуватися сi
ною жилою площею та займатися вихованням дiтей: Вва
за таких обставин примирення неможливим, просила а
вiдповiдачем розiрвати й залишити дiтей на єє внхо
М.Н> предявив зустрiчний позов про переда1
обгрунтовуючи своє вимоги тим, що дружина не
дiтям належного виховання, оскiльки зловживау 4
- i43 -
Рiшенням народноє> суду Здолбунiвського району Рiвнен-
ськоє областi вiд 10 серпня 1971 р. шлюб мiх сторонами
розiрвано. Цим же рiшенням обох дiтей передано на виховання
матерi, а зМ.Н. на єє корисить стягнуто алiменти на єх утри-
мання у розмiрi 1/3 частини з усiх видiв заробiтку вiдповiдача,
починаючи з 11 серпня 1971 р. до повнолiття дiтей.
. Ухвалою судовоє колегiє Рiвненського обласного суду вiд 6
вересня 1971 р. рiшення народного суду залишено без змiни.
В протестi ставиться питання про скасування постановлених
судових рiшень у частинi передачi дiтей на виховання Г.Н. та
стягнення на єє користь алiментiв на єх утримання.
Протест пiдлягау задоволенню з таких пiдстав. Передаючи
дiтей на виховання Г.Н., народний суд послався на те; що
вiдповiдач .не довiв факту зловживання позивачкою алкоголем.
Крiм того, суд зазначив, що сiльська Рада народних депутатiв,
правлiння колгоспу та представник органiв опiки характеризу-
вали Г.Н. позитивно, тому немау пiдстав позбавляти єє можли-
востi виховувати дiтей. З тих хе мiркувань виходила i судова
колегiя обласного суду, залишаючи рiшення народного суду
без змiни.
Однак такий висновок суду не можна визнати обгрунтова-
ним, оскiльки суд дiйшов його без достатнього зясування об-
ставив у справi.
Вважаючи недоведеними твердження вiдповiдача про зло-
вживання позивачкою спиртними напоями, суд разом з тим не
дав- нiякоє оцiнки показанням одинадцятирiчноє дочки сторiн,
яка в судi висловила бажання залишитися з батьком, оскiльки
мати систематично бувау нетверезою. Суд не дав оцiнки i до-
вiдцi виконкому Єльпiиськоє сiльськоє Ради депутатiв трудящих
вiд.1 червня 1971 р., з якоє вбачауться, що-М.Н. двiчi звертався
до виконкому iз заявами про те, що позивачка систематично
пиячить. Згiдно зi ст. 69 Кодексу єгро шлюб та сiмю УРСР
при розглядi Спорiв про дiтей суд, якщо дитина досягла десяти
рокiв, повинен зясувати у неє, при кому з батькiв вона бажау
залишитися. Висловлене дитиною бажання не е обовязковим
для суду, якщо вiн визнау, що залишення дядини при тому з
батькiв, на якого вона вказуу, не вiдповiдау єє iнтересам.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики