науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Вiн стежить за ходом процесу й веде записи. Закiнчууться виконання за-
гальним аналiзом. Робота може вестися в трiйках. Два учасники намагаються
"вибратися" з конфлiкту шляхом його аналiзу, користуючись iнструкцiую, третiй
слiдкуу за процесом.

iнструкцiя до аналiзу конфлiктноє ситуацiє.

1. Виклади в загальних рисах партнеровi суть конфлiкту,

2. Вислови партнеровi, як розумiспi його уявлення про ванii стосунки.

3. Поясни партнеровi, якi прояви його поведiнки призводять до виникнення
(пiдтримання) конфлiкту.

4. Враховуючи iнформацiю, подану партнером, виклади своу розумiння його
бачення конфлiкту й того, наскiльки вiн адекватно вiдображуу твою поведiнку.
Якщо партнер визнау, що його зрозумiли неправильно, спробуй на цьому ж
прикладi розвязати оптимально цю розбiжнiсть поглядiв.

5. Якщо ж конфлiкт стосууться внутрiшньоє позицiє партнера, окресли, в
чому полягау рiзниця i з якими поглядами тобi важко погодитися. Поясни це
партнеровi чiтко й зрозумiло.

6. Повiдом, у чому чи згоден iз партнером. Зясуй, чи згоден партнер iз
твоєм розумiнням конфлiкту.

7. Виклади вербально СУТЬ конфлiкту мiж тобою и партнером. Спробуй дiйти
з ним згоди.

Я. Спробуй якомога чiiкiєєiе пояснити поведiнку та погляди партнера, якi
тобi не iмпонують, не приймаються тобою. Ознайом iз ним партнера.

9. Спираючись на iнформацiю, отриману вiд партнера, охарактеризуй влас-
ну поведiнку й погляди. якi йому важко зрозумiти й прийняти.

102

10. Окоесли, пiо мау змiнитися в поведiнцi партнера. Шо (в твоуму розу-
мiннi) вiн конкретно повинен зробити, аби конфлiкт було залагоджено.

! 1 Виклади партнеровi своє намiри щодо власних змiн з метою вирiшення
конфлiкту, ЗЯСУЙ, наскiльки згоден iз твоєм розумiнням партнер.

12. Поясни, наскiльки ти готовий зроби i й все те. iцо бажано партнеровi,
для розвязання конфлiкту.

!3. Якщо не можеш задовольнити бажання партнера, скажи йому про це.

1 4. Пiсля отримання аналогiчноє iнформацiє вiд партнера вислов своу став-
лення ;ю даноє ситуацiє.

15. Пiсля закiнчення роботи подiлися з партнером враженнями про спiльну
роботу, а також своєми почуттями, якi виникали вiд взаумодiє з ним.

Допомога. М е т а : дослiдження особистостi субукта в ролi того, хто надау
допомоi-у, та в ролi людини, якiй надають допомогу.

Матерi а л : перелiк положень на допомогу спостерiгачевi.

Процедура:!. Учасники дiляться па трiйки: субукт, якому потрiбна
допомога; пiдгримуючий; спостерiгач. Допомога мау стосуватися якоєсь психо-
логiчноє проблеми особистостi.

2. Пiсля виконання першоє частини вправ субукт, якому потрiбна була
допомога, оцiнюу за семибальною шкалою мiру задоволення його погреб. Спо-
стерiгач висловлюу своє враження про те, наскiльки досягнуто мсти.

3. В групi повiдомляуться iнформацiя вiд усiх працюючих трiйок про те, як
досягнуто мети й якi почуття не викликало в учасникiв.

4. При обговореннi зверiаугься увага на те, яка поведiнка сприяу наданню
допомоги, а яка - нi.

Категорiє, якими користууться спостерiгач при виконаннi вправи "допо-
мога". 1. Дати пораду. 2. Висловити своу розумiння поведiнки учасникiв. 3. Ана-
лiз поведiнки. 4. Пiдтримка. 5. Згода. 6. Слухання. 7. Проникнення в суть
особистiспих проблем. Я. iнтерпретацiя. 9. Прийняття.

Подарунки. М е т а : вираження iншим своєх емоцiй i ставлення у виглядi
"подарунка".

Матерi а л : вiддрукована iнструкцiя.

11 р о ц е д у р а : група розташовууться по колу, учасники (по черзi) сiда-
ють у центрi з метою вручення кожному членовi групи "подарунка".

iнструкцiя. 1. Пе вживаючи слiв. викажи своє почуття й ставлення до
конкретноє людини (в контекстi єє психологiчних якостей). Передай те, що єй
могло б бути корисним, доповнювало б єє особистiсть або досвiд, почерпнутий iз
групового матерiалу. Якщо у необхiднiсть, можна вжити лише окремi слова, ско-
ристатися мiмiкою, рухами, жестами, а також предметами, моделювати сценки.

2. Словами онинiи, якi психологiчнi якостi ти хотiв би йому подарувати.
Пiсля виконання вправи здiйснюуться аналiз усього, iцо вiдбулося, члени групи
висловлюють своє враження.

Все це - ваше минуле. М е т а : взаумне знайомство та вивчення членами
групи одним одного. Ця вправа сприяу згуртованостi колективу.

М а т е р i а л : пiщаний годинник.

П р о п е д ура: членовi групи пропонууться описати певнi переживання,
пов язанi з минулим, що були вагомими й позначилися на його особистостi. Вiн
повинен подiлитися цими переживаннями з групою протягом окресленого про-
мiжку часу. Пiщаний годинник передауться потiм iншому. Вправу бажано ви-
конувати всiм. Керiвник може розпочати виконувати вправу сам.

Чеснiсть. Мета: поглиблення пронесу самопiзнання. Розвиток емоцiйноє
близькостi мiж членами групи.

П р о ц е д у р а : всi учасники дiляться па мiкрогрупи. Члени кожноє з них
знайомлять зi своєми уявленнями з приводу гого, яким було б єхну життя, якби
нони були абсолютно чесними.

Невизнання. М ста: даiи можливiсть членам групи дослiдити в собi
побоювання невизнання, пеiiрийняi гя iншими.

103

П р о ц е д у р а : всi учасники навчання заплющують очi й кожен уявляу
сеое вiдстороненим членами групи, поки не переживе почуття самотностi. При
обговореннi важливо звернути увагу не лише на почуття "знедоленоє" людини,
але й на те, хто i як його не визнау, а кого вiн важко уявляу в цiй ролi. Такий
зворотний звязок буде суттувим для членiв групи.

Завдяки виконанню цiує вправи члени групи можуть виявити поведiнку,
яка диктууться внутрiшнiм острахом бути знехтуваним.

Визнання. Мета: дати можливiсть членам групи дослiдити почуття, якi
виникають у ситуацiє визнання, схвалення,

Процедура: пропонууться кожному уявити, що його цiнують, люб-
лять i поважають у групi, й передати, якi почуття при цьому виникають.
Пiдкреслюуться важливiсть переживання почуттiв успiху. Пiсля "реалiзацiє цi-
леспрямованих фантазiй - пауза на кiлька хвилин. Потiм членам групи про-
понууться (по черзi) висловити своє почуття. Пiсля закiнчення обговорюуться
вiдмiннiсть переживань у групi в контекстi двох вправ: "невизнання" та "виз-
нання".

Близькiсть-вiддаленiсть. М ста: обуктивування в групi почуття самотно-
стi, вiддаленостi чи, навпаки, близькостi до когось iз членiв групи.

Процедура: керiвник пропонуу обговорити проблему самотностi й
переживання членами групи аналогiчного почуття. Далi обговорення йде в планi
подолання почуття самотностi. Пропонууться вибрати людину в групi, з якою б
той чи той член вiдчував найбiльшу близькiсть (або вiддаленiсть) "i спробувати
опрацювати групову ситуацiю, за якоє це сталося.

Яку рису я взяв би утебе й що дав би навзаум. Мета: виконання вправи
нацiлене на глиоше самопiзнання та взаумопiзнання членами групи один одного.

Процедура: вправа виконууться кiлькома способами:

Кожен член групи, виконуючи вправу, говорить (по черзi) iншим: а) "У тебе
взяв би... - й називау ту психологiчну рису чи особливiсть психiки, яка йому
iмпонуу; б) "iз своєх якостей я б тобi вiддав (подарував)..." Останну, як правило
важче реалiзууться в групi через те. що воно базууться на високiй самооцiнцi
одних рис, i ось тут спрацьовують "захисти".

Укладання "контрактiв". Мета: група та керiвник повиннi допомогти
учасниковi групового процесу усвiдомити своє певнi стереотинiзопанi особливо-
стi, якi йому заважають у спiлкуваннi, й допомогти позбутися єх Для цього й
iснуу "контракт".

Емоцiйне та iнтелектуальне розумiння суперечностей у важливою умовою
для кардинальних змiн. Проте цього мало. необхiднi ще й безпосереднi цiє
суб укта, спрямованi на змiни власних навичок та вмiнь. Самоусвiдомлення
важливих осооистiсних аспектiв мау спонукати субукта до дiй у вiдповiдностi
до контракту", який укладауться в групi. Нова поведiнка не може ввiйти в набiр
правил спiлкування людини без достатнього тренування, без перебудови стерео-
типiв. У цьому випадку, коли група допомогла виявити якiсь деструкцiє в по-
ведiнцi, з якими самому субуктовi важко справитися (наприклад, прикривау
рота рукою), тодi укладауться "контракт", аби допомогти членам групи пере-
магати внутрiшню протидiю змiнам у самому собi.

"Контракт" може мати вiдношення й до "ситуативноє" поведiнки в групi
Наприклад, у випадку активних заперечень iнформацiє, що йде вiд групи
укладауться "контракт": сприймати iнформацiю мовчки, реагуючи на неє без
роздумiв та емоцiйно-почуттувоє оцiнки в ту хвилину.

Член групи може також укласти "контракт" iз керiвником. Наприклад, якщо
хтось просить не залучати його до активноє роботи, то можна взяти це до уваги

Оцiнка своує участi в психокорекцiйнiй групi. Мета: виконання цього
завдання сприяу глибшому усвiдомленню своує поведiнки в групi у вi.шовiдностi з
нормами оптимального фупкцiювання. Подальше обговорення результатiв на ос-
новi пропозицiй, наведених у бланку, дау можливiсть учасникам груповоє психо-
корекцiє з ясувати для себе найбiльш бажанi форми поведiнки в групi АСПН.

104

Цю вправу доцiльно реалiзувати на початковому етапi роооти групи.

Бланк оцiнки своує участi в психокорекцiйнiй групi

Прiзвище __________________ Дата _______

Проаналiзуйте свою участь у групi АСПН, оцiнiть єє в балах, користу-
ючись шкалою вiд 1 до 6 з урахуванням наведених нижче тверджень.

Характеристика самоаналiзу своує участi в групi АСПН

1. Я уникаю можливостей ставити запитання iншим, а виступаю
прямими зверненнями до них.

2. Я пiдтримую iнших в групi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США

Рубрики

Рубрики