науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Саме в цьому криуться глибока пси-
хологiчна правда: навiть якщо людина витiснила своє "поганi",
"грiховнi" збудження в пiдсвiдому сферу, цс не може нейтралi-
зувати Єх опосередкованi прояви в поведiнцi.

Наш досвiд роботи з психiчно здоровими людьми показав
Єхню залежнiсть вiд емоцiйних вражень дитинства, як i те, що
табуиованi (iнцестуознi) потяги мають великий вплив на фор-
мування спрограмованих настановлень життя. Психоаналiтич-
на iнтерпретацiя комплексу тематичних малюнкiв (у межах
функцiонування психокорекцiйноє групи АСПН) виявила за-
лежнiсть поведiнки людей вiд Едiповоє ситуацiє, пережитоє в
дитинствi. Вона виражауться в певних ригiдних програмах жит-
тя, якi ми можемо констатувати завдяки обсктивуванню логiки
несвiдомого. "Програма" створюу певну, але визначену (стабi-
лiзовану) спрямованiсть поведiнки на реалiзацiю нездiйснених
бажань дитинства, повязаних iз потягом до вихователiв, близь-
ких, рiдних людей. Це зумовлюу суперечнiсть: з одного боку,
пошук обукта, який би замiнив i зробив доступною реалiзацiю
бажаного (проте недоступного), а з iншого - труднощi "жада-
ного" уднання в умовах, коли воно стау реальнiстю, хоч i через
замiщення. Щоправда, тут спостерiгауться динамiка. Спочатку
цей процес може мати велику енергетику, з якою психiка схиль-
на здiйснювати бажане уднання. Слушно говорити про ефект

139

першого кохання, котре, як вiдомо, рiдко завершууться одру-
женням, хоч i залишау незгладимий слiд. Ми схильнi думати,
що це "захисна" ширма, за якою вiдбувауться драма лiбiдiозних
потягiв дитинства. Звичайно, перше замiщення цих табуйова-
них потягiв енергетичне виявляуться сильнiшим (за первинно
iнфантильнi) у звязку з посиленням енергiє лiбiдо в перiод
статевого дозрiвання й набуття соцiальних прав (санкцiй дорос-
лого) на кохання загалом.

Вся проблема iнтимного життя людини полягау в тому, що
в цих стосунках (iз часом) починають проявлятися деструктивнi
тенденцiє, якi виражають глобальну суперечнiсть у психiцi лю-
дини мiж чуттувою (сексуальною) й "нiжною" єє сферами, труд-
нiсть злиття Єх у удине, гармонiйне цiле. Й причиною цього,
без сумнiву, у лiбiдiознi потяги дитинства Едiпового порядку.
iнколи Едiпову ситуацiю тлумачать неправильно, аморально.
Насправдi ж дуже нечастi випадки усвiдомленого потягу до
кровозмiшення. Замiсть прагнення сексуального акту маумо до-
сить поширену картину психологiчноє iмпотенцiє та
своурiдноє тенденцiє психологiчноє смертi.

6.3.1. АНАЛiЗ ЕМПiРИЧНОГО МАТЕРiАЛУ
РУСЛАНА, ОСОБИСТiСНА ПРОБЛЕМА
ЯКОГО ЕДiПОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

Фрагменти стенограми з 5-го дня роботи гру-
пи АСПН

Психолог пропонуу виконати психодраматичну вправу "По-
рожнiй стiлець", на який уявно можна "посадити" матiр чи батька.

Руслан: Не можу поговорити нi з батьком, нi з матiрю.
Зараз мама мене не розумiу, я закрився. Батька й матiр бачу в
одному обличчi. Щось усерединi обiрвалось у мене...

Психолог: Примножууш негативне вiдчуття батька,
приуднуючи до нього матiр.

Р.: Останнiм часом мама перестала мене розумiти.
П.: А ти розумiуш єєi Знауш, чого вона хочеi
Р.: Нi. Згоден, але хотiв би повернутися в минулий стан.
Батько мене дратуу. Мене дратуу не його ставлення до мене, а
його поведiнка. В нiй я вже бачу те, що не хотiв би бачити у
себе.

П.: Ця поведiнка батька стосууться тебе чи матерii
Р.: Ми з батьком завжди були конкурентами стосовно матерi.
В моє 17 рокiв вiн сказав, що я ще не можу бути "батьком", вiн
негативно констатував конкуренцiю мiж нами й моу посягання
на його роль.

! Проблеми ц стосунках iз батьком вiдомi з попереднiх занi

140

П.: Ти говориш, що змiнилися цiнностi. Для тебе тепло
матерi перестало бути цiннiстюi

Р.: Я знайшов це в iншому обуктi - в дiвчинi. Батько дозво-
лив менi це, а потiм вирiшив забрати, так вiн покарав мене.

П.: Так, щоб ти вiдчув смак, а потiм забравi

Р.: Вiн завжди так робив.

П.: Мабуть, так робить твоя мати стосовно батькаi А щодо тебеi

Р.: Дуже важко рсфлексувати, як було з батьком. У мене
була постiйна дистанцiя з батьком i уднiсть iз матiрю, постiй-
нiсть стосункiв, та тепер цього, не скажеш.

Динамiка вiдносин батька з матiрю характеризууться тим,
що вони в розлученнi. Батьки розлученi, й до цього вони йшли
таким шляхом.

П.: Але чому зявилася дистанцiя з матiрю, через появу
дiвчиниi Ти був для матерi опорою, а тепер вона втратила те,
чим ти Єй компенсував розрив стосункiв iз батьком.

Р.: Цс сталося тодi, коли батькiвську оцiнку щодо мене пе-
рейняла мати.

П.: Єй не сподобалися твоє "вчинки батька". Проблема виник-
ла саме тодi, коли вона в тобi, крiм сина, побачила батька. Що єє
не влаштовувало: "Руслан-чоловiк" чи "Руслан-батько"i

Р.: Вона хотiла бачити поряд "Руслана-чоловiка", а я вiддав
перевагу дiвчинi.

Психолог пропонуу топологiчне змоделювати сiмю (топо-
логiчна модель).

Р.: Батько складауться з двох частин: сила, iнтелект (Сергiй,
садовить його) та слабкiсть, боязливiсть (Серж, ставить його-
мал. 9 i 10). Мама складауться з трьох частин (Олена, Оля, Таня).

П.: Вони зливаються в сприйманнii

Р.: Я бачу всiх, а батько - лише Олю (Оля найгарнiша серед
дiвчат).

П.: Коли стоять обидва Сергiє, то що тобi подобауться, й що
не подобауться в цiй позицiєi

Р.: Не те щоб подобалось... Сергiй (великий) - це мiй по-
тенцiал (див. мал. 9).

П.: Ти спiлкуушся з однiую частиною батькаi

Р.: З трьома. Дома батько бувау в трьох станах. Перший -
обидва Сергiє стоять - цей стан я особисто маю сам. Другий -
Сергiй трохи присiв. i третiй - Сергiй присiв низько, Серж
завжди стоєть (див. мал. 9-11).

iонолоiiчнi моделi нами иiироко використовуються в трунi ЛСiiП: iiс
моделi сiмє в рiзних варiантах (сiмя реальна, iдеальна, батькiвська та iн.). В
даному пинадку топологiчна модель иикористостовусться як допомiжний засiб
для обуктивування внутрiшнiх еунеречносєсй субукта, його проблем, якi для
нього стають бiльш прозорими у звязку з єх "матерiалiзацiую".

Сергiй дуже мiцноє статури; Серж - маленький, тендiтний.

141

П.: Сергiй, коли стоєть, -
Р.: В першому випадку -
П.: Ти не хочеш бачити

прийняти позитивнi якостi

матiрю.

- це батькоi

- Я (див. мал. 9).

сильну сторону в батьковi. Важко

батька, особливо тi, якi цiняться

142

(Психолог пропонуу Руслановi стати на мiсце Ссржа i Сергiя
й вiдчути Єх у собi.)

Р.: Не можу я стати. Я аж задрижав вiд самоє лише думки
про це.

П.: Спробуй. Як ти себе почуваушi

143

Р.: (Стау на мiсце батька.) Цс - iнтимне. Внутрiшну почут-
тя. Вже добре, на початку занять групи цього не було. а зараз

я змiг.

П.: Добре вiдчуй - "ги стi.в на мiсце батька"!
Р.: Мурашки по тiлу бiжать. Я все це спiввiдношу з ситу-

144

ацiсю. Сфера Сергiя закрита для мене. Те, як вона представ-
ляуться батьком, принижуу його в моєх очах. Точнiше, вiн мене
бив V цю мiшень, принижував постiйно.
П.: А двi iншi позицiєi

Р.: У мене у Єх прояви, але я Єх хочу вiдчужувати в собi, не
хочу, щоб це було моу.

П.: Це тобi не подобауться, ти не приймауш... Вони настiльки
небажанi, що ти Єх i показати не можешi

Р.: Так, цi сторони настiльки неприйнятнi, що я створюю
нестерпну для оточення поведiнку. Й цим "жахом" я вiд цих
сторiн рятуюся.

П.: Вiд другоє й третьоє позицiй рятуушся. Ти й зараз у цiй
штучнiй ситуацiє, не можеш сам змоделювати цi позицiє.

Р.: Так, адже потрiбно присiдати, а я те тiльки й роблю що
випрямляюся.

П.: Жах для оточення в тому, що сидиш у цiй позицiє, чи в
тому, що не можеш єє прийнятиi
Р.: i тс, й iнше.

П.: Для тебе найважливiше - не потрапити в ситуацiю
боягуза. В тебе у страх батька, витiснений, блокований, i ти
проектууш цю боязливiсть на батька. Власний страх пiдмiню-
уться тим твердженням, що в батьковi сидить боягуз. Ти хочеш
позбутися цього, звiльнитися внутрiшньо вiд цього вiдчуття.

Р.: Так, звiльнитися, саме з близькими людьми. Якщо лю-
дина стороння, то нi.

П.: Чому боєшся близьких людейi

Р.: Не знаю. Це знаходжу й у батька в проявах до матерi,
мати визначау мiй вибiр дiвчини. Це початок вiдлiку. Якостi,
яких немау в матерi, я знайшов в iншiй жiнцi.
П.: Мати як початок вiдлiкуi
Р.: Я у жiнки знайшов якостi матерi.

П.: Змодслюй вашi стосунки з матiрю (Руслан моделюу,
мал. 12).

Р.: Це так у тепер.

П.: А як ранiше, коли у тебе не було жiнкиi
(Руслан будуу модель, мал. 13.)
П.: Чому так ставиш ноги матерii
Р.: Вона закрита для мене як жiнка.
П.: Збудуй модель, яка б вiдображала вашi взаумини в ди-
тинствi.

(Руслан будуу, див. мал. 6.)

Р.: В менi йде боротьба з оцiнкою себе, хоча вона у мене вiд
батька.

П.: Ти займауш першу позицiю, а вони сприймають другу
" третю. Ти називауш оцiнку себе батьками недiйсною, не до-
пускауш щиростi до тебе близьких тобi людей.

145

10

Т. Яценко

Л/ал. 12

Р.: Це Єхну прагнення зайняти позицiю зверху, до домiну-
вання, це я вiдчуваю й своучасно зупиняю. Те, що я бачив у
взауминах батька та матерi, мене лякау, я не хотiв би таких
стосункiв з жiнкою.

П.: Зрозумiло, чому вiд матерi чекауш прояву таких якостей,


якi надають можливiсть прийняти позицiю бiльшого Сергiя,
характерну для батька (першу). Ти з матiрю хотiв би бути
батьком, але, менi здауться, ви обоу (з матiрю) - в низькiй
позицiє, бо картинка показуу, що ви зливалися, були на рiвних,
ти був утiхою для матерi в єє пригнобленнi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США

Рубрики

Рубрики