ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

ПРАКТИКА СУДДIВ УКРАIНИ.
Книга перша
Бюлетень законодавства i юридичноє практики Украєни, №3,1995 р.
Перiодичне видання Украєни. Виходить шiсть разiв на рiк (украєнською мовою).
Засноване в 1992 р. Засновники: редакцiя журналу "Право Украєни" i Юридична
iнформацiйна компанiя. Реустрацiйне свiдоцтво № 723, серiя КВ, видане 20
червня 1994 р.
Передплатний iндекс - 74052
Адреса редакцп: 252047, Киiв-47, вул. Петра Нестерова, 4.
Телефони: (044) 441-82-87, 441-83-78
Головний редактор В.С.КОВАЛЬСЬКИЙ
РЕДАКЦiЙНА КОЛЕГiЯ:
Ю.Г.Вербенко - головний редактор журналу "Право Украєни";
Я.Ю.Кондратьув - ректор Украєнськоє академiє внутрiшнiх справ;
Л.М.Козаченко - зав. вiддiлом редакцiє журналу "Право Украєни";
О.Г.Кулик - начальник вiддiлу Науково-дослiдного центру Украєнськоє ака-
демiє внутрiшнiх справ, кандидат юридичних наук;
В.Т.Маляренко - заступник Голови Верховного Суду Украєни;
В.В.Медведчук - президент Спiлки адвокатiв Украєни;
А.Й.Осетинський - заступник Голови Вищого арбiтражного суду Украєни;
А.С.Полушко - вiдповiдальний секретар журналу "Право Украєни"
c УКЛАДАЧi:
ШЕВЧУК П.i. - заступник Голови Верховного Суду Украєни, Голова Судовоє
Колегiє в цивiльних справах Верховного Суду Украєни;
ЯРЕМА А.Г. - заступник Голови Судовоє Колегiє в цивiльних справах Верхов-
ного Суду Украєни;
ДАВИДЕНКО Г.i. - головний консультант Верховного Суду Украєни, Заслу-
жений юрист Украєни
Над номером працювали:
Ю.Г.Вербенко, Л.М.Козаченко, Т.Г.Мiльто, Н.П.Панчук, А.С.Полушко,
В.П.Рожанський
Вiдповiдальний за випуск С.В.Кононенко
Компютерний набiр О.В.Горб, Л.М.Сисоува
Компютерна верстка Т.М.Виноградова
c О.О.Стеценко, художну оформлення


) ЮРiНКОМ - редакцiя "Бюлетеня
законодавства i юридичноє практики
Украєни", 1995.

Вiд редакцiє
Судова практика мау надзвичайно важливе зна-
чення для всiує системи правозастосування. Не маючи
нормативного характеру для iнших субуктiв право-
застосування, судовi рiшення акумулюють конкретнi
орiунтири, якi дiють в межах галузi законодавства,
правового iнституту i навiть окремоє норми i, кiнець
кiнцем, - впливають на розвязання юридичних пи-
тань. Обробленi та впорядкованi матерiали судовоє
практики складають методологiю вирiшення спорiв
в межах загальноє юрисдикцiє.
Окрiм того, судова практика у одним iз каналiв
звязку мiж законодавством i бажаним наслiдком
його дiє. Не маючи впорядкованоє практики винесення
i та виконання судових рiшень не можна очiкувати i вiд
законодавства ефективностi, скiльки б його не кри-
тикували i не пiдправляли.
Останнiй раз видання матерiалiв судовоє практи-
ки в цивiльних справах побачило свiт бiльш нiж де-
сять рокiв тому i стало раритетом. За цей вiдрiзок
часу змiнилось законодавство i виросло нове поколiн-
ня юристiв. Але головна змiна вiдбулася внаслiдок су-
веренiзацiє колишньоє радянськоє республiки i виник-
нення незалежноє украєнськоє держави.
В новiй державi повинно утвердитися ставлення
до суду, як до демократичноє i правовоє iнституцiє,
яка не творить законодавство, а лише додержууться
його. Фундаментальна кодифiкацiя, що здiйснюуться
i зараз, повинна враховувати новi вимоги до норм та
\ законодавчих iнститутiв, бо вони перевiряються са-
ме в процесi розгляду та виконання судових рiшень.
Виходячи з цього авторський та видавничий колек-
тиви менш нiж за пiвтора року впорядкували та пiд-
I готували до видання вiдповiдну кiлькiсть судових
рiшень. Завдяки обуднанню творчих та редакцiйних
можливостей були виконанi головнi вимоги до видан-
ня подiбних матерiалiв, а саме: при економiє змiсту
та часу адекватно вiдтворенi форма i стиль рiшень з
конкретних справ.
Впорядкування судових рiшень вiдбувалось за тра-
дицiйною схемою: галузь законодавства - окремий
iнститут - конкретна правова норма. В збiрнику вi-
дображенi матерiали, якi стосуються основ цивiль-
ного законодавства, зобовязального права, питань,
що притаманнi розгляду житлових, кооперативних,
адмiнiстративних справ, а також спорiв, що виника-
ють в галузi сiмейних, авторських, трудових та iнших
вiдносин.
Квiнтесенцiя рiшення зосереджена в стислiй, але
змiстовнiй назвi. У витязi iз рiшення розмiщено аналiз
подiй, фактiв, вiдносин, норм права. Обсяг упорядко-
ваних матерiалiв нараховуу 228 рiшень Верховного су-
ду Украєни, 126 рiшень обласних судiв та Києвського
мiського суду. Значний обсяг цих матерiалiв не дозво-
лив видати єх одним збiрником, тому вони надруко-
ванi в двох номерах "Бюлетеня законодавства i юри-
дичноє практики Украєни" (№ 2 та № 3, 1995 р.).
Сподiваумось, що читачi належним чином сприй-
муть данi збiрки i головну увагу зосередять на єх по-
зитивному значеннi..


СУДОВА ПРАКТИКА В СПРАВАХ
ПРО РОЗГЛЯД ТРУДОВИХ СПОРiВ
Припинення трудового договору з працiвником з непередбаче-
них законом пiдстав належить розглядати як звiльнення з iнi-
цiативи адмiнiстрацiє, i спори з цих питань мають розглядатись
безпосередньо, судом, без попереднього позасудового розгляду
Постанова ПленумуВерховного Суду Украєни
вiд 15 жовтня 1993 р.
(витяг)
У березнi 1989 р. 3. звернулася з позовом до виробничого
обуднання "Прикарпатпромарматура" про поновлення єє на ро-
ботi та стягнення заробiтноє плати за перiод вимушеного про-
гулу i за час вiдпустки - з 17 по 29 липня 1987 р.
Позивачка зазначала, що пiсля закiнчення СПТУ № 57
м. Львова вона була направлена на роботу до виробничого
обуднання "Прикарпатпромарматура". Наказом № 176 вiд 17
i липня 1987 р. 3. зараховано кранiвницею ливарного цеху. Цим
же наказом єй була надана належна як випускницi СПТУ дво-
тижнева вiдпустка.
1 жовтня 1987 р. адмiнiстрацiя письмово анулювала наказ
про прийняття 3. на роботу.
Посилаючись на незаконнiсть звiльнення, позивачка про-
сила задовольнити єє вимоги.
Справа розглядалася неодноразово.
Ухвалою Червоноармiйського районного народного суду вiд
) вересня 1991 р., залишеною без змiни ухвалою судовоє колегiє
Львiвського обласного суду вiд ЗО вересня 1991 р., заява 3.
про поновлення на роботi i виплату заробiтноє плати за час
iiимушеного прогулу залишена без розгляду.
Постановою президiє Львiвського обласного суду вiд 6 бе-
резня 1992 р. i ухвалою судовоє колегiє в цивiльних справах
Нсрховного Суду Украєни вiд 17 лютого 1993 р. протест за-
ступника Генерального прокурора Украєни, з якому ставилось
питання про перегляд судових рiшень, залишено без задово-
лення.
Пленум Верховного Суду Украєни вважау, що протест пiд-
лягау задоволенню з таких пiдстав.
Червоноармiйський районний народний суд при залишеннi
iiкяви 3. без розгляду, а судова колегiя i президiя Львiвського
обласного суду при залишеннi його ухвали без змiни посила-
лись на те, що позивачка звернулася до суду з позовом про
поновлення на роботi i виплату заробiтноє плати за час виму-
шеного прогулу без додержання встановленого для даноє кате-
горiє справ порядку попереднього позасудового вирiшення спра-
яи, можливiсть застосування якого не втрачена.
Судова колегiя Верховного Суду Украєни ухвалою вiд 17
Лютого 1993 р., залишаючи судовi рiшення без змiни, вказала,
що в них йшлося не про звiльнення, а про вiдсторонення 3.
вiд роботи.
Згiдно з ст. 197 Кодексу законiв про працю Украєни молодi
робiтники, якi закiнчили професiйно-технiчнi i технiчнi учи-
лища, i молодi спецiалiсти, якi закiнчили вищi i середнi спе-
цiальнi навчальнi заклади, забезпечуються роботою вiдповiдно
до здобутоє спецiальностi та квалiфiкацiє.
3. була направлена на роботу пiсля закiнчення професiйно-
технiчного училища № 57 м. Львова в порядку планового роз-
подiлу i наказом адмiнiстрацiє виробничого обуднання "При-
карпатпромарматура" № 176 вiд 17 липня 1987 р. згiдно з
ст. 24 КЗпП була зарахована кранiвницею ливарного цеху чет-
вертого квалiфiкацiйного розряду з вiдповiдною оплатою працi.
До початку роботи єй була надана вiдпустка тривалiстю два
тижнi.
1 жовтня 1987 р. адмiнiстрацiя виробничого обуднання
"Прикарпатпромарматура" .письмово анулювала наказ вiд 17
липня 1987 р. про прийняття 3. на роботу, припинивши тим
самим дiю укладеного трудового договору з непередбачених
законом пiдстав.
Такi дiє вiдповiдача треба розглядати як звiльнення пози-
вачки з роботи з iнiцiативи адмiнiстрацiє, а тому справа мала
розглядатись без попереднього позасудового розгляду, як це
передбачалось чинною на час залишення заяви без розгляду
ст. 231 КЗпП.
Враховуючи наведене, Пленум Верховного Суду скасував
постановленi рiшення, а справу надiслав на новий розгляд.
Встановивши, що до розгляду справи про поновлення на роботi
органiзацiю, з якоє незаконно звiльнено працiвника, лiквiдовано
i тому поновити його на попереднiй роботi неможливо, суд
обгрунтовано за цих обставин визнав звiльнення неправильним,
а працiвника звiльненим за п. 1 ст. 40 Кодексу законiв про
працю Украєни в звязку з лiквiдацiую органiзацiє
Постанова Пленуму Верховного Суду У крани
вiд 4 червня 1993 р.
(витяг)
У липнi 1992 р. Г. предявив позов до рiвненського держав-
ного виробничо-комерцiйного пiдприумства "Укрторгбудмате-
рiали" про поновлення на роботi та стягнення заробiтноє плати
за час вимушеного прогулу.
.6-
Позивач зазначав, що з 1981 р. вiн працював заступником
директора рiвненського обласного оптово-роздрiбного
обуднання "Укрторгбудматерiали", яке було реорганiзоване у
державне виробничо-комерцiйне пiдприумство. Наказом вiд ЗО г
червня 1992 р. Г. був незаконно звiльнений з роботи у звязку
з лiквiдацiую пiдприумства i переведений в обуднання "Спорт-
товари". 22 липня 1992 р. цей наказ було скасовано, але по-
передня робота йому не була надана. 14 вересня 1992 р. Г.
був необгрунтоване звiльнений з роботи за прогули за п.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики