ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Протест пiддягав задоволенню з таких пiдстав.
Народний суд виходив з того, що автоаварiя, внаслiдок якоє
позивач дiстав травму i втратив працездатнiсть, сталася як з
вини позивача, так i з вини водiєв автомашини ГАЗ-69 та
трактора. -
Суд дiйшов висновку, що вина С. дорiвнюу 25 процентiв,
вина власникiв автомашини i трактора - 75 процентiв. Оскiль-
ки власника трактора не встановлено, суд усю вiдповiдальнiсть
(75 процентiв) поклав на Бапгтанське управлiння сiльського
господарства за правилами солiдарноє вiдповiдальностi за спiль-
но заподiяну шкоду. З цими доводами погодилася судова ко-
легiя обласного суду. Проте такi доводи визнати обгрунтовани-
ми не можна.
Як вбачауться з матерiалiв справи, для встановлення причин
автоаварiє було проведено автотехнiчну експертизу, згiдно з
висновком якоє автоаварiя сталася з вини водiєв обох автомашин
i трактора.
Вина С. у тому, що вiн не зупинив автомашину, коли його
заслiпив транспорт, що рухався назустрiч, а продовжував ру-
хатись i не помiтив на проєжджiй частинi дороги комбайн.
Вина водiя автомашини ГАЗ-69 у тому, що вiн керував
автомашиною, не маючи на це прав, не переключив дальну
свiтло фар на ближну i тим самим заслiпив водiя зустрiчноє
автомашини С.
Тракторист винний у тому, що зупинив трактор з комбайном
на проєжджiй частинi шляху без габаритних вогнiв i вийшов
на проєжджу частину дороги.
Встановивши ступiнь вини кожного з осiб, причетних до
аварiє, суд, однак, визначив вину у процентному вiдношеннi
тiльки позивача, а ступiнь вини iншихосiб не розмежував.
Оскiльки ж не встановлено, кому належить трактор, вiдповi-
дальнiсть за заподiяну шкоду було покладено лише на власника
автомашини ГАЗ-69, застосувавши принцип солiдарноє вiдпо-
вiдальностi.
Проте солiдарну вiдповiдальнiсть перед потерпiлим вiдпо-
вiдно до ст. 451 Цивiльного -кодексу несуть лише особи, якi
спiльно заподiяли шкоду. В даному разi дiє вiдповiдачiв не були
спiльними. Кожний з них допустив рiзнi за: характером пору-
шення правил безпеки руху.
Крiм того, суд недостатньо зясував питання про ступiнь
вики в автоаварiє самого потерпiлого.
Як .видно зi .справи, зiткнення автомашини сталося з лiвого
боку за ходам руху автомашини позивача. На час зiткнення
машин, крiм Водiєв, у машинi ГАЗ-69 був У., а в машинi
- 208 -
позивача - Б. Схема дорожньоє подiє i висновки автотехнiчноє
експертизи складеш, в основному, за матерiалами допиту осiб,
присутнiх на мiсцi подiє. Проте Б. i У не були допитанi судом,
тим саме суд допустив неповноту зясування обставин справи.
Судова колегiя Верховного Суду УРСР протест Голови Вер-
ховного Суду задовольнила. Рiшення народного суду
iнгулепького району м. Кривого Рога та ухвалу Днiпропет-
ровського обласного суду скасувала, а справу направила на
розгляд Днiпропетровського обласного суду по першiй
iнстанцiє.
/ . .".ЛСЄЯЛ/ -л- ., ,
. ..К/. М- -
є.єiйi+аУа.
"й iє
,.,,. -;,,.._.;:,,! Є
-209-
.СУДОВА ПРАКТИКА
З ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПИТАНЬ
Суд прийняв i вирiшив по сутi позовну заяву про визнання
договору дарування недiйсним вiд особи, яка в силу ст. 5 ЩiК
не вправi предявляти даний позов
Ухвала судовоє колега в цивiльних справах Верховного Суду
УРСР вiд 25 червня 1975 р.
(витяг) .-
В <ачнi. 1975 р. Сумський мясокомбiнат предявив позов до
Є.Г. та Г.Г. про визнання недiйсним договору дарування будин-
ку. Позивач зазначав, що в 1958 р. виконком Сумськоє мiськоє
Ради депутатiв трудящих видiлив Є.Г. в Сумах земельну дiлянку
для спорудження будинку. Пiд час будiвництва його сiмя про-
живала в двокiмнатнiй квартирi будинку, належного мясоком-
бiнату. Пiсля закiнчення будiвництва Є.Г, подарував будинок
своєй теиц - Г.Г., яка поселилася в ньому з молодшим сином.
Сам хе Є.Г. з дружиною i сiмую сина залишилися жити у
вказанiй квартирi.
Посилаючись на те, що договiр дарування i.Г. оформив без
намiру створити юридичнi наслiдки, а щоб залишити за своєм
сином квартиру в будинку мясокомбiнату, позивач просив суд
визнати цей договiр недiйсним.
Рiшенням народного суду Ковнакiвського району м. Сум
вiд 4 березня 1975 р. позов Сумського мясокомбiнату задо-
волено. ,-
. Судова колегiя Сумського обласного -суду ухвалою вiд
26 березня 1975 р. рiшення залишила без змiн.
У протестi заступника Прокурора УРСР ставиться питання
про скасування зазначених судових рiшень i направлення спра-
ви на новий розгляд. . .
Протест пiдлягау задоволенню з таких пiдстав. Суд прийняв
позовну заяву про визнання договору дарування недiйсним вiд
неналежного позивача. Згiдно зi ст. 5 ЩiК суд приступау до
розгляду цивiльноє справи: за заявою особи, яка звернулася за
захистом свого права або охоронюваного законом iнтересу; за
заявою прокурора; за заявою органiв державного управлiння,
профспiлок, державних установ, пiдприумств, колгоспiв та iн-
ших кооперативних 1 громадських органiзацiй або окремих гро-
мадян у випадках, коли за законом вони можуть звертатися до
суду за захистом прав, та iнтересiв iнших осiб.
У даному ж разi Сумський мясокомбiнат не е однiую з
осiб, перелiчених у ст. 5 ЦiЄК. Вiн не е також стороною до-
-210-
говору дарування, цей договiр не створював для нього аая<Е<Йi єi !
прав i не покладав на нього будь-яких обовязки. - к , ЙЙ.
Тому судова колегiя ухвалила: протест заступника И(й| " и
рора УРСР задовольняти. Рiшення народного суду КовдМЙii i :1.-
ського району м. Сум. вiд 4 березня 1975 р. та ухвалу суЖЙЙ ;;
колегiє Сумського обласного суду вiд 26 березня 1975 р. ека~ ; г
сувати, а справу направити на новий розгляд до народного судуi- 1 , ;
в iншому складi суддiв. У;:
Згiдно зi ст. 5 ЩiК вiдповiднi органiзацiє вправi звертатися де
суду за захиситом прав та iнтересiв iнших осiб лише у ви-
падках, коли за законом вони можуть звертатися за таким
захистом
Постанова президiє Варошиловградського обласного суду
вiд 7 квiтня 1971 р.


(в и т яг)


У жовтнi 1979 р. Антрацвгiвсй>
; ство предявило позов до т, про -а
- манно в єздрядку спадкуiвиия. Тажа <вiiзйi
тим, що вiдповiдачка, працюючи в -еааюаО>
пустила недостачу та псування товарiв на суму
вiдшкодування якоє ухиляуться.
Будучи удиною спадкоумницею мйид- що зi
ля смертi чоловiка, вона не бажала одержувати в иотає
конторi правовстановлюючих документiв на будинок. У звязку
з цим позивач просив суд визнати за т. право на домобуд1ялх|
в порядку спадкуваннi. . ;" : :"
Рiшенням народного суду м. Атрацита вiд 3 листопади
1970 р. визнано, що спiрний будинок, якай пiдлягав описовi>
до його продажу з прилюдних торгiв належав на оравi особисте!
власностi т. В прибуток держави а неє стягнуто державне мяп>
в сумi 96 крб. 1. . 1. ..-- -:;й"<


Заступник Голови Верховного Суду УРСР у протестi про-
свть рiшення народного суду скасувати i справу надiсяатя ЦК
новий розгляд. . ,..- 1 . , .;: 1 "єi
Протест пiдлягау задоволенню з такиих пiдстав. ;
чись з позовом, споживче товариство просило суд виз:
будинок належить т. Проте на пiдставi ст. 5 ЩiК i
ступау до розгляду справи за заявою про захист iнтерес
осiб, органiзацiй лите у випадках, коли за законом
жугь звертатися за таким захистом.
Чинне, законодавство не передбачау права сс
перапii предявляти позови в iнтересах громадяя i
- 211 -
за ними права власностi на будь-яке майно. Тому суд не по-
винен був приймати даний позовний матерiал, а прийнявши,
зобовязаний був на пiдставi ст. 105 ЦПК вирiшити питання
про замiну неналежного позивача належним.
Пiд час розгляду справа по сутi народний суд в порушення
статей 15, ЗО ЩiК не перевiрив дiйсних обставин, що мають
iстотне значення для правильного вирiшення справи. .
У справi вiдсутнi правовстановлюючi документи про право
власностi на будинок, i суд не перевiрив, кому вiн належав.
На пiдставi наведеного рiшення суду пiдлягау скасуванню,
а справа надiсланню на новий розгляд в iншому складi суддiв.
Суд не вправi вiдмовити в прийняттi позовноє заяви з мотиву,
що позивач не представив доказiв на ствердження своєх по-
зовних вимог
Постанова президiє Кримського обласного суду
вiд 6 грудня 1965 р. .
(витяг)
В.Г.i А.Г. предявиш в судi позов до 3. про звiльнення вiд
виплати перiодичних платежiв, посилаючись на те, що вони з
грудня 1962 р. сплачують єй по 7 крб. 50 коп. на вiдшкодування
збиткiв у звязку з ушкодженням здоровя. В даний час здоровя
вiдповiдачки вiдновилось, а єх матерiальний став погiршився.
Народний суддя Сiмферопольського мiського суду ухвалою
вiд 1 лютого 1965 р. вiдмовив у прийняттi позовноє заяви.
Ухвалою судовоє колегiє Кримського обласного суду вiд 16 лю-
того 1965 р. ухвалу народного суддi залишено без змiн.
У протестi заступник Голови Верховного Суду УРСР про-
сить постановленi ухвали скасувати i справу надiслати для
розгляду по сутi. Протест пiдлягау задоволенню з таких пiд-
став. Вiдмовляючи у прийняттi позовноє заяви, народний суд
послався на те, що позивачi не представили документiв з при-
воду того, що здоровя 3. вiдновлено, або iнших доказiв, якi
свiдчили б про необхiднiсть змiни розмiру платежiв. На цi
обставини посилалася.! судова колегiя обласного суду, залиша-
ючи ухвалу иародногосуддi без змiв. Проте з цими мотивами
погодитися не можна, оскiльки вiдмова у прийняттi позовноє
заяви може мати мiсце лише за наявностi пiдстав, передбачених
ст. 136 ЦПК. Вiшювiдво до вимог цiує статтi, суд не вправi
вiдмовити позивачевi у прийняттi позовноє заяви з мотиву, що
i вiн не представив доказiв на ствердження своєх позовних вимог.
1---> Якщо позивач ие представив судовi доказiв, то суд у по-
рядку пiдготовки справи до судового розгляду вiдповiдно до
- 212 -
вимог ст. 143 ЦПК повинен запропонувати сторонам та iншим
особам, якi беруть участь у справi, подати додатковi докази,
або за єх клопотанням вжити заходи до забезпечення доказiв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики