науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 Ми спiлкувалися з психiчно здоровими людьми, якi працюють, навчаються
тощо.

13 - Т. Яценко

РОЗДiЛ

ЦiЛiСНИЙ АНАЛiЗ КОМПЛЕКСУ
ТЕМАТИЧНИХ ПСИХОМАЛЮНКiВ

7.1. ПСИХОМАЛЮНКИ СВiТЛАНИ

Свiтлана - студентка психологiчного факультету, 3 курс (1994 р.)

Стенограма обговорення психомалюнкiв
Розглядауться мал. 48 "Конфлiкт".

/

Мал. 48. Конфлiкт

194

Психолог: Це ваша рукаi

Свiтлана: Нi, я не знаю, де моя рука, але тут двi руки:

одна рiже другу, i в той же час рiжеться сама.

П.: Рiжеi А як же рука рiжеi Вона чимось рiжеi

С.: Так, лезом, яке у неє в руцi.

П.: А чому нижня рука бiльша, масивнiша, нiж та, яка рiжеi
Рiже та, що згориi

С.: Так.

П.: Нижня рука схожа на чоловiчу, а верхня - на жiночу.
Нижня рука значно бiльша.

С.: Можливо, так.

П.: i так багато кровii

С.: Так.

П.: Верхня рука силкууться вiдрiзати палецьi

С.: Нi, вона проводить по нижнiй руцi лезом.

П.: Але потенцiйно немовби вiдрiзауться палець, бо верхня
рука рiже не долоню, й на iнших пальцях видно слiди вiд порiзу.
Малюнок указуу на тенденцiю "урiзання" чоловiчоє чуттувостi
(потенцiє), але при цьому викривауться протирiччя: ви хочете
вiдрiзати, але не вiдрiзауте. Пальцi ж на мiсцi, лише начерки
на порiз.

Мал. 49 - "Бiль" (тему сформульовано автором).

С.: Ось розбита ваза, в якiй стояла троянда.

П.: Стояла трояндаi

С.: Так.

П.: Троянда не розцвiла, вона ще стуленаi Нога топче серце.
Нога схожа на чоловiчу, вона груба.

С.: Так, це чоловiча нога.

П.: А серце мау вiдношення до троянди чи вазиi Нога топче
особисте серце, чи тс й другеi

С.: Мабуть, те и друге, хоч коли малювала, гадала, що цс
моу серце.

П.: А тепер усвiдомила, що одночасно й серце тiує людини
також пiд цiую ногоюi

С.: Може бути, я над цим не думала. Зараз ракурс бачення
малюнка новий.

П.: А колючки на трояндi не гострi, такi Якiсь вони мякi.

С.: Так, на дотрiк вони не колючi.

П.: Не колючii Може, зображенi подiє сприяли помякшенню
колючокi Стуляуться пупянок i мякшають колючки. Бо на
малюнку "Як я бачу сама себе" (мал. 54) колючки такi гострi!
Що ви на це скажетеi

С.: Щось у цьому у.

П.: На малюнку "Як мене сприймають люди" (мал. 55) рука
тримау троянду за стебельцеi195

Мал. ЗО. Людина, яку я люблю

Мол. 49. Бiль

С.: Так.

П.: Але чому на мал. 55 троянда, порiвняно з мал. 54, утра-
тила стiйкiсть, набула певноє вiдкритостi й утратила колючки.
Сила стебла загублена й тому вона розтулиласяi А це ваша
Рукаi

196


С.: Так, моя.

П. А чиую ще може бути ця рукаi

С. Наприклад, рука моує сестри (ми - близнята).

П. Так, я такожвiдчуваю, що це рука вашоє сестри. Якщо
подивитися з iншого боку на малюнок (перевернути його), то
побачимо у руки - ручки, тулуб i нiжки i фалiчний символ

197

Мил. 52. Неiснуюча тварина

Мал. 51. Людина, яку я не люблю

мiж ними. Бачитеi Малюнок потрiбно розглядати, коли троянда
опущена вниз.

С.: Так, у мене це не викликау заперечень.

П.: На малюнку Ви немовби жiночий символ, а сестра -
чоловiчий, тому що на намальованiй руцi можна розпiзнати
чоловiчий символ. Але все цс стосууться почуття, в зiставленнi
до всiує руки, витонченого, не виявленого, прихованого як i на

198

Мс;-7. 53. Як мене бачать батьки

Мал. 54. Як я бачу сама себе

Мол. 55. Як мене сприймають люди

мал. 48 потенцiйно затушовууться чуттувiсть. Пальчик, який
символiзуу чуттувiсть (фалос), намальований за цими двома
"нiжками". В контекстi цiує руки Ви вiдкритi (троянда), нена-
чебто в безпецi, рука створюу Вам захистi

С.: Так. Це взагалi дивно, що Ви побачили, я з сестрою в
гармонiє, про яку можна лише мрiяти.

П.: Цiкаво, коли Ви самi на малюнку (мал. 54), стовбур-
троянди стiйкий, сильний, захищений колючками. В контекстi
ж цiує руки (мал. 55) у Вас немау колючок. Ви цю руку не
хотiли б уколоти або порiзати, як на мал. 48 ("Конфлiкт")i

С.: Так. Це правда.

Мал. 72 - "Сприймання близькими людьми одного одним"

П.: Хто тут присутнiй i чому всi Вашi близькi такi схожi мiж
собоюi

С.: Цс моя сiмя: / - батько, 2 - мама, 3 - старша сестра,
4 - Я, 5 - 1-iаташа (сестра-близнючка).

П.: Якщо батько представлений однаково з iншими, то рука
на мал. 54 може замiщати батька чи когось iз близьких, чи вона
(рука) набувау особливу значущiсть у порiвняннi з iншимиi

С".: Так, для мене моя сестра (Наташа) в сiмє найбiльш
зн;iчуща, навiть зi старшою сестрою у мене не такi теплi сто-
сункг, хоча вона нас любить i ми єє також.

П.: А Ваша сестра-близнючка виступау замiщенням батькаi

С.: Десь так. У нас iз нею стосунки дружнi, але разом з тим
я Єй пiдкорена "як чоловiковi".

П.: Тому на мал. 55 Ви вiдкритi, Вам не потрiбнi колючки,
але Ви залежите вiд сестри, бо вона тримау троянду в своєй
руцii Враховуючи, що сестра потрапляу в малюнок iз такою
темою, то сприймання людьми Вас вiдбувауться в контекстi
Вашоє сестри, в залежностi вiд сестри, визначауться сестроюi i
для Вас найбiльш важить ЄЄ сприйняття Васi

С. А також сприймання людьми моує сестри.

П. Сестра коли-небудь виступау квiткою (мал. 55), чи вона
завжди - рукаi

С.

i сестра бувау трояндою.

i тодi цс Ваша рукаi

Так.

П.
С.

бути
ведучою.

А що частiше бувауi

У нас це якось гармонiйно. В однаковiй мiрi тут можуть

я, i нона. Просто вона завжди себе вiдчувау старшою,

П. В єє сприйняттi малюнка вона скорiше вiднесла б себе до
руки, нiж до трояндиi
Можливо, так.
У чому сестра може замiщати Вам батькаi

201

С.: Я вiдчуваю себе пiд єє захистом бiля неє, так само як i
бiля батька. Я, навiть, не знаю, якщо нам доведеться розєха-
тися, нам треба бути або зовсiм далеко одна вiд одноє, або
близько, бо важко буде однiй без одноє.

Мал. 56 - "Сприймання нещастя"

П.: Що це за чорна куляi Вона стоєть чи рухаутьсяi

С.: Вона рухауться на мене.

П.: На малюнку цс Виi

С.: Так.

П.: А чому ви дивитеся не на неє, а кудись мимоi

С.: Мабуть, я не хочу це бачити, я чую, що цс бiда, й вона
така сильна, що краще на цс не дивитися.

П.: Ви пасивна, Ви нiчого не робите, щоб упередити або
лiквiдувати бiдуi Ви неактивнi в ситуацiє бiдиi

С.: Так, бувау, хоч я звикла завжди що-нсбудь робити, щоб
уникнути бiди.

П.: Може тут зображений якийсь момент (фрагмент) сприй-
няття нещастяi

С.: Мабуть, так. Потiм буде ось це (простягау уперед обидвi
руки й вiдштовхуу кулю).

Мал. 65 - "Я - реальна", "Я - iдеальна"

С.: Це фонтан, i я зобразила себе сумбурною, хаотичною,
iмпульсивною.

П.: Цс якийсь басейн, чи щоi

С.: Це плита, щiльна. А я - фонтан. А на мал. 65 "Я-
iдеальна" я зобразила себе горiхом, як щось упорядковане, як
образ порядку.

П.: В iдеалi Ви малюуте себе як двi однаковi половинки, не
уявляуте себе без другоє половинкиi iдеал узагалi (якщо не
брати до уваги малюнок) являу собою цiлiснiсть, а не розiрва-
нiсть. А для Вас цiлiснiсть передбачау наявнiсть iдентичноє по-
ловинкиi Ви перебувауте у великiй залежностi вiд iснування
поруч iз Вами подiбноє "половинки"i Тема "Я - реальна" не
передбачау зображення когось iншого, крiм Вас (iнакше кажу-
чи, Вашого iдеалу). Якщо малюнок перегнути, роздiливши по
лiнiє згину обидвi половинки горiха, то одна з них уже не
сприймауться Вами як iдеалi

С.: Так.

П.: Розкажiть, що Ви вкладауте в зображення фонтана й
плити (мал. 65 "Я - реальна")i Чому ця плита така голуба й
прозораi Вона зi склаi

С.: Нi, це бiла плита, якою завжди викладають фонтани, це
основа. Якось хочеться всього досягти, пiзнати, скрiзь себе "за-
стосувати".

202

Мил. 56. Сприймання нещастя


(гУГ-

Мил. 57. Людина, яку я вiдчужую

Мил. 5
Мил. 39. Я йду назустрiч бiдi

Мол. 60. Чоловiк, жiнка i я

П.: А чи у механiзм, який дау цей струмiньi Звiдки вiнi

С.: Коли малювала, я не думала про це.

П.: Хто з ваших близьких мiг би бути фонтаном, а хто
плитоюi

С.: Мабуть, я - це i фонтан, i плита.

П.: А фонтан - це Ваша емоцiйнiсть, вiдкритiсть, а плита
втаумниченiстьi

С.: Так, цiлком вiрно.

П.: Чомусь отвiр "Вiдкритостi" дуже вузький. А фонтан за-
вжди дiу, чи вмикауться лише в окремi перiодиi

С.: Нi, фонтан дiу завжди. На вигляд вiн вiдкритий, але не
зовсiм.

П.: Вiн не вiдображау те, що у пiд цiую плитоюi

С.: Мабуть, так.

П.: Малюнки цiкавi тим, що тут у щось омертвiле - плита
й шкаралупа горiха (мал. "Я - iдеальна"). Тут ми виходимо
на проблему захисту, захищеностi. Цiкавим у те, що це постiйно
дiючий фонтан i отвiр вiдкритий. Мовби Ви входите в навко-
лишнiй свiт вузько-планово. Весь пласт Вашоє психiки, весь
Ваш свiт перебувау пiд якимось статичним покриттям. i мал. 65
свiдчить, що лише в тому разi, коли обидвi половинки разом,
вони будуть захищенi, й тодi весь Ваш внутрiшнiй свiт буде
цiлком вiдкритийi А в стосунках iз навколишнiм середови-
щем - лише через маленький отвiрi Але ж таким чином вза-
умодiяти з навколишнiм середовищем важкувато! Краще,
злагоднiше, коли спiлкування вiльне, "душевне зiткнення двох
половинок горiха", коли у захищенiсть. А фонтан - це завжди
щось холодне, в його зображеннi переважають холоднi вiдтiнки.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США

Рубрики

Рубрики