науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


А в зображеннi горiха - теплi вiдтiнки, всi складовi вiдкритi
на однiй - це гармонiя. Тi ж вiдтiнки присутнi й у трояндi
(мал. 54). Мал. 65 ставить проблему захищеностi й гармонiй-
ного чуттувого злиття з iншою людиною. Логiка така: "За вiд-
сутностi такоє половинки я можу взаумодiяти з навколишнiм
свiтом лише однопланове, без особливоє душевностi". Чи такi

С.: Все це правда.

Мал. 59 - "Я йду назустрiч бiдi"

П.: Цi лiнiє - це Ваша закритiсть чи це бiда, котра, як
пружинка, стискауться навколо Васi

С.: Бiда. Зараз менi здауться, що я стою далi, а це все йде
на мене.

П.: А стоєте обличчям чи спиною до бiдиi

С.: Обличчям.

П.: А чому не намалювали обличчяi

С.: Мабуть, тому, що не можу й не хочу бачити.

П.: А що означають цi ламанi лiнiєi

205

С.: Мабуть, просто було вiдчуття чогось колючого.
П.: Хоч це й дивно, але малюнок 77 "Моя iдеальна сiмя" з
численними округлими виточками й мал. 59 - дуже схожi.

Мал. 68 - "Моя сiмя тепер"

П.: Де у хтоi

С.: / - батько, 2 - мама, 3 - Наташа (сестра-близнючка),
4 - я, 5 - старша сестра (26 рокiв).

П.: Ви якось ближче до старшоє сестри. Чи випадково на
малюнку Ви опинилися в контактii

С.: Нi, ми з Наташею в однакових стосунках зi старшою
сестрою. Ми єє дуже любимо.

П.: Але старша сестра "випадау", лежить, служить лише
певним захистом: у центрi уваги - Ви удвох. Мал. 68 i 77 схожi.
Цс вказуу н;i можливi труднощi створення Вами Вашоє особистоє
сiмє. Ваша сiмя - цс i у iдеал, i нiчого iншого не потрiбноi
Вже ранiше ми вийшли на тс, що Ваш:) сестра замiняу Вам
батька (!-3), а тут вона зображена пiд батьком, а Ви - пiд
мамою (2, 4 на мал. 68).

Мал. 59 "Я йду назустрiч бiдi" активiзуу проблему Вашоє
незайманостi (цнотливостi), проблему Вашого уднання з люди-
ною протилежноє статi, тому шо Вам хотiлось би уднатися з
жiнкою. На мал. 59 можемо бачити жiночi генiталiє (пiхву) i
жiнка - в центрi. Вам важко було вiдповiсти, що цс за лiнiє.
Наш соцiум засуджуу чуттуве уднання з людьми однiує статi.

С.: Але у нас iз сестрою суто духовнi контакти, й навiть якщо
у неє щось трапляуться, коли вона плаче, менi бувау важко
обiйняти єє, погладити, пiдiйти до неє, заспокоєти.

П.: Звичайно, якби не було важко, то не було б бiди (про-
блеми), а так - "Я иду назустрiч бiдi" (мал. 59). Будь-яке
чуттуве уднання, котре бажане, потенцiйно несе бiду, бо воно
тобуиоване. У малюнку сестра замiнюу батька, несе чоловiчi
функцiє, Ви ж скорiше iдентифiкуутеся з мамою, i мова йде,
звичайно, про духовне уднання, злиття, суто платонiчне, ду-
шевне, коли Ви почувауте себе захищеною. Якби було щось
чуттуве, то не було б проблеми. Йдеться лише про механiзми,
якi керують поведiнкою.

Мал. 78 - "Сприймання минулого, якого вже не виправити"

П.: Що цс зя темнi впливи - стрiлочкиi
С.: Я зобразила озеро, й цi стрiли - цс щось погане, що не
можна виправити.

П.: Але цi стрiли нiби не влучають в озероi
С.: Так.
П.: А де Виi
С.: Я - цс озеро.

206

Мал. б/. Мiй звичайний день

А/с/-i. 62. Моя мрiя

Мал. 79. Драматична подiя мого життя

Млi. №. Чоловiк, жiнка i я

- 0Ї

о - "

<=ка /г у

Л/ол.
iа тварина

\Иу\

Мил. 82. Сприймання минулого, яке не можна виправити

П. А що цс за дерева, котрi так гнутьсяi Тут у хто-небудь iз
Ваших близькихi Сестра, яка захищау Васi Чи це також Ваш станi

С. Так, це мiй психiчний стан. Розумiуте, це вже прожито,
це минуло, цi дерева - це щось дороге, а озеро - сама память.

П. Це скорiше взаумини людей протилежно статi чи взагалi
з iншими людьмиi

С. Так, взаумини з чоловiками.

П. На цс вказуу озеро (пiхва) й стрiлочки (фалос). Мал. 49
Бiль якось повязаний iз мал. 78i Адже листя дерев (мал. 78)
i мякi колючки троянди (мал. 49) дуже схожi. Чи була в ми-
нулоi. у така драматична картина, як на мал. 49i

С. Була.

217

П.: Складауться враження, що квiтка лежить на озерi, на
якому трiснула крига. Якщо троянду перенести на мал. 78, де
вона опинитьсяi

С.: Мабуть, на кризi, в озерi.

П.: Значить, асоцiацiя мiж кригою й тим, що зображено на
мал 49 "Бiль", не випадковаi

С.: Схоже, що так.

П.: До тих пiр, доки ця крига буде цiлiсна й не розбита, Ви
не вiдчууте, що топчуть Ваше серцеi

С.: Так.

П.: Розбивання чогось цiлого, що Ви називали вазою, асоцiю-
уться з кригою на озерi, тягне за собою вiдчуття потоптаного серцяi

С.: Так, я вiдчуваю, що це так.

П.: А кригу розбивау нога на мал. 49, й тому Ви прагнете
не допустити розбиття криги, щоб не топтали Ваше серцеi

С.: Так.

П.: Тому на мал. 65 "Я - реальна" Ви - мiцна плита, яку
важко розбити. i важко заглянути, що пiд нею, тому що вона
лише виштовхуу вгору фонтан. Це знову пiдтверджуу наявнiсть
труднощiв у уднаннi з людиною протилежноє статi. Вiн (фонтан)
до озера (жiночого символу) пройти не може (мал. 78). А ви-
верження фонтана - символ чоловiчий. Так би мовити, Ви в
дiйсностi хотiли б бути схожою на сестру ("батька"). .

Розглянемо ще раз малюнок "Я - реальна" i "Я - iдеальна".
Якщо в "Я - iдеальна" Ви з сестрою - рiвнi половинки, то не
лише стосовно сестри Ви виявили чоловiчий потенцiал, але й у
Вас самiй вiн виявляутьсяi Й це зрозумiло, бо й сестра, очевид-
но, так само, як i Ви, вiдчувау труднощi у взауминах з людьми
протилежноє статi, й Ви Єй служите замiною такоє людини (як
вона для Вас)i На мал. 55 i Ви, й сестра - одночасно i рука,
й троянда, Ви з сестрою уднаутеся.

i в зображеннi фонтана незрозумiле, де Ви i де сестра, чи
"фонтан", чи "плита"i Перед нами уднання двох у гармонiє.

С.: Скорiше фонтан - це сестра.

П.: Так, цс чоловiчий символ. Тепер повернiмося до мал. 68
"Моя сiмя тепер". Те, що дельфiни стрибають у воду, це також,
за символiкою психоаналiзу, у символом сексуального значен-
ня. При сприйняттi цього матерiалу у Вас може виникати опiр.
Але його треба вiдкинути, оскiльки мова йде про те, як влаш-
тованi механiзми, що впливають на поведiнку й блокують мож-
ливiсть оптимальноє взаумодiє з людиною протилежноє статi.

Аналогiя мiж плитою (мал. 65) i уламками криги (мал. 49)
для Вас несподiванка. Тодi зрозумiло, щоб не було "потоптання
серця", щоб не була "розбита ваза", то у взауминах треба бути
не лише кригою, а навiть мармуровою плитою. iншими слова-
ми, блокууться почуття не з однiую сестрою (це природно), а

218

и iз людьми протилежноє статi. У Вас iз сестрою у гармонiя,
платонiчна iдилiя духовних, душевних поривiв нiжностi (що
виключають чуттувий контакт). i уявiть, кого Ви шукауте в
життi собi в партнериi Ви шукауте "половинку горiха" (мал.
65). Смисл єє Вам однiй вiдомий i то не сповна усвiдомлений.
Але в разi душевноє iдентичностi Ваших поривiв iз сестрою вони
позбавленi чуттувостi. В таких обмежених умовах перспектив
зблизитися з людиною протилежноє статi дуже мало.

Мал. 73 - "Звичайний психiчний стан близьких менi лю-
дей"

Цс водаi

Так, цс рiчка.

Це стан урiвноваженийi

П.: Цс водаi

С.: Так, цс рiчка.

П.: Це стан урiвноваженийi

С.: Так.
П.: Вода ця присутня й у малюнках 68, 72, 78.

Мал. 74 - "Людина, яку я не люблю"

С.: Цс восьминiг, який живе пiд водою i вражау завжди
непомiтно. Це людина, яка робить все спiдтиха.

П.: Так, i тут пояснення, чому йому це вдауться: тому, що
вiн може справляти враження на людей, якi Вам дорогi. На-
приклад, як на мал. 72 - фiгурки там дуже схожi (якщо Єх
скласти) на восьминога. Можна припустити, що Вашому серцю
дороге все тс, що повязане з сiмую, Ви на це орiунтуутеся в
людях, але в них, крiм цього, у якiсь своє особливостi, якi
можна спочатку не помiтити, бо вони прикриваються якостя-
ми, повязаними з сiмую. Але цей малюнок говорить i про те,
що не все у Ваших близьких людях Ви полюбляуте, що для
Вас у певнi Єхнi якостi важкими, оскiльки фiгурки малюнкiв
72, 74 дуже схожi. Цс означау що в стосунках членiв Вашоє
сiмє у амбiвалентнiсть почуттiв. Але Ви людина доброзичлива,
Ваша реальна сiмя близька до iдеальноє (мал. 72 i 77), бо всi
"амбiвалентностi" Ви схильнi нiвелювати по вiдношенню до
сiмє, а по вiдношенню до iнших людей вони можуть загострю-
ватися.

Мал. 70 - "Моє бажання"

С.: Бажання - цс завжди мрiє, щось хороше. Цс краплина
водички, яку я тримаю.

П.: А цi руки Вашi чи сестри, чи Ваших рiднихi

С.: Усi разом.

П.: Ми знову виходимо на проблему захисту. На мал. 65
це був горiх, i якщо горiх стулити, то буде теж саме, що й
стуленi пригорщi. i якщо в iдеалi цi двi половинки порiзно, то
Вашi бажання - щоб вони були разом, зливаються в одне цiле.

219

Тут ми виходимо на потребу злиття, але злиття з iдентичним
собi. Ви вiдчувауте себе незахищеною без близькоє людини, без
сiмєi

С.: Так.

П.: Але тут приховане прагнення повернутися у яйцеклiтин-
ку. Психологiчне опрацювання психомалюнкiв дау можливiсть
людинi зрозумiти, що вона ходить по хибному колу; коли у
можливiсть близькостi, вона "урiзауться", мяко, лезом бритви.
Почуття "урiзаються" не тому, що це неважливо, а тому, що
для нього у щось цiннiше - знайти "свою iдентичну половинку".

Мал. 79 - "Драматична подiя мого життя"

П.: Ми знову бачимо уламки й швидку допомогу, говорячи
по-iншому, людинi потрiбна допомога. А практична психологiя
повинна визначити характер цiує "швидкоє допомоги", аби лю-
дина була настiльки сильна й зрiла, щоб сама вирiшувала своє
проблеми.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США

Рубрики

Рубрики