ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

рецензент:
кандидат юридичних наук, професор, член-кореспондент Академiє правових наук Украєни, завiдувач кафедри трудового права Нацiональноє юридичноє академiє Украєни iм. Ярослава Мудрого єє. i. Жигалкiн
Автор:
доктор юридичних наук, професор В. i. Прокопенко
Прокопенко В. i.
Трудове право Украєни:
харкiв: - Фiрма <Консум>, 1998.
Пiдручник для юридичних вузiв i факультетiв.
У пiдручнику висвiтлюються загальнотеоретичнi та практичнi аспекти суспiльних
вiдносин, що становлять предмет регулювання трудового права, принципiв, джерел
i суб'уктiв трудового права, загальнi засади правовоє органiзацiє
працевлаштування громадян Украєни.
Особлива частина пiдручника трудового права подауться з широким використанням керiвних вказiвок Пленума Верховного Суду Украєни, судовоє практики по розгляду трудових спорiв, що робить пiдручник корисним не тiльки для студентiв юридичних вузiв, а й для широкого кола юристiв-практикiв, якi займаються питаннями трудового права.
П
I8ВN 966-7124-29-0
ББК 67.305я73
Без обьявл.
1207000000-014 <Консум> - 98
c Прокопенко В. i., 1998
c Спiльне пiдприумство з iноземними
инвестицiями фiрма <Консум>,
оформлення, 1998 R Спiльне пiдприумство з iноземними
инвестицiями фiрма <Консум>, 1998
ЗМiСТ
Загальна частина
Роздiл i. Предмет трудового права Украєни ................... У
 1. Власнiсть нацiональних багатств Украєни як основа
суспiльноє органiзацiє працi .......................... 7
 2. Поняття трудового права Украєни як галузi права. Мiсце
трудового права в системi права Украєни ............... 11
 3. Суспiльнi вiдносини, що становлять предмет регулювання
трудового права Украєни ........................... 15
 4. Метод правового регулювання трудових вiдносин ........ 20
 5. Функцiє трудового права Украєни ..................... 23
 6. Вiдмежування трудового права вiд сумiжних галузей права . . 26  7. Система трудового права Украєни .................... 32
Роздiл П. Основнi принципи трудового права Украєни ......... 36
 1. Поняття основних принципiв трудового права Украєни.... 36
 2. Основнi права i свободи громадян, закрiпленi в Конституцiє Украєни, що визначають принципи правового регулювання трудових вiдносин................................. 40
 3. Принципи трудового права, закрiпленi в Кодексi законiв про працю Украєни та iнших законодавчих актах про працю .......................................... 43
 4. Змiст принципiв трудового права ..................... 46
Роздiл III. Джерела трудового права Украєни................. 58
 1. Поняття джерел трудового права Украєни, єх класифiкацiя 58  2. Конституцiя Украєни як основне джерело трудового права 63  3. Кодекс законiв про працю Украєни та iншi законодавчi
акти Украєни, що регулюють трудовi вiдносини .......... 66
 4. Пiдзаконнi акти, що регулюють трудовi вiдносини ....... 70
 5. Локальнi правовi норми ............................ 74
 6. Значення керiвних роз'яснень Верховного Суду Украєни для однакового застосування судами чинного законодавства про працю................................... 77
 7. Диференцiацiя трудового законодавства Украєни ......... 83
 8. Мiжнароднi правовi акти про працю .................. 88
Роздiл IV. Суб'укти трудового права Украєни................. 93
 1. Поняття суб'укта трудового права Украєни ............. 93
 2. Громадяни як суб'укти трудового права Украєни ......... 97
 3. Власник або уповноважений ним орган як суб'укт трудового права Украєни............................... 105
 4. Пiдприумство як суб'укт трудового права Украєни....... 109
 5. Трудовий колектив як суб'укт трудового права Украєни . . 113
6. Профспiлковий орган пiдприумства як суб'укт трудового
права Украєни................................... 116
 7. Державнi органи, якi виступають суб'уктами трудового
права Украєни ................................... 124
Роздiл V. Колективний договiр .......................... 126
 1. iсторiя виникнення колективних договорiв i етапи єх розвитку в Украєнi.................................. 126
 2. Загальна характеристика мiжнародних правових норм, що
регулюють порядок укладення колективних договорiв. ... 132
 3. Поняття колективного договору. .................... 137
 4. Поняття колективних угод та єх види ................. 141
 5. Колективнi переговори по укладенню колективного договору ......................................... 146
 6. Порядок укладення колективного договору i його змiст . . 152  7. Контроль за виконанням колективного договору i види
вiдповiдальностi за невиконання його зобов'язань ...... 157
Роздiл VI. Трудовi правовiдносини........................ 160
 1. Поняття трудових правовiдносин .................... 160
 2. Умови виникнення трудових правовiдносин ........... 163
 3. Пiдстави виникнення трудових правовiдносин ......... 166
 4. Змiст трудових правовiдносин ...................... 174
Роздiл VII. Правова органiзацiя працевлаштування громадян . . . 178
 1. Поняття зайнятостi населення. Правове регулювання працевлаштування громадян Украєни ................... 178
 2. Мiжнароднi правовi акти про зайнятiсть .............. 182
 3. Державнi гарантiє права на вибiр виду зайнятостi в Украєнi 188  4. Поняття працевлаштування та його правовi форми ...... 193
 5. Правовi вiдносини органiв державноє служби зайнятостi
з пiдприумствами ..............................
 6. Поняття безробiтного i його правове становище ......
193
201
204
Особлива частина
Роздiл VIII. Трудовий договiр ..........................
 1. Поняття трудового договору.......................
 2. Змiст трудового договору .........................
 3. Загальний порядок прийняття на роботу ............
 4. Види трудового договору ........................
 5. Переведення на iншу роботу .....................
 6. Пiдстави припинення трудового договору ...........
7. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи працiвника.
212
212 217 220 223 229 235 245
 8. Загальнi пiдстави розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу ...... 251
 9. Додатковi пiдстави розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики