науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

При
цьому бажано домагатися як усвiдомлення всiма учасниками
джерел i самого факту конфлiкту, так i вiдвертоє проробки в
групi виниклих суперечностей.

Органiзовуючи групу АСПН, керiвник не ставить головною
метою зробити єє привабливою для тих, хто навчауться. Але
практика показуу: якщо людина починау вiдчувати, що єє сприй-
мають такою, якою вона у, якщо на заняттях встановлюуться
атмосфера пiдтримки, близькостi, довiри, емоцiйного тепла, то
у неє виникау вiдчуття дiловоє привабливостi групи, що пози-
тивно позначауться на результатах навчання.

Спонтаннiсть групового процесу. В групi АСПН важливо
досягти як спонтанностi, так i керованостi актуальними взауми-
нами й подiями. Бiльше того, керiвництво процедурою АСПН
мас на мстi забезпечення спонтанностi мiжособових стосункiв,
що являють собою конкретно-змiстовий аспект процесу групо-
вого навчання. Управлiння груповим процесом - цс передусiм
управлiння динамiкою АСПН.

Керiвник групи повинен мати теоретичну концепцiю розу-
мiння механiзмiв даного навчання й розвинених здiбностей
процесуальноє психодiагностики особистiсних причин трудно-
щiв у спiлкуваннi. У звязку з цим виникау необхiднiсть уточ-
нення уявлень про вiдсутнiсть формалiзованих i стандартизо-
ваних проявiв управлiння групою АСПН, особливо на перших
заняттях.

Вiдчуття невизначеностi може виникнути й у керiвника-по-
чаткiвця, якому ще важко синтезувати в одне цiле тактичну й
стратегiчну лiнiє в управлiннi групою АСПН.

Необхiдно вiдрiзняти нсдирективну позицiю керiвника, вiд-
сутнiсть авторитарних розпоряджень вiд поведiнки свавiлля,
нсксрованоє стихiє, яка загальмуу групову динамiку, спрямо-
вану на iнтеграцiю. Важливо, щоб керiвник чiтко уявляв собi
основнi стратегiчнi лiнiє розвитку групи, а також тi методичнi
прийоми та засоби, якi допоможуть досягти iндивiдуалiзованого
ефекту-навчання кожного учасника АСПН.

На самому початку занять доцiльно лише в загальних рисах

75

обговорювати можливий ефект роботи групи АСПН, але орiун-
тованi цiлi в iндивiдуально-особистому й професiйно-педагогiч-
ному планах визначити необхiдно. Якщо в групi немау чiтких
цiлей, разом обговорених i поставлених, то може зявитися
недоброзичливiсть у вiдносинах мiж Єє членами, яка призведе
до розколу, а то й до розпаду групи. Надзвичайно важливо, щоб
учасники АСПН мали змогу задовольнити своє груповi й про-
фесiйно-педагогiчнi бажання та цiлi. Група дiятиме успiшнiше,
якщо учасники навчання не прагнутимуть вирiшення всiх своєх
соцiальних проблем, певних утилiтарних цiлей; не розрахову-
ватимуть на те, що зумiють перетворити себе на готову, завер-
шену "модель".

Керiвник групи зобовязаний допомогти учасникам АСПН
зрозумiти, що процес Єхнього самовдосконалення неперервний,
i навчання в групi лише сприятиме самопiзнанню, поглибленню
власноє компетентностi в питаннях психодiагностики та прийо-
мiв оптимiзацiє психологiчних здiбностей до спiлкування й пiз-
нання iнших. Все це допомагау не лише досягти певного
результату в групi, а й оволодiти здатнiстю набувати новi реф-
лексивнi знання шляхом аналiзу ситуацiй спiлкування в по-
дальшому життi. Навчання в групi АСПН може ускладнюватися
рiзними формами поведiнки його учасникiв, про якi - нижче.

1. Спроби давати переєди. В групi прийнято говорити про
своє переживання, емоцiє, почуття, спричиненi поведiнкою того
чи iншого єє члена, але небажано давати поради. З цiую метою
можна обговорити питання: "Чим вiдрiзняуться зворотна iнфор-
мацiя вiд порадиi","Чим вiдрiзняуться поняття "надати допомо-
гу" вiд "дати пораду" в звичному розумiннii".

2. Гостри реакцiя деяких членiв групи неє негативнi емоцiє,
якi переживау хтось iнший (сльози i т.п.). Можна знизити рiвень
напруження жартом, наданням пiдтримки iншому. iнколи це
робиться у спосiб, який називауться "накладанням повязки".
Керiвниковi групи слiд диференцiювати зовнiшнi вияви жалю
("накладання повязки") й справжню турботу i спiвчуття (ем-
патiє). Члени групи повиннi зрозумiти, що "накладаючи повяз-
ку", вони, можливо, пiклуються головним чином про себе. Це
потребуу вiд керiвника досвiду, високоє емоцiйноє чутливостi
та iнструментальних засобiв роботи.

3. Можливiсть недоброзичливоє поведiнки, коригування якоє
в групi у досить важкою справою. Адже ворожiсть i недоброзич-
ливiсть рiдко виявляються вiдкрито, здебiльшого це вiдбува-
уться не прямо, а окiльно, завуальовано (гострi зауваження
членiв групи, колючий жарт, тактика "шпичакiв", пропуски
засiдань групи, запiзнення, демонстрацiя нудьги, усунення вiд
роботи групи з виглядом безмежноє ввiчливостi та доброзичли-
востi, яка заважау реалiзацiє принципiв щиростi: фiлософству-

76

вання, роздумiв на вiльнi та буденнi теми й т.п.). Активiзацiя
роботи опозицiйне настроуних членiв групи повязана з труд-
нощами й вимагау вiд ведучого великоє майстерностi. Подолан-
ня надмiрноє "захисноє" активностi здiйснюуться деякими учас-
никами АСПН краще тодi, коли вони не проявляють опорiв у
разi отримання зворотноє iнформацiє. Якщо людина бурхливо
реагуу на зворотний звязок, то з нею можна "укласти контракт"
про вiдтягування в часi реакцiє на почутi неприумнi висловлю-
вання. Якщо в групi будуть дослiдженi причини напруженостi,
тривоги, невдоволення, то ворожiсть може бути зменшена.

4. Прояв залежностi одних членiв групи вiд iнших породжу-
уться комплексом неповноцiнностi. Той чи той член групи не-
рiдко не лише по-дитячому тримауться за руку iншого члена
групи, але й пiдпадау пiд його сильний вплив, що не у прогре-
сивним. Ця залежнiсть нерiдко у свiдченням недостатньоє соцi-
альноє зрiлостi субукта. Й такому членовi групи бувау нелегко
допомогти. Наприклад, людина просить допомоги - група дау
зворотну iнформацiю, але вона неспроможна самостiйно єє про-
аналiзувати и зробити висновки. Тому найчастiше вiд неє можна
почути вiдповiдь: "Так, але..." При цьому спiвчуття, яке Єй
висловлюу група, мало допомагау, бо вона не вмiу скористатися
одержаною iнформацiую й навiть порадою, оскiльки, незалежно
вiд змiсту рекомендацiй, намагауться довести, що Єй це не пiд-
ходить. Важливо навчитися вiдсторонюватися вiд таких хвороб-
ливих потреб пiдтримки.

5. Тенденцiя до теоретизування, фiлософствування прояв-
ляуться найчастiше на першому етапi, коли зберiгауться сприй-
няття АСПН як традицiйноє форми навчання, коли домiнуу
прагнення показати себе "з хорошого боку" перед викладачем i
студентами. Цс нерiдко вiдволiкау вiд плiдноє роботи, й iнодi
доводиться докладати багато зусиль, аби змусити таких учас-
никiв занять повiрити в серйознiсть того, що вiдбувауться в
групi. Трапляуться, що пiд кiнець роботи групи саме вони жал-
кують з приводу швидкого закiнчення занять.

6. Тенденцiя до "навiшування ярликiв" на окремих членiв
групи ("фiлософ", "осел", "монополiст", "оповiдач" i т.п.). Ос-
кiльки на заняттях надасться свобода для демонстрацiє своує
поведiнки, цс справдi може викликати подiбнi асоцiацiє. Й ке-
рiвниковi слiд памятати: завдання групи не в закрiпленнi у
людини стереотипу неефективного способу спiлкування, а в
наданнi єй допомоги в конструктивних змiнах i розвитку. Не
можна також забувати, що кожна людина у чимось бiльшим,
нiж, скажiмо, "оповiдач", "групова мати" тощо, потрiбно допо-
могти учасникам АСПН побачити цс.

Активне соцiально-психологiчнс навчання ускладнюють i
такi моменти:

77

"захиснi" реакцiє, якi осооливо пiдсилюються за вiдсутностi
(або послаблення) почуття психологiчноє захищеностi й безпеки
в групi;

недостатнiсть психологiчних знань для розумiння смпiрiчно-
го матерiалу;

протидiя послабленню внутрiшнiх барурiв, стереотипiв;

пошук швидких, легких, готових вiдповiдей на складнi пси-
хологiчнi проблеми й питання;

розбiжностi мiж очiкуваннями субукта (члена групи) й тим,
що вiн отримуу в нiй (нерiдко це можуть бути утилiтарнi на-
станови: озброєтися системою комунiкативних засобiв з метою
кращого впливу на iнших для досягнення своує мсти). Груповий
процес спрямований на пошук причин особистiсних проблем у
самому субуктi, характерi його життувого досвiду. Сподiвання,
з якими субукт приходить у групу, можуть бути просто нере-
альними. Зокрема, покладаються надiє на те, що все буде зроб-
лено "за мене" i "я вийду готовеньким". Члени групи часто не
розумiють, що шлях удосконалення процесу спiлкування над-
звичайно складний, оскiльки повязаний з особистiсними змi-
нами, якi вимагають значних зусиль з боку самого субукта.

3.5. ВИМОГИ ДО ПРОФЕСiЙНИХ
i ОСОБИСТИХ ЯКОСТЕЙ
КЕРiВНИКА ГРУПИ АСПН

Керiвник повинен володiти цiлою низкою якостей:

бути спроможним визнати в групi своє помилки й прорахун-
ки (якщо такi трапляються) i йти на такий самий ризик, якого
вiн очiкуу вiд членiв групи;

в разi необхiдностi йти на конфронтацiю з членом групи;

дiяти на основi розвиненоє iнтуєцiє;

бути щирим у спiлкуваннi з членами групи;

дослiджувати свiй внутрiшнiй свiт;

висловлювати застереження та сподiвання стосовно розвит-
ку групового процесу;

робити те, на що вiн очiкуу вiд iнших членiв групи.

Керiвниковi важливо володiти здатнiстю емоцiйноє включе-
ностi в процес завдяки розвинутiй сснзитивностi. Вкрай необ-
хiдною у також здатнiсть "бути з членами групи", тобто в кож-
ний момент групового процесу знати, в якому емоцiйному станi
перебувау той чи той член групи. Керiвник зможе входити в
тiснiший емоцiйний контакт з iншими, якщо буде здатним на
професiйнi реакцiє в групi й утримуватиметься вiд суто люд-
ських.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США

Рубрики

Рубрики