науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 Те о манiя - цс iдея, за якою нам нiбито притаманна
могутнiсть богiв й буцiмто в кожний момент, коли б ми лише
цього схотiли, зможемо поставити все на своє мiсця або ж змi-
нитися. Важливо забезпечити в терапiє усвiдомлення iнверсiє:

вiдхилення, iгнорування та викривлення реальностi, яка висту-
пау неначебто покаранням, що накладауться на нас життям.
Руйнуу психiку почуття заздростi до Бога та вiдчуття себе Бо-
гом.

Вважаумо, що важливим моментом у дослiдженнях Н. Р. Кеп-
пе у його увага до деструктивноє ролi викривлень у формуваннi
невротичних проявiв. Згiдно з нашими переконаннями, на цьо-
му тримауться вся система психологiчних захистiв, для якоє
вiдступ вiд реальностi у необхiдним компонентом (перехiд у
сферу фантазiє, пропуск даних i т. п.). Багатолiтнiй досвiд гру-
повоє психокорекцiє переконуу, шо наслiдком дiє "психологiчних
захистiв" у тенденцiє до психологiчноє iмпотенцiє та
психологiчноє смертi. Дослiдження Кеппе пiдтверджу-
ють цю тезу, але не в планi глибинноє психологiє, а на пове-
дiнковому рiвнi. Особливо це розкривау феномен заздрощiв,
iнтроверсiє, теоманiє, мегаломанiє та алiснацiє (витiснення усвi-
домлення), що призводить до неприязнi, страху, ревнощiв.
Проте психоаналiтична трилогiя не пояснюу походження цих
деструкцiй. Такi деструктивнi прояви психiки ми пояснюумо
функцiонуванням базових форм захисту, на пiзнання яких зо-
рiунтована вся робота в групах АСПН.

На якi ж механiзми психологiчних змiн робить ставку iнте-
гральний психоаналiзi На переборення алiснацiє - ви-
тiснення процесу усвiдомлення. iншими словами: людина не
бажау усвiдомлювати помилки, якi вчиняу, й цьому сприяу
теоманiя. Тобто людина вiрить у власну досконалiсть i всемо-
гутнiсть, доступнi лише Боговi, а психотерапевт повинен зму-
сити єє усвiдомити власнi вiдхилення вiд реальностi.

Слабкою стороною iнтегрального психоаналiзу, в нашому
баченнi, у тс, що психiка не розглядауться цiлiсно, з урахуван-
ням несвiдомого. Несвiдоме Кеппе вiдносить до неiснуючого, а
тому й стверджуу: "не можна вивчати неiснуючу психiку". З
цим аж нiяк не можна погодитися, бо неiснуючим несвiдоме у
лише для самого його носiя (субукта), а не для стороннього
спостерiгача. i хоч Ксппс, позитивно ставлячись до спонтанностi,
зазначау: "тдиний шлях пiзнати кого-небудь краще лежить через
дiалектичний процес, процес, що вiдбувауться спонтанно" ,проте вiн не використовуу можливостi пiзнання психiки iз єє
допомогою, бо iгноруу феномен несвiдомого.

Вiдкидаючи психоаналiз з усiма його здобутками в пiзнаннi
глибинних структур психiки, iнтегральний психоаналiз особли-
вого значення надау волi . У звязку з цим недiючими стали
концептуальнi положення психоаналiзу: витiснення, опори, за-
хисти й iн. Феномен витiснення пiдмiнюуться небажанням
усвiдомлювати (алiенацiсю). Якщо в психоаналiзi, та й в
наших дослiдженнях, елемент спонукання до усвiдомлення вiд-
сутнiй , то в iнтегральному психоаналiзi вважауться необхiдним
"застосовувати глибинний аналiз, за якого психоаналiтик не
дозволяу пацiунтовi уникнути усвiдомлення".

Нам здауться, тут можна знайти порушення етично-профе-
сiйних норм психотерапiє (та психокорекцiє), бо, в нашому ро-
зумiннi, в такому разi може бути присутнiй елемент свавiлля й
прихованого психологiчного тиску на клiунта. Якщо ми в своєй
практицi покладаумо надiю на розвиток розуму, iнтелекту через
пiзнання логiки несвiдомого, то iнтегральний психоаналiз - на
почуття. Ось як про це пише його основоположник Кеппе: "iн-
тегральний психоаналiз був побудований цiлком на експери-
ментуваннi, яке привело до висновку, що фундаментальний
елемент людини у почуття (релiгiя). Центральним почуттям
вважауться любов, "Коли почуття любовi пiддасться обструкцiє
з боку суутностi, заздрощiв, ненавистi, в результатi виходить
дезорiунтована особистiсть" .

Одначе при цьому Кеппе йде по поверхнi, констатуючи, як
зовнiшнiй спостерiгач, дезiнтеграцiю особистостi. Ми
ж переконанi, що всi тi деструкцiє, на якi вiн указуу, сприяють
внутрiшнiй субуктивнiй iнтеграцiє психiки субуктом.
Адже субуктивна iнтеграцiя здiйснюуться завдяки iнверсiє, ви-
кривлення реальностi, вiдступу вiд неє на догоду потребам iде-
алiзованого "Я" та iн. Тому iнтегральний психоаналiз, хоч i
спонукау субукта до усвiдомлення iнверсiє, тим же його й де-
зiнтегруу, не дбаючи про наступну стадiю iнтеграцiє, яка може
сприяти психiчному оздоровленню та розвитковi. Механiзми,
якi ми називаумо "позитивною дезiнтеграцiую та вто-
ринною iнтеграцiую", випадають iз поля зору аналiтич-
ноє трилогiє. Це й зрозумiло: за вiдсутностi категорiє "несвiдо-
мого" нiяк пояснити наявнiсть субуктивноє iнтеграцiє.

Дискретний пiдхiд до розумiння психiки, фактично присут-
нiй у данiй теорiє, не враховуу внутрiшнiх механiзмiв особистiс-
них змiн, якi вiдбуваються на латентному рiвнi. Тому у

За нашим переконанням, найбiльшу дiувiсть мау та iнформацiя, яка е
значущою для субукта з внутрiшньозумовлених причин, якщо вона вiдповiдау
тенденцiям захисноє системи, особливо базовим (особистiсцим) захистам.

зрозумiлою апеляцiя до феномена воля, який повязууться з
емоцiйною сферою. Але ж не слiд забувати, що почуття "у усiм
лише в царствi фантазiє".

Щоб керувати змiнами на латентному рiвнi, потрiбно адек-
ватно психодiагностувати, а для цього самi науковцi не повиннi
iнверсувати реальнiсть, iз якою мають справу, перекручувати
єє. В психоаналiтичнiй же трилогiє цс робиться з самого початку:

психiка сприймауться однобоко через свiдоме з iгноруванням
несвiдомого. Й особливо опукло це проглядауться через став-
лення Кеппе до феномену "лiбiдо". Кеппе та його послiдовники
звинувачують 3. Фрейда в тому, що вiн "плутав подавлення
любовi з подавленням сексу". За цього переконання доцiльно
подавляти секс, сприяючи розвитковi любовi. Виникау запитан-
ня: де ж тут мiсце iнтегральностi (аналiзовi), значущiсть якоє
пiдкреслюуться назвою теорiє. Клаудiа Пачеко, послiдовниця
Кеппе, мотивуу це так: "Спартанцi досягли таких екстраорди-
нарних фiзичних i психологiчних можливостей, дякуючи сво-
уму стримуванню". Звичайно, можна погодитися з єє
твердженням, що "людина, яка активно вiддасться сексуальним
заняттям або фантазiям, створюу у себе стрес (фiзiологiчну
втому)" . Проте, якщо вiдкинути несвiдоме, в актив дослiд-
жень "Трилогiє" не потрапляу феномен Едiповоє ситуацiє, яку
переживау iндивiд у дитинствi, а також тс, що лише платонiчнi
порухи душi повязували його з близькими людьми. Єнцестуознi
потяги, що розвиваються в дитинствi, створюють у зрiлому вiцi
непереборнi труднощi V злиттi нiжностi та чуттувостi в одне
русло, що й породжуу феномен, названий 3. Фрейдом "пси-
хiчна iмпотенцiя ".А це якраз i не дау людинi бути чут-
туво (сексуально) щасливою з коханою людиною. Пачеко сама
констатуу цей факт: "Коли той, хто любить, бачить коханого,
вiн починау вiдчувати всi симптоми, характернi для тривоги:

серцебиття, слабкiсть у колiнах, вологi руки, запаморочення..."
Хiба це не ознаки страху зближення з iнцестуозним обуктомi
Ми маумо досить доказiв того, що обукти iнцестуозних потягiв
мають тенденцiю замiщення iншими - ось витоки психологiч-
них труднощiв чуттувого зближення з ними. Кеппе вбачау про-
блеми в тому, що людина "роздiлила саму себе на двi частини:

реальну, яку вона подавляу, й штучну, яку вона стримуу" .
Коли ж ми будемо пiдштовхувати iндивiда до подавлення (ви-
тiснення) сексуальних потягiв, що прагнуть фiзичноє реалiзацiє,
чи не у цс "штучною стимуляцiую"i Нам здауться, що так. Ми
вбачаумо завдання психолога в допомозi людинi позбутися уяв-
них проблем, породжуваних незавершеними лiбiдiозними спра-
вами дитинства. В супротивному випадку нереалiзована енергiя
знаходитиме шляхи мортiдiозного (деструктивного) виходу й
патологiчноє реалiзацiє. Такi деструктивнi форми вияву "лiбiдо"можуть створити напрям активностi - "до психологiчноє
смертi". Вона прихована вiд свiдомостi, хоч i впливау на
поведiнку й виражауться у психiчнiй iмпотенцiє. Та це пiдтверд-
жууться й самими висновками Кеппе: "Захворювання у актом
вiдмови вiд життя"

За нашим переконанням, без розумiння витокiв особистiсних
проблем, якi вiдчувау субукт на периферiйному рiвнi, не можна
сподiватися тривалого успiху психотерапiє.

На особливу увагу заслуговуу вбачання такоє основноє при-
чини неврозу в теоманiє (уявлення себе Богом); бажання бути
iншим Богом, що, природно, породжуу вiдхiд вiд реальностi.
Деструктивний вплив такого моменту на психiку не викликау
у нас заперечення. А терапiя аналiтичноє трилогiє, як стверд-
жують ЄЄ представники, якраз i полягау в тому, щоб позбавляти
людину вiд деструктивних тенденцiй викривлення реальностi.
Кеппе пише: "... ховаючи вiд себе реальнiсть, ми стаумо нездат-
ними бачити красу i добро" . i в той же час вiн намагауться
пiдвести клiунта до розумiння того, що: "оскiльки ми створенi
за образом i подобою Бога, Вiн повинен дозволити нам мати ту
ж саму свободу, якою володiу сам, у виборi чого б то не було
за нашим бажанням" . Але ж саме цього й хотiв клiунт. Такий
пiдхiд, як нам здасться, живить прояви теоманiє, яку потiм
iнтегральний аналiз ставить за мету нейтралiзувати в терапiє.
Така суперечнiсть не лише не вiдповiдау назвi "iнтегральний",
а и веде до теоманiє. Ось як пише Кеппс: "Це в нашiй волi, або
дедалi бiльше бути схожими на Нього (на Бога. - , або
ж стати зовсiм з Ним не схожими через вiддалення вiд Нього" 23.
Психотерапiя iнтегрального психоаналiзу стверджуу:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США

Рубрики

Рубрики