науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Малюнки
полiмiрнi за своєм змiстом, тому можна думати, що цс i сестра,
яка могла його вiдштовхнути й цим фактично пiдштовхнула
до трагедiє (з розповiдей психолога), й мати, гнiву якоє Петя
боявся у випадку уднання з сестрою.

Мал. 47 можна назвати "Пояснення суєциду". Ось так спра-
цьовуу "захисна" система: "Я краще покiнчу з життям i ця
смiливiсть пiдтримау вiдчуття лева в собi". Впасти й розбитися
(мал. 14) може тiльки лев, адже птахи не розiбються. Тобто

189

мал. 47 показуу, що його близькi залишаться живими, що вiд-
повiдау дiйсностi. Якщо ж повернутися до мал. 46, то можна
гадати, що "пташка-сестра" справа у такою, якою "леву-Петi"
хотiлося б єє бачити й вiдчувати. Тс, що уднау з сестрою через
образи птахiв (нижнiй ракурс мал. 46), указуу на Єхню спiль-
нiсть, - можливо, в поглядах, молодостi й т.п. Якщо звер-
нутися до мал. 47, то побачимо, як змiнився вираз обличчя
птаха-Петi, який злiва на мал. 46. Це - смуток, покора, за-
лежнiсть, а птах. справа (на мал. 47) - задоволення, радiсть,
блаженство.

Таким чином; малюнки "розповiли" драму внутрiшнього ста-
ну юнака прямими й опосередкованими засобами.

Ми враженi мудрiстю психiки в доборi таких лаконiчних
засобiв вираження потаумних вагань, надзвичайно драматич-
них переживань юнака, викликаних iнцсстуозними потягами,
з якими вiн, будучи дуже совiсним i вразливим (за словами
психолога), не змiг упоратися.

Ми не перестаумо дивуватися з можливостей малюнка пе-
редавати iррацiональний змiст психiки, в якому мрiє, надiє, iлю-
зiє стають в один ряд iз обуктивною реальнiстю, що вiдобра-
жууться. Завдяки присутностi в малюнках архетипноє символi-
ки ми змогли дати Єх iнтерпретацiю й переконатися, що за
певних обставин людина може своє фантазiє перетворювати в
реальнiсть.

Огортау душу глибокий смуток з приводу смертi щедро об-
дарованого юнака з тонкою, багатою душею. Доводиться лише
щиро пожалкувати, що малюнки потрапили в руки психологовi
вже занадто пiзно. Адже Пстриковi безумовно можна було до-
помогти.

6.6. ТРАНСФЕР ТА ЙОГО РОЛЬ
У ПiЗНАННi ПСИХiКИ

Трансфер (лат. iгагтiГегi - переносити) означау переведення
валюти iз одного фiнансового закладу в iнший або з краєни в
краєну .

Для практичноє психологiє це поняття у важливим тому, що
необхiдно розумiти процес обсктивування психiки в поведiн-
кових проявах, доступних зовнiшньому спостерiгачевi.

В психоаналiтичному пiдходi таким процесом вважалося пе-
ренесення, тобто перенесення почуттiв, породжених у мину-
лому, на обукти, шо до них не мають вiдношення.

При лiкуваннi пацiунтiв у психоаналiзi часто перемiщуються
почуття на терапевта, а з терапевта вони можуть перемiститися
на iнших людей.

190

Ч. Райкрофт тра н еф е р i перенесення трактуу як
синонiми: "процес, який включау в себе: перемiщення на свого
аналiтика почуттiв, уявлень i такс iн., повязаних iз людьми з
минулого; ставлення до аналiтика як до людини зi свого мину-
лого"31.

На початку розвитку психоаналiтичного напряму трансфер
розглядався як небажане явище, яке перешкоджау поновленню
витiснених згадок i таких, що заважають обуктивностi пацiун-
та. Однак уже з 1912 року Фрейд розглядав трансфер як iстотну
частину терапевтичного процесу. Цьому особливо сприяу вiд-
чуження позицiє терапевта - його вiдмова пiдiгравати очiку-
ванням клiунта. Тому створюуться ситуацiя, яка дау змогу
аналiтиковi пояснити пацiунту, що вiн не у його батьком чи
коханим, .;i сприяу розумiнню викривлень реальностi. Такi по-
вiдомлення аналiтика називаються iнтерпретацiями пе-
ренесення. Ставлення до аналiтика як до сестри, брата чи
батька називауться ставленням перенесення.

В залежностi вiд того, чи розглядау пацiунт аналiтика як
зовнiшнiй обукт, вiд якого вiн залежить i якого ненавидить, чи
сприймау iiого -як частину самого себе, перенесення може вва-
жатись позитивним i негативним. Тодi й аналiтика вiн
вважау позитивним або негативним.

Бiльшiсть думок про трансфер сходиться на тому, що раннi
обукт-вiдношення, якi пацiунт, скорiше за все, не може згадати
як такi, тим не менше можуть бути поновленi в трансферних
реакцiях пацiунтiв.

Проте пiзнання несвiдомого не у простим, як про це пишуть
представники психодпнамiчцоє психотерапiє: "Враження вiд рiз-
них стосункiв накладаються одне на одне, и тс, що ми бачимо
на поверхнi, визначауться тим, що надзвичайно важко помiти-

,,-12 г>

ти, що лежить пiд поверхнею, поза свiдомiстю людини . З
нашоє точки зору, в даному визначеннi важливою у вказiвка на
неусвiдомленiсть трансфере! субуктом. Проте сам цей факт по-
яснюу всю складнiсть злиття рiзних вражень в удине русло, так
само, як i тс, що усвiдомлення трансфсра субуктом завжди буде
вiдносним i потребуу сторонньоє допомоги спецiалiста.

Як можна обуктивувати трансферi Гадаумо, що завдяки
активностi несвiдомого, зокрема такому феномену, як "в и м у -
шене повторення", описане 3. Фрсйдом у працi "По ту
сторону принцип;.! наслаждения". У звязку з внутрiшньою су-
перечливiстю психiки дуже важливо застосовувати такi засоби
вираження субуктом психологiчного змiсту, в яких задiяна мо-
торика, примiром малюнок. Саме моторна активнiсть людини
не лише сприяу цiлiсному вираженню психiки в удностi свiдо-
мих i несвiдомих проявiв, а и знижуу опори. А вони, як
вiдомо, породжуються цензорським контролем "Супер-Его" за

!91

психiчною активнiстю. Пiд особливим контролем цiує вищоє
iнстанцiє, яка санкцiонуу повсдiнкову активнiсть, перебувау єє
вербальний аспект. т пiдстави пiдтвердити генiальнiсть здогад-
ки i. М. Ссчснова, який доводив, що мязовий рух здатний
цiлiсно виражати психiку (в єє свiдомих i несвiдомих проявах).
Це i пояснюу нашу пильну увагу до малюнка, особливо в комп-
лексi психологiчних тем, що охоплюють найрiзноманiтнiшi сто-
рони субукта. Наш досвiд показуу, що трансфер того чи iншого
субукта найкраще пiзнавати з орiунтацiую на системнi харак-
теристики проявiв несвiдомого.

Ми вбачаумо розвязку проблеми не в перенесеннi чи iден-
тифiкацiє й т.iн., а в тiй логiцi несвiдомого, в яку поступово на
когнiтивному рiвнi органiзовуються захиснi реакцiє психiки, по-
кликанi як оберiгати "Я" субукта вiд реалiзацiє iнцестуозних
потягiв, так i зробити здiйсненними дитячi намiри, бажання та
очiкування. Тому логiка несвiдомого вступау в суперечнiсть iз
логiкою свiдомого. Остання повязана зi ствердженням сили,
самозбереженням i налагоджуванням контактiв з людьми. Ло-
гiка ж несвiдомого - з визнанням безсилля, неповноцiнностi,
страху перед оточенням i тенденцiую до психологiчноє смертi.
"Психологiчнi захисти" здiйснюють функцiю Єх примирення
шляхом викривлення реальностi, шляхом iлюзiй, пiдпорядко-
ваних логiцi свiдомого. Несвiдоме маскууться "захистами", що
у пiдгрунтям субуктивноє iнтеграцiє.

Всi цi складнi явища психiки ми можемо пiзнавати через
малюнки. Та при Єх аналiзi важливо констатувати не мертву
схему, систему, що сформувалася протягом життя з участю
несвiдомого, а труднощi уднання свiдомого з несвiдомим. Для
нас важливо встановити звязок (контакт) мiж свiдомим i не-
свiдомим. Тому таким важливим у дiалог з автором при аналiзi,
в якому багаторiвневе, процесуальне i порцiйне забезпечууться
пiзнання субуктом власного трансферного внеску в змiст влас-
ного малюнка. Цс означау, що важливо прояснити субуктовi
залежнiсть вiд життувих програм, що сформувалися пiд
впливом переживань, починаючи з дитинства. Наскiльки вiн у
Єхнiм рабом, настiльки ж активно використовуються "психiчнi
захисти" з метою маскування та вуалювання iмперативноє ролi
несвiдомого в програмному визначеннi поведiнки. Цим же спри-
чиняуться викривлення соцiально-перцсптивноє iнформацiє, що
тягне за собою дезадаптацiю субукта.

Провiдну роль у формуваннi життувого плану, за яким кри-
уться логiка несвiдомого, вiдiграу замiщення. Як
правило, тенденцiє замiщення породжуються соцiальним табу
на чуттуве уднання з iнцсстуозними обуктами дитинства. Ви-
тiснення даноє енергiє й перехiд єє "в пiдпiлля" дау енергетичний
поштовх до невидимоє субуктовi єє реалiзацiє. Завдяки цьому

192

певнi аспекти поведiнки набувають iррацiонального характеру
(мотиви Єх недоступнi свiдомостi). Замiщення сприяу оживлен-
ню витiснених iнцестуозних потягiв, якi не знайшли первинноє
реалiзацiє. Психоаналiз трактував замiщення в першу чергу як
симптом, ширше - як сублiмацiю. Наш досвiд груповоє психо-
корекцiє показав, що замiщення не лише стосууться хворих (як
симптом), а цс механiзм; який органiзовуу iнварiантнiсть тен-
денцiй психiки, що живляться витiсненою лiбiдiозною енергiую,
породженою потягами до iнцестуозних обуктiв.

За нашим переконанням, трансфер набувау психокорекцiй-
ноє сили лише тодi, коли його пiзнання зорiунтовуватиметься
на системнi характеристики несвiдомого, якi органiзовуються в
"логiку несвiдомого", вiдмiнну вiд логiки свiдомого.

Завдяки багаторiчному досвiдовi груповоє корекцiє нам уда-
лося розкрити суперечливий характер психiки людей, а саме:

тенденцiя ~ "вiд слабкостi до сили " суперечить стабi-
лiзованому почуттю неповноцiнностi; тенденцiя са-
мозбереження ("до життя") вступау в суперечнiсть iз тен-
денцiую "до см ертi"; тенденцiя до уднання з людьми
(зокрема, прагнення iнтимного уднання) суперечить тенденцiє
психологiчноє iмпотенцiє.

Оскiльки бiльшою чи меншою мiрою натяки на розвиток цих
тенденцiй ми зустрiли в усiх людей, якi проходили навчання в
групi АСПН (з орiунтацiую на глибинну психологiю), то можна
зробити висновок, шо для розквiту соцiуму, оздоровлення сто-
сункiв мiж людьми, досягнення вагомих успiхiв у полiтицi, еко-
номiцi й освiтi необхiдно ширше впроваджувати систему психо-
корскцiйноє служби.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США

Рубрики

Рубрики