ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


iз заяви позивача про поновлення касацiйного строку не
видно поважних причин, якi б перешкоджали йому своучасно
подати скаргу.Щодо його помилки в обчисленнi касацiйного
строку, то ця причина не може вважатися поважною для по-
новлення строку касацiйного оскарження.
Згiдно зi ст. 87 ЦПК, якщо кiнець строку припадау на день
неробочий, то за останнiй день строку вважауться перший пiсля
нього робочий день. У даному разi останнiм днем строку бу
робочий день.
Вiдмова обласного суду в поновленнi касацiйного строку
225 -
8 Бюл. законодавства, № 395
вiдповiдау вимогам ст. 89 ЦИК, i тому пiдстав для скасування
ухвали суду немау.
Судова колегiя ухвалила: скаргу П. залишити без задово-
лення, а ухвалу Кримського обласного суду вiд 3 червня
1974 р. - без змiни.
Питання про поновлення пропущеного процесуального строку
вiдповiдно до ст. 89 ЩiК суд вирiшуу з викликом сторiн i
повiдомленням осiб, якi беруть участь у справi
Постанова Президiє Кiровоградського обласного суду
i>
(витяг) - ..
Рiшенням Свiтловодського мiського народного суду ПК. та
В.К. вiдмовлено у позовi до О. та Л.К. про виселення i задо-
волене зустрiчний позов О. до П. та iнших про визнання обмiну
недiйсним. На це рiшення П. та iншi подали касацiйну скаргу
i просили суд поновити пропущений строк для оскарження у
касацiйному порядку рiшення народного суду. Ухвалою народ-
ного суду це клопотання залишено без задоволення. На ухвалу
народного суду заступник Голови Верховного Суду УРСР внiс
протест до президiє Кiровоградського обласного суду, виходячи
з того, що народний суд порушив порядок розгляду таких
клопотань.
Згiдно зi ст. 89 ЦПК питання про поновлення пропущеного
процесуального строку суд вирiшуу з викликом сторiн i по-
вiдомленням осiб, якi беруть участь у справi. З матерiалiв спра-
ви вбачауться, що П. та iншi вiдповiдачi за зустрiчним позовом
проживають у м. Ухтi Комi АРСР, а ведення справи вони
доручили адвокату Свiтловодськоє юридичноє консультацiє i
йому ж довiрили оскаржити судове рiшення. Проте вiн не ви-
конав цього доручення i не подав касацiйноє скарги на судове
рiшення. Одержавши касацiйнi скарги П. та iн., а також єх
заяву з проханням поновити строк на оскарження у каса-
цiйному порядку судового рiшення, народний суд вiдмовив у
задоволеннi зазначеного прохання, проте не викликав цих осiб
у судове засiдання, а отже - i не зясував поважностi пропу-
щення строку на оскарження у касацiйному порадку судового
рiшення.
Проте у касацiйних скаргах, а також у заявах про понов-
лення дропущеного строку на оскарження рiшення зазначало-
ся, що з рiшенням суду П. та iншi не були знайомi, а єх
представник не виконав доручення по його оскарженню. Вудь-
яких пояснень про причини невиконання адвокатом цього до-
- 226 -
ручення у матерiалах справи немау. За таких, обставин вiдмова
суду у поновленнi пропущеного, строку на оскарженнярiшення
не може. бути визнана обгрунтованою.
Президiя обласного суду протест задовольнила, скасувала
ухвалу народного суду i питання про поновлення пропущеного
строку передала на новий розгляд.
Вiдповiдно до статей 91, 94 ЦПК повiстка про виклик до суду
повинна бути завчасно вручена особi, яка викликауться, але
не пiзнiше нiж за пять днiв до судового засiдання пiд розписку
Постанова президiє Днiпропетровського обласного суду
вiд 7 жовтня 1992 р.
(витяг)
У листопадi 1991 р. А.Б. предявила позов до Б-iв про змiну
умов договору найму жилого примiщення. У судовому засiданнi
позивачка змiнила позовнi вимоги до вiдповiдачiв -i просила
провести примусовий обмiн жилого примiщення.
Рiшенням Баглiйського районного народного суду м. Днiп-
ропетровська вiд 27 травня 1992 р. позов А.Б. до В-iв про
примусовий обмiн примiщення задоволене. А.Б. вселена в квар-
тиру № 38 в будинку № 31 по вул. Запорiзькiй в м. Днiпро-
, дзержииську, а вiдповiдачi- в кв. 104 в будинку № 45 по
ул. Дунайськiй в цьому мiстi.
У касацiйному порядку справа не розглядалася.
У протестi заступника Голови Верховного Суду Украєни
| поставлено питання про скасування рiшеная з поверненням
| справи на" новий розгляд. Ї . Л1 " .:
1 Президiя Днiпропетровського обласно суду знайшла, що
: протест пiдлягау задоволенню з таких пiдстав. - ,
Вiдповiдно до статей 91, 94 ЦПК повiстка про виклик до
i суду повинна бути вчасно вручена особi, яка викликауться, але
ме пiзнiше нiж за пять днiв до судового засiдання пiд розписку.
Вiдповiдачi в скарзi в порядку нагляду посилаютвся на те,
що судовi повiстки єм не вручались i про час розгляду справи
они не були повiдомленi. Вiдомостi про вручення вiдповiдачам
судових повiсток в справi вiдсутнi.
Згiдно з п. i.ст. 172 ЦПК суд у таких випадках повинен
Вiдкласти розгляд справи. Проте суд всупереч вимогам зазна-
ченоє норми закону розглянув справу у вiдсутностi вiдповiдачiв.
Президiя Днiпропетровського обласного суду визнала, то
таких обставин рiшення суду вiдлягау скасуванню. -
. - - 227,- ,
,
Вiдповiдно до ст. 111 ЩiК. права й охоронюванi законом iнте-
реси недiуздатних громадян захищають єх батьки, усиновителi,
опiкуни або пiклувальники, якi представляють у суд докумен-
ти, що посвiдчують єх повноваження
Ухвала судовоє колеги в цивiльних справах Верховного Суду
УРСР вiд 10 сiчня 1979 р. ~
(ви т~я г) .
У лютому 1977 р. В.М. предявив позов до А.М. про ро-
зiрвання шлюбу i подiл майна. Позивач зазначив, що з 1964 р.
вiн перебувау в шлюбi з А.М. За цей час у них народилося
двоу дiтей - дочка 1966 р. i син 1975 р. Пiсля тогояк зникла
дочка (в 1974 р.), вiдповiдачка захворiла на психiчну хворобу,
в звязку з чим дальше з нею проживання стало неможливим.
В перiод шлюбу вони придбали майно: автомобiль "Жигулi",
гараж, меблi та iн. Кооперативну квартиру позивач мав до
шлюбу. Посилаючись на викладеш обставини, вiн просив ро-
зiрвати шлюб i видiлити йому автомашину та гараж. Квартиру
i решту майна залишити А.М.
Рiшенням народного суду Ленiнського району м. Запорiжжя
вiд 18 листопада 1977 р. шлюб розiрвано. В.М. видiлено машину
i гараж, всього на суму 4308 крб.; А.М. - решту майна на
1236 крб. зi стягненням з В.М. на и користь компенсацiє
1536 крб.
У касацiйному порядку справа не розглядалася. Протест
Голови Верховного Суду УРСР про скасування рiшення пiд-
лягау задоволенню з таких пiдстав. Постановлюючи зазначене
рiшення, суд виходив з того, що А.М. визнана недiуздатною,
єє iнтереси представляу батько, який позов про подiл майна
визнав. Вартiсть спiльного майна подружжя становить 5544 крб.
Проте з такими доводами погодитися не можна. В силу
ст. 111 ЦПК права й охоронюванi законом iнтереси недiу-
здатних громадян та осiб, якi не мають повноє дiуздатностi,
захищають єх батьки, усиновителi, опiкуни або пiклувальники,
якi представляють судовi документи, що посвiдчують єх повно-
важення.
З матерiалiв справи видно, що вiдповiдачки в судовому за-
сiданнi не було, у справi брав участь-єє батько, але вiн не мав
на це повноважень вiд органiв опiки i пiклування. У звязку
з цим вiн не мiг представляти єє iнтереси.
В порушення вимог статей 15, ЗО ЦПК суд не перевiрив
обгрунтованостi заяви В.М. про розiрвання шлюбу. Крiм того,
проводячи подiл майна подружжя, суд не зясував його Дiйсноє
вартостi. Вартiсть майна, присудженого вiдповiдачцi, взята без
врахування його зносу. .
Згiдно з п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду УРСР
вiд 15 червня 1973 р. "Про Деякi питання, що виникли в
судовiй- практицi по застосуванню Кодексу про шлюб та сiмю
УРСР" страхове вiдшкодування належить до спiльного майна
подружжя. Суд включив 347 крб. страховоє суми в спiльне
майно, але не зясував, чи Одержана вона i ким.
За таких обставин рiшення пiдлягау скасуванню. До того
ж ухвалою судовоє колегiє в цивiльних справах Верховного Суду
УРСР вiд 10. сiчня 1979 р. рiшення народного суду, яким
визнано А.М. недiуздлатною i на яке посилауться суд у данiй
справi, скасоване. ,
При новому розглядi справи судовi необхiдно повнiше пе-
ревiрити . всi обставини справи.
На пiдставi наведеного судова колегiя в цивiльних справах
Верховного Суду УРСР ухвалила: протест задовольнити, а рi-
шення Ленiнського району м. Запорiжжя скасувати i справу
надiслати на новий розгляд.
Вiдповiдно до ст. 103 ЩiК суд не приймау вiдмови вiд позову,
якщо ця дiя суперечить законовi або порушуу будь-чиє права
i охоронюванi законом iнтереси
Постанова президiє. Донецького обласного суду
вiд 27 серпня 1970 р.
(в и тяг)
У листопадi 1968 р. Ф. предявив у судi позов до Ж. про
розiрвання шлюбу та подiл двокiмнатноє кооперативноє Квар-
тири. Своє позовнi вимоги вiв огрунтував тим> що мiж ним i
вiдповiдачкою виникали сварки, у звязку з чих воих у червнi
1968 р. припинили сумiсне проживание. Ще я 1966 р. вiн
вступив до жнтлово-будiвельного кооперативу. В даних час
йому надана двокiмнатна квартира, в яку мау вселитися й
вiдповiдачка.
Рiшенням народного суду Калiшнського району Донецька
вiд 25 листопада 1968 р. позов задоволене. Постановою президiє
Донецького обласного суду вiд ЗО жовтня 1969 р. рiшення
народного суду в частинi подiлу паю у житлово-будiвельному
кооперативi скасовано, а справу надiслано на новий розгляд.
Ухвалою народного суду Куйбишевського району Донецька вiд
12 грудня 1969 р. провадження в справi закрито. Ухвалою
судовоє колегiє Донецького обласного суду вiд 29 грудня 1969р.
ухвалу народного суду залишено без змiн. -


-229-
У протестi заступник Голова Верховного Суду УРСР про-
сить ухвали народного й обласного судiв скасувати i справу
надiслати ва новий розгляд.
Протест пiдлягау задоволенню. Залишаючи ухвалу народ-
ного суду без змiни, судова колегiя обласного суду послалась
на те, що вiдповiдно до ст.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики