ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

(в редакцiє Закону вiд 20 травня.
1991 р.) "Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв
(конфлiктiв)" i що страйки, оголошенi або проведен! з пору-
шенням цього Закону, у неправомiрними _ .
Ухвала судовоє колегiє в цивiльних справах Верховного Суду
" Укрiпи вiд 15сiчня1992 р. .
(витяг) ,\ -\ - , , ::-1 / . .
У листопадi 1991 р. станцiя швидкоє медичноє допомоги
Чернiгiвського мiського вiддiлу охорони здоровя предявила
позов до єє страйкового комiтету про визнання страйку, розпо-
чатого 22 жовтня 1991 р.> гога .ХiЯняприпиневого i
вiдновленого 21 листопада 1991 р., незаконним, посилаючись
на те, що вiн створюу загрозу життю та здоровю людей. Крiм
того, рiшення про проведення страйку приймалось на зборах
.не усього колективу станпiЄ, а лише водiєв, i
. Рiшенням судовоє колегiє Чернiгiвського обласного суду вiд .
12.грУЯВЯ 1991 Р. драв> задрводено. .
.i У касацiйнiй скарзi вiдповiдач просить скасувати рiшення
суду i закрити справу, посилаючись на те, що такий схир не
пiддягау розглядовi в судак, оскiльки в Украєнi не .прийнято
" вiдповiдного закону. "" ..:, -, ;... :". / ,- : -...,,
;; Оii V Украєни вважау, що ка-
сацiйна скарга не; пзддягае .задовояеаню з таких пiдстав.
7 |йгвю з ст. 9 iЬiк(СРСУ9жота1989р.
1 , ; -68- < :, \: \ ,
Закону вiд 20 травня 1991 р.) "Про порядок вирiшення ко-
лективних трудових спорiв (конфлiктiв)" визнаються незакон-
ними страйки, оголошенi без додержання положень статей 24
цього Закону, або такi, що розпочалися або продовжуються на
порушеная вимог статей 5> 10 i 12 вказанего. Закону.
.Судом встановлено, що рiшення про проведення страйку з
2Ужовтия та його вiдновлення з 21 листопада 1991 р. прий-
малось не на загальних зборах (конференцiє) трудового колек-
тиву станцiє, а на зборах водив. У-письмовiй формi вимоги
викладеш не були. АдмiВiстрапiєо з ними не ознайомили. Не
рiжзддавiйлИйвЙЕiЙiiЙЕН i:иередйого-вiд-
новленням iп)имири< ввйЙ1>1та т аєбiтражем.
Шведене шдтверджуетьеядiо>ааа)етямє( св
казами i не оспорювалось представниками вiдповiдача.
: до-

Крiм того, страяк водiєв станцiє швидкоє медичноє допомоги,
що тривав понад сiм днiв, порушив режим роботи цiує установи,
чим створив реальну загрозу житло i здоров1> людей.
За такккобставин-суд обгрунтовано визнав страйк неза-
конним, оскiльки водiє станцiє швидкоє медичноє допомоги, при-
пинивши роботу, допустили ворушеная вимог статей З>. 4, 5 i
12 Закону ежеi "Про порядок вирiшення колективних трудо-
вих спорiв (Еоафлiктiв)". -- є -. : : \"
Доводи, що мiстяться в касацiйнiй скарзi, про те, що спiр
не-пiддавав: розвЙдЯЙЗ>>
вздакийдасфо заiсйву- <вЙяИ>ЙЙа, ДЙЮЙв11 Вейй>юоє:, Ради
Укрйня.Уд 12вересня 1991р. "При порядок тимчасовоє дiє
на тервторiЄ Украєни окремих актi> йаконiздавства Союзу РСi"-
встановлено, що до прийняття вiдповiдних актiв законодавства
Украєни на iє територiє застосовуються акти. законодавства Со-
юзу РСР з питань, якi не врегульованi законодавством Украєни.


Виходячи з наведеного, судова колегiя Верховного Суду
залишила рiшення без змiни. .
Вiдповiдно до ст. 222 Кодексу законiв лро працю Украєни
особливостi розгляду iндивiдуальних трудових спорiв можуть
бути встановленi законодавствомщодо суддiв прокурорсьто-
слiдчих працiвникiв, а також працiвникiв навчальних, наукових
та iнших установ прокурату]>), якi мають класнi чини. Трудовi
спори зазначених працiвникiв з питань, для яких законодавст-
вом не встановлено особливого порядку розгляду, вирiшуються
за загальними правилами глави XV КЗпП .-, / ,


Ухвала судовоє колеги в цивiльних справах
Укрйнк вiд 27 квiтя> 1994 р. ,
(витяг) :, .. . " 1,; -... \
У iуудш 1994 р. Т. предявив позов до iє
обласноє Ради народних депутатiв i управлiння
.-. . . "-в9 " -
державноє адмiнiстрацiє, в якому зазначав, що рiшенням облас-
ноє Ради вiд 2 грудня 1993 р. вiн незаконно звiльнений з
посади голове районного суду. На пiдставi цього рiшення на-
чальник управлiння юстицiє того ж дня видав наказ про його
звiльнення з посади голова суду та залишення на посадi суддi
топ> тк" суду.. Посилаючись на те, що його звiльнено ,не в ус-
тановленому порядку, Т. просив суд скасувати вказанi рiшення
та стягнути на його користь 120 млн. крб. на вiдшкодування
моральноє шкоди. ..
\ Ухвалою суддi .Тернопiльського обласного суду вiд 2 березня
1994 р.позовна заява Т. залишена без розйiяду,
Т. подав ва ухвалу скаргу, в якiй просить скасувати и, а
позовну заяву передати на новий розгляд, посилаючись на те,
що при винесеннi ухвали не було додержано вимог пропесу-
ального та трудового законодавства. Зокрема, при звiльненнi
його.з Фосаяи були порушена норми Закону Украєни "Про
статус суддiв", питання про звiльнення не розглядала квалi-
фiкацiйна колегiя суддiв. ,.
Судова колегiя Верховного Суду Украєни вважау, що скарга .
пiдлягау задоволенню з таких пiдстав. - . -
Залишаючи позовну заяву i. без розiмяду, суддя, керую-
чись ст. 136. ИПК Украєни та пославшись на статтi 222, 232
КЗпП, виходив з того, що трудовi саори суддiв 3 питань звiль-
нення не розглядаються в судах i що стосовно таких категорiй
справ встановлюуться особливий порядок розгляду, врегульова-
ний Законом "Про статус суддiв". 1
Проте з такими висновками погодитись не можна.
Вiдповiдна ДО ст. 111 КЗлП особливостi розгляду трудових
спорiв Суддiв, прокурорсько-слiдчих працiвникiв, а також пра-
цiвникiв навчальних, наукових та iнших установ прокуратури,
якi мають класнi чини, встановлюються законодавством.
Постановляючи ухвалу, суддя не зясував, чи пiдлягау да-
ний спiр розглядовi в судi, не вказав, якi вiн мав .на увазi
особливостi розгляду трудових спорiв працiвникiв зазначеноє
категорiє. Цi данi вiдсутнi єв матерiалах. До справи не додана
копiя рiшення обласноє Ради народних депутатiв. При вирi-
шеннi питання про залишення позовноє заяви Т. без розгляду
не врахованi положення Закону "Про статус суддiв" ви 15
грудин 1992 р. (зi змiнами та доповненнями вiд 24 лютого
i994 р.) Залишаючи заяву без розгляду, суддя послався на
п. 1 ст. 136 ЙИК, хоч пя норма закону регулюу дитаВня.
вiдмови в прийняттi .заяви. Пiдстави ж залишення заяви без
розгляду судом зазначенi в ст. 229 ЩiК.
Виходячи з наведеного, судова колегiя Верховного Суду-
ухвалу скасувала, а справу надiслала на новий розгляд.
. ". . , -№- : ;-
Стягнувши на пiдставi ч. 2 ст. 235 Кодея|
Украєни заробiтну плату за час вимушеногоi
до уваги, що вiн стався не з вини працiвник> ;|
Ухвала судове колег в цивiльних справах
Украєни вiд 4 вересня 1991 р.
(в и тяг)
.Р. предявив позов до iнституту пiдвищення
працiвникiв культури про поновлення на роботi та стягйв(|||
заробiтноє платя за час вимушеного прогулу. Позивач зазначав,
що вiн був звiльнений за п. 1 ст. 40 КЗпП необгрунтовазвй
оскiльки скорочення штатуфахтичво не було. ; i
Рiшенням Радянського районного народного суду м; Йвец;
позов було задоволене, оскiльки суд визнав, що звiльвеайя ;;;я
проведено з порушенням вимог закону. Проте "iйдповiдає.Йii.,
допустив його до роботи, запропонував iншi вакантнi посада, .
а коли иiн.вiд них вiдмовився, ->-. знову звiльнив за п. 1 бт.Дйй
КЗпП. Вважаючи i це .звiльнення необгрунтованим, ..аозивалiйii
просив задовольнити його вимоги. . / , .,1 , , Щ
.".Справа розглядалася неодноразово. - .. .:1: . . ;. " :;11-.,
Рiшенням судовоє колегiє Києвського мiського суду авзовА;|
задоволене, позивача поновлено на роботi i стягнуто найопр. ;|!|
користь заробiтну штату за весь час вимушеного прогулу.
У касацiйнiй скарзi iнститут просив зменшити розмiр авi-
робiтнйi плати, що пiдлягау стяiяенню, обмеживши йото три- "
мiсячним1 строком.. . ,. . -. ;1. . . ... й.;уй|Щ
.Судова-колегiя Верховного Суду. Украши-касапйву.екэдяу М115"1
залишила без .задоволення i в ухвалi вказала на таке |
. Судом встановлено, що фактично в iнститутi на, час звиєi- :ХЦ
нення Р. з роботи скорочення плату не було. Пiсля звiдьиедна| |й <1
позивача навчальне навантаження залишилось таким же, як 11
до його звiльнення. Крiм того, в iнститутi буяй вакантнi посадив i
якi всупереч ч. 2 ст. 40 КЗпП не пропонувалися iюзавачуд
переведення його ва ниас У звязку з пим суд дiйшов .-обгруя
тованого висновку щодо незаконностi звiльнення. До того.1 iк "
рiшення про поновлення Р. на роботi вiдповiдач не оскархi
Необгрунтованими е досилання у касацiйнiй скарзi на iб|
що спiр позивача тривалий час не мiг бути вврипевий з
останнього. Справдi, при повторному розглядi справи с
звязку з повторною неявкою позивача у судове засiдавн;
лишив позов без розгляду. Але ухвала про не скасована <
наглядноє Шстаипц, оскiльки позивача не булв iвови ~
встановленому порядку про день розгляду справи.
За таких обставин висновок суду про необхiдшотi>
3-лiдповiдача заробiтноє плати Р. за весь час його ~
прогулу у обгрунтованим, оскiльки вiн стався-.
прапiвнияа. ..,-. - :_, ..,....1 ::"
Справа в судi може бути закрита лише з пiдстав, передбачених
законом , . . ., :
.. ;- , /
У хват, судова колеги в цивiльних справах Верховного Суду
УРСР вiд 27 квiтГня 1966р.
(вит яг) -. . .: ;-,/ ,~- " .,
Д. подав до ужгородськоє школи-iнтернату №:\2 та- Закар-
патського обласного вiддiлу народноє освiти позрвпро понов-
лення на роботi. ~ \,
У ньому вiн зазначав, що наказом по Ужгородському мiсь-
кому вiддiлу народноє освiти вiд 19 жовтня 1965 р. був зара-
хований на роботу вчителем трудового навчання школи-iнтер-
нату № 2. . , . .-:.: -.,., " : ,1. . ;1 ,.,:_. .
; 16 листопада 1965 р. завiдуючий Закарпатським обласним
вiддiлом народноє освiти скасував цей наказ на тiє пiдставi, що
питання про прийняття та звiльнення вчителiв 5-Ю класiв яе
належить до компетенцiє мiського вiдцiлу народноє освiти, а
вирiшууться обласним вiддiлом.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики