ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


17 серпня 1964 р. Г. у нотарiальнiй конторi оформила свi-
доцтво про право власностi на куплену частину будинку i все-
лилася туди разом з сiмую. В цьому ж будинку проживав з
дружиною та дочкою заявник, який знав, що Г. купила частину
будинку з прилюдних торгiв. Проте зi скаргою на дiє судового
виконавця заявник звернувся лише у липнi 1970 р., пославшись
на те, що про продаж частини будинку з прилюдних торгiв вiн
довiдався лише у груднi 1969 р.
Вiдповiдно до ст. 373 ЦПК, скарги на процесуальнi дiє
судового виконавця по виконанню рiшення або вiдмову у вчи-
неннi таких дiй можуть подаватися стягувачем чи боржником
протягом пяти днiвз дня вчинення оскаржуваноє дiє або з дня,
коли зазначеним особам, не повiдомленим про час i мiсце ви-
конання дiє, стало про неє вiдомо. Суд продовжив встановлений
законом строк для подачi скарги на дiє судового виконавця, не
навiвши переконливих доказiв, що строк пропущений заявни-
ком з поважних причин.
Проте з часу продажу частини будинку, ще до звернення
заявника до суду, сталися значнi змiни: померла його дружина,
якiй належав будинок, також померла покупець 1/3 його ча-
стини, а майно покiйних перейшло до спадкоумцiв. За таких
обставин рiшення народного суду та постанова президiє облас-
ного суду не можуть залишатися в силi.
Судова колегiя Верховного Суду УРСР ухвалила: протест
заступника Прокурора УРСР задовольнити. Рiшення народного
суду м. Мукачевого Закарпатськоє областi вiд 5 сiчня 1973 р.
та постанову президiє Закарпатського обласного суду вiд 4 трав-
ня 1973 р. скасувати, а справу направити на новий розгляд до
народного суду в iншому складi суддiв.
Строк подачi скарги на процесуальнi дiє судового виконавця
по виконанню рiшення або на вiдмову у вчиненнi таких дiй
обчислюуться з дня вчинення оскаржуваноє дiє або з дня, коли
зазначеним особам, не повiдомленим про час i мiсце виконання
дiє, стало про неє вiдомо
Постанова президiє Волинського обласного суду
вiд 25 грудня 1981 р.
(витяг)
У квiтнi 1981 р. П. та В. предявили позов до Г.В. про
визнання недiйсним договору купiвлi-продажу будинку. Пози-
вачi зазначали, що пiсля смертi батька вiдкрилася спадщина
- 269 -
на будинок, що належав йому на правi особистоє власностi.
Проте нотарiус вiдмовив єм видати свiдоцтво про право на спад-
щину, оскiльки виявилося, що 28 грудня 1972 р. судовий ви-
конавець Кiверцiвського районного народного суду продав з
прилюдних торгiв 1/2 частину цього будинку у звязку iз стяг-
ненням заподiяноє батьком шкоди. Посилаючись на те, що тор-
ги проведенi у порушення встановленого порядку (ст. 391-398
ЦПК), позивачi просили договiр купiвлi-продажу будинку з
торгiв визнати недiйсним.
Рiшенням Кiверцiвського районного народного суду вiд ЗО
вересня 1981 р. позов задоволене. Ухвалою судовоє колегiє в
цивiльних справах Волинського обласного суду вiд 26 жовтня
1981 р. рiшення залишено без змiн.
У протестi заступника Голови Верховного Суду УРСР ста-
виться питання про скасування постановлених судових рiшень
i направлення справи на новий розгляд. Протест пiдлягау за-
доволенню з таких пiдстав. Постановлюючи рiшення про за-
доволення позову, народний суд виходив з того, що торги були
проведенi 28 грудня 1972 р. з порушенням вимог закону. Су-
дова колегiя в цивiльних справах обласного суду цi висновки
вважала правильними.
Проте з цим погодитися не можна. Вважаючи неправиль-
ними дiє судового виконавця, боржник мiг оскаржити єх i в
порядку, передбаченому ч. 2 ст. 373 ЦПК. Згiдно з цим зако-
ном скарги на процесуальнi дiє судового виконавця по вико-
нанню рiшення або вiдмову у вчиненнi таких дiй можуть бути
поданi стягувачем чи боржником протягом пяти днiв з дня
вчинення оскаржуваноє дiє або з дня, коли зазначеним особам,
не повiдомленим про час i мiсце виконання дiє, стало про неє
вiдомо.
Цих питань суд не дослiджував, виконавче провадження у
справi не витребував. У порушення вимог ст. 203 ЦПК в рi-
шеннi не дано оцiнки поясненням вiдповiдачки Г.В. про те, що |
батьку сторiн, з яким вона перебувала у фактичному шлюбi, г
було вiдомо про прилюднi торги i вiн не тiльки не вважав єх
незаконними, а навпаки, настоював на переоформленнi доку- ;
ментiв на будинок на єє iмя. ;
За таких обставин постановленi у справi рiшення пiдлягають
скасуванню. ;
Керуючись статтями 336, 337 ЦПК, президiя обласного
суду постановила: протест заступника Голови Верховного Суду
УРСР задовольнити. Рiшення Кiверцiвського районного народ-
ного суду вiд ЗО вересня 1981 р. i ухвалу судовоє колегiє в
цивiльних справах Волинського обласного суду вiд 26 жовтня
1981 р. скасувати, а справу направити на новий розгляд.
- 270 -
У справах про виселення здiйснення в передбаченому/ст. 420
ЦПК повороту виконання скасованого рiшення полягау у при-
веденнi сторiн в становище, яке iснувало на час виконання
рiшення. Ухвала суду про поворот виконання рiшення не може
бути постановлена щодо особи, котра вселилась не за судовим
рiшенням у жиле примiщення, яке сторона мау звiльнити
Ухвала судовоє колегiє в цивiльних справах Верховного Суду
Украєни вiд 1 липня 1992 р.
(витяг)
Рiшенням Дзержинського районного народного суду м. Хар-
кова вiд 11 листопада 1986 р. було задоволене позов виконкому
Дзержйнськоє районноє Ради народних депутатiв м. Харкова
про виселення С-оє iз сином С. з будинку № ЗО по вул. Клоч-
кiвськiй з наданням двокiмнатноє квартири № 144 по пр. Мо-
сковському, 294. Це рiшення було виконано судовим виконав-
цем 24 грудня 1986 р.
Постановою президiє Харкiвського обласного суду вiд 8 квiт-
ня 1988 р. рiшененя народного суду було скасоване i при
новому розглядi справи за рiшенням судовоє колегiє у цивiльних
справах Харкiвського обласного суду вiд 1 грудня 1988 р. вiд-
повiдачам на сiмю з чотирьох осiб надано трикiмнатну квар-
тиру № 10 по вул. Машинобудiвникiв.
У звязку з цим виконком звернувся до суду iз заявою про
виселення С-оє з квартири № 144 по пр. Московському, 294,
в порядку повороту виконання скасованого рiшення суду вiд
11 листопада 1986 р.
Ухвалою судовоє колегiє в цивiльних справах Харкiвського
обласного суду вiд 15 жовтня 1991 р. заяву про поворот ви-
конання задоволене. Зобовязано вiдповiдачiв i К. звiльнити
зазначену квартиру, а при єх вiдмовi - виселити єх у надану
трикiмнатну квартиру,
У Протестi заступника Генерального прокурора Украєни по-
ставлено питання про скасування цiує ухвали.
Судова колегiя в цивiльних справах Верховного Суду Ук-
раєни знайшла, що протест пiдлягау задоволенню з таких пiд-
став. З матерiалiв справи видно, що К. не була стороною у.
данiй справi при єє вирiшеннi у 1986 р. i вiдносно неє рiшенням
про виселення не приймалось i у квартиру № 144 пи пр. Мо-
сковському, 294, вона вселилась не за судовим рiшенням. Тому
вiдносно неє не могли застосовуватись норми, що зобовязують
вчинити певнi дiє в порядку повороту виконання рiшення.
За змiстом ст. 420 ЦПК поворот виконання скасованого
рiшення полягау у приведеннi сторiн у становище, яке iснувало
на час виконання рiшення. Однак жилоє площi, яку займали
на той час вiдповiдачi, не iснуу в звязку iз знесенням будинку.
- 271 -


За таких умов питання про виселення мало вирiшуватися не
в порядку повороту виконання рiшення.
Виходячи з наведеного, судова колегiя в цивiльних справах
Верховного Суду Украєни скасувала ухвалу, а справу напра-
вила на новий розгляд.
Вказiвки, викладенi в ухвалi суду, що розглядау справу в ка-
сацiйному порядку, в силу ст. 319 ЩiК у .обовязковими для
суду, який заново розглядау цю справу
Постанова президiє Донецького обласного суду
вiд 1 грудня 1993 р.
(витяг)
У вереснi 1992 р. житлово-експлуатацiйна контора Торезь-
кого мiськвиконкому звернулась до суду з позовом до 3. про
визнання таким, що втратив право користування жилим при-
мiщенням. Позивач зазначав, що 25 жовтня 1990 р. на сiмю
з чотирьох чоловiк 3. отримав трикiмнатну квартиру, але в нiй
не проживав, квартплату не сплачував. Його сiмя мешкала в
будинку матерi в смт Андрiєвцi. Посилаючись на те,що вiд-
повiдач та члени його сiмє в зазначенiй квартирi були вiдсутнi
понад шiсть мiсяцiв, позивач, просив суд задовольнити його
позовнi вимоги.
Справа розглядалась судами неодноразово.
Останнiм рiшенням Торезького мiського суду вiд 18 березня
1993 р., залишеним без змiни ухвалою судовоє колегiє в ци-
вiльних справах Донецького обласного, суду вiд 26 квiтня
1993 р., позов задоволене.
У протестi заступник Голови Верховного Суду Украєни про-
сить судовi рiшення скасувати, посилаючись на необгрунто-
ванiсть єх висновкiв.
Президiя вважау, що протест пiдлягау задоволенню з таких
пiдстав. Задовольняючи позов, суд виходив з того, що вiд-
повiдач та члени його сiмє без поважних причин не проживали
в спiрному примiщеннi понад шiсть мiсяцiв, а тому згiдно зi
ст. 71 ЖК втратили на нього право. На ствердження таких
висновкiв суд послався на показання свiдкiв П., Г., Ш., Д. та
iн. про вiдсутнiсть вiдповiдача. При цьому суд не взяв до уваги
показання свiдкiв М., М-к i пояснення вiдповiдача про те, що
вiн та дружина вимушено не проживали в спiрному примiщеннi,
оскiльким в смт Андрiєвцi допомагали батькам в ремонтi бу-
дiвель та здiйснювали за ними догляд.


З висновками суду не можна погодитись, оскiльки вiн всу-
переч вимогам статей. 15, 40, 62 та 203 ЩiК не вжив пере-
дбачених законом заходiв до всебiчного i повного зясування
всiх обставин справи, а в рiшеннi не навiв доводiв, за якими
вiдхилив пояснення вiдповiдача та не виконав вимог, передба-
чених ст. 319 ЩiК.
Вiдповiдно до ст. 319 ЦПК викладенi _в ухвалi вказiвки
суду, що розглядау справу в касацiйному порядку, у обовяз-
ковими для суду, який заново розглядау дану справу.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики