ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Пiд час розгляду справи суд використовуу ту
частину провадження, що збереглася, документи, виданi зi
справи громадянам i установам до втрати провадження, копiє
цих документiв, iншi довiдки i папери, що мають вiдношення
до справи.
Суд може допитати як свiдкiв осiб, якi були присутнiми при
вчиненнi процесуальних дiй, представникiв осiб, котрi брали
участь у справi, а в необхiдних випадках входили до складу
суду, що розглядав справу, по якiй втрачено провадження, а
також осiб, якi виконували судове рiшення.
Як розяснив Пленум Верховного Суду Украєни в постановi
№ 9 вiд 21 грудня 1990 р. (iз змiнакми, внесеними постановою
Пленуму № 13 вiд 25 грудня 1992 р.) "Про практику засто-
сування судами процесуального законодавства при розглядi
цивiльних справ по першiй iнстанцiє" суддя допомагау заявни-
ковi одержати необхiднi документи (копiє) або витребуу єх сам.
Однак у даному випадку цi положення достатньою мiрою
судом не були врахованi. iз матерiалiв, доданих Н. до заяви,
вбачауться, що незважаючи на те, що провадження в справi
знищено, збереглися оригiнали судового рiшення й копiя ух-
вали судовоє колегiє Києвського мiського суду, якою це рiшення
залишено без змiн. Цi документи у визначальними i єх на-
явнiсть не дау позивачевi права знову порушити аналогiчну
цивiльну справу. Тому для вирiшення питання про вiдновлення
провадження суддя повинен був вжити всiх заходiв для витре-
бування iнших необхiдних документiв.
Треба також було перевiрити достовiрнiсть повiдомлення
пiдрядного спецiалiзованого ремонтно-будiвельного управлiння
№ 1 про те, що розрахунковi документи по заробiтнiй платi
Н. за 1978-1984 рр. не збереглися, яке викликау сумнiв, оскiль-
- 281 -
ки вiдповiдно до Перелiку типових документiв, що складаються
в дiяльностi держкомiтетiв, мiнiстерств, вiдомств та iнших ус-
танов, органiзацiй, пiдприумств iз зазначенням термiну збе-
рiгання, затвердженого начальником Головного архiвного уп-
равлiння при Радi Мiнiстрiв СРСР 15 серпня 1988 р., особистi
рахунки по заробiтнiй платi працiвникiв повиннi зберiгатися
75 рокiв.
Президiя Києвського обласного суду визнала, що за таких
обставин судовi рiшення пiдлягають скасуванню з направлен-
ням справи на новий розгляд.
Голова обласного суду вправi в межах своує компетенцiє вит-
ребувати будь-яку цивiльну справу, що перебувау у провад-
женнi того чи iншого суду, i передати єє на розгляд iншого
суду.
Встановивши, що вiдповiдач ухилявся вiд сплати алiментiв, суд
залежно вiд обставин справи може стягнути з нього алiменти
за минулий час, але не бiльше, як за три роки
Ухвала судовоє колегiє в цивiльних справах Верховного Суду
УРСР вiд 24 грудня 1980 р.
У листопадi 1980 р. З.Ш. предявила позов до З.В. про,
розiрвання шлюбу i стягнення алiментiв. Позивачка зазначала,
що з 1969 р. перебувау в шлюбi з вiдповiдачем, мау вiд нього
сина 1971 р. народження. У звязку з поганим ставленням
вiдповiдача до неє та дитини, постiйними сварками вони за
взаумною згодою у травнi 1980 р. розiйшлися. Оскiльки вiд-
повiдач не надау матерiальноє допомоги на утримання дитини,
позивачка просила розiрвати шлюб та стягнути з вiдповiдача ,;
алiменти.
З.В. предявив зустрiчний позов про подiл майна, вимоги
на яке заявила також мати ьозивачки. i
Рiшенням судовоє колегiє в цивiльних справах Чернiвець- .
кого обласного суду вiд 24 листопада 1989 р. шлюб мiж З.Ш. 1
та З.В. розiрвано. Постановлено стягнути з З.В. алiменти що- |
мiсячно у розмiрi 1/4 частини його заробiтку на утримання i
сина з 1 червня 1980 р. до його повнолiття. ;,
Ухвалою цього ж суду вiд 24 листопада 1980 р. позов З.В. |
про подiл майна видiлено в окреме провадження. ;.;
У касацiйнiй скарзi З.В. посилався на порушення судом
правил пiдсудностi, неправильне видiлення його позову про
подiл майна в окреме провадження та неправильне визначення
початкового строку стягнення алiментiв. Тому просив рiшення
суду скасувати, а справу направити на новий розгляд.
Касацiйна скарга не пiдлягау задоволенню. Матерiалами
справи стверджууться, що характер взаумовiдносин мiж сторо-
нами свiдчить про неможливiсть збереження у майбутньому
сiмє. З урахуванням того, що з травня 1980 р. сторони разом
не проживають, самi пiдтвердили в судi неможливiсть прими-
рення, суд дiйшов правильного висновку про необхiднiсть ро-
зiрвання мiж ними шлюбу.
Згiдно з вимогами ст. 88 КЗпШС суд, встановивши, що
вiдповiдач ухилявся вiд сплати алiментiв, залежно вiд обставин
справи може стягнути з нього алiменти за минулий час, але
не бiльше як за три роки. Встановивши такi обставини, суд
правильно визначив початковий строк стягнення алiментiв з
червня 1980 р.
Суд також правильно видiлив в окреме провадження позов
З.В. про подiл майна, оскiльки на майно, яке вiн просив по-
дiлити, заявила вимоги мати позивачки. Як розяснив Пленум
Верховного Суду УРСР у п. 9 постанови вiд 31 серпня 1979 р.
"Про судову практику в справах про розiрвання шлюбу", роз-
гляд у шлюбно-розлучному процесi майнових спорiв подружжя
по яких до участi в справi мають залучатися третi особи, за-
коном не передбачено.
Безпiдставним у посилання З.В. на порушення правил пiд-
, судностi, оскiльки вiдповiдно до ст. 133 ЦПК голова обласного
суду вправi в межах своує компетенцiє витребувати цивiльну
справу, що перебувау у провадженнi того чи iншого суду i
передати єє на дозгляд iншого суду.
Керуючись статтями 310, 311 ЦПК, Судова колегiя в ци-
вiльних справах Верховного Суду УРСР ухвалила: касацiйну
скаргу З.В. залишити без задоволення, а рiшення та ухвалу
судовоє колегiє в цивiльних справах Чернiвецького обласного
суду вiд 24 листопада 1980 р. - без змiни.
ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Заява про встановлення неправильностi запису в книгах актiв
громадянського стану розглядауться в судовому порядку, якщо
органи загсу вiдмовилися внести виправлення в зроблений
запис
Ухвала судовоє колегiє в цивiльних справах Верховного Суду
УРСР вiд 21 лютого 1968 р.
К. звернулася до суду з заявою про встановлення непра-
вильностi запису року єє народження в актi громадянського
стану про народження. Заявниця зазначала, що у поновленому
в 1949 р. свiдоцтвi рiк єє народження вказано 1924, тодi як
дiйсно вона народилася у 1920 р. Оскiльки органи загсу вiд-
мовилися виправити вказану помилку, Г. звернулася з такою
заявою до суду.
Ухвалою народного суддi м. Сувуродонецька вiд 6 березня
1967 р. єй вiдмовлено у прийняттi заяви. Ухвалою судовоє ко-
легiє Луганського обласного суду вiд 23 березня 1967 р. ухвалу
народного суддi скасовано, а справу направлено до народного
суду для розгляду по сутi. Проте президiя Луганського облас-
ного суду цю ухвалу обласного суду скасувала.
У протестi заступника Голови Верховного Суду УРСР ста-
вилося питання про скасування постанови президiє обласного
суду . i залишення без змiни ухвали обласного суду вiд 23
березня 1967 р. Протест задоволене з таких пiдстав.
Як зазначалося вище, К. просила суд встановити непра-
вильнiсть запису року єє народження, оскiльки органи загсу
вiдмовилися внести виправлення у запис акта про народження.
Це видно з довiдки Сувуродонецького загсу вiд 8 квiтня 1967 р.
За таких обставин вказане питання у вiдповiдностi з ст. 266
ЦПК повинно вирiшуватися в судовому порядку.
Отже, обласний суд ухвалою вiд 23 березня 1967 р. пра-
вильно скасував ухвалу народного суддi м. Сувуродонецька вiд
6 березня 1967 р. та направив заяву до народного суду для
. розгляду по сутi. Президiя обласного суду не мала законних
пiдстав для скасування зазначеноє ухвали обласного суду.
На пiдставi наведеного судова колегiя Верховного Суду
УРСР протест заступника Голови Верховного Суду задоволь-
нила, скасувала, всi судовi рiшення, в яких йшлося про не-
пiдвiдомчiсть даноє справи суду.
Суди можуть встановлювати факти реустрацiє народження, як-
що в органах загсу не зберiгся вiдповiдний запис i у вiдновленнi
такого запису органи загсу вiдмовили
Ухвала судовоє колегiє в цивiльних справах Верховного Суду
УРСР вiд 8 травня 1968 р.
Л. звернувся до суду з заявою про встановлення факту
реустрацiє народження (21 листопада 1908 р.) Заявник зазна-
чав, що про дату його народження зроблено вiдповiдний запис
у книгах реустрацiє актiв громадянського стану. Це пiдтверд-
жууться метричною випискою, одержаною у 1942 р. В органах
загсу не збереглися архiвнi матерiали за 1908 р. Свiдоцтво ж
про народження потрiбне для обмiну паспорта, в якому непра-
вильно зазначено, що вiн народився у 1911 р.
Народний суд Ясинуватського району 21 сiчня 1967 р. вста-
новив факт реустрацiє народження Л. 21 листопада 1908 р.
Постановою президiє Донецького обласного суду вiд 22 березня
1967 р. це рiшення скасовано i провадження в справi закрито.
У протестi заступника Голови Верховного Суду УРСР
йшлося про скасування зазначених судових рiшень i направ-
лення справи на новий розгляд. Протест задоволене з таких
пiдстав. Президiя обласного суду в своєй постановi виходила з
того, що народний суд прийняв i розглянув непiдвiдомчий йому
спiр.
Проте з висновком обласного суду про закриття проваджен-
ня в справi з наведених мотивiв погодитись не можна. Адже в
даному разi заявник просив встановити факт реустрацiє на-
родження.
Вiдповiдно до ст. 273 ЦПК суди можуть встановлювати
факти реустрацiє народження, якщо в органах загсу не зберiгся
вiдповiдний запис i вiдновити його вони вiдмовились. У справi
немау даних про те, що заявник звертався до мiсцевого бюро
загсу i що там йому вiдмовили у вiдновленнi актового запису.
За таких обставин рiшення народного суду пiдлягало ска-
суванню, але i в цьому разi президiя не вправi була закривати
провадження в справi, оскiльки народний суд не зясував на-
явностi умов, якi б дозволили суду встановити факт реустрацiє
народження.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики