науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 2.2.5. ГУМАНiСТИЧНА
ПСИХОЛОГiЯ

Спинимось на порiвняльнiй характеристицi теоретичних перед-
умов АСПН iз груповою психотерапiую американця К. Роджер-
са , центрованою на клiунтi.

Цей учений присвятив 35 рокiв iндивiдуальнiй терапiє й
лише згодом переконався в надзвичайних перевагах впливу
групи на субукта. Нас цiкавлять теоретичнi позицiє К. Роджер-
са не лише як представника гуманiстичноє теорiє, а й як дослiд-
ника, котрий утiлював груповi методи вдосконалення осо-
бистостi в практику школи, оскiльки навчально-виховним за-
кладам украй необхiдною була бiльша свобода .

Приймаючи всю гуманiстичну спрямованiсть груповоє робо-
ти, яку обгрунтував К. Роджерс, усе ж не можемо погодитися
з його позицiую "неуправлiння групою". Тут може бути два
пiдходи:а) визначення своує позицiє в групi як вiдсутностi фор-
мальноє структурованостi групового процесу, як рiвностi пози-
цiй керiвника й членiв групи, як абсолютизацiє спонтанностi й
невимушеностi поведiнки в груповiй динамiцi й т. п.; б) забез-
печення латентного рiвня iндивiдуально-особистiсних i групо-
вих змiн, якi передбачають невидиме управлiння динамiкою
всiх процесiв у групi.

Саме другий варiант перебувау в центрi уваги спецiалiста-
груповика в спрямуваннi процесiв АСПН. Адже хто прийшов
навчатися, той заiнтересований у результатах, а не прагне лише
побути в ситуативно приумнiй атмосферi роджерiанiвського га-
тунку. Тому в групi АСПН емпатiя не виступау головним ме-
ханiзмом психокорекцiє, бо вона (як ми переконанi) входить до
числа необхiдних умов створення сприятливоє для навчання

атмосфери в групi. Цi останнi, за нашим переконанням, повя-
занi з обуктивуванням семантичних характеристик несвiдомо-
го його логiки, яка зумовлюу базовi форми психологiчних
захистiв". Емпатiя ж (керiвника з клiунтом) здатна лише зни-
зити ситуативнi захисти (опори), проте не в змозi виступити
iнструментом проникнення в несвiдоме з його амбiвалентнiстю,
суперечнiстю й запрограмованiстю дитинством. Бiльше того,
якшо врахувати специфiку "психологiчних захистiв" з Єхнiми
побiчними емоцiйними ефектами (якi нерiдкеу викривленими),
то емпатiя без проробки проблеми на когнiтивному рiвнi може
хибно закрiпити субукта в його iнфантильних емоцiйних реак-
цiях, якi здебiльшого слугують рентним настановленням. По-
трiбно врахувати також тенденцiє вампiризму, якi в разi абсо-
лютизацiє механiзму емпатiє вiдкоригувати буде дуже важко.

У групi АСПН емпатiя йде в парi з прийняттям особистостi
iншого (й самого себе) таким, яким вiн у. А шлях до цього
пролягау через розвиток розумiння себе й iншого. Тому емпатiя
не лише сприяу навчанню, а й сама розвивауться разом з iнте-
грацiую.

2.3. ЗАКОНОМiРНОСТi ДИНАМiКИ
iНДИВiДУАЛЬНО-ОСОБИСТiСНИХ
i ГРУПОВИХ ЗМiН У ПРОЦЕСi АСПН

АСПН у лабiльною системою психологiчного впливу, зорiунто-
ваною на iндивiдуально-неповторну допомогу кожному учасни-
ковi навчання. Особистiснi проблеми, з якими люди приходять
у групу, не усвiдомлюються ними в своєй психологiчнiй сутi, не
повязуються з iнфантильними витоками. Прояснення психоло-
гiчного смислу особистiсноє проблеми с завданням АСПН. Разом
iз тим с певнi загальнi закономiрностi в особливостях особистiс-
них проблем учасникiв навчання та в розвитку самого групового
процесу. Для цього професiонал у галузi АСПН повинен добре
знати особливостi таких психiчних процесiв, як дезiнтеграцiя й
iнтеграцiя, бачити Єхнi прояви в особистiсних змiнах, аби за-
безпечувати позитивнiсть процесу дезiнтеграцiє
i вториннiсть iнтеграцiє (на бiльш високому
рiвнi розвитку психiки субукта).

Цим закономiрностям пiдлягау весь психокорекцiйний про-
цес АСПН як в iндивiдуальних, так i групових його варiантах.
Як уже вказувалося ранiше, мiж дезiнтеграцiую та iнтеграцiую
с зворотна залежнiсть, тобто чим кишни рiвень груповоє iнтег-рацiє, тим бiльше можливостей вiдкривауться для iндивiдуаль-
но-особистiсноє позитивноє дезiнтеграцiє, яка й приводить iз
часом до вторинноє iнтеграцiє на вищому рiвнi розвитку (див.
мал. 1). Може виникнути запитання: чому закономiрностi осо-
бистiсноє й груповоє динамiки в психокорекцiє ми повязуумо з
процесами дезiнтеграцiє й iнтеграцiєi Адже цi поняття швидше
каталiзують динамiку, а не визначають семантику.

Пояснюуться цс тим, що, коригуючи, ми фактично нiчого
нового не привносимо: ми працюумо з тим, що вже у у субукта,
змiнюючи напрям, динамiку структурних компонентiв психiки
з метою нiвелювання особистiсних деструкцiй. В психокорек-
цiйному процесi вiдбувауться переорiунтацiя психiчноє енергiє з
деструктивних (руйнiвних) каналiв у конструктивному напря-
мi, який би допомiг клiунтовi привести у вiдповiднiсть засоби
взаумодiє з довколишнiм свiтом iз його намiрами, бажаннями,
очiкуваннями. Розумiння цього дасть змогу психологовi цiле-
спрямовано пiдтримувати кожного учасника АСПН в усвiдом-
леннi конкретних передумов власноє особистiсноє проблеми й
намiтити шляхи єє конструктивного розвязання. Ми допомагаумо
клiунтовi встановити звязки мiж свiдомими й несвiдомими аспек-
тами психiки, виявити невiдповiднiсть мiж цiлями, бажаннями й
тими засобами, якi вiн застосовуу для Єх досягнення, й т. iн.

Звичайно, клiунт збагачууться новими формами й засобами
(вербального й невербального) спiлкування в групi АСПН, але
до тих пiр, поки вiн перебувау в полонi власних проблем, його
свiдомiсть обтяжена певними викривленнями, позбавитись яких
можливо в разi прояснення каузальноє канви цих явищ. Тому
фактично процес психокорекцiє полягау у зясуваннi причин
труднощiв спiлкування, породжуваних несвiдомими аспектами
психiки субукта.

Професiйним грунтом такоє роботи у процесуальна психодi-
агностика, якiй треба придiлити особливу увагу. Загальнi ж
закономiрностi, на якi ми спираумося в груповiй психокорекцiє,
полягають у позитивнiй дезiнтеграцiє й вториннiй iнтеграцiє.
Через каталiзацiю цих процесiв забезпечууться управлiння гру-
повою психокорекцiую й iндивiдуально-неповторними змiнами
кожного субукта.

2.4. ПОНЯТТЯ ОСОБИСТiСНОЄ
ПРОБЛЕМИ СУБтКТА ТА Й ГЕНЕЗА

Поняття особистiсна проблема не розкрите в пси-
хологiчнiй лiтературi через вiдсутнiсть дослiджень у галузi
практичноє психологiє, зокрема глибинноє психологiє.

Проблема завжди потребуу розвязку, який тут ускладню-

сться деякими невiдомими, iмплiцитно прихованими вiд субук-
та даними. Єх неусвiдомлення унеможливлюу єє розвязання.
Часом постають економiчнi, соцiальнi, академiчнi й т. п. про-
блеми, розвязання яких залежить вiд обiзнаностi субукта, вiд
його компетенцiє в цих питаннях. i успiх стау доступним у мiру
набуття досвiду, розширення знань за рахунок переведення да-
них з iмплiцитного стану в експлiцитний.

Розвязання особистiсноє проблеми потребуу розширення й
поглиблення рефлексивних знань, якi включають зiставлення
намiрiв до дiє iз самими дiями субукта. Йдеться про те, що
субукт часто не в змозi адекватно усвiдомлювати свою особи-
стiсну проблему, бо перебувау в полонi iлюзiй, породжуваних
викривленнями свiдомостi, що потребуу "захистiв". Це, мабуть,
головна, специфiчна характеристика особистiсноє проблеми,
психологiчна суть якоє або зовсiм не усвiдомлюуться субуктом,
або усвiдомлюуться викривлено, або ж фрагментарне. Тому так
важливо допомогти субуктовi вичленувати власну особистiсну
проблему. Здебiльшого в поле його свiдомостi потрапляють нас-
лiдки єє дiє: вiдчуття напруженостi, тривоги, очiкування невдачi,
пiдвищена агресивнiсть або пасивнiсть, апатiя та iн. Тобто
субукт швидше може усвiдомлювати ситуативнi наслiдки дiє
особистiсних проблем, не розумiючи Єхнiх особистiсних першо-
причин та бiльш уразливих наслiдкiв для всiує його психiчноє
життудiяльностi. Каузальний аспект особистiсноє проблеми по-
вязаний з iсторiую життя й, особливо, з дитинством субукта,
з наявнiстю у людини внутрiшньоє стабiлiзованоє суперечностi,
яка маскууться в психiцi й iнтегрууться через процес субуктив-
ноє iнтеграцiє системою "психологiчних захистiв".

2.5. ПОНЯТТЯ "ПСИХiЧНОГО
ЗАХИСТУ". ЙОГО РiЗНОВИДИ
Й ФУНКЦiЄ

Поняття "психiчного захисту" було введене 3. Фрей-
дом як засiб розвязання конфлiкту мiж свiдомим i несвiдомим.
Основну функцiю "захистiв" 3. Фрейд убачав у зниженнi емо-
цiйноє напруженостi, що провокувалася тривогою за здiйснення
соцiальне значущих цiлей, яким суперечили потяги, що йшли
вiд "iд". Саме таке трактування "психологiчних захистiв" пануу
в психоаналiтичнiй лiтературi. грунтовнi дослiдження цього фе-
номена були проведенi дочкою 3. Фрейда - Анною Фрейд

iншi хоч i вказують на поняття "психiчних
захистiв" як досить вагоме явище для розумiння психiки, протеспецiально його не дослiджували. Все це зумовило розумiння
"психiчних захистiв" як окремих механiзмiв, шо iснують авто-
номно. Це - рацiоналiзацiя, проекцiя, перенесення, регресiя,
катарсис, iдентифiкацiя, замiщення та iн.

Наш багаторiчний досвiд проведення груповоє психокорек-
цiйноє роботи показав, що "психiчнi захисти" функцiонують у
певнiй цiлiснiй i досить динамiчнiй системi, iндивiдуально не-
повторнiй для кожного субукта. Системнiсть у провiдною ха-
рактеристикою "психiчних захистiв", яка здасться головним,
центральним механiзмом: "в iд слабкостi до сили". Та-
кий пiдхiд до функцiйноє органiзацiє всiує захисноє системи до-
помагау зрозумiти iнтегруюче ядро захистiв у всiх його проявах.
Аналiз одержаного нами емпiричного матерiалу показуу, що
завдання захистiв може трактуватися двояким шляхом:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США

Рубрики

Рубрики