науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 С.: Малюючи, я мала на увазi випадок, коли ми погано
повелися з мамою три роки тому. Вона зле почувала себе, у неє
був клiмакс, вона часто потрапляла в лiкарню. Це потрiбно було
зрозумiти, а ми на це не звернули уваги. Ми з сестрою пiзно
повернулися додому, мама була схвильована, тодi вона вперше
вдарила нас i сама пiсля цього потрапила до лiкарнi.

П.: Кожний малюнок мау кiлька змiстових картинок. Усе те,
про що ми говорили, - це одна картинка. Те, про що говорить
Свiтлана, у конкретним матерiалом, який визначау ще одну
картину. Якщо психодiагностика правильна, то одне не супере-
читиме iншому. i справдi, ми вiднесли це розбиття до сексуаль-
ного, iнтимного аспекту, в конкретнiй розповiдi Свiтлани також
присутнi iнтимний аспект: i клiмакс у мами, й те, що пiзно
повернулися додому.

Мал. 60 - "Чоловiк, жiнка i я"

С.: Я - цс серце в яблуцi, це наслiдок цього кохання.
П.: Тут показано, наскiльки Ви ближче до жiнки взагалi,
до сестри, мами, й трохи вiддаленi вiд чоловiка, хоча вiн для
Вас багато значить (вiн намальований великим i голим). Зна-
чення мас те, що Ви з сестрою народилися разом. Яблуко та-
кож складауться з двох половинок. Ми бачимо, що Ви цiнууте
жiночнiсть (на що вказують коси), що Ви цiнууте уднання з
людиною протилежноє статi, але у Вас ще неусвiдомлено домi-
нуу дитяча фiксацiя на тому, що Ви у наслiдком уднання цих
двох людей.

До чуттувостi у Вас у тяжiння: вони намальованi оголеними.
Але потягло кого у Вас настiльки сильний, як i перешкодиi
С.: Дуже цiкава iнтерпретацiя.

220

Мал. 69 - "Щасливий день у сiмє

П.: Коли всi щасливi й усi разом - це щасливий день у сiмєi

С.: Так.

П.: Але це повязане зi святом, бо намальованi надутi куль-
ки й тому такс вiдчуття бувау не завждиi
С.: Так.

Мал. 71 - "Як мене бачать у службовiй ситуацiє"

С.: Менi б хотiлося, щоб на роботi мене сприймали як...

П.: ...солiдну, серйозну.

С.: Так, так, а в менi бачать жiнку.

Мал. 61 - "Мiй звичайний день"

С.: Цс веселка, Єй властивi всi кольори, якi несуть i радiсть,
i смуток.

Мал. 63 i 64 - "Шлях мого життя"

П.: Цей поєзд iде вгору чи внизi

С.: Нi, лише вгору.

П.: А що це за стрiлочки (вниз)i

С.: Цс життя з його радощами й бiдами.

П.: А внизу - це джерело свiтлаi

С.: Так, це сонце.

П.: А хто мiг би бути для Вас сонцем, хто пiдiгрiвау шлях
Вашого життяi

С.: Це батьки, а в майбутньому - людина, яка буде зi мною.

П.: Цс дуже схоже на фонтан з мал. 65. Показано велику
залежнiсть вiд батька. Ви десь намагаутеся повторювати Єх, а
це блокуу особистий розвиток, самореалiзацiю. Ви ж повиннi
прожити своу життя. i цi стрiлочки-бiди мовби бють по Ваших
батьках i рiдних. Малюнок цiкавий тим, що шлях Вашого життя
вiдокремлений вiд цих стрiлочок-"бiд", вони його не зачiпають,
а зачiпають людей, яким Ви рiдна й дорога. Вони, рiднi люди,
Вас пiдживлюють i вони ж приймають на себе удари. 1 до озера
(мал. 78) цi стрiли не доходять. Поєзд - це символ сексуального
уднання.

Мал. 66 - "Моу неiснування"

П.: Цiкаво, що й тут, i на мал. 49 присутнiй бузковий колiр.
С.: Це я в космосi, а це Земля, яка така i зостауться, а мене
немау.

П.: Ми знову виходимо на проблему психологiчноє iмпотен-
цiє. Перед нами в образi округлоє Землi - жiночий атрибут,
падiння людини як сперматозоєда в матку. Знову тенденцiя -
повернутись в зародок.

221

Мал. 64 - "Шлях мого життя"

П.: Чому це такий крутий пiдйомi Може, цьому малюнковi
дати iншу назву - "Велике сподiвання". Разом iз прагненням
повернутися "назад" (фiгурка зависла).

С.: Мабуть, так.

П.: Дамо узагальнення. Мал. 70 показуу, що Ви були абсо-
лютно вiдкритi, коли говорили, що i Ви, й сестра можете бути
на мiсцi одна одноє й на мiсцi руки чи троянди (мал. 55), тому
що й на мал. 55, i на мал. 70 присутнiй пальчик - чоловiчий
символ. Ви для сестри - також людина, яка дау змогу вiдчу-
вати, що вона мау замiщення людини, супутника ЄЄ життя, а
вона для Вас - також. Тодi для руху поєзда по шляху Вашого
життя необхiдне енергетичне пiдживлення (мал. 63), а хотiлось
би, щоб було так, як на мал. 64. i цей поєзд показуу, як хотiлось
би, щоб рух поєзда по рейках - згiдно з психоаналiтичною
символiкою - символiзував сексуальний акт. Хоча й тут пока-
зано "усiчсння" чуттувостi, бо поєзд так намальований, що вiн
не рухауться й не може рухатися: вiн стоєть мiж, як яблуко
(мал. 60). Крiм того, людей немау, вони не визирають iз вiкон
вагонiв. Якщо на мал. 64 показанi скорiше соцiальнi набутки,
то на мал. 63 переважау чуттувiсть (сексуальний аспект).

З мал. 70 "Моє бажання" видно, шо у Вас була i у уднiсть iз
сестрою, i Вам бiльше нiчого не потрiбно, а якщо цс так, то Вам
дуже тяжко уднатися з людиною, яка б несла образ Вашоє сестри
(за психологiчним портретом). Ви шукауте абсолютно iдентич-
ну половинку Вашоє сестри, а це нереально, цим Ви прирiкауте
себе на переживання. Психiка так спрацьовуу, що Ви не могли
б не побачити цiує нереальностi; щоразу, коли людина виявля-
уться схожою з тiую, котру Ви шукауте, Ви не бачите, де Ви
самi, й розбивауте вазу (мал. 49 "Бiль") i "усiкауте" чуттувiсть,
до якоє прагнете. Вам тяжко змиритися з якою-небудь розбiж-
нiстю цiує людини з тiую другою "половинкою горiха", а Ви
скорiше схильнi вiдтяти в неє щось, анiж розвинути в собi
пластичнiсть, зрiлiсть, пристосування до неє.

Мал. 58 - "Криза й етапи виходу з неє"

С.: Кожного разу цс щось одне й те ж, наче шахова дошка.
Кризовi стани для мене подiбнi.

Мал. 57 - "Людина, яку я вiдчужую"

П.: Цс людина, у якоє "усiчений" iнтелектi

С.: Мабуть, так. Я не думала, коли малювала.

П.: Малюнок говорить про те, що в пошуку iншоє людини

Ви робите ставку на iнтелект. i якщо у неє "голова" - на рiвнi

почуттiв, то вона Вам не iмпонуу.

222

С.: Так.
Мал. 53 - "Як мене бачать батьки"

П.: Батьки, мабуть, вiдчувають, що Свiтланi потрiбно йти
власним шляхом, як цьому корабликовi.

С.: Так, я малювала сильний кораблик.

П.: Але не вiдчувауться на малюнку, що вiн сильний. Ви
вiдчувауте себе краплинкою з мал. 70. Парус кораблика скида-
уться на половинку горiха з мал. 65.

Мал. 62 - "Моя мрiя"

С.: Це птах, чайка - досягнення моєх бажань.
П.: 1 воля. Крила намальованi як двi половинки чогось, i

Єхнiй колiр збiгауться з кольором горiха на мал. 65.

С.: Моя мрiя - це йти рука в руцi з людиною, схожою на

мене.

Мал. 67 - "Найбiльш значуща для мене людина"

С.: Цс як сонна артерiя: якщо єє порiзати, людина вмирау.

П.: Сексуальний аспект взаумин чоловiка й жiнки потрапляу
в тему "Найбiльш значуща для мене людина". Тема "Бiль" (мал.
58) зливауться з цим малюнком. Неможливiсть чуттувого уд-
нання з людиною протилежноє статi.

С.: Так, та людина, яка може завдати менi страждання,
найбiльш значуща для мене, не значуща - не завдасть.

П.: Наявна тенденцiя до аутоагрссiє. За психоаналiтичною
символiкою, нога - символ фалоса i уднання з ним, найзначу-
щiшого (драматичного) для Вас, влучау в саму артерiю, тому
це неможливо для Вас, i Ви краще волiуте бути мармуровою
плитою (мал. 65), яку нiчим не розбити. Мал. 67 можна назвати
"Наслiдок, чи результат моує проблеми". З одного боку, для ме-
не найбiльш значуща людина належить до протилежноє статi,
але коли я одна з нею, вона для мене значення не мау, вона
другорядна в зiставленнi зi мною. i вона мало значуща не тому,
що я так вихована, що ставлюся зверхньо й зневажливо до
людей протилежноє статi, а тому, що вона "не тягне" на цю
половинку горiшка, отже може бути i уднання.

Тут ми виходимо на проблему психологiчноє смертi. Ваше
серце зсувауться зi свого природного положення, щоб Вам не
було так боляче, бо якби Ви сприймали цю ситуацiю уд-
нання в усiй повнотi, Вам потрiбно було б умерти. Ви сприй-
мауте це як бiль (мал. 49), почувауте себе захищеною, якщо
самi урiзауте чуттувiсть (мал. 48). В цьому драма Вашого жит-
тя. Свою силу Ви вiдчувауте лише в разi вiдчуженостi. Щоб
не допускати того, що зображено на мал. 67, Ви робите чо-

223

повiка психологiчним iмпотентом (мал. 48). Мал. 48 мож-
на назвати "Труднощi моєх взаумин з людьми протилежноє
статi".

Чорний колiр кулi з мал. 56 - це колiр бритви з мал. 48. i
мал. 61 "Мiй звичайний день" зображуу Вашу спробу пiднятись,
але кожного разу - спуск.

С.: У цьому у щось дуже змiстовне для мене.

Мал. 51 - "Людина, яку я не люблю"

С.: Вiкно - цс я, за вiкном - людина зi своєм внутрiшнiм
свiтом, але я єє не люблю. i цс моя проблема, моу горе.

П.: iнакше кажучи, це постау бiльш глобально й стосууться
не конкретних людей, а виникау екстраполяцiя на всiх людей,
i тодi виникають труднощi нормального, оптимального спiлку-
вання з iншими людьми при всiй вашiй доброзичливостi. Тут
таки знову зявляються краплини, але вони в рамцi.

Мал. 76 - "Автопортрет"

С.: Це моя сестра малювала мене.

П.: Значить, насамперед, вона бачить Вас як гарну, приваб-
ливу жiнку. Й Ви схвалили свiй портрет, вона не схотiла його
перемальовуватиi Й вона також зобразила Вас вiдiрваною вiд
реального життя, у водi, на каменi, iзольовано.

Повернiмося до мал. 67. Для Вас найдорожча людина, яка
влучау в сонну артерiю (з Ваших слiв). За такоє iнтерпретацiє,
найдорожча для вас людина - ваша сестра, й вона справдi несе
чоловiчий потенцiал для Вас, про iншу людину Вам не хочеться
й думати.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США

Рубрики

Рубрики