науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Менегеттi по-
дарував Єй поглиблене розумiння складностi взаумин свiдомого
й несвiдомого в психiцi людини - розяснення деструктивного
впливу процесу соцiалiзацiє, що проступау у виникненнi "монi-
тора вiдхилення", який викривляу свiдомiсть субукта, його ро-
зум, породжуу жорстку запрограмованiсть поведiнки.

В своєх дослiдженнях нам теж випало зiткнутися з певною
прихованою вiд свiдомостi запрограмованiстю психiки людини.
Й ця запрограмованiсть зумовлюуться логiкою несвiдомого. В
теорiє А. Менегеттi ми не змогли знайти обгрунтування й пояс-
нення, як практично визначити "монiтор вiдхилення". Викрив-
лення свiдомостi ми знаходимо через виявлення "логiки
несвiдомого", звичайно, "iншоє", нiж логiка свiдомостi. Ми не
зовсiм згоднi i з самим поняттям "монiтор", що потрактовууться
як "остерiгаючий" . Тут, певно, слiд говорити не про застере-
ження, а про жорстку зумовленiсть викривлення свiдомостi. Ми
не можемо погодитися з онтопсихологами в тому, що викрив-
лення свiдомостi - цс загальне явище. Дослiдження показуу,
що використання свiдомостi за змiстом у кожного своу.

Якщо не розумiти цей важливий момент, то с небезпека
редукцiє теоретичноє орiунтацiє практичноє психологiє через не-
виправдане приписування всiм людям психiчноє хвороби. Саме
цс властиве А. Менегеттi, котрий вважау всiх людей шизофре-
нiками у звязку з наявнiстю у них внутрiшнього розщеплення
(стабiлiзованоє суперечностi). Шизофренiя, - пише вiн, - оз-
начау "роздiлений розум" .

А. Менегеттi гадау, що "гратка" ("монiтор вiдхилення") втi-
лена в людей iншими цивiлiзацiями. Однак редукцiя дослiджен-
ня тягне за собою iншу редукцiю, а саме: якщо "монiтор
вiдхилення" ("гратка") втiленi в людину з космосу, то, за його
переконанням, можна згорнути вивчення iндивiдуальноє непов-
торностi образiв, котрi в кожноє людини виникають своурiдно,
й створити словник цих образiв.Логiка несвiдомого в кожного субукта неповторна, й профе-
сiоналiзм психолога-практика припиняуться там, де вiн ставить
крапку в дослiдженнi (вивченнi) цiує неповторностi й спрощуу
собi завдання, вдаючися в трактуваннi живого матерiалу до
загальних iнтерпретацiй, що фактично стоять поза досвiдом
субукта. А це може бути пiдставою для визначення професi-
оналiзму психолога-практика з огляду на його iнструментальнi
спроможностi обуктивувати внутрiшнi причини неповторних
викривлень логiки свiдомостi. Крiм того, логiку несвiдомого, яка
спричинюу викривлення розуму, свiдомостi, ми не схильнi роз-
глядати лише в площинi (як "гратку"), бо вона функцiонуу й
по горизонталi (як "монiтор вiдхилення"), й по вертикалi (з
усiма єє фiло- та онтоперсдумовами). Тобто для нас важливi
взаумозвязки несвiдомого зi свiдомiстю. Й саме в цьому кри-
ються й секрет єє обуктивування, й секрет успiшноє психоко-
рекцiйноє роботи практичного психолога.

У своєй практицi ми (як i А. Менегеттi) теж придiляумо
надзвичайно велику увагу "образам" як у вербальному Єх описi,
так i в художньому зображеннi в психомалюнках, проте вважа-
умо недоцiльним наповнювати цi образи вербальним змiстом,
який стоєть поза досвiдом самого Єхнього автора, навiть якщо це
у результатом довготривалого дослiдницького шляху вченого.
Ми в своєй практицi неймовiрно високо цiнуумо дiалогiчну вза-
умодiю з автором, що наповнюу його образи вiдповiдною (не-
повторною) семантикою. Лише за таких умов ми можемо
покладати надiю на пiзнання iндивiдуальноє неповторностi ло-
гiки несвiдомого, тодi вона набувау сили променя лазера у здiйс-
неннi операцiє, нацiленоє на нiвелювання викривлень розуму
(свiдомостi) субукта.

У звязку з тим, що в практичнiй роботi зосереджууться
увага на встановленнi контакту мiж свiдомими й несвiдомими
аспектами психiки, то й матерiал, на якому розгортауться пси-
ходiагностично-корекцiйна робота, народжууться завдяки "свi-
домiй" активностi субукта в групi. Тому, якщо для А. Менегеттi
сни у центральним обуктом, на якому будууться психотерапiя,
то для нас сни завжди у допомiжним матерiалом. У центрi
уваги - спонтанна, невимушена дискусiя в групi, рольова гра,
психодрама й малюнок.

Для нас важливо наладнати мости мiж свiдомим i несвiдомим,
збiльшити силу свiдомостi людини через пiзнання нею власних
несвiдомих аспектiв психiки, єє логiки, що зумовлюу особистiснi
проблеми. Завдяки такому поглибленому усвiдомленню роз-
ширюються можливостi субукта в попередженнi викривлень ро-
зуму, в переорiунтацiє енергiє (що використовувалася в органiзмi
на витiснення та опори) - в конструктивнi життустверджуваль-
нi справи, що ведуть до соцiального успiху, адаптацiє. А. Мене-

геттi (основоположник онтопсихологiє), пiдкреслюючи важли-
вiсть для людини такоє iнстанцiє в єє психiчно-структурнiй орга-
нiзацiє, як "iн-се", вказуу на єє неусвiдомлюванiсть. (Воно (iн-се)
не усвiдомлюуться свiдомим людським "Я".)

Основною метою психотерапiє у повернення людини до кон-
такту з "iн-се", який вона втрачау у звязку з утiленням у неє
"монiтора вiдхилення". Враховуючи, що "iн-се" вказуу шлях до
метафiзичного вимiру й, можна вважати, що це шлях до пред-
метiв, неприступних чуттувому досвiдовi, зокрема до Бога. Зро-
зумiло, чому "iн-се", хоч i "втiлюуться в повсякденному життi,
залишауться трансцендентним" .

Психокорекцiйна робота в групi АСПН передбачау розши-
рення свiдомостi, а це означау рух "угору", а не "вниз". Тому
на противагу метафiзичним цiлям онтопсихологiє, ми через пси-
хокорекцiю прокладаумо стежку для розвитку дiалектичних
можливостей субукта, якi реалiзуються з допомогою чiткiшого
и правильнiшого вiдображення реальностi власного буття, а не
вiдступом вiд нього.

Невербальна взаумодiя, психомалюнок та iншi прийоми, якi
ми створюумо тут же, в групi, залежно вiд психодiагностичних
потреб ситуацiє "тут i тепер", сприяють "матерiалiзацiє" психiч-
ноє реальностi та ЄЄ вивченню. За нашого пiдходу психокорек-
цiйнии процес не лише набувау iндивiдуальноє неповторностi
для кожного, але й знiмау песимiстичне ставлення до можли-
востей конструктивних змiн особистостi.

Нашi погляди вирiзняються в самiй сутi розумiння "монiтора
вiдхилень". Емпiричний матерiал, одержаний нами, переконли-
во показуу, шо логiка несвiдомого - не що iнше, як трансфер
усiує iсторiє життя. Для нас це надзвичайно багато важить, бо,
розкриваючи генезис логiки несвiдомого, яка зумовлюу "ви-
кривлення розуму", ми саме в цих каузальних моментах уба-
чаумо витоки психокорекцiйного ефекту, в чому, природно, нам
допомагау психоаналiз.

А. Менегеттi з незрозумiлих для нас причин iдеалiзуу "iн-се",
бо повернення до нього, налагодження контакту з ним постау
метою терапевтичноє роботи.

Викривлення свiдомостi (розуму), зумовленi "монiтором
вiдхилень", вiн не пiддау аналiзовi в планi генезису а значить,
не використовуу. Його позицiя така: "В даний момент для нас
байдуже, чи був цей механiзм (монiтор вiдхилення. - Т. Я.}
закладений у людину в вiддаленому минулому, чи вiн кон-
струюуться й приводиться в дiю сучасною з нами позазем-
ною цивiлiзацiую, яка, очевидно, спiвiснуу з нашою планетою" .
iз двох цих припущень А. Менегеттi схильний виснува-
ти, що механiзм вiдхилень свiдомостi втiлено в людей iз кос-
мосу.За всiх перелiчених розходжень
нашого психодинамiчного пiдходу
з онтопсихологiчним ми можемо
констатувати спiльнi висновки стосовно цiлiсного розумiння людини
з єє свiдомою й несвiдомою сферами, запрограмованостi ЄЄ поведiн-
ки, що не дау Єй змоги прожити
власне життя й сповна реалiзувати
свiй потенцiал: iнстанцiя психiки,
яка зумовлюу викривлення свiдомостi й дезадаптацiю субукта (у
нас - цу логiка несвiдомого; у Ме-
негеттi - "гратка", чи "монiтор
вiдхилення" .

Значущiсть збiгу наших вис-
новкiв посилюуться тим, що ми Єх одержали, працюючи iз пси-
хiчно здоровими людьми (якi не зверталися по психотерапев-
тичну допомогу), а Менегеттi онтопсихологiю винайшов у
клiнiчних умовах i користувався ЄЄ прийомами для лiкування
неврозiв, шизофренiє.

2.2.2. iНТЕГРАЛЬНИЙ ПСИХОАНАЛiЗ
(АНАЛiТИЧНА ТРИЛОГiЯ)

Проблема викривлення соцiально-перцсптивноє реальностi по-
трапляу в поле зору теорiє iнтегрального психоаналiзу, який ще
називають аналiтичною трилогiую. Розробляуться цей напрям те-
рапiє в Бразилiє Норберто Р. Кеппе та його послiдовницею
Клаудiа Б. Пачеко . Представникiв даного напряму уднау пе-
реконання, що джерелом психiчних захворювань у психологiчна
iнверсiя, котра зумовлюу розумiння всього у вну-
трiшньому свiтi в оберненому до реальностi
порядку. При цьому фантазiя розглядауться субуктом "як
щось чудове, реальнiсть же як щось хворобливе, любов як погане,
а ненависть як добре, терпiння як страх (полохливiсть i т. д.)" .

iнтегральний психоаналiз, на вiдмiну вiд 3. Фрсйда, не виз-
нау деструктивноє ролi несвiдомого, iгноруу його iснування.
Причину деструкцiй вiн знаходить у прагненнi
субукта приховати свiдоме; оскiльки несвi-
домiсть у голосом реальностi, голосом Бога, ми нехтуумо свiдо-
мим . Вiн вважау, що небезпека полягау в нашому небажаннi
бачити iснуюче у пiдмiнi його власними фантазiями.

В психоаналiтичнiй трилогiє iгнорууться iстотна роль "лiбiдо"
у спонтанному саморозвитку. "Нас веде до саморозвитку не
вiльне використання лiбiдо, а саме незалежнiсть вiд нього" .

42

Наступним руйнiвним моментом iнтегральний аналiз вважау
заздрiсть i теоманiю. Зокрема, заздрiсть до Бога, що Кеппе
вважау унiверсальною тенденцiую. З цим повязана тенденцiя
м е г а л о м а н i Є - вiдчуття величi, пихатостi, коли особистiсть
бачить себе бiльшою, нiж вона у.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США

Рубрики

Рубрики