науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Важливо пiдкреслити, що при аналiзi малюнка можна виклю-
чати "iнтелектуалiзацiю" зображуваного, натомiсть треба пред-
ставляти своу чуттуве, емоцiйне сприйняття. При цьому не
береться до уваги рiвень художньоє технiки зображення, бо
психомалюнок - цс не перевiрка художнiх здiбностей.

Крiм описаних, у багато iнших методичних прийомiв, на-
приклад:

а) малювання на вiльну тему;

б) розмовне малювання: члени групи працюють з обраними

86

партнерами в парах, у кожноє з них один аркуш паперу, й пари
спiлкуються за допомогою образiв, лiнiй, фарб;

в) спiльне малювання: кiлька осiб чи вся група малюють на
одному аркушi, наприклад, групу, єє розвиток, настрiй, атмос-
феру в групi та iн.;

г) додаткове малювання: малюнок передауться по колу, один
починау малювати, другий продовжуу, третiй щось доповнюу i

так далi.

iнколи перед малюванням застосовууться прийом вiльних
уявлень: члени групи розповiдають, якi образи у них виникають
у контекстi тiує чи iншоє теми.

Теми можуть багато в чому збiгатися з темами психогiмнас-
тики та пантомiми.

Проективний малюнок можна виконувати кольоровою крей-
дою, олiвцем чи фломастерами.

т два способи роботи з готовими проективними малюнками:

а) показ усiх малюнкiв одразу, Єх перегляд, порiвняння,
виявлення спiльними зусиллями схожого та вiдмiнного в Єхньо-
му змiстi;

б) розгляд кожного малюнка окремо - вiн переходить iз рук
у руки, й учасники АСПН висловлюються про його психологiч-
ний змiст.

Керiвник теж дау iнтерпретацiю малюнка, висловлюуться
потiм i автор.

При обговореннi небажано використовувати iнформацiю про
автора, вiдому поза малюнками, а виходити лише з намальова-
ного. В такий спосiб аналiзууться тiльки те, що людина хотiла
б повiдомити групi, але "захиснi" тенденцiє завадили Єй зробити
це вербальне. Тобто малюнок виражау те, про що важко гово-
рити. Якщо ж робити такi "здогадки" без наявностi вiдповiдних
"пiдстав" у малюнку, це може рiзко активiзувати "захиснi" ре-
акцiє, що ускладнить процес навчання.

На початковому етапi роботи з малюнком можуть виникати
труднощi як у його виконаннi, так i в iнтерпретацiє. Згодом,
поступово, цi утруднення будуть подоланi, коли група буде
змушена вiдкинути марнi сподiвання на "всезнайство" керiвни-
ка. Учасники занять починають усвiдомлювати, що всi присутнi
здатнi розумiти психологiчний змiст малюнка, символiв i вико-
ристаних кольорiв, i найголовнiше - перейти на дослiдницьку
позицiю - навчатись аналiзувати. Ось приклад таких символiв:

сонце, гроза, прiрва, птах у небi, одинока квiтка в пустельнiй
мiсцевостi, або ж - у квiтнику; зламане бурею дерево, вулкан,
штормове морс; закрита корком пробiрка; пiщинка серед купи
пiску; повiтряна кулька; дерево, яке вiтер пригинау до землi i
зривау листя... Змiст цих зображень стау зрозумiлим пiд впли-
вом нашого досвiду i в контекстi теми малюнка.

87

контролю за груповим процесом та осооистiсними змiнами учас-
никiв. Цьому сприяу повсякденне виконання малюнка учасни-
ками навчання на тему: "Наша група", "Я сьогоднi", "Я в групi".
Повсякденнi малюнки вiдображують результативнiсть навчан-
ня й тi емоцiйнi навантаження, яких зазнають учасники АСПН.
Малюнки залишаються цiкавими й пiсля закiнчення повного
курсу груповоє корекцiє. Це такi теми: "Результати, якi я одер-
жав у групi", "Що дала група менi, а я - групi", "Розвиток
групи й мiй особисто", "Що я очiкував, а що отримав у групi",
"Я до навчання - я пiсля навчання" та iн.

бр

Ефективним е також узагальнений малюнок, який би вiдо-
бражав сприймання всiма учасниками навчання актуальних по-
дiй у групi. Колективний малюнок може використовуватися й
iз метою вiдображення психологiчного портрета когось iз членiв
групи. Бажано, щоб на заняттях кожен розширював свiй фраг-
мент малюнка. Можна також запропонувати внести змiни в
малюнки у вiдповiдь на запитання: "Якою хотiлося б бачити цю

людинуi", "Що хотiлось би змiнити в портретii", "Чим бажано
доповнити малюнокi", "Що пiдкреслити в ньомуi"

Цiнним, на наш погляд, у прийом перехресного малюнка,
наприклад, на тему: "Моя участь у груповому процесi психоко-
рекцiє" й "Дорога мого життя". Можна побачити значущiсть
АСПН для психологiчного усвiдомлення життувого досвiду. Ви-
конання психомалюнкiв на однi й тi ж теми в рiзний час також
дау психологiчно цiкавий матерiал. Необхiдно враховувати, що
проективний малюнок завжди неявне мiстить бiльше суттувоє
iнформацiє, нiж автор здатний єє бачити без сторонньоє допомо-
ги, тому що малюнок цiлiсно вiдображау психiку в єє свiдомих
i несвiдомих проявах. Тому важливо придiляти достатньо часу
для аналiзу малюнка всiма членами групи.

Психомалюнок може виконуватися як удома, так i пiд час
заняття або пiсля його закiнчення - в залежностi вiд цiлей i
теми. Наприклад, малюнок на тему: "Наша група сьогоднi"
здебiльшого виконууться або одразу ж пiсля заняття, або вдома.
Малюнки на тему "Я" - реальне", "Я" - iдеальне", як правило,
виконують до початку занять у групi. Такi малюнки сприяють
доборовi претендентiв у групу АСПН, якщо у така потреба.
Важливо пiдкреслити, що при аналiзi малюнка можна виклю-
чати "iнтелектуалiзацiю" зображуваного, натомiсть треба пред-
ставляти своу чуттуве, емоцiйне сприйняття. При цьому не
береться до уваги рiвень художньоє технiки зображення, бо
психомалюнок - цс не перевiрка художнiх здiбностей.

Крiм описаних, у багато iнших методичних прийомiв, на-
приклад:

а) малювання на вiльну тему;

б) розмовне малювання: члени групи працюють з обраними

86

партнерами в парах, у кожноє з них один аркуш паперу, й пари
спiлкуються за допомогою образiв, лiнiй, фарб;

в) спiльне малювання: кiлька осiб чи вся група малюють на
одному аркушi, наприклад, групу, єє розвиток, настрiй, атмос-
феру в групi та iн.;

г) додаткове малювання: малюнок передауться по колу, один
починау малювати, другий продовжуу, третiй щось доповнюу i

так далi.

iнколи перед малюванням застосовууться прийом вiльних
уявлень: члени групи розповiдають, якi образи у них виникають
у контекстi тiує чи iншоє теми.

Теми можуть багато в чому збiгатися з темами психогiмнас-
тики та пантомiми.

Проективний малюнок можна виконувати кольоровою крей-
дою, олiвцем чи фломастерами.

т два способи роботи з готовими проективними малюнками:

а) показ усiх малюнкiв одразу, Єх перегляд, порiвняння,
виявлення спiльними зусиллями схожого та вiдмiнного в Єхньо-
му змiстi;

б) розгляд кожного малюнка окремо - вiн переходить iз рук
у руки, й учасники АСПН висловлюються про його психологiч-
ний змiст.

Керiвник теж дау iнтерпретацiю малюнка, висловлюуться
потiм i автор.

При обговореннi небажано використовувати iнформацiю про
автора, вiдому поза малюнками, а виходити лише з намальова-
ного. В такий спосiб аналiзууться тiльки те, що людина хотiла
б повiдомити групi, але "захиснi" тенденцiє завадили Єй зробити
це вербальне. Тобто малюнок виражау те, про що важко гово-
рити. Якщо ж робити такi "здогадки" без наявностi вiдповiдних
"пiдстав" у малюнку, це може рiзко активiзувати "захиснi" ре-
акцiє, що ускладнить процес навчання.

На початковому етапi роботи з малюнком можуть виникати
труднощi як у його виконаннi, так i в iнтерпретацiє. Згодом,
поступово, цi утруднення будуть подоланi, коли група буде
змушена вiдкинути марнi сподiвання на "всезнайство" керiвни-
ка. Учасники занять починають усвiдомлювати, що всi присутнi
здатнi розумiти психологiчний змiст малюнка, символiв i вико-
ристаних кольорiв, i найголовнiше - перейти на дослiдницьку
позицiю - навчатись аналiзувати. Ось приклад таких символiв:

сонце, гроза, прiрва, птах у небi, одинока квiтка в пустельнiй
мiсцевостi, або ж - у квiтнику; зламане бурею дерево, вулкан,
штормове морс; закрита корком пробiрка; пiщинка серед купи
пiску; повiтряна кулька; дерево, яке вiтер пригинау до землi i
зривау листя... Змiст цих зображень стау зрозумiлим пiд впли-
вом нашого досвiду i в контекстi теми малюнка.

87

Поступово в процесi роботи зникають i труднощi в iнтерпре-
тацiє проективного малюнка, учасники навчання розвивають у
собi здатнiсть "правильного" Єх трактування.

4.3. РОЛЬОВА ГРА

Рольова гра вiдрiзняуться вiд психодрами соцiальним спряму-
ванням сюжету. Дана методика в групi АСПН мас ту специ-
фiчну особливiсть, що вона розгортауться в дiє, без належних
попереднiх сюжетних вiдпрацювань. Мiнiмiзацiя iнформацiє про
те, "що робити", дау змогу учасникам гри набувати творчоє
самодiяльностi, управлiння якою вiдбувауться внутрiшнiми про-
грамами Єхньоє психiки.

Гра проходить спонтанно. Наприклад, педагог мау право
закiнчити урок вчасно або нi - цi похибки теж у цiкавими,
iнформативними, Єхнi причини аналiзуються.

iнколи розiгрування рольових ситуацiй вiдбувауться в умо-
вах штучно створених труднощiв. Наприклад, керiвник-"учень"
пропонуу "учням" - членам групи передати вчителевi записки
про те, як вони його сприймають. Можна також запропонувати
членам групи спробувати виступити в ролi вчителя вже на стадiє
вiдповiдей на записки.

Метод розiгрування рольових ситуацiй дау можливiсть по-
бачити членiв групи не лише в мiжособистiсних взауминах, а й
у процесi виконання певноє соцiальноє ролi. Матерiал про пове-
дiнку субукта в рольовiй ситуацiє у надiйною основою перевiрки
гiпотез стосовно його особистiсноЄ проблеми. Особливо перекон-
ливим у те, як саме в умовах повноє свободи субукт структуруу
рольову ситуацiю.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США

Рубрики

Рубрики