науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 Наша практика показуу важливiсть розумiння психiчноє ре-
альностi через дiувiсть того чи iншого єє компонента: реальне
те, що дiу (що активне). К. Юнг теж на це звертау увагу: "В
душевному досвiдi, як i в будь-якому iншому, дiувi речi у ре-
альностями"17. Вiн зазначав, що малюнок не може бути пояс-
нено лише "рацiональними поняттями свiдомостi, тому навiть
моє пацiунти обгрунтовано вiддають перевагу символiчному вi-
дображенню та його iнтерпретацiє 18. Збiг наших висновкiв з
психоаналiтичним поглядом на можливостi малюнка в контек-
стi iнтерпретацiє сновидiнь пiдводить до проблеми архетипiв та
Єхньоє важливоє ролi в пiзнаннi психiки субукта.

В групах АСПН ми часто практично стикаумося з ситуацiую
поуднання групового процесу (та психомалюнкiв) зi сновидiн-
нями. Групова психокорекцiя часто актуалiзуу сновидiння. Не-

120

рiдко сновидiння сприяу здiйсненню катарсису або ж уночi, в
процесi сну, або ж пiд час розповiдi в групi. Найважливiшим у
даному випадку було те, що ми незмiнне констатували
спiльнiсть змiсту несвiдомого, який пiзнавали на груповому ма-
терiалi i який виражали сновидiння та психомалюнок.

5.6. СИМВОЛiКА СНОВИДiНЬ
i ПСИХОМАЛЮНКiВ

При розглядi даного питання потрiбно врахувати, що сни й ма-
люнки - це феномени, якi розрiзняються за участю свiдомостi
в створеннi Єхнiх образiв. Якщо процес сновидiння за своую при-
родою виключау участь свiдомостi, то у випадку психомалюнка
ми лише намагаумося (своєми пропозицiями) знизити єє контро-
люючу функцiю. Для нас важливим у пiзнання несвiдомого на
матерiалi, який одержано за дiяльного стану свiдомостi. Й такими
у психомалюнки. Якщо сновидiння пiдноситься над повсякденнi-
стю людини, то, створюючи малюнки, людина перебувау в нiй.

У сновидiннi зникау память на впорядкований змiст свiдо-
мостi. В малюваннi вона присутня бiльшою мiрою. тднау пси-
хомалюнок i сновидiння те, що вони беруть свiй матерiал
(засоби створення) з дiйсностi, якою у душевний свiт людини.

iще одна вiдмiннiсть мiж сновидiннями та психомалюнками по-
лягау в тому, що в сновидiннях усе, походячи вiд реальноє дiйсностi,
пiдлягау процесовi вiдтворення, згадування. В малюнках же мо-
жуть бути присутнi якiсь актуальнi образи, побаченi в даний мо-
мент по телевiзору, в журналi або почутi. Проте й у малюнках цi
образи, якщо й присутнi, то виражають "актуальне минуле". По-
няття "актуальне минуле" придумане нами для окреслення енерге-
тичне сильних (активних) точок пережитого минулого, що
залишило сильний слiд, який зберiгау тенденцiю до повторення в
кожнiй бiльш-менш пiдходящiй для цього ситуацiє. Рiзноманiт-
нiсть тем малюнкiв створюу таку сприятливу ситуацiю для про-
яву активних "точок" несвiдомого. Участь свiдомостi в цьому
процесi лише пiдтверджуу Єхню iнтенсивнiсть i селекцiонуу про-
цес вираження, вiдсiваючи слабкий за iнтенсивнiстю змiст. Пси-
хомалюнки обуктивують глибинно-психологiчний змiст
несвiдомого завдяки вiдкритому ще 3. Фрейдом феномену "в й -
мушсного повторення "(С. Рязанцсв, 3. Фрейд 19).

Свого часу 3. Фрейд звернув увагу на суперечнiсть психiки,
яка, з одного боку, "всю свою активнiсть спрямовуу на до-
сягнення н а с о л о д й ", а з iншого спостерiгауться
вимушене повторення" всього того, що спричи-
няу "Я" - невдоволення, страждання. Ми переконанi, що
субуктивна iнтеграцiя в цьому разi досягауться завдяки дiє унi-

121

версального механiзму "захисноє системи" - "вiд слаб-
костi до сили". Бiда в тому, що "захисти" забезпечують
реалiзацiю таких тенденцiй завдяки перекрученням реальностi.
Й це спричинюу феномен "вимушеного повторення". "Вимуше-
не повторення" викликау з минулого такi переживання, якi
викликають можливiсть насолоди й ранiше не мали шансу на
вдоволення, а тому витiснилися.

iнфантильнi нiжнi потяги дитини були приреченi на вiдторгнен-
ня свiдомiстю через несумiснiсть бажань iз можливостями Єх реалi-
зацiє через недостатнiсть дитячого розвитку. Втрата надiє на любов
i "невдача" порушують почуття власноє гiдностi, що зумовлюу нар-
цистичний рубець, який сприяу розвитковi "по-
чуття н еповноцiнностi". Сексуальна допитли-
вiсть дитини, якiй ставить межi не лише соцiальне "табу", а й рi-
вень власного фiзичного розвитку, не перебувала в ситуацiє ус-
пiшного завершення. Ми переконанi, що це сприяу розвитковi
тенденцiє "уникнення невдачi", яка може навiть
конкурувати з iншою "захисною" тенденцiую - "досягати успi-
ху". Якщо ця остання передбачау активнiсть, то перша часто по-
роджуу пасивнiсть, вiдмову вiд чогось бажаного. За цим стоєть
острах, тривога, що виражауться у невпевненостi в своєх силах,
переконаннi: "Я нiчого не можу довести до кiнця", "Менi нiчого
не вдауться". "Захисна система" у своєй основi характеризууться
прагненням й, а не вiдповiдними результатами. Пояснен-
ня цьому, знову ж таки, можна знайти в Едiповiй ситуацiє -
субукт переживау сильний iнцестуозний потяг без бажання ре-
зультатiв. Фiксацiя цього факту закрiплюуться на рiвнi механiз-
му. За таких обставин результат нiби вiдходить у "тло", а в
центрi уваги - сам потяг, вiн у "ф i г у р о ю ".

"Нiжнi почуття, котрi, як правило, сильнiшi до одного з
батькiв, вичерпуються через розчарування вiд даремного "очi-
кування" задоволення ("насолоди"), або ж через ревнощi з при-
воду народження новоє дитини, що потрактовууться як зрада
"коханого" чи "коханоє". Створюуться картина прояву енерге-
тичноє сили лiбiдiозного потягу з "усiченим" (тобто нереалiзо-
ваним) кiнцем. За такоє ситуацiє вiдбувауться капсулювання
нереалiзованоє енергiє (єє нагромадження), яка природно поси-
люуться в перiод чуттувого визрiвання (сексуальноє спромож-
ностi). Саме ця витiснена енергiя (iнцестуозного походження)
назавжди зберiгау прагнення насолоди в поуднаннi з неможли-
вiстю єє досягнення. Цс виражауться потiм у блокуваннi власноє
активностi за наявностi енергiє, котра шукау виходу.

Працюючи тривалий час iз людьми, якi перебувають у ме-
жах психiчного здоровя, ми мали пiдстави переконатися в спра-
ведливостi висловлювання 3. Фрейда про те, що феномен
"вимушеного повторення" можна спостерiгати й у психiчно здо-

122

рових людей. Вiн пише, що в життi окремих iз них у якась
демонiчна риса, притаманна долi. Психоаналiз стверджуу, що
така доля здебiльшого створюуться самою людиною й зумовлю-
уться впливом раннього дитинства. Вимушенiсть, яка при цьому
проявляуться, не вiдрiзняуться вiд примушеного повторення не-
вротикiв. Наприклад, однi люди нiбито приреченi на часту не-
вдячнiсть iнших людей, Єхню зраду, на розлади в iнтимних
стосунках, незалежно вiд змiни партнерiв. Тобто нiжнi почуття
таких людей проходять у стосунках з рiзними людьми однi й тi
ж самi фази й закiнчуються агресiую, недоброзичливiстю. Такi
прояви можна вiднести до "психологiчноє iмпотенцiє", коли сто-
сунки настiльки омертвляються (деструктуються), що чуттувий
контакт iз партнером стау майже неможливим. У цьому неваж-
ко розпiзнати Едiпову ситуацiю дитинства, в якiй не передба-
чалося чуттувого уднання з адресатом лiбiдо.

Виникау запитання: чому принцип насолоди, задоволення,
якому мала б пiдкоритися психiка, пiдмiнюуться протилеж-
ним - стражданнямi Ми раз вiд разу переконуумося, що провiд-
ним механiзмом, який забезпечуу цей феномен, у
"замiщення "-оживлення-витiсненоє енергiє в актуаль-
нiй життувiй ситуацiє. Цей механiзм виражау боротьбу супереч-
ливих тенденцiй та амбiвалентних почуттiв на шляху
вiдновлення можливостей реалiзувати нереалiзоване. Замiщен-
ня може набувати вираженоє тенденцiє до пошуку партнера "за
аналогiую", тобто схожого на первинний лiбiдiозний обукт, або
ж "вiд супротивного" (в разi домiнування негативних почуттiв до
первинного обукта) - пошук партнера з протилежними рисами
чи з метою забезпечення свободи в чуттувому уднаннi. В будь-
якому з наведених вище випадкiв людина потрапляу в супереч-
ливу ситуацiю. Хоч би яким чудовим було замiщення, а мiсце
первинного лiбiдiозного обукта залишауться святим (i фактично
незайманим). Разом iз тим навiть помисли про чуттуве (сексу-
альне) уднання з ним стають неможливими внаслiдок вчасного Єх
витiснення та актуалiзацiє почуття провини. Якщо ситуацiя роз-
вивауться "вiд супротивного", то у небезпека "моделювання" (а
насправдi вiдновлення) з актуальним партнером тих давнiх ан-
тагонiстичних стосункiв, вiд яких субукт страждав у дитинствi.

Здавалося б, ми торкаумося таких iнтимно-особистiсних ас-
пектiв психiки, якi далекi вiд соцiальноє ситуацiє, в котрiй пе-
ребувау субукт iз ного професiйними успiхами. Але це не так.
i не лише тому, що зазначенi вище тенденцiє несвiдомого пере-
вершують за своую силою будь-якi соцiально-службовi мотиви,
а й тому, що психiка субукта цiлiсна й живе за удиними (спiль-
ними) законами, незалежно вiд розмаєтостi його життудiяльно-
стi. В цьому нас переконують результати виконання малюнкiв
на тему "Я в службовiй обстановцi".

РОЗДiЛ

6

ПiЗНАННЯ НЕСВiДОМОГО З ДОПОМОГОЮ
ПСИХОМАЛЮНКiВ

Тривалий час поняття "несвiдоме" стосувалося тiльки таких
станiв, якi характеризуються витiсненням певних iмпульсiв, i
тому цей феномен мау бiльше теоретичну, нiж практичну вагу.
Сам 3. Фреид iз часом змiнив таку позицiю, включивши в
несвiдоме iнстинкти, вживши щодо них термiн "Воно". Визначив
також iнстанцiю "Над-Я", котра частково походила вiд усвiдом-
люваного, а частково вмiщувала витiснену колективну свiдо-
мiсть. Увiвши термiн "колективне несвiдоме", К. Юнг намагався
пiдкреслити цим загальну природу несвiдомого порiвняно з iнди-
вiдуальною.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США

Рубрики

Рубрики