науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Я не могла його нi з
чим зрiвняти, i щоб було зрозумiло, домалювала баночку з-пiд
чорнила, яке розлилося.

Мал. 92 - "Мiй звичайний емоцiйний стан"

П.: Зимою й лiтом усе одним кольором. Десь у Вас щось було

вiдмiнне , iнше є

Мал. 91 - "Мiй звичайний день"

П.: А що означау ялинка - неприступнiсть, колючiстьi
А.: Я хотiла показати, що вона завжди зелена, не мiнясть
ся. Але зараз думаю, що сюди знову пiдходить та маска.
"Ялинка" мiстить у собi тс, що потрiбно було б показати, а я
не показала.

248

Мал. 93 - "Моє бажання"

П.: Щоб був рай у куренii А що це за полiно таке великеi
А.: Щоб ми вмiстилися тут. Я тебе не одну уявляю.

Мал. 97 - "Звичайний психiчний стан близьких менi лю-
дей"

П.: Це водоспадi Цс бiльше стосууться батька.
А.: Батько у нас нестриманий. iнакше його я не змогла б
намалювати. Ми не сваримось, але емоцiйна напруженiсть у.

Мал. 94 - "Конфлiкт"

П.: В чому тут конфлiктi Так, за малюнком, i не скажеш,
що конфлiкт у.

А.: Я хотiла сказати, що будь-який конфлiкт накладау вiд-
биток на цi квiти. Можливо, крапля неприродно впала на пе-
люстку, й вона згорнулася. Так будь-який конфлiкт дау свiй
вiдбиток.

П.: З iншого боку, пелюстка згорнулася й вiдпалаi

А.: Так, вона засохла.

Мал. 81 - "Неiснуюча тварина"

П.: Що це ви написалиi

А.: "Благодар".

П.: Хвiст, як у птаха. Бузковi чорнила, нiжки, маска.

А.: Тс, чого не iснуу в фiолетовому кольорi.

П.: Наче птах, що летить до сонця. Також намальована
тварина - високо й близько до сонця. Фактично, мовби в кос-
мосi перебувау. i ця тварина - начебто всi Вашi хвилювання
й страхи. Тварина зображена в пiдвiшеному станi, бо не можна
сказати, що вона летить, рухауться. Й знову у рiзниця мiж
переднiми лапками й потенцiйною активнiстю задньоє частини.

А.: У мене е вiдчуття: я не вмiю водити автомобiль, але менi
здауться, якби сiла за кермо - зразу поєхала б i на будь-якiй
швидкостi. Можливо, справдi "нереалiзацiя". У мене стiльки
енергiє, що вона горить у менi. Здауться, менi потрiбно цю
енергiю кудись дiти, але фiзично... Може, це повязано не з
фiзичною працею, може потрiбно вiддати єє людям...

Мал. 88 - "Людина, яку я вiдчужую"

(Малюнок повязаний з морем, як на мал. 84 - "Людина,
яку я люблю").

А.: Менi, очевидно, не слiд iдеалiзувати цю людину.

П.: Вiд цього нiчого не змiнеться.

А.: Мал. 94 "Конфлiкт" i мал. 88 "Людина, яку я вiдчу-
жую "- схожi.

П.: Цс протилежностi. Ми виходимо на Вашi бажання, щоб
"було в клiтцi". Але коли буде "в клiтцi", згаснуть усi форми.

249

17

Т. Яценко

Мал. 82 - "Сприймання минулого, яке не можна виправити". З
iншого боку, це в фарбах, але "Я" не люблю те, що повязане з
морем, водою, з падiнням. (Мал. 88 - "Людина, яку я вiдчу-
жую"). Й цей бузковий колiр на мал. 89 - "Людина, яка психо-
логiчно не iснуу". Дитина намальована так, що с ризик падiння.
Малюнки показують, що в дитинствi у Вас було тяжiння до бать-
ка, й. воно витiснене з вашоє свiдомостi. Вам нiколи не спадало на
думку, щоб ваш партнер у життi був схожим на вашого батькаi
А.: Частково-

П.: А малюнки показують (наприклад, мал. 80 - "Чоловiк,
жiнка i я"). Нiякоє жiнки тут начебто й немау, окрiм Вас. Вона
зливауться з чоловiчою фiгурою, i здасться, що "жiнка" i "Я" -
цс i с жiнка. Це злиття. Взасмопсрсхiд. Начебто сам факт, що
Ви народженi вiд батька, тут домiнуу над усiм iншим.

А.: Я дуже схожа на батька. Хоч зовнi сестра схожа на
батька, а я - на матiр, але я памятаю свою схожiсть iз батьком,
багато в чому повторюю його.

П.: Те, шо ви схожi з матiрю, для батька служить якоюсь
стимулюючою енергiую, пiдживленням. Його ви вабите як жiн-
ка! Ви повторюуте матiр у молодостi. Як майстерно виконаний
мал. 86 - у виглядi розставлених нiг, але так, щоб сексуальна
частина була закоита. Чоловiк намальований так, начебто вiн
не дивиться "туди". Очi заплющенi. Дуже оригiнальнi малюнки!
Цс вираження iнцестуозного тяжiння, тобто забороненого, на
що накладено табу.

Ось у чоловiка заплющенi очi. У жiнки це - як ноги i як
волосся, тобто нижня частина якоє мау вiдношення до чутливо-
стi, але - спробуй доведи, що вона дiйсно там представлена!
Але iснуу тяжiння, цс волосся у виглядi нiжок i те, шо "Я" несу
в собi чоловiчин потенцiал. Це, якщо розглядати голiвку, вона
начебто чайка, чи ще щось - символ чоловiчого фалоса. Але
якщо розглядати малюнок унизу, то це символiзуу чоловiчу
iмпотенцiю, й залишауться жiнка, котра несе в собi чоловiчий
потенцiал. Але все зображено в сiрому кольорi (мал. 80), тобто
"бачу в чоловiчо-жiночих стосунках себе наполовину". Зокрема,
чуттува сторона. Й цс- повязано з батьком.

Чоловiк намальований якось неприумно - борода, щетина.
Так, що й не доторкнувся б до нього. Тобто табуйованiсть вiд-
носин тут с. Але тут с й те, що людина, котру я поважаю (мал.
86), теж мау такi колючки, щетрiну, тобто Ви начебто свого
батька поважауте й не поважауте (амбiвалентнiсть). Це Вас
зупиняу. "Табу" просто так не накладауться. Воно породжууться
за рахунок амбiвалентностi почуттiв до людини, до котроє у
тяжiння. Просто не вiдбувауться витiснення, а вiдбувауться це
за рахунок додаткових засобiв. Це - "Я" вiдчужую через ко-
лючiсть i рiзкiсть можливу емоцiйнiсть.

250

Цiнууться чоловiча потенцiя, але з цим у Вас труднощi. У
Вас бажання чуттувого уднання вступау в протирiччя з Вашими
можливостями.

Ось цей кiнь (мал. 28) - це, за Фрсйдом, символ чуттувостi,
отже, людина (iстота) - це "збентежений кiнь", а вгорi -
вершник.

Добре зобразили, за рахунок передньоє частини, стан спокою
(статики). Чуттувiсть вiдчужууться: вона табуиована, заборо-
нена. Й Ви надауте коневi статичностi. "Хотiлось би..." - гово-
рить задня частина, але ноги у коня зiмкнутi. "Хотiлось би, але
не дозволено". Бажання й можливiсть вступають у величезне
протирiччя.

А.: Справдi, багато чого хочеться, але виникау багато при-
чин, щоб не реалiзувати бажання, й доводиться вiдмовлятися
вiд того, чого бажауш. Я це вiдчуваю постiйно.

П.: Спробуумо проiгнорувати тему малюнкiв i здiйснити уза-
гальнений аналiз. Ми бачимо лише малюнки, Єхнiй змiст, виз-
начений активнiстю несвiдомого, який подауться в закон-
спiрованому виглядi. Пiд захистом тiує чи iншоє теми малюнки
несвiдомо обуктивують проблеми. Ви показали, що у нереалi-
зована чуттувiсть, потенцiя чоловiча (або Ваша), але Ви ЄЄ бо-
єтеся, бо це може Вас травмувати. Малюнок виконано в сiрих
тонах. Начебто чим бiльше Ви кохауте, тим бiльше травмуутеся.

Ось iще мал. 87 - "Людина, якоє я боюся". Тут також у й
Ви. Ви боєтеся дати волю своєм дiям, хоча бажауте бути госпо-
даркою ситуацiє. Ви берете в своє руки нитку i, здасться, боєтеся
цiує людини. Що тут дивовижногоi Завязаний лантух - тобто
боєтеся власноє чуттувостi. "i якщо я можу сама його розвяза-
ти, то й завязати теж - у взауминах". Бачите цей шнурочок,
наче бантик (мал. 87). Тут майстерно показано: це один кiнець,
а другого немау. 1 якщо тримати, то невiдомо, що i як буде. Це
знову повязано з острахом чуттувого уднання.

Тепер розглянемо мал. 110 - "Сприймання щастя". Вбиран-
ня вологи, тобто жiноча функцiя (мал. 109) - "Сприймання не-
щастя". Але "у менi" с чоловiче, "сухе", "високе" (вiд чоловiка).

Далi - "Людина, яка психiчно для мене не iснуу" (мал. 89).
Це заключний акт сексуальностi - архетипна символiка. Тут
вона не iснуу, якщо вона не реалiзууться, вiдбувауться вiдчу-
ження чоловiчоє потенцiє. i подивiться, як фiолетовий колiр
потрапляу в малюнок "Я-реальне" (мал. 96).

i для Вас чуттува, сексуальна сфера у надзвичайно важли-
вою. Ви намалювали пружину, а не символ сексуального акту,
але "я замiщаю його своую дiяльнiстю", "я сублiмую" (мал. 96).
Це сублiмацiя. Наче бiлка в колесi.

Ось i "Людина, яку я вiдчужую" (мал. 88) потрапляу в iдеал.
Хочеться. Але синтезую в собi чоловiка й жiнку (мал. 80). Навiть

251

17

сама конфiгурацiя фонтана якась жiноча (мал. 96. "Я-реальна
Я-iдеальна"). А сама статичнiсть - як чоловiча потенцiя. Ви-
верження, а потiм повернення води назад. Тобто "Я в собi чоловiк
i жiнка", як i на мал. 80. Це - чоловiче, а сама чаша - жiноча.
Тобто фонтан (мал. 96) та "Чоловiк, жiнка i я" (мал. 80) - це
одне й те ж.

Мал. 93 - "Моє бажання"

Обрубок, полiно - чоловiча потенцiя. Але як воно далеко
вiд куреня, щоб не було зовнi. Й ось мал. 84 - "Людина, яку
я люблю" - говорить про те, що я кохаю людину, у якоє велика
сексуальна потенцiя (розставленi ноги у чоловiка - мал. 84).
Бо самi хвилi на малюнку - це символ сексуального акту. Це
символ того, що ви бажауте цього. На другому малюнку зобра-
жена боксерська рукавичка (мал. 95. "Драматична подiя мого
життя"), яка ударяу. Це також символ сексуального акту. Але
це повязане ще й з драматичною подiую. Очевидно, ви страж-
дауте, що це закiнчилось або не збулося. Все це виражау ма-
люнок. Але саме удари потрапляють у драматичну ситуацiю,
тобто складауться велике протирiччя. Велике бажання мати
чуттувi стосунки, але й великi проблеми у уднаннi з людьми
протилежноє статi, оскiльки це повязано з батьком. За малюн-
ками, цей звязок iз батьком видно на неусвiдомленому потязi
й на табуйованостi цих стосункiв. Особливо важливий малюнок:

вiдрубаний сучок, гiлка, пташеня, що випало з гнiзда (мал. 98.
"Як мене бачать у минулому батьки та сама себе"). Знову
(мал. 100.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США

Рубрики

Рубрики