ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

, якi продавець одержав
у покупця, тобто у вiдповiдачки в справi. Вiдповiдачка подала
судовi переконливi докази про наявнiсть у неє достатнiх гро-
шових заощаджень для -придбання спiрноє частини будинку.
Позивач же не довiв, що вiн вклав будь-якi кошти у єє
придбання. -
Щодо витрат на купiвлю позивачем будiвельних матерiалiв
на полiпшення спiрноє частини будинку, обласпий суд правиль-
но оцiнив єх на пiдставi зiбраних доказiв i стягнув на користь
С. грошову компенсацiю. Суд також правильно вирiшив спiр у
частинi подiлу спiльного майна сторiн та розподiлу судових
витрат. ! , ,. --i, 1 /-, . " .!.: : ,,- ,,_-
Судова колегiя ухвалила: касацiйну скаргу С. залишити без
задоволення, а рiшення судам> колегiє у цивiльних справах
Кримського обласного суду без змiни.
Суд може встановити батькiвство з мотивiв його визнання
вiдповiдачем у тому разi, коли факт визнання батькiвства
пiдтверджууться достовiрними доказами ,
Ухвала судовоє колега в цивiльних справах Верховного .Суду.
Укрсанивiд24 листопада 1976 р.-
(в и т я г) > ;
М. предявила позов да В. про встановлення батькiвства i
стягнення алiментiв на дитину. Позивачка зазначила, що пе-
ребувала у близьких стосунках з. вiдповiдачем i у травнi 1975 р.
народила вiд нього дачку. Пiд час И вагiтностi вiдповiдач виз-
навав своу батькiвство, але пiсля народження дитини вiдмовився
зареуструвати себе батьком i не подау матерiальноє допомоги
на утримання дитини. Посилаючись на цi обставини, позивачка
просила встановити, що вiдповiдач е батьком дитини i стягнути
з нього алiменти на єє утримання. "" . , -
Рiшенням Чернiвецького обласного суду у позовi вiд-
мовлено.
У касацiйнiй скарзi М. просить скасувати рiшення облас-
ного суду, вказуючи на те, що суд безпiдставно не взяв до
уваги висновок судовомедичноє експертизи, та показання
свiдкiв,, у присутностi яких вiдповiдач не заперечував свого
батькiвства.1 1 1 -,, .- . 1.- - "11:IiI,
Касацiйна скарга не пiдлягау задоволенню.
Згiдно з ст. 53 Кодексу про -шлюб та сiмю УРСР у разi
народження дитини у осiб, якi не перебувають у шлюбi, ири
встановленнi батькiвства суд бере до уваги спiльне проживания
i ведення спiльного господарства матiрю дитини i вiдповiдачем
. . . . . -120- 1


да народження дитини, або спiльне виховання чи утримання
ними дитини, або докази, що з достовiрнiстю пiдтверджують
.визнання вiдповiдачем батькiвства. Позивачка не оспорювала.
тога, що з вiдповiдачем разом не проживала, спiльного госпо-
дарства не вела, спiльно з ним дитини не виховувала i-не
утримувала. Посилалася вона лише на те, що вiдповiдач виз-
навав себе батьком дитини, яку вона мала народит. Вiдповiдно ,
до сг. 27 ЦПК УРСР доказами визнання вiдповiдачем бать-
кiвства можуть бути листи, анкети, заяви вiдповiдача та iншi
фактичнi данi, якi з достовiрнiстю пiдтверджують факт визнан-
ня вiдповiдачем батькiвства. .. .;-... -.:-1.. -Д-ЄiЙ-,
Однак таких доказiв у справi не зiбрано.
на яких посилалася позивачка, не
присутностi вiдповiдач вазяавав
мала народити. Єфших1, авриЦ.-"1
\|У своуму розпорядж 1 " " 1""1"
iуiiччуi.".! иАдДiюiiьу
Йii ," ЄАМiiрЗДйЖiДМЙ
йiгiтдйiмгА.Автаєми
на перiод зайЙЯЙЯ
позивачка, мiснеаос
Що ж до висновку
батькiвство вiдповiдача не виключауться, то вiв- <васвОМЙ1| си<
по собi не може бути доказом того, що вiдповiдач у батыйэи
цiує дитини. 1 ,. / ~ 1-... 1 .-, " ;.-/-\ \
На пiдставi наведеного судова колегiя ухвалила: касацiйну
скаргу М. залишити без задоволення, а рiшення Чернiвецького
обласного суду - без змiни. ,
Суди не повиннi приймати да свого провадження позови про
оспорювання батькiвства, коли у рiшення суду, що набрало
законноє сили, про стягаеиия алiментiв на дитину
Ухвала судовоє колегiє в цивiльних справах Верховного Суду
Укретни вiд 10 грудня 1975 р. iєИ
- ; .. / . .-
(в и т яг)
Пi предявив у судi позов до П. про оспорювання (
кiвства. Позивач вказував, що вiн у 1969 р. вступив ii,
повiдачкою у зареустрований шлюб, вiд якого народилися <
Олександр 1969 р. i Вячеслав 1972 р. народження. Щп
вiдносини з вiдповiдачкою припиненi у березнi 1974 р>
х, вiя виєхав на постiйне мiсце -проживання да гапк>
Вiдповiдачка у сiннi 1975 р. народила сина Василя-i
якою зареуструвала його, позивача у справi.
те, що вiн не у батьком цiй дитини, позивач i
неправильним запис про його батькiвство.
. . , ,. -Ш


Рiшенням народного суду Деражнянського району позов
.iадоволено.
У протестi заступник Голови Верховного Суду УРСР по-
ставка питання про скасування рiшення народного суду i на-
правлення справи на новий розгляд. -
Протест пiдлягау задоволенню з таких пiдстав. Згiдно з
п. 11-постанови Пленуму Верховного Суду УРСР вiд 15 червня
1973 р. "Про деякi питання, що виникли в судовiй практицi
по застосуванню Кодексу про шлюб та сiмкг УРСР" суди не
повиннi приймати до свого провадження позови про оспорю-
вання батькiвства, коли Б рiшення суду, що набрало чинностi,
про стягнення алiментiв на дитину. Як вбачауться з протоколу
судового засiдання, вiдповiдачка заявила суду, що рiшенням
народного суду Барського району постановлено стягувати алi-
менти з позивача на утримання сина Василя. Суд не звернув
уваги на це, не перевiрив всiх обставин i вирiшив зазначену
справу по сутi. .;.--
З справи про стягненая алiментiв, витребуваноє з народного
суду Барського району Вiнницькоє областi, вбачауться, що дiй-
сно рiшенням суду вiд 9 червня 1975 р. позов про стягнення
алiментiв з П. на утримання трьох дiтей, в тому числi сина
Василя, задоволене. За таких обставин суд не вправi був ви-
рiшувати позов про оспорювання батькiвства. Судове рiшення
у_частинi стягнення алiментiв на сина Василя опротестовано.
Справу направлено на новий розгляд. При новому розглядi
справа суд мау повнiше перевiрити фактичнi обставини i ви-
рiшити єх вiдповiдно до вимог закону.
Судова колегiя в цивiльних справах Верховного Суду УРСР
ухвалила; ~ .. ..
протест заступника Голови Верховного Суду УРСР задо-
вольнити. Рiшення народного суду Деражнянського району
Хмельницькоє областi скасувати. Дану справу обуднати в одне
провадження зi справою про стягнення алiментiв i направити
на новий розгляд Хмельницькому обласному суду по першiй ,
iнстанцiє. . - . . .
При встановленнi батькiвства суд бере до уваги сумiсне про-
живання i спiльне ведення господарства матiрю дитини i вiд-
повiдачем до народження дитини або сумiсне виховання чи ут-
римання ними дитини та iншi докази про визнання батькiвства
Ухвала судовсi колегiє в цивiльних справах Верховного Суд
УРСР вiд єє березня 1970 р.
(я а Мя г) . - . .,,. :
С, предявила позов до 3. про визнання батькiвства та стяг-
нення алiментiв. Вона зазначала, що з кiнця 1966 р. перебу-
вала з вiдповiдачем у <фактичних шлюбних вiдносинах i у груднi
- . - 122- .
1968 р. народила сива. Посилаючись на те, що вiдповiдач обi-
цяв зареуструвати шлюб з вею i визнавав себе батьком дитини,
але потiм вiдмовився проживати з нею та разом виховувати
дитину, позивачка просила суд визнати 3. батькомдитини та
стягнути з нього алiменти. {;
< Рцпенням народного суду Хмiльиипькйго району 3. визнано
батьком сина позивачки Ста до його повшiяiття.стяййЖ
алiменти в розмiрi 1/4 чайвня-заройтку, Ухвайна
колегiє iнiвиаьiн.облаа,
. шення залшвет бе змЬКг """111-1 "----"!-5 ЛЛ
ротестував щ рiшеаня.
ду протест залишила бе;>"
В протеста застуанiйi;
про скасування всiх судовях рiшав> 1
бовий розгляд. Протест цiяляєв задвi
Задовольняючи позовнi вимога С., иародш суяуй
то вiдповiдач приєжджав до позивачки, обiцяв с
нею, тримав дитину на руках па. мав намiр кудитiй, уiаiР
колиску. При пвому суд послався на. поясненнА щзвиэар
показання свiдкiв Є., М. та В. З цього х виходам .i, йi
колегiя та президiя, обласного суду, залишаючи ррпеаня
змiни. Проте з таким висновком погодитися не можна- .
iЙЙ
Згiдно з ст. 16 Основ законодавства Союзу РСР i союзнах
республiк, про шлюб та сiмю при встановленнi батькiвства суй
бере до уваги сумiсне проживання 1 спiльне ведення госiаой
стває матiрю дитини i вiдповiдачем до народження дитини, гйй>
сумiсне виховання чи утримання ними дитини яй .дкуяч- мЯ
здостовiрнiстю пiдтверджують визнання батькiвства. . |
Заперечуючи проти позову,. вiдповiдач вказував, шо ,вй||
дiйсно.стрiтався з Щйивачкою.але в Ддизькнх вiдносинах а 1
нею не перебував. Пiсля 2 переєзду на прогвивання-.др "Хе-1
сонськоє областi вони бiльше не зустрiчались i вш вде баiькйi>;;|р
дитини. ; -: ..", " ":, ,":-, / :;";
Позивачка також пiдтвердила, що разом з вiдповiдачем вс
не проживала 1 спiльного господарства не вела, дитину на :
рнмання вiдповiдач не брав. - N
Свiдки Т. та М. показали, що пiд час проживання позйввч
в м. Хмiльнику Вiнницькоє областi вiдповiдач зустрiчався з й(
приходив на роботу, а за твердженнямсвiдка В. вiдповiл
у позивачки пiсля 5 приєзду з Херсонськоє областi i брав;
на рухи. Про Те, чи вели сторони спiльно господар
брав вiдповiдач дитину, на своу утримання щ -.адкэ
себе П батьком, з показань свiдкiв не випливау
iнших доказiв щодо цього позивачка: ае " --є
таких обставин судовi рiшення не можна
.вайимв-- "\ 1 . 1 /-: .:й;
При новому розглядi справи суд мау врахувати наведене,
бiльш повно перевiрити обгрунтованiсть позову i в залежностi
вiд встановленого постановити вiдповiдно рiшення.
Протест заступника Прокурора УРСР судова колегiя задо"
вольнила, рiшення народного суду Хмiльницького району, ух-
валу судовоє колегiє та постанову президiє Вiнницького облас-
ного суду скасувала, а справу направила до народного суду на
новий розгляд в iншому складi суддiв.
Суд визнав вiдповiдача батькам дитини, оскiльки доведено, що
сторони хили разом i вел> спiльне господарство да народжен-
ня дитини, а пiсля народження вiдповiдач визнав себе батьком
дитини ;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики