науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

б) всi заплющують очi, один iз членiв групи,
розплющивши очi, передау (дотиком) "почуття" сусiдовi, який послiдовно пе-
редау цю "iнформацiю" далi, доки "почуття" не повернеться до того, хто починав
першим при виконаннi вправи; в) один член групи сидить iз заплющеними
очима, iншi по черзi пiдходять i торкаються його руки, а вiн повинен вгадати,
хто це бувi; г) один iз присутнiх сидиiь па стiльцi спиною до групи, решта
пiдходять i виражають своу ставлення до нього - своє почуття.

Питання, якi важливо обговорити на початковому етапi розвитку групи.
М е г а : виявити емоцiйний стан членiв групи, якi можуть деструктивне впли-
вати на розвиток групового процесу.

II р о ц е д ура: пропонуються для обговорення питання. Що Вас лякау в
групii Що Вам особливо хотiлося б отримати вiд роботи в трунii Наскiльки Ви
довiряуте психокорекнiйнiи i рунii Чи готовi Ви брати активну участь у єє роботii
Чи довiряуте Ви керiвниковii

Довiра. М ста: звiльнення вiд негативних емоцiй, якi заважають виник-
ненню довiри: острах, невпевненiсть, iривога, образа на когось у групi й т.п.

При виконаннi цiує вправи можуть виникати особливо активнi опори. По-
няття "довiра" не завжди повязане з позитивною оцiнкою особистостi iншого й
ускладнюуться недостатнiм знайомством iз пiую людиною або розбiжнiстю си-
стеми поглядiв на життя. Обскгивуванпя моментiв, якi заважають "довiрi", е
iстотним кроком на шляху до довiри та зi-уртовапостi групи.

Виконання вправи: кожен з учасникiв, звертаючись по черзi до певних чле-
нiв гру ни, визначау ступiнь своує довiри до них: "с довiра до тебе", "не впевнений,
шо довiряю тобi", "не довiряю". Результати виконання вправи обговорюються.

Метафоричний самоопис. М ста: спираючися па психологiчний механiзм
проектi та iдентифiкацiє, застосувати метафору для надiйнiшого забезпечення
психологiчного захисту", "зниження опору й тривожностi" в групi, подання про
сеое значно повпцiєоє iнформацiє, нiж за прямих висловлювань.

II р о ц с .т у р а : кожен з учасникiв вибирау якийсь предмет, тварину чи

7

99

явище, яке асоцiюуться з його власною особистiстю, й протягом кiлькох хвилин
говорить про риси, якостi та проблеми обукта. Можна надати розповiдi сюжет-
но-психологiчноє форми.

Просторова соцiограма. 1-й варiант. Мета: дати змогу кожному
учасниковi обуктивувати ступiнi, емоцiйноє близькостi до iнших членiв групи й
навпаки - єх до нього, а також отримати зворотний звязок про адекватнiсть
своєх уявлень про стосунки з членами групи.

Процедура:!- й ч а р i а н т. Один член групи стау iз заплющеними
очима посерединi кiмнати, реiнта ранжируються у вiдповiдностi до ступеня
психологiчноє близькостi, яку вiдчувають до нього. Кожен запамятовуу своу
мiсце, а потiм усi розходяться. Той, хто стояв посерединi, розплющуу очi й
ставить усiх у вiдповiдностi зi своєм баченням того, хто як ставиться до нього.
Аби вiн мiг порiвняти точнiсть своєх уявлень, усi стають на тi мiсця, на яких
стояли в першому випадку.

2-й варiант. Гра проводиться у великiй кiмнатi. Ведучий обирау од-
ного з членiв групи (протагонiста) й пропонуу йому стати (чи сiсти) в центр
iгрового майданчика. Всi тiсним колом розташовуються навкруг. Далi ведучий
спонукау до дiє за текстом: "Зараз протагонiст перетворюуться на свiтило, на
рiзнiй вiдстанi вiд якого численнi планети - це всi присутнi. Тi, у кого тяжiння
сильнiше, природно, займають мiсце ближче до центра. Тi, чиу тяжiння слабше,
розташовуються далi або ж зовсiм "вiдiрвуться" вiд центра". Далi пропонууться
самому протагонiстовi розташувати людей: "Заплющiть очi, зосередьтеся... Розп-
лющiть очi. Повiльно повертайтесь навкруг себе. Кожному з оточуючих по черзi
повiдомляйте, в якому напрямку йому (єй) потрiбно вiдходити й на яку вiдстань.
Поки людина не вiддалилася на потрiбну вiдстань, яка вiдповiдау Вашому вну-
трiшньому вiдчуттю, командуйте: "iЦе... те... стоп!" Тi, кому Ви так i не сказали
"Стопi", узагалi залишають iгровий майданчик. У Вас у право не лише вiддаляти,
а й залишати людину на тому мiсцi, де вона у, чи наближати до себе".

Позитивнi сторони. \1 е г а : допомогти учасникам виявити якомога бiльше
якостей, котрi сприймаються товариством позитивно й можуть додати почуття
сили, впевненостi й задоволення; створити ситуацiю, в якiй буде зрозумiлою
рiзниця чи тотожнiсть "власного сприймання" самого себе зi сприйняттям себе
групою.

II р о ц е д у р а : кожен з учасникiв по черзi знайомить групу з тими своєми
якостями, рисами та вмiннями, якi цiнуу сам у собi, на якi спирауться в досяг-
неннi власних цiлей. i iiсля цього всi члени групи взаумно висловлюються про
сприйняття тих чи тих позитивних рис.

Кредо. Мета: визначитись у вартостi цiнностей, якi у базовими в життi.

Процедур а : учасник сiдау посеред кiмнати й говорить кожному про
те, в що вiн вiрить у життi.

Можна починати зi слiв: "Вiрю в те, що..."

Аналiз взаумин у групi. Мета: зясування рольових функцiй, якi посту-
пово зявляються в групi в процесi взаумодiє згiдно з груповими принципами.

Матерiали: бланк А та бланк Б.

П р о ц е д ура: членами групи заповнюються бланки в алфавiтнiй послi-
довностi, користуючись iнструкцiую: оцiнити роль кожного члена групи (крапка
чи хрестик у вiдповiднiй клiтинцi).

Бланк А

Чи наявнi в нашiй групi перелiченi нижче ролii
Як розподiленi цi ролi мiж учасниками групового процесу, чи спо-
стерiгауться монополiя деяких iз нихi

Якi ролi сильнiше вираженi в групi, а якi слабкiшеi

Якi ролi е непридатними, надуманими, насадженимиi

Що можна й потрiбно було б змiнити, щоб група функцiювала

кращеi

100

i. Ролi, якi сприяють виконанню групових завдань

!. iнiцiатор - це учасник, який частiше за iнших виступау з пропо-
зицiями й спонукау групу до дiє, до активностi. iнiцiатива може стосу-
ватися поставленого завдання, проблеми та органiзацiє роботи групи в
цiлому.

2. Послiдовник - пiдгримуу нову iнiцiативу, розширюу єє, допомагау
в реалiзацiє розпочатих у групi справ.

3. Дослiдник нового - часто ставить запитання й намагауться знайти
(отримати) вiдповiдь.

4. Забезпечувач iнформацiє - вiдповiдау на запитання "дослiдника
нового" (або сам iз власноє iнiцiативи надау групi вiдомостi, узагальнюу
результати, спостереження та iн.).

5. Координатор - координуу дiяльнiсть рiзних членiв групи, слiдкуу,
щоб усi рiвномiрно були задiянi в .дослiдженнях.

6. Заводiй (штурман) - визначау напрям дiяльностi групи у вiдпо-
вiдностi до якихось зовнiшнiх орiунтирiв, перiодично констатуу правиль-
нiсть узятого напряму, оцiнюу, як далеко вона просунулася до мети,
звертау увагу на можливiсть вiдступу вiд мети на час, який залишився
до кiнця заняття.

7. Арбiтр - оцiнюу зусилля товаришiв, актуальну ситуацiю, робить [
пiдсумки дiяльностi групи. \
II. Ролi, важливi для розвитку спiвробiтництва в групi

8. "Застрiльник" дiяльностi - спонукау iнших до активностi в групi. |

9. Гармопiзатор - намагауться залучити всiх до участi в групi, за-
охочуу до спiльних зусиль, залагоджуу конфлiкти, намагауться перебо-
роти суперечностi мiж учасниками навчання, готовий iти на компромiс.

10. Гой, хто вносить розрядку. У складних ситуацiях намагауться
зняти напруженiсть влучним жартом, дотепною реплiкою, моральною
пiдтримкою.

11. Охоронець правил слiдкуу за виконанням у групi проголошених
принципiв фупкцiювання, норм i правил, нагадуу iншим про єх iсну-
вання.

III. Ролi, якi руйнують спiвробiтництво в групi

12 Блокуючий - протистоєть груповим принципам, пiддау сумнiву
важливiсть позитивного результату. Коли особистi iнтереси вступають у
суперечнiсть iз груповими, iгноруу останнi.

13. Пошукач визнання - незалежно вiд того, що вiдбувауться в групi,
постiйно намагауться концентрувати увагу присутнiх на своєй особi, на-
гадуу про себе, про своє заслуги, демонструу своє здiбностi й можливостi, i
силкууться бути в центрi подiй, прагне здивувати й зацiкавити всiх своую
особистiстю. Впадау в депресiю, якiцо вищеописанi дiє не приносять !
бажаного результату.

14. Домiнуючий - намагауться зайняти позицiю лiдера в групi,
манiпулюу iншими з метою пiдкорення єх собi, провокуу конфлiкти.

15. Уникаючий роботи в групi - не пiдтримуу нiяких групових
iнiцiатив, намагауться бути осторонь. Уникау дiй, ризикованих для його
"Я". Поступово замикауться в собi, ухиляючися вiд ситуацiй, що вима-
гають ного активностi.

Бланк Б

№ поз.РольУчасник
2. 3.Важливi для виконання завдання iнiцiатор Послiдовник Дослiдник

101

Забезпечувач iнформацiє
Координатор
Заводiй (штурман)
i Арбiтр

Важливi для розпитку спiвробiтництва в групi
Застрiльник дiяльностi
Гармонiзагор
Знiмаючий напруженiсть

Охоронець правил

Ролi, якi руйнують спiвробiтництво в груп
12. Блокуючий

11

13.

14.

15.

Пошукач визнання

Уникаючий рооотн в трупi

Дата

Прiзвище та iнiцiали учасника,
котрий заповнюу бланки

Пiдпис

У групi дуже важливо вмiти вивчати конфлiкт. Опишемо
методику.

Конфлiкт. Уi ста: розумiння конфлiкту й розвиток умiнь його вирiшення.
В основi - аналiз конфлiктноє ситуацiє.

Матерiал: iнструкцiя до аналiзу конфлiктноє ситуацiє.

П р о п е д ура: розглядауться конфлiктна ситуацiя, бажано - актуальна
для даноє групи. Кожен iз конфлiктуючих отримуу перелiк пропозицiй, на якi
треба вiдреагувати. Конфлiктуючi (пара чи кiлька пар) мають свого спостерiга-
ча.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США

Рубрики

Рубрики