науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 Таким чином, уже проаналiзована частина малюнкiв явно
вказуу на внутрiшню суперечливiсть психiки Руслана. З одного
боку, вiн високо цiнуу батi,ка, який для нього - i сонце, й хмара
(дня. мал. 14). Такi ж амбiвалентнi почуття вiн переносить i на
себе. Справа на мал. 14 пiд великою хмарою маленька хмарка
(Руслан), що вказуу на негативну оцiнку себе ще в бiльшiй мiрi,
нiж баєька.

А якщо включати в аналiз попереднiй матерiал iз топологiч-
ними моделями, то ясно можна бачити наявнiсть тяжiння до
матерi й сильну конкуренцiю з батьком не стiльки за матiр, як
за чоловiчу гiднiсть (силу) на фонi матерi. Мати потрапляу в
поле зору Руслана як жiнка, а матерiал свiдчить про присутнiсть
потаумного бажання єє жiночоє "вiдкритостi" для нього. Особливо
цс показуу мал. 14, де кiшка (мати) зображена з перевернутими

156

(заднiми! нiжками, що не вiдповiдау природному положенню,
вiдносно передньоє єє частини. Малюнковий матерiал явно вка-
зуу на тенденцiю потягу до матерi й "захисту" психiки Руслана
ви такого iнцестуозного потягу. Це проступау у вiддаленостi
нiжок кiшки та Єх замiнi на близькiй дистанцiє вiд "Я", що
зображуу Руслана, а мати поуднууться з чоловiчим символом -
хвостом. Вiдторгнення жiночих органiв (мал. 25) i бажання, щоб
мати не мала сексуальних стосункiв iз батьком, видно за сим-
волом цнотливостi в мал. 27 (праворуч угорi). Усiчсння чоло-
вiчоє потенцiє батька (мал. 16) означау його прагнення
заблокувати чуттувий контакт батька з матiрю: мовою меха-
нiзмiв, що зумовлюють такий стан речей, цс означау тенденцiю
кастрацiє батька.

Проблема чоловiчоє потенцiє i уднання з матiрю (сонечком)
представлена й у м;iл. 18: магiстральна дорога до сонця, яке
символiзуу як матiр, так i самого Руслана. Знак запитання -
цс батько, та його бачення Руслана. Знак оклику намальований
так, що виражау невпевненiсть. Крапка уднау в мал. 18 обидва
знаки, намальованi наполовину сiрою (як знак запитання), на-
половину бiлою (як знак оклику).

Якщо звернутися до топологiчних моделей (див. мал. 10 i
11), то бачимо, що аналогiчно Руслан "вибудовуу" психологiч-
ний портрет батька: Сергiй, символiзуючи слабку його сутнiсть,
стоєть, а Сергiя (як сильну сутнiсть батька) - Руслан присад-
жуу. Мал. 18 наводить на думку, що таке гiперболiзоване вiд-
чуття слабкостi (знак запитання) насаджувалось батьком у
конкурентнiй боротьбi за прихильнiсть матерi. Тому й малюнок
"Як мене бачать батьки i як я бачу себе сам" один цiлiсний, а
не два рiзних малюнка.

Блокування реалiзацiє чуттувих потягiв видно на мал. 23,
який свiдчить про цiлiснiсть психiки та генералiзацiю його про-
блеми також у службовiй ситуацiє: один черевик на двi ноги -
як символ психiчноє iмпотенцiє. За поясненням же Руслана, це
зображений батько, коли хотiв його покарати.

Мал. 21 - на вiльну тему. Привертау увагу його назва, яку
визначив сам Руслан - "Чужий "iнтим" коханоє жiнки". Права
частина даного малюнка - уднання сонця з хмариною вказуу
на залежнiсть iнтимного життя вiд впливу сiмє. iдентифiкацiя
себе з батьком проявляуться в маленькiй хмаринцi бiля великоє,
що вказуу на задавнене почуття неповноцiнностi. Ревнощi, яки-
ми обтяжувалася психiка Руслана з раннього дитинства, були
зумовленi наявнiстю iнтимного життя у батька з матiрю.

Мал. 21 показуу перенесення цих особистiсних проблем на
взаумини з коханою жiнкою. При цьому вiн намагауться вiдчу-
жувати вiд себе такi уявлення, очевидно, iз "захисною" метою
послаблення власноє емоцiйноє реакцiє, про що свiдчить вираз

157

"Чужий "iнтим"... коханоє жiнки". В даному випадку проявилося
"захисне" бажання вiдчужувати вiд себе iнтимну сторону сек-
суального життя матерi з батьком. Адже нижня частина мал. 14
("Моя сiмя") вказуу на iнтерес саме до таких стосункiв. Сонеч-
ко i хмаринка (мати й батько) уднаються в мал. 21, а розуд-
нуються на мал. 14 видовженим пальцем. На пiднесене
ставлення до iнтимних стосункiв указують вислови, написанi
на цих малюнках, вiдповiдно: "Оце - так" i "Добре".

Мал. 21, так само як i мал. 14, указують на внутрiшню
суперечливiсть психiки субукта на "+" (сонечко-мати) i "-"
(хмарина-батько), а оскiльки вiдбувауться iдентифiкацiя себе з
батьком, то маленька хмаринка присутня в обох малюнках, що
засвiдчуу стабiлiзоване негативне ставлення до себе, яке жи-
виться почуттям провини. Важливо й те, що повязане з матiрю
(права частина мал. 21) вiдгороджууться вiд iнтимних стосункiв
iз коханою жiнкою.

Факт потягу до матерi пiдтверджууться й тим, що символ
жiночих грудей випукло представлений у багатьох малюнках
(див. мал. 18, 19, 22). Причому зображення цi майстерно удна-
ються з чоловiчим фалiчним образом. Це доводить не лише
дитячу фiксацiю на матерi, а й душевне злиття з нею (рiвнiсть),
яке у замiщенням чуттувого уднання. З огляду на це, можна
думати, що "низька позицiя" матерi, в яку ставив ЄЄ чоловiк
(батько Руслана), посилюу, через злиття з нею, почуття непов-
ноцiнностi Руслана.

Звiдси й походить його внутрiшня стабiлiзована супереч-
нiсть, яку вiн не може подолати. З одного боку, вiн прагне бути
таким сильним, як батько, а з iншого весь час обтяжууться
почуттям неповноцiнностi. Психологiчний ракурс проблеми до-
бре представлений у фрагментах стенограми, якi свiдчать про
страх перед батьком (котрий може зайняти його мiсце), нiве-
лювання батьковоє сили, вiд якоє син страждау (див. мал. 9 i
10), та вiдчуття власного безсилля, яке, вважау Руслан, насад-
жууться батьками.

Таким чином, конкретна суперечнiсть Руслана полягау в
тому, що вiн, вiдчуваючи слабкiсть, хоче бути
сильним i намагауться зайняти позицiю вгорi. В цьому вiд-
ношеннi у показовим мал. 15, де представлено бажання Рус-
лана бути в удностi з матiрю - й над батьком, але за його
пiдтримки ("на його руцi", що свiдчить про потребу в захистi).
Чуттуве уднання матерi з батьком визначау фрагмент ЄЄ опори
на палець.

Чому ця суперечнiсть така болiсна для Руслана, обтяжуу
його вiдносини в сiмєi Вiдмовитися вiд позицiє пригнобленого
важко, бо вiн часто в нiй уднався з матiрю. Проте бiля матерi
вiн хоче зайняти гiдне мiсце батька - сильного, тому Руслан i

158

хоче себе ототожнити (за топологiчною моделлю портрета бать-
ка) з Сергiум - великим (див. мал. 9).

У центр уваги ставиться проблема власного чоловiчого по-
тенцiалу та дискредитацiє його батьком (тенденцiя кастрацiє).
Агресiя до батька набула у нього таких розмiрiв, що вiн ледь
було не вбив його, проте вдарив рукою по склу дверей iз дро-
тяною сiткою й так пошкодив сухожилля, що не лише перебував
кiлька мiсяцiв у лiкарнi, а й достав згодом певну групу iнвалiд-
ностi. Це ще бiльше загострило почуття неповноцiнностi, бо вiн
мусив обрати професiю кравця.

В даному випадку тенденцiя до психологiчноє iмпотенцiє та
психологiчноє смертi проявилася досить яскраво. Це iлюструу й
малюнок на тему: "Сприймання невиправданого минулого"
(мал. 20). У майбутну Руслан iде усохлою ногою (омертвiлою),
а на другiй нозi - тягар його проблем, повязаних iз сiмую.
Цс пiдтверджууться й мал. 26 ("Сприймання щастя"). На серцi
бачимо двi зображенi гирi: справа (кружечок) - це мати, там
i змiя, як жiночий символ, i рука батька, але обрубана (бажання
кастрацiє). Зламана стрiлка показуу власнi невдачi в iнтимних
вiдносинах (на iнтимний аспект указують зiрочки - нiчнi вiс-
ники). Малюнки дають знати, що за цим стоять його стосунки
з матiрю (одна зiрка до одного кружечка - жiнки, друга - до
матерi). Зiрочка, як символ ночi (й "iнтиму"), стосууться сiмє
(див. мал. 14 i 16, де вони теж у). Зображення конфлiктогенностi
стосункiв iз жiнкою майстерно вмiщуу в собi жiночi й чоловiчi
символи. Кружечки як символи жiночих грудей. Нижнiй кру-
жечок - це Руслан, верхнiй - жiнка, напевно мати, а iншi
жiнки - єє замiщення. Символ матерi - сонечка - бачимо й
на iнших зображеннях: мал. 26 (сонце за серцем), мал. 27
(променi сонця з-пiд зображення), мал. 21 та мал. 14 (сонце).

Руслан, завдяки iдентифiкацiє з матiрю, несе в собi жiночий
потенцiал (мал. 26 i 22). На мал. 22, без сумнiву, фалiчна
символiка: зображення грудей, та якщо охопити зором увесь
малюнок в цiлому - фалос. Малюнок "говорить": "Я чоловiк
через матiр". Зображення жiночих грудей бачимо й на мал. 19
("Я йду назустрiч бiдi"), який показуу проблеми уднання з
жiнкою: поряд, але нема уднання - "в обхiд i вниз". Те, що
падау, вказуу на чоловiчi функцiє, а кружечок може виступати
як яйцеклiтина.

Хоча тема мал. 22 - "Конфлiктна ситуацiя", вiн не вiдобра-
жау конфлiкту, бо фактично бачимо на ньому гармонiйне (зла-
годжене) уднання: це можна трактувати як бажане, хоча
зубчики самi по собi - це символ потенцiйноє конфлiктностi.

Сергiй - член труни - мас високий зрiст (див мал. 9), використаний
1 усланом, щоб показати сильну сторону.

159

Вуалювання прихованого Русланового прагнення уднання з ма-
тiрю вiдбувауться парадоксальним шляхом - через припису-
вання Єй чоловiчих функцiй: див. мал. i 4, де єє хвiст сягау задньоє
частини "Я" Руслана. Щодо батька Руслан теж виконуу жiночу
функцiю: батько бу по ньому згори. Бажанiсть вiдкритостi "кiш-
ки-матерi" як жiнки показують вiдкритi нiжки в бiк "Я"-Рус-
лана. Бажанiсть уднання з жiнкою засвiдчуу й мал. 22, хоч назва
малюнка вказуу, що саме тут присутнiй внутрiшнiй конфлiкт.

Малюнки 18-рiчного Руслана, його iсторiя з власним калiцт-
вом руки: руку вiн скалiчив ("вивiв iз ладу") назавжди, немовби
з метою упередження власноє iмпотенцiє та єє компенсацiє ру-
кою.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США

Рубрики

Рубрики