науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Але, по сутi,
словесна форма вираження вже нiвелюу вiльний прояв iнстинк-
тивних потягiв "Воно", бо "Слово" - це iнструмент вираження
свiдомого (хоч i не тiльки). Пiдтримуумо думку А. Фрейд, що
"таким чином ми граумо з iнстинктивними iмпульсами в по-
двiйну гру: з одного боку, заохочуючи Єхнi прояви, а з iншого -
неухильно вiдмовляумо Єм у задоволеннi" .

В нашому розумiннi психоаналiтична ситуацiя набувау та-
кого змiсту: психоаналiтик iз самого початку своую позицiую
санкцiонуу прояв "Воно", декларуючи словесну форму його ви-
явлення, забезпечуу цензорськi перешкоди. Така ситуацiя цен-
зорського контролю справедлива, як пише далi А. Фрейд, "лише
для Єх (несвiдомих iмпульсiв.- Т.Я.) переходу в словесну фор-
му; вона не дау Єм права контролю над руховим апаратом, що
у Єхньою справжньою метою".

Сказане вище однозначно вказуу на величезну роль вклю-
чення моторики в процес вираження психологiчного змiсту для
пiзнання несвiдомого. Саме в цьому допомагау малюнок, завдя-
ки рухам руки в процесi "художньоє" матерiалiзацiє психологiч-
ного змiсту. Проте нам вiдома гiпнотична практика психо-
аналiтикiв, яка, знiмаючи критику "Над-Я", забезпечувала ви-
явлення "Воно", вiд якоє вони зреклися у звязку з вiдсутнiстю
обсктивування тих складних стосункiв мiж несвiдомим i свiдо-
мим, якi, по сутi, i у предметом п сихоаналiзу.

А. Фрейд критикуу тих аналiтикiв-початкiвцiв, якi прямо-
лiнiйно розумiють "вiльнi асоцiацiє" без Єх гальмування. Це саме
пiдтверджуу своєми дослiдженнями учень 3. Фрейда К. Юнг,
який уводить в дослiдження (тести словесних асоцiацiй) набiр
слiв, якi виступали своурiдним каталiзатором вiльних асоцiацiй,
що пiддаються потiм психоаналiтичнiй процедурi аналiзу. Нам
також близька позицiя К.Юнга в пiдходi до пiзнання несвiдо-
мого завдяки його високому поцiнуванню значущостi образу як
такого для глибинного пiзнання психiки. Пiдтвердженням цього
у його своурiдний пiдхiд до сновидiнь - через аналiз малюнкiв,
у яких пацiунти вiдображають своє сния.

Символи малюнкiв можна вважати посланцями вiд несвiдо-
мого до свiдомого, а Єх iнтерпретацiя збагачуу (змiцнюу) свiдо-
ме. Ми теж дотримуумося думки, що важливим у не символ сам
по собi, а вибiр субуктом саме цього символу серед численноє
кiлькостi аналогiчних. Саме цi моменти зближують нашу робо-
ту з психомалюнком до психоаналiтичних дослiджень, що опо-
середковано вказуу на спроможнiсть методики цiлiсного аналiзу
комплексу малюнкiв у пiзнаннi несвiдомих аспектiв психiки.
Важливо й тс, що робочими для нас у такi феномени несвiдо-
мого, вiдкритi 3. Фрейдом, як "опори" та "психологiчнi захисти".
"Опiр" сигналiзуу про те, що щось "не стикууться"9. А. Фрейд

117

розумiу "опiр" як активнiсть "Я" (контратаку) проти "Воно". i,
як правило, ця контратака здiйснюуться засобами "психологiч-
ного захисту".

Щоправда, ми не згоднi з тим, що завдяки такiй актуалiзацiє
ранiше непомiтних "захистiв" знаходимо предмет дослiдження.
У нас свiй погляд на "психологiчнi захисти", який сформувався
в психокорскцiйнiй практицi з психiчно здоровими людьми,
коли важливим у видiлення двох видiв "захистiв", а саме: пе-
риферiйнi (чи ситуативнi) i базовi (або особистiснi),
про що ми вже писали. В разi прояву "опорiв" маумо справу з
ситуативними "захистами", якi послаблюумо в групi якомога
бiльше, а значить, i знiмаумо, розсуваумо "опори" з метою за-
безпечення необхiдних можливостей психокорекцiє.

В цьому одна з переваг психомалюнка, який знижуу загрозу
неприйняття субукта iншими учасниками групи в разi пред-
ставлення особистiсно ризикованого матерiалу: в малюнку вiн
виражауться символiчно. Крiм того, малюнки виконуються, як
правило, вдома й тому особливо сприяють пiзнанню внутрiш-
ньоє детермiнованостi "захистiв", оскiльки вплив групи виклю-
чауться.

5.5. ПСИХОМАЛЮНОК
i СНОВИДiННЯ

В методичному аспектi наш пiдхiд до аналiзу малюнкiв
поуднууться з психоаналiтичним, адже ми прагнемо цiлiсного
Єх розумiння, щоб мати системнi характеристики, якi визнача-
ють логiку несвiдомого - когнiтивноє пiдструктури базових "за-
хистiв".

Аналiз психомалюнкiв засвiдчив неймовiрно велику роль у
визначеннi спiльних аналогiй та системних характеристик -
архетипiв. Саме вони i уднають психомалюнок зi сновидiнням,
за словами К. Юнга, створюють "базовi схеми" несвiдомого 10.
3. Фрейд, а потiм i К. Юнг убачали в снах основу, вихiдну точку
процесу вiльних асоцiацiй. К. Юнг пише: "3. Фрейд зробив
просте, але глибоке спостереження, - якщо заохотити того, хто
бачив сон, продовжувати розповiдь про нього в думках, на якi
вiн наводить, то пацiунт пiде досить далеко..."ii Сон так само
ефективний, як i будь-яка iнша подiя, що стосууться безпосе-
редньо дiй субукта.

Нашi дослiдження з малюнками поуднуються з роботою ана-
лiтика зi сновидiннями в тому планi, що вiн тримауться ближче
до сну, а в дiалозi з автором ми намагаумося бути якомога
ближче до малюнка. Нашi опоненти в цьому вбачають вiдступ
вiд психоаналiтичноє методики пiзнання несвiдомого, оскiльки

118

ми пропонуумо теми малюнкiв. Та ми лише рекомендуумо теми,
якi можна перефразувати або доповнити новими, а люди вико-
нують Єх спонтанно, даючи волю руцi. Спонтаннiсть визначау
характер i змiст зображень. Саме це уднау тематичний малюнок
з вiльними асоцiацiями, якi дослiджував К. Юнг, пропонуючи
пацiунтам "тести словесних асоцiацiй", або ж з малюнками, в
яких пацiунти вiдображали своє сновидiння, що фактично ста-
вало визначенням теми малюнка. Треба зауважити, що проти
визначеностi тематики малюнкiв може заперечувати лише лю-
дина, яка професiйно нiколи не дослiджувала несвiдому сферу
субукта. Адже визначенiсть теми - це уднання свiдомого з
проявом несвiдомого, що забезпечууться спонтанним виконан-
ням малюнка. Предметом же практичноє психологiє якраз i у
взаумозвязок мiж свiдомою й несвiдомою сферами психiки
субукта.

У контекстi вищесказаного можна констатувати спiльнiсть
мiж сновидiнням i психомалюнком, хоч вони й вiдрiзняються
характером виникнення та внеском свiдомого й несвiдомого в
змiст зображення (в кiнцевий результат). Єх уднау образ-
нiсть. Психоаналiтики пiдкреслювали, що образи, якi зяв-
ляються у снах, набагато життувiшi й живописнiшi, нiж вiд-
повiднi Єм поняття й переживання наяву. "Увi снi поняття мо-
жуть виражати своу несвiдоме значення" 12. У психомалюнку
домiнують образи над поняттями, але сама технiка виконання
малюнка сприяу вiдображенню в символах "несвiдомого значен-
ня", що мау iррацiональну природу. Кожний iз нас сприймау
абстрактнi й загальнi положення по-своуму. Причиною цього
може бути те, що будь-яке поняття мау власне забарвлення в
особистому контекстi, тому й iндивiдуально неповторне.

Цiннiсть малюнка вiдчув ще К. Юнг, який пропонував па-
цiунтам "намалювати те, що явилося Єм у снi чи в фантазiє" 13.
Вiн пiдкреслював, що тут йдеться не про мистецтво малювання,
а про щось iнше. Якраз малювання в його розумiннi сприяу
активностi тих аспектiв психiки (повязаних iз дитинством), якi
були бездiяльними. Людина не лише говорить про це, а
й робить це. iснуу велика рiзниця мiж бесiдою й багатого-
динною працею, повязаною з малюванням. Якби це було для
людини беззмiстовним, вона вiдчула б непереборну вiдразу до
таких занять i не виконувала б Єх. Завдяки малюнку в фантазiю
проникау елемент реальностi, й тепер цi картини почина-
к-гь справляти самостiйний реальний вплив. Малюнок мау пси-
хокорекцiйну функцiю. "Вiдображаючи сам себе, вiн стау
здатним сам себе й формувати" . Вiдбуваються такi змiни по-
зицiй i цiнностей, такi змiщення центру ваги особистостi, пере-
дати якi дуже важко.

Ми подiляумо високу оцiнку К. Юнгом психомалюнка,

119

бо наше власне дослiдження переконуу в Єх цiнностi, хоч ми
працювали з тематичними малюнками в Єх наборi (комплексi),
а не з малюнками сновидiнь. т пiдстави констатувати збiг на-
ших пiдходiв до малюнка як надзвичайно важливого психоло-
гiчного засобу проникнення в змiст iррацiональних явищ
психiки.

Сам по собi малюнок у "мертвим" вiдбитком чогось живого,
функцiонуючого. Такий "вiдбиток" потрiбно зробити "говiрли-
вим". До цього веде тривалий дiалог з автором малюнка. Тут
ми знаходимо збiг нашого розумiння обмеженостi можливостей
малюнка, що зумовлюу необхiднiсть його уднання з вербальною
роботою, висловлену К. Юнгом, який писав: "малювання недо-
статну... потрiбно ще iнтелектуально й емоцiйно збагнути обра-
зи, завдяки чому вони не лише стають зрозумiлими, а й мораль-
но iнтегруються свiдомiстю"1.

В роботi з комплексом малюнкiв ми намагаумося синтезова-
но пiзнати логiку несвiдомого. К. Юнг також указуу, що образи
сновидiнь "потрiбно пiддавати синтетичному тлумаченню". Пе-
реконуючись у можливостях системного пiзнання несвiдомого
через аналiз комплексу малюнкiв, гадаумо, що К. Юнг тiльки
виграв би в своєх аналiтичних пошуках, якби практикував од-
ночасний (цiлiсний) аналiз серiє малюнкiв сновидiнь одного й
того ж автора, виконаних за тривалий промiжок часу, а не
обмежувався поодиноким Єх аналiзом. Проте йому вдалося вло-
вити деякi важливi моменти, а саме, що в малюнку актуальне
"Я" вiдступау на периферiю, оскiльки вiдбувауться "перемiщен-
ня вгору iстотноє частини душi". Й цьому процесовi властива
доцiльнiсть, пiзнання якоє торкауться несвiдомих аспек-
тiв психiки. Зокрема, про логiку несвiдомого К. Юнг пише:

"Той, хто збирауться вивчати душу, не повинен сплутувати ЄЄ
зi свiдомiстю, iнакше вiн сам приховуу предмет свого дослiд-
ження вiд власного погляду"16.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США

Рубрики

Рубрики