науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 95

фантазiя та казки - "Ким iз казкових персонажiв ти мiг би бутиi", "Бал-
маскарад", "Що б ти робив, якби був чаклуномi", "Ким би ти хотiв стати, якби
чаклун урахував твоу бажанняi", "Добрий чаклун", "Злий..."

Джерелом пси хогiм насти ч них вправ може бути ставлення до
групи АСПН, до самого процесу навчання. Наприклад, теми:

"Почуття, з якими я йшов на заняття", "Ставлення до навчання
та групи", "Що робила б група, якби не було керiвника" та iн.

Виконання психогiмнастичних вправ здiйснюуться рiзними
шляхами: можна дати тему одному членовi групи, а вiн реалiзуу
єє самостiйно або з чиуюсь допомогою. Тема може стосуватися
цiлоє групи або ж окремих єє членiв.

Пiсля "програвання" теми бажано, щоб учасники обмiнюва-
лися враженнями. Ми зосереджуумо увагу на визначеннi типо-
вих лiнiй поведiнки, що характеризують особистiсну проб-
лему. Особливо цiкавими у тi тенденцiє поведiнки, якi дають
про себе знати як на вербальному, так i на невсрбальному
рiвнях. Отриманий у процесi психогiмнастики матерiал пiдда-
уться аналiзовi.

Опишемо кiлька психогiмнастичних вправ.

1. Подолання труднощiв. Члени групи по черзi зображають,
як вони переборюють життувi труднощi (як фiгурально можна
сконструювати стiлець при допомозi ящика чи iншого предмета)
на вузькiй стежцi. Накреслюуться стежка, якою йде людина до
певноє мети й натикауться на перепону. Група спостерiгау, як
кожен долау перепону.

2. Заборонений плiд. Учасники АСПН по черзi показують,
як вони поведуться в ситуацiє, коли Єхнi бажання не збiгаються
iз зовнiшнiми нормами поведiнки. Роль "забороненого плоду"
може бути надана будь-якому предметовi, що якось приваблюу.
"Заборонений плiд" кладеться на стiлець, що стоєть у центрi
кiмнати. Член групи повинен пiдiйти до стiльця й вирiшити, що
вiн зробить iз "забороненим плодом".

3. Моя сiмя. Учасник АСПН вибирау собi сiмю iз членiв
групи. Далi розмiщуу Єх так, щоб фiзична дистанцiя мiж ними
приблизно вiдповiдала ступеневi емоцiйноє близькостi мiж чле-
нами сiмє. Далi важливо "описати", за якими психологiчними
якостями вибиралися "члени сiмє" - це послужить основою
саморефлексiє тим, хто потрапив до числа вибраних.

4. "Скульптор". Члени групи роблять своу тiло "пластич-
ним", наче глина, яка пiддасться лiпленню. Змiст "лiплення"
може бути рiзним. Можна зобразити члена групи "до початку
занять i тепер", або - його минуле i майбутну, його внутрiшнiй
конфлiкт.

5. Моя група. При виконаннi даноє вправи можна змоделю-
вати динамiку групового процесу у вiдповiдностi до розвитку
емоцiйноє близькостi.

96

4.5.1. ТЕМАТИКА ПСИХОГiМНАСТИЧНИХ
ТА ПАНТОМiМiЧНИХ ВПРАВ

Загальнi теми. 1. Передати пантомiмою конфлiкт, згоду, неро-
зумiння та iн. Способи зображування iнтерпретуються та обго-
ворюються в групi. 2. Вручити подарунки, якi принесуть радiсть
данiй людинi. 3. "Мотивований бiг" ("бiжу в магазин", "бiжу вiд
грози" та iн.). 4. Привернути до себе увагу групи. 5. Людина та
єє тiнь (виконууться в парi), б. Настрiй. 7. Показати учасникам
АСПН психологiчний портрет значущих людей у життi. 8. Йти
назустрiч вiтровi. 9. Йти до бажаноє мети. 10. Йти так, щоб
кого-небудь не розбудити. 11. Йти на груповi заняття, йти iз
занять. 12. Бiг: назад - так, щоб не впасти; вперед - так, щоб
не наскочити на iнших. 13. Бiг: бiг, що змiнюуться ходою, з
мотивом, який частiше за все мау соцiометричне значення -
йти з симпатичною чи несимпатичною тобi людиною; йти з
веселою людиною i з тим, хто нагадуу кого-небудь iз життя; з
тим, хто завдау прикростi и т.д. 14. Зустрiч з людиною, яку
давно не бачили. 15. Хто я - яким мене бачать iншi - яким
я хотiв би бути. ("Зiпсований телефон"). 16. Рукостискання по
колу. 17. Дограти почату партнером дiю. 18. Передати почуття
по колу: що передали, що повернулося. 19. Людина - дзеркало.
20. Рух зi змiною темпу (ритму). 21. Скульптор - глина.
22. Виправдати позу. 23. iз заплющеними очима сiсти на стi-
лець. 24. Перетягування каната. 25. Змусити партнера звiльни-
ти стiлець, вийти з телефонноє будки. 26. Скульптура -
iдеальне ставлення до людини. 27. Впiзнати члена групи: по
волоссю, по руках i т.п.

Типовi людськi конфлiкти. 28. Вибрати одну з двох можли-
востей. 29. Вiдмовитися вiд чогось важливого.

Ставлення до групи. ЗО. Показати своу ставлення до iнших
у групi. 31. Показати iншим, чому вони нам симпатичнi чи
несимпатичнi.

Фантазiє та казки. 32. "Безлюдний острiв": уяви, що всi
опинилися на безлюдному островi. Що ти робив биi 33. Якою
твариною ти хотiв би бутиi 34. Бал-маскарад. 35. Вибрана каз-
ка. 36. Що ти робив би, якби був добрим чи злим чарiвникомi

4.6. ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ
В АСПН

Специфiчною особливiстю функцiювання психокорекцiйноє
групи у вiдсутнiсть однозначного алгоритму процесу. В розпо-
рядженнi квалiфiкованого керiвника завжди мау бути набiр
вправ, якi вiн може використати в зручний для цього момент.

Т. Яценко

97

Ми описали невербальнi вправи, проте це лише частина з без-
лiчi варiантiв. Щоб досягти бажаного ефекту, потрiбно: на по-
чатковому етапi роботи з групою допомогти єє членам подолати
стереотипний пiдхiд до навчання, тобто директивне керiвництво
поведiнкою та чiтко окресленi результати. Завдання ведучого -
стимулювати присутнiх до творчоє вiдкритоє участi в усьому,
що вiдбуватиметься в ситуацiє "тут i тепер".

Керiвник зважуу доцiльнiсть тих чи iнших вправ у той чи той
перiод роботи групи. Деякi вправи можуть спричинити зворотну
дiю, якщо iндивiд та група не готовi до Єх сприймання та виконан-
ня. Керiвник мау чiтко уявляти, з якою мстою використовууться
вправа, якi груповi та iндивiдуально-психологiчнi процеси ката-
лiзуються цiую вправоюi Чи готовi члени групи до виконання та-
коє вправиi Чи готовий сам керiвник виконати єєi Чи склалася в
групi атмосфера такоє довiри, щоб ця вправа спрацювалаi Й чи
вистачить часу для виконання вправи та єє обговоренняi - Лише
знаючи вiдповiдi на всi цi питання можна розпочинати справу.

Вправи - це не iнструменти, якими можна довiльно кори-
стуватися. Ми з недовiрою ставимося до керiвникiв, якi засто-
совують вправи одну за одною лише для пiдтримки iнтенсив-
ностi групового процесу. Необхiдно памятати, що невдало вве-
дена вправа може значно посилити дсзiнтеграцiйнi процеси за-
мiсть того, щоб сприяти глибшому й вiдкритiшому спiлкуванню
та згуртуванню членiв групи.

Найбiльша цiннiсть утiлення вправ у груповий процес поля-
гау в Єх обговореннi, в психологiчному аналiзi, а не лише в
емоцiйному задоволеннi вiд Єх виконання. Доцiльно концентру-
вати увагу на тому, який резонанс викликау в iнших поведiнка
одного з членiв групи, як впливають на кожного з учасникiв
навчання присутнi колеги i, навпаки, як вiн сам впливау на
iнших. При обговореннi виконання вправи бажано придiлити
максимальну увагу аналiзовi емоцiйно-почуттувих реакцiй
учасникiв навчання, вiдокремити Єх вiд розмiрковувань про емо-
цiє та уявлення. Треба памятати, що в групi вiдсутнi покарання
та заохочення, тому апробацiя нових форм поведiнки мау по-
значатися спонтаннiстю й бути вiльною вiд тривог.

В групi АСПН використовуються вправи, якi у спiльними для
всiує трснiнговоє практики. Вони досить унiверсальнi й мало за-
лежать вiд теоретичноє професiйноє орiунтацiє керiвника, час-
тина ж методичних прийомiв, особливо з глибинно-психоаналi-
тичною орiунтацiую, у специфiчними для АСПН, наприклад цiлiс-
ний психоаналiз комплексу тематичних малюнкiв (див. розд. 5).

iнтервю з метою добору. М е i а : зясування мотивацiє та особливостей
iiзасмосприймання потенцiйних членiв групи та керiвника. Розпиток певних
умiнь i навичок спiлкування.

11 р о єє е д у р а : керiвник бере (в межах 10 хвилин) iнтервю у потенцiйного

98

чiена групи, який мас право висловити, що вiн вiдчувау i як уявляу сооi роль
керiвника та майбутнiй груповий процес. Керiвник у свою чергу може подiли-
тися своєм сприйнятi ям i висновками про можливiсть участi цiує людини в групi.

Важливо, щоб вiдбувався обмiн iнформацiую про почуття, враження, якi
виникають по ходу iнтервю. Всi члени групи (в тому числi тi, хто не бере
активноє участi в роботi) можуть висловлювати своє думки та побажання з метою
вдосконалення процедури добору у групу ЛСi1i1.

Вправа на представлення себе. М е т а : зближення членiв групи одного з

одним.

II р о ц с д ура: кожен член групи за бажанням i на свiй розсуд розповiдау

про себе.

Висловлення перших вражень одного про одного. М е т а : дiзнатися, яке
"перше враження" склалося про тебе в iнших людей iще за вiдсутностi глибокого
розумiння психологiчних якостей тих чи iнших членiв групи. Цей матерiал
надзвичайно цiнний для порiвняння його потiм iз бiльш змiстовним i глибоким
психологiчним аналiзом поведiнки. Ця вправа сприяу самопiзнанню.

II р о ц е д у р а : прононусiься кожному учасниковi АСГii1 вербальним чи
невербальним шляхом (у виглядi характеристики чи використання символу)
виразиги перше враження про кожноє> з учасникiв навчання. Краще це зробити
наприкiнцi першого заняття. Цю вправу можна здiйснювати у двох варiантах:

а) висловлення перших вражень вiд групи адресууться одному з єє членiв;

б) один член групи висловлюу своє нериii враження по черзi всiм iншим у
групi.

Невербальний контакт. М е т а : зняття емоцiйноє напруженостi, форму-
вання згуртованостi групи, емоцiйноє теплоти й близькостi мiж єє членами.

Процедура: а) кожен член труни пiдходить до iнших i потискуу (по
черзi) руку, дивлячись в очi;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США

Рубрики

Рубрики