ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

.. - . .
Ухвалою члена судовоє колегiє Донецького обласного суду
позивачцi вiдмовлено у прийняттi позовноє заяви на пiдставi
п. 1 СТ..136 ЦПКу звязку з непiдвiдомчiстю спору суду.


У скарзi Б. просила скасувати ухвалу члена обласногоеуяу
i передати, позовний матерiал для розгляду по сутi, ввихаючм,
що у прийняттi позовноє заяви, єй вiдмовлено без достатнiх для
того пiдстав..
Судова колегiя Верховного Суду Украєни скаргу з<
без задоволення i в ухвалi про залишення без змiни
члена обласного; суду.-вказала на-таке.. :; , /л.<-№Цi||i
Згiдно з пп. 10, 11 Положення про порядок вiдає
шкоди, заподiяноє громадянину незаконними дiям> i
- 181 -
знания, попереднього слiдства, прокуратури i суду, затвердже-
ного Указом Президiє Верховноє Ради СРСР вiд 18 травня
1981 р., розгляд заяви громадянина про вiдшкодування втра-
ченого заробiтку та iнших трудових доходiв, сум виплачених
юридичнiй консультацiє за юридичну-допомогу, Судових витрат,
iнших витрат у звязку з незаконними дiями i визначення єх
розмiру проводиться вiдповiдно органом, який постановив рi-
шення прозакриття провадження в кримiнальнiй справi або
судом, котрий розглядав цю справу по першiй iнстанцiє, в разi
закриття Єє судом або постановления виправдувального вироку.
Як правильно зазначено в ухвалi члена обласного суду про
вiдмову у прийняттi позовноє заяви, оскiльки у даному випадку
провадження в кримiнальнiй справi закрито .старшим помiч-
ником прокурора району, то позивачцi слiд було звертатися iз
заявою про вiдшкодування шкоди до прокуратури району, а
не до суду.
При розглядi заяв громадян, якi реабiлiтованi як жертви полi-
тичних репресiй на Украєнi (або Тх спадкоумцiв першоє черги),
про повернення вилученого у них майна або вiдшкодування
його вартостi, у разi незгоди єх з рiшенням з цього питання
комiсiє Автономноє Республiки Крим або обласноє комiсiє з
питань поновлення прав реабiлiтованих, суд вирiшуу йе питан-
ня про правильнiсть рiшення комiсiє, а сiгiр Яро -повернення
майна по сутi i !
Постанова президiє Чернiгiвського обласного суду
вiд 21 липня 1991 р.
(ви т яг}
В. звернувся до судуз скаргою на рiшення комiсiє Козе-
лепькоє районноє Ради народних депутатiв з питань поновленая
прав реабiлiтованих. В. вказував, що в 1937 р. був репресований
його батько, котрого реабiлiтовано в 1964 р. Зазначеними рi-
шеннями йому, як спадкоумцю реабiлiтованого, постановлено
виплатити в рахунок вiдшкодування збиткiв грошову компен-
сацiю в сумi 39965 крб. :Цi рiшення ним були оскарженi до
З 17-сiчня 1995 р. з цих питань дiу Закон Украєни "Пре порядок
вiдшкодування шкоди, заподiяноє громадяниновi незаконними дiями
органiв дiзнання, попереднього слiдства, прокуратури i суду", за ст. 13
якого при незгодi з постановою зазначеного органу або ухвалою суду
громадянин вiдповiдно до норм ЩiК. може оскаржити-постанову до
суду. а ухвалу - до вищестоящого суду.
. . - 182-- -. -
комiсiє Чернiгiвськоє обласноє Ради народних депутатiв з питай>
поновлення прав реабiлiтованих, оскiльки йому безпiдставно
вiдмовлено у поверненнi будинку в натурi, але в задоволеннi
його скарги було вiдмовлено. Посилаючись на те, що комiсiя
незаконно вiдмовила йому в поверненнi будинку в натурi, В.
просив задовольнити його скаргу.
Рiшенням Козелецького районного народного суду вiд 4
грудня 1992 р., залишеним без змiни ухвалою судовоє колегiє
обласноєо суду вiд 12 сiчня 1993- р., в задоволеннi скарги
вiдмовлено.
У протестi першого заступника Голови Верховного Суду
Украєни ставилось питання про скасування судових рiшень.
Протест пiдлягав задоволенню з таких пiдстав.
Постановляючи рiшення, суд послався на те, що комiсiя
правомiрно вiдмовила заявниковi в поверненнi будинку, оскiль-
ки в ньому розташована ветеринарна дiльниця Козелепькоє
райветлiкарнi i на його перебудову/ та переобладнання, для
використання за призначенням, було понесено значнi затрати.
З такими висновками погодилася i судова колегiя обласного
суду, залишаючи рiшення без змiни. Проте з ними погодктвся
не можна. - -- ~ " :-;.;.ай:


Згiдно з п. ЗО Положення про порядок виплата коИЗДМЖаВ),
повернення-майна або. бiдiШЕОдузiаВЗДiiИЕ1
тованим громадянам (вiхздахпи ;я-5 ><ЯП;<-19 1
№ 1 до постанови (Яввту Мiяєстрi> Уiфiаiа 1> Д
1992 р. № 564) ршiення комiсiй з ажгавьмялйтвiоiе
повернення майна1 або вiдшкодування йода гаргостi к(Жрь<
оскарженi реабiлiтованим (або його спадкоумцями) та iншямя
заiнтересованими громадянами, права яких обмеженi, вiдпо-
вiдно до Комiсiє Верховноє Ради Республiки Крим, обласноє
комiсiє, а в разi незадоволення прийнятим рiшенням цi .грома-
дяни можуть звернутися за вирiшенням спору досуду. й
Виходячи iз цього Положення, при розглядi таких скарг
суд мау витребувати у комiсiє матерiали, за якими прийнято
рiшення, i вирiшити спiр побутi, а не питання про законнiсть
чи незаконнiсть рiшення комiсiє.
Вирiшуючи скаргу, суд цього не врахував, спiр по сутi не
вирiшив, а постановив тiльки рiшення про вiдмову в задово-
леннi скарги.


Президiя Чернiгiвського обласного суду визнала, що за тач-
ких обставин постановленi у справi судовi рiшення пiдлягають
скасуванню, а справа - направленню на новий розгляд. :"
Вiдмова у позовi про стягнення вартостi гаража,
потерпiлим для зберiгання автомобiля, необхiдного
висновком ЛТЕК у звязку з ушкодженням здоров
такою, що не вiдповiдау Правилам ст. 455 Цивiльного
- 183 -
якими передбачено повне вiдшкодування витрат, спричинених
ушкодженням здоровя
Ухвала судова колега в цивiльних справах Верховного Суду
Украєни вiд 25 липня 1990 р.
(в и т я г) , . - - 1 ; : - " ~ .
,П. звернулася до суду з позовом до С. про компенсацiю
витрат, заподiяних ушкодженням здоровя. Позивачка зазна-
чала, що вiдповiдач, керуючи належним йому ва правi особистоє
власностi автомобiлем, наєхав на мотоцикл, у звязку з чим
вона дiстала ушкодження i визнана iнвалiдом другоє групи.
Посилаючись ва те, що вiдповiдач вiдмовляуться добровiльно
вiдшкодувати зазнанi нею витрати ва лiкування та на придбан-
ня гараха, позивачка просила задовольнити и вимоги.
Рiшенням Першотравневого мiського народного суду, зали-
шеним без змiни ухвалою судовоє колегiє я цивiльних справах
Луганського обласного суду, позов задоволене частково. З вiд-
повiдача стягнуто понесенi позивачко> витрата ва лiкуваиня,
а у позовi про стягнення вартостi гараха вiдмовлено.
Судова колегiя Верховного Суду УкраєниЗадовольнила про-
тест заступника Голови Верховного Суду Украєни i в ухвалi
про направлення справи в частинi вiдмова у позовi на новий
розгляд вказала на таке.
Постановляючи рiшення про вiдмову у позовi в частиш
стягнення вартостi гараха, суд виходив з: Того, що вiдшко-
дування таких вкпрат заковом ве передбачено. Судова колегiя
обласного суду визнала тпкi ввсновки обгрунтованими.
Однак иопвдкгвся з цим ве мохва. Згiдно зiст. 455 Ци-
вiльного кодексу у разi заподiяння калiцтва або iншого уш-
кодження здоровя органiзацiя чи громадянин, вiдповiдальнi за
шкоду, повиннi вiдшкодувати потерпiлому витрати, викликанi
ушкодженням його здоровя. . _
Судом встановлено, що згiдно з висновком ЛТЕК позивачка
визнана такою, що потребуу спецiальних засобiв пересування,
у звязку з чим вона придбала автомобiль, а для його зберiгання
змушена була купити металевий гарах, який вiдповiдно до
рiшення виконкому мiсцевоє Ради народних депутатiв єй було
дозволено встановити бiля будинку.
В звязку з цим висновки суду про те, що вiдшкодування
зазнаних позивачкою витрат на придбання гаража не передба-
ченi законом, не можуть бути визванi обгрунтованими, оскiльки
зробленi вони всупереч вимогам ст. 455 Цивiльного кодексу
щодо повного вiдшкодування шкоди. Витрати на придбання
гараха вик никанi ушкодженням здоровя, току вони пiдлягають
вiдшкодуванню, виходячи з фактичноє його вартостi, але не
вище граничноє вартостi стандартного металевого гараха.
1, . - 184-
Суд вiдповiдно до ст. 456 Цивiльного кодексу визнав,;ДС<||ЙЕй; -
приумство не мохе вiдповiдати за ушкодження здоровя дiин
цiвника на роботi, заподiяне iншим прайiвником в станi сидь-л
ного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслiдок
протиправних дiй потерпiлого
Ухвала судовоє колега в цивiльних справах Верховного Суду-
Украєни вiд 19 лютого №92 р.
(в и т яг) _ , .
К. предявив позов до виробаичогообуднання "Цаплю" i
Ю. про вiдшкодування шкоди, заподiяноє ушкодженням здо
ровя, посилаючись на те, що на. територiє виробничого обуд-
нання при виконаннi трудових обовязкiв на робочому мiсцi Ю.
заподiяв йому тiлеснi ушкодження, що викликали втрату пра-
цездатностi i заробiтку. Позивач просив стягти з вироб
обуднаннi втрачений заробiток зi лютого 1987 р. ре i
1989 р, у сумi 4424 крб., а з Ю. - витратя на й "
119 крб. У наступному К. змiнив своє вимови 1 i
з виробничого обуднання 31349 крб" а 1|Г
Рiшенням судовоє колеги ХерфВСЬiОД.i
3 сiчня- 1992.1р.стп;з|Э..;<аII|IЛIi"
""ЙР...T.,,,
вольнити його позоянi вимага>аосилаiффК!Ь Вдц: ,
не повно зясованi обставини справи, не дано вiдповiдаоп
доказам i не враховано, що Ю. заподiяв йомутрйкку 51 .,
бочому мiсцi в робочий час. i тому за його неяравомйиЙ,,,
мау вiдповiдати виробниче обуднання. За твердженням К. йому
також безпiдставно вiдмовлено у позовi до Ю. про стягненая
21,56 крб. на санаторно-курортне лiкування.
Судова колегiя Верховного Суду Украєни знайшла, що. ка-
сацiйна скарга не пiдлягала задоволенню з таких пiдстав.
Судом встановлено, що вироком Комсомольського районного
народного суду м. Херсона вiд 20 лютого 1984 р. Ю. засуджено
за ст. 103 Кримiнального кодексу до виправних робiт за те) .
що 13 жовтня 1983 р. в цеху № 14 виробничого обуднання у
станi сильного душевного хвиловання, що раптово виникло
внаслiдок неправомiрних дiй К.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики