науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Мова символiв дуже багата, як i реаль-
нiсть, котра оточуу нас. Будь-який предмет навколишнього свi-
ту, будучи значущим для субукта, може стати символом
вираження його внутрiшнього свiту. Символiчний змiст унiвер-
сальний не лише в окремих елементах, а й у взаумозвязках
мiж ними, й у кожного субукта вiн неповторний, специфiчний.

Теми малюнкiв пiдiбрано так, щоби при Єх виконаннi акту-
алiзувалися емоцiйнi аспекти досвiду, -ставлення до пережитих
ситуацiй, субуктивне бачення себе та власних стосункiв з iн-
шими людьми.

Комплекс (33 теми) тематичних малюнкiв такий:

Чоловiк, жiнка i я.

Неiснуюча тварина.

Сприймання минулого, яке вже не

можна виправити.
Сприймання близькими й оточенням

мого неiснування.
Людина, яку я люблю.
Людина, яку я не люблю.
Людина, яку я поважаю.


Драматична подiя мого життя.
Я - реальне, Я - iдеальне.
Звичайний психiчний стан близьких

менi людей.
Як мене бачать (бачили в минулому)

батьки i я сам.

Як мене бачать люди, як я бачу сам
себе.
Радiсний день у сiмє.

109

Людина, яку я вiдчужую.
Людина, яка психологiчно не iснуу.
Найбiльш значуща для мене людина.
Мiй звичайний день.
Мiй звичайний емоцiйний стан.
Моє бажання.
Конфлiкт.

Людина, якоє я боюся.
Моя сiмя тепер.
iдеальна сiмя.
Я в сiмє батькiв.

Сiмя в мою вiдсутнiсть. Я поза
сiмую.


Криза й етани виходу з неє.
Моя мрiя.
Моу минуле.
Моу майбутну.
Шлях мого життя.

Як мене бачать у службовiй ситуацiє.
Я йду назустрiч бiдi.
Сприймання нещастя.
Сприймання щастя.

Сприймання близькими (рiдними)
один одного.

Набiр тематичних малюнкiв подiбний до художнього моза-
єчного полотна, яке мас вiдобразити своурiдну iндивiдуально-
психологiчну iсторiю життя субукта.

Однiую iз заслуг нашоє багаторiчноє практики у вiдкриття
того факту, що чисельнiсть малюнкiв одного й того ж автора
допомагау пiзнати такi внутрiшнi механiзми психiки й тенденцiє
його поведiнки, якi зумовлюються логiкою несвiдомо-
г о, що не розкривауться зi змiстом кожного зокрема малюнка.
Змiст цей виражауться через взаумозвязки мiж окремими ма-
люнками й через спiльнi характеристики Єх усiх загалом.

Це спонукау переглянути дiагностичну спроможнiсть тесто-
вих iнтерпретацiй окремих малюнкiв, уважнiше поставитися
до пропонованоє тематики малюнкiв учасникам груповоє ко-
рекцiє.

5.2. ПСИХОДiАГНОСТИЧНА

СПРОМОЖНiСТЬ

ПСИХОМАЛЮНКА

Вченi давно помiтили, що графiчна продукцiя дозволяу пiзнати
внутрiшнi характеристики особистостi людини. Для цього було
розроблено спецiальнi графiчнi психодiагностичнi тести, що ду-
же поширились на Заходi на початку 50-х рокiв. Це, зокрема,
тест "Будинок-дерево-людина", "Малюнок сiмє", "Автопорт-
рет" i багато iнших, котрi стали по-своуму класичними.

Континуум указаних методик i сфер Єх використання досить
багатий, проте розробка й дослiдження Єхнiх дiагностичних
можливостей представленi в психологiчнiй лiтературi дуже ма-
ло.

Найгострiше питання iнтерпретацiє одержаних за допомогою
малюнкових методик результатiв розглядауться рiзними авто-
рами в тестовому ключi. Наприклад, Г.Т. Хоментаускас 1, до-
слiджуючи малюнок сiмє для вивчення внутрiшньосiмейних

110

вiдносин, в iнтерпретацiє матерiалу посилауться на такi показ-
ники: структуру малюнка, особливостi намальованих членiв
сiмє, розмiщення фiгур (як показник емоцiйноє близькостi чи
вiдчуженостi персонажiв), а також сам процес малювання.
Г.Т. Хоментаускас вважау показовими графiчнi презентацiє зо-
бражених обуктiв, якi виражають почуття дитини до них. За
iнтерпретацiє процесу малювання акцентууться увага на послi-
довностi зображення фiгур, iнтервали перемальовування, над-
мiрна штриховка й т.п. Наявна однозначнiсть iнтерпретацiй
конкретних особливостей процесу малювання (так, витирання
малюнка часто означау амбiвалентнiсть почуттiв i т.iн.).

Проблемi застосування графiчних методiв у психологiчнiй
дiагностицi присвячена праця т.С. РомановоЄ та О. Ф. Потьом-
кiноє2.

5.3. ПСИХОКОРЕКЦiЯ

В КОНТЕКСТi ЦiЛiСНОГО

АНАЛiЗУ МАЛЮНКiВ

Психологiя нинi вийшла з-пiд металевих прокомунiстичних ле-
щат, коли не залишалося мiсця для вивчення несвiдомих аспек-
тiв психiки субукта. Це, звiсно, гальмувало розвиток психологiє
загалом, а тим бiльше практичноє, яка грунтууться на цiлiснос-
тi сприймання та розумiння психiки в ситуацiє спiлкування.
Сьогоднi психологiя набирау темпiв у подоланнi цiує прогалини,
проте найгострiшi проблеми постають у сферi пошукiв адекват-
них методiв, якi б забезпечили вивчення психiки в єє свiдомих
i несвiдомих проявах.

Як ми вже зазначали, психодiагностика та психокорекцiя в
груповiй роботi функцiюють симультанне, нероздiльно. Проте
психокорекцiйний ефект, ясна рiч, залежить вiд теоретичних
та методичних пiдходiв керiвника групи.

Однiую з найзнамсннiших подiй у галузi освiти останнiх рокiв
у введення психологiчноє служби в рiзних навчальних закладах.

У перiод перебудови освiти важливим у єє спрямування на
гуманiзацiю. Реалiзацiє гуманiстичних цiлей сприяу практична
психологiя. Вданому контекстi проблема "особистостi" й узагалi
"субукта" стау центральною в гуманiтарних, суспiльних та су-
мiжних iз ними науках.

Гуманiстичне трактування людини як субукта протистоєть
розумiнню його як "гвинтика" дсржавно-виробничоЄ машини,
як продукту (тобто як обукта) розвитку суспiльства. Гуманi-
стичний пiдхiд дау змогу розкрити вплив не лише суспiльства
на iндивiда, а й iндивiда на суспiльство. Цьому великою мiрою
допомагау теоретичне розумiння особистостi як основи єє уза-

111

гальнених i цiлiсних осооливостей, що проявляються в якiй-не-
будь конкретнiй дiяльностi та життудiяльностi в цiлому.

У перiод кризи iдеологiє марксизму-ленiнiзму, яка абсолю-
тизувала силу слова, особливого значення набувають методи,
що слугують цiлiсним проявам психiки субукта. До таких ме-
тодiв належить психомалюнок, або ж, як його iнколи в лiтера-
турi називають, проективний малюнок. Безсумнiвно, психома-
люнок iстотно вiдрiзняуться вiд малюнка загалом, зокрема ху-
дожнього. Останнiй не виконууться з прямою метою вираження
психологiчного змiсту згiдно з указаною темою. Психологiчний
змiст художнього малюнка не е центральним у його iнтерпре-
тацiє - вiн у лише супровiдним феноменом художнього смислу,
заради якого вiн i виконувався. Художнi полотна створюються
з натхнення, невимушене, а психомалюнок зумовлюуться спо-
чатку формальною спонукою (темами), якi "не створюються"
(як художну полотно), а виконуються в короткий час згiдно з
iнструкцiую. Вона ж намагауться зблизити психомалюнок iз
малюнком загалом у планi спонтанностi та невимушеностi в
процесi малювання.

Нинi iснуу багато описiв психомалюнкових методик та Єхнiх
тестових iнтерпретацiй. Це засвiдчуу й згадана книга т.С. Ро-
мановоє, О.Ф. ПотьомкiноЄ, в якiй авторки докладно висвiтлю-
ють графiчнi методи та Єхнi можливостi в iдентифiкацiє
особливостi людини. Графiчний "продукт" вони зводять до двох
рiзновидiв: методу психографiчного аналiзу тексту й психодiаг-
ностичних малюнкових тестiв.

Авторки зосереджують увагу на тому, що малюнки втiлюють
багатоманiтнiсть "сигналiв", якi використовуються психологом
для побудови дiалога. Не можна не погодитися з тезою, що
графiчнi методи не варто застосовувати iзольовано вiд iнших
методiв. Важливо й те, що акцентууться увага на вiдсутностi
удностi поглядiв на iнтерпретацiю результатiв психографiчного
дослiдження. Авторки вищеназваноє книги, яка на двi третини
присвячена описовi тестових iнтерпретацiй малюнка, самi вка-
зують на Єхню обмеженiсть i вiдноснiсть у практичному вико-
ристаннi: "Найчастiше кожний iз дослiдникiв, "набиваючи
руку" на якiйсь однiй групi методик, вид iл я у своє власнi
параметри для побудови iнтерпретацiй"3.

Незважаючи на всю скрупульознiсть авторiв у викладi те-
стових пiдходiв до аналiзу малюнковоє продукцiє, Єхнiй опис
складау враження недостатньоє "психологiчностi" iнтерпретацiє.

Жодна з проаналiзованих методик не вiдповiдау вимогам
цiлiсного пiдходу до розумiння психiки в удностi єє свiдомих i
несвiдомих аспектiв. Вiдсутнiй також будь-який натяк на теорiю
розумiння особистостi, що могло б визначити певну орiунтацiю
психодiагностики. Тестовi iнтерпретацiє справляють враження

112

мозаєчностi тлумачення окремих "сигналiв" i вiдчуженостi вiд
самого субукта з його неповторною iндивiдуальнiстю та особи-
стiсними проблемами.

Важко зрозумiти, в чому виражауться "загальний пiдхiд до
аналiзу матерiалу"4 авторiв, хiба що лише в тому, що ними
проаналiзовано, як вони пишуть, 25 тисяч дитячих малюнкiв i
бiльше як 10 тисяч малюнкiв дорослих. Та це лише статистичне
сильний аргумент, але не психологiчно. Нам теж довелося про-
йти довгий шлях власного вивiльнення вiд академiзму теоре-
тичного й методичного пiдходiв до розумiння психомалюнка й
практичноє роботи з ним. i це був шлях до цiлiсного, глибинного
й системного розумiння психiки людини в єє складних перепле-
тiннях свiдомих i несвiдомих аспектiв, до розширення психодi-
агностичних можливостей малюнка в пiзнаннi несвiдомого в
його системних характеристиках. Малюнок ми використовуумо
з перших днiв становлення методу груповоє психокорекцiє3. Ро-
зроблений метод, на вiдмiну вiд iнших тренiнгових пiдходiв 6,
ставить за мету пiзнання глибинно особистiсних передумов
труднощiв спiлкування субукта.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США

Рубрики

Рубрики