ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Згiдно зi ст. 4 Основ цивiльного судочинства Союзу РСР i
союзних республiк1 судам пiдвiдомчi справи по спорах, що
виникають з цивiльних, сiмейних, трудових 1 КОЛгоспнях пра-
вовiдносин, якщо хоча б однiую 3 сторiн у спорi е громадянин
або колгосп, за виняткомвнпадкiв, коли розвязання таких
спорiв вiднесено законом до вiдання адмiнiстративних або iн-
ших органiв. -,,.,. ,
Розвязання спорiв про виселення громадян з нежилих при-
мiщень не вiднесено до компетенцiє адмiнiстративних або iнших
органiв, тому спiр повинен вирiшити суд. За таких обставин
народний суддяневiрно вiдмовив у прийняттi позовноє заяви,
не вказавши, чому спiр непiдвiдомчий судовi.
З 1 сiчня 1964 р. цi питання регулюються ст. 24 ЩiК 1963 р.
- 217 -
/
Справи про виконання умов договору i надання квартири в
звязку з участю у будiвництвi хилого будинку пiдвiдомчi
судам
Ухвала судовоє колеги в цивiльних справах Верховного Суду
УРСР вiд 31 серпня 1961 р.
(в и пi я г)
Судова колегiя в цивiльних справах Верховного Суду УРСР,
розглянувши в судовому засiданнi протест заступника Голови
Верховного Суду УРСР ухвалу Києвського обласного суду вiд
8 червня 1961 р. в справi за позовом К. до мостопоєзда № 500
про виконання умов договору i вселення, встановила.
К. у позовнiй заявi посилався на те, що вiн виконав усi
умови, передбаченi угодою, укчаденою мiж ним i вiдповiдачем
про трудову участь у будiвництвi жилого будинку, але вiд-
повiдач вiдмовивсянадати йому квартиру площею 18,3 кв. м
у будинку № 14 по вул. Остапа Вишнi, як це передбачено
згаданою угодою.
Народний суд Дарницького району м. Киува рiшенням вiд
18 травня 1961 р. в позовi вiдмовив. Києвський обласний суд
ухвалою вiд 8 червня 1961 р- рiшення народного суду скасував
i справу провадженням закрив.
Заступник Голови Верховного Суду УРСР у протестi про-
сить ухвалу обласного суду скасувати i справу повернути на
новий касацiйний; розгляд. Протест пiдлягау задоволенню з та-
ких пiдстав. Закриваючи справу провадженням, судова колегiя
обласного суду послалася на те, що надання громадянам жит-
ловоє площi здiйснюуться адмiнiстративним порядком, тому да-
на справа суду не пiдвiдомча. Однак з такими мотивами пого-
дитись не можна.
З матерiалiв справи вбачауться, що в даному разi мау мiсце
спiр не про надання житловоє площi взагалi, а про виконання
адмiнiстрацiую умов, передбачених договором про трудову
участь позивача у будiвництвi жилого будинку. Тому, розвязу-
ючи спiр про визнання права на житлову площу за особою,
що брала участь у будiвництвi жилого будинку, яке здiйсню-
валось силами робiтникiв i службовцiв, суд повинен виходити
з умов договору, укладеного мiж робiтниками та адмiнiстрацiую.
Вiдповiдно до ст. 6 Цивiльного кодексу цей: спiр слiд було
розвязати судовим порядком, оскiльки такий е спором про
право цивiльне. Отже, в даному конкретному випадку судова
колегiя обласного суду повинна була розглянути касацiйну
скаргу позивача по сутi, а не закривати справу провадженням
за непiдвiдомчiстю.
На пiдставi наведеного судова колегiя ухвалила: протест
заступника Голови Верховного Суду УРСР задовольнити. Ух-
валу Києвського обласного суду вiд 8 червня 1961 р. скасувати,
а справу повернути до того ж суду на новий касацiйний
розгляд.
218
Судовi пiдвiдомчi спори про надання жилих примiщень за ви-
могами громадян, якi мають право на позачергове надання
жилих примiщень, у тому числi у випадках порушення вста-
новленого законодавством строку надання єм житла
Ухвала судовоє колегiє в цивiльних справах Верховного Суду
Украєни вiд 28 липня 1993 р. >
(витяг)
У червнi 1993 р. Ф. предявила позов до виконкому Олек-
сандрiйськоє мiськоє Ради народних депутатiв про надання жил-
ого примiщення. Вона зазначала, що 21 лютого-1992 р. обрана
народним суддею Олександрiйського мiського народного суду.
Пiсля обрання вона з донькою проживала в гуртожитку, i мiськ-
виконком Не забезпечив и протягом шести мiсяцiв житлом, як
це передбачено Законом Украєни "Про статус суддiв".
Посилаючись на цi обставина, позивачка просила зобовяза-
ти вiдповiдача надати єй двокiмнатну квартиру.
Рiшенням судотоє колеги > цiпйльш> сйравах Кiровоград-
ського обласного суду вiд 22 червня 1993 у. позов задоволене.
Мiськвиконком Олександрiйськоє мiськоє Рiх народних депу-
татiв зобовязано надати Ф. квартиру. 1
В касацiйнiй скарзi виконком Олександрiясмоi мiськоє Ради
народних депутатiв просить скасувати рiшення 1 закрити про-
вадження в справi, вказуючив на те, що Законом Украєна "Про
статус суддiв" не передбачений судовий порядок надандагжщвх
примiщень суддям i забезпечення єх житлом покладено ва мiс-
цеву адмiнiстрацiю, а не на виконкоми вiдповiдних Рад народ-
них депутатiв. , " ,":А:,.,Є-;
Касацiйна скарга задоволенню не пiдлягау з таких Шдагт
Згiдно зi ст. 46 ЖК i ст. 44 "Закону Украєни "Про Й(вЙ<;1
суддiв" суддя мау право на позачергове надання жилихiiй! ЄЙ
мiщень i забезпечууться житлом не пiзнiше як через iнЙЙЬ\ .;,
мiсяцiв пiсля обрання на посаду. < iЙ я
Як встановлено судом, Ф. обрана народним суддею ОД
сандрiйського мiського народного суду 21 лютого 1992 р.>:
гребуу жилого примiщення, але протягом шести мiсяцiв
обрання житлом не була забезпечена, тому суд обгт
задовольнив позов.
Вiдповiдно до закону Украєни "Про мiсцевi Рада
депутатiв та мiсцеве i регiональне самоврядування" ви
комiтет Ради народних депутатiв у виконавчим i роа__
органом вiдповiдноє Ради народних депутатiв, тобто мае
адмiнiстрацiє i згiдно зi ст. 38 цього Закону до його;
належить розподiл житлового фонду.
Доводи вiдповiдача в касацiйнiй скарзi про
чення суддiв-хитлом проводиться тiльки мiсцеє
адмiнiстрацiую, а не виконавчими комiтетами"!
народних депутатiв, суперечать положенням названого Закону
i у безпiдставними.
Не заслуговують на увагу i доводи вiдповiдача про те, що
в Законi Украєни "Про статус суддiв" немау механiзму ре-
алiзацiє положень ст. 44, 45 i ним непередбачений судовий
порядок надання суддям житла.
Як зазначалось, суддi, якi потребують полiпшення житлових
умов, мають забезпечуватись житлом позачергово протягом ше-
сти мiсяцiв пiсля обрання на посаду.
Вiдповiдач не виконав вимоги закону про забезпечення по-
зивача житлом в зазначений у законi строк, а тому позивач
звернувся до суду за захистом порушеного права вiдповiдно-до
ст. 4 ЦП.К.
Вiдсутнiсть, пропозицiй Кабiнету Мiнiстрiв Украєни щодо
реалiзацiє положена статей 44, 45 Закону Украєни "Про статус
суддiв", якi згiдно з постановою Верховноє Ради Украєни "Про
порядок введення в дiю Закону Украєни "Про статус суддiв"
мали бути.поданi ним Верховнiй Радi Украєни протягом двох
мiсяцiв, не перешкоджала предявленню даного позову i ви-
рiшенню його по сутi.
Оскiльки рiшення суду вiдповiдау встановленим судом об-
ставинам справи, вимогам закону, судова колегiя в цивiльних
справах Верховного Суду Украєни залишила його без змiни.
На садовi будинки у садiвницьких товариствах не поширюють-
ся правила ст. 105 Цивiльного кодексу про безоплатне вилу-
чення самовiльно зведених будiвель, i цi питання не пiдлягають
судовому розглядовi
Ухвала судова колеги в цивiльних справах Верховного Суду
УРСР вiд 21 квiтня 1976 р.
(витяг)
В жовтнi 1974 р. виконком Комсомольськоє районноє Ради
депутатiв трудящих м. Херсона предявив у судi позов до Ф. i
С. про безоплатне вилучення садового будинку i зарахування
його до фонду мiсцевоє Ради депутатiв трудящих, посилаючись
на те, що вони побудували- його без вiдповiдного дозволу на
самовiльно зайнятiй земельнiй дiлянцi.
Рiшенням народного суду Комсомольського району м. Хер-
сона позов задоволене. Ухвалою судовоє колегiє Херсонського
обласного суду вiд 16 грудня 1971 р. рiшення народного суду
залишено без змiн. . ,
У протестi заступник Голови Верховного Суду УРСР просив
скасувати рiшення i провадження в справi закрити. Протест
- 220 -
пiдлягау задоволенню з таких пiдстав. Народний суд, задоволь-
няючи позов, а судова колегiя обласного суду, залишаючи рi
шення без змiн, виходили з того, що оскiльки вiдповiдачi са-
довий будинок спорудили без встановленого дозволу на са-
мовiльно зайнятiй земельнiй дiлянцi, згiдно зi ст. 105
Цивiльного кодексу вiн пiдлягау безоплатному вилученню i
зарахуванню до фонду мiсцевоє Ради депутатiв трудящих.
Проте згiдно зi ст. 105 Цивiльного кодексу за" позовом
виконкому районноє Ради депутатiв трудящих може безоплатно
вилучатися судом i зараховуватися до фонду мiсцевоє Ради
депутатiв трудящих лише будинок або його частина (прибудо-
ва), якщо вони побудованi без вiдповiдного дозволу або затвер-
дженого проекту чи з грубим порушенням основних будiвель-
них норм i правил. На нежилi, пiдсобнi примiщення, коли вони
у частиною будинку, що пiдлягау вилученню, а також ва садовi
будинки у садiвничих товариствах правила ст. 105 Цивiльного
кодексу не поширюються.
Отже, суд вирiшив по сутi справу, яка не пiдлягау розгля-
довi в судових органах. Тому постановленi рiшення пiдлягають
скасуванню iз закриттям провадження в справi.
З врахуванням викладеного судова колегiя ухвалила: про-
тест заступника Голови Верховного Суду УРСР задовольнити;
рiшення народного суду Комсомольського району м- Херсона
вiд 20 листопада 1974 р. i ухвалу судовоє колегiє Херсонського
обласного суду вiд 16 грудня 1974 р. скасувати i провадження
в справi закрити.
Питання про знесення самовiльно зведеного будинку або фун-
даменту для нього не пiдвiдомче судовi
Постанова президiє Ровенськогв обласного еуду
вiд 23 квiтня 1969 р.
(витяг)
У серпнi 1968 р. виконком Острозькоє районноє Ради де-
путатiв трудящих предявив позов до М. про Знесення будинку.
Позивач зазначав, що в травнi 1968 р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики