ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Верховного Суду Украєни
ппгтяту> -дйй1д гхг.ущтп рiшення i ваправления
Худii;яйймНИиiiiнiишiйiiаiiiи жво1 ПЕЮТССТ
справi може-1 бути- закритб у вiйiiiiжєє стороне якщо
спiрнi правовiдноеинни не допускають лфиовастуавжцтва.
Предметом вимог Г. було повернення жилого будинку в
звязку з невиконанням вiдповiдачкою прав договору, у таких
правовiдносинах може бутв прааонаступннцтво. Крiм того, в
порушення вимог ст. 228 .ЩiК суд закрив провадження у
справi рiшенням, а не ухвалою. .--:-. .- ""./.._;.:-: ;
Виходячи з наведеного,судова колегiя в цивiльних справах
Верховного Суду Украєни скасувала рiшення, а справу напра-
вила на новий розгляд. <1- "1- Є1:1 1
Вiдкладаючи розгляд справи, суд повинен призначити день
нового судового засiдання, про що оголосити пiд розписку тям
учасникам процесу, якi зявилися "
Постояла iфезТнiмiя
вiд 13 яйАст1:1 Й :"" 1 !11 " 1
1 1.11: 11;IЛ;11/..:й:i;V(iєЭТЄiйii
(витяг) "- { /11::\211:1а;є
Ш. звернулася до суду iз заявою про стятвепг з К. алi-
ментiв на утримання двох дiтей. :
Рiшенням народного суду позов задоволене. , -
На рiшення народного суду заступник Голови Верховного .
Суду УРСР принiс протест, який пiдлягау задоволенню з таких
пiдстав. Дану справу розглянуто у вiдсутностi вiдповiдача. Ух-
валою вiд 23 листопада 1965 р. суд вiдклав розгляд справи на
З грудня 1965 р. для витребування додаткових доказiв. Цього
дня К. у судове засiдання не зявився. Причину його неявки
визнано неповажною, але суд вiдклав розгляд справа на 7
грудня 1965 р. Оскiльки К. i в цей день в судове засiдання не
прийшов, справу було розглянуто у його вiдсутностi.
В скарзi в порядку нагляду вiдповiдач зазначау, що народ-
ний суд, вiдкладаючи 23 листопада 1965 р. справу, не оголосив
- 245- ...,.
/
засуджений за ч. 1 ст. 215КК. У звязку з травмою встанов-
лена була iнвалiднiсть 3-є груди, а з 1986р. - 2-i групи.
Згiдно з висновком ЛТЕК вiд 18 липйя 1989 р., вона втратила
70% прафекєiйивє працездатностi.;
Оскiльки нещасний випадок трапився з нею дорогою з ро-
боти додому; позивачка вважала, що вiдповiдальнiсть за шкоду
слiд покласти на ВО "Електроприлад1 та С., i просила стягнути
з вiдповiдачцi одноразово 1723 крб. (за перiод з 18 липня
1989 р.) та 86,15 крб. щомiсяця. . г
Ухвалою Каiiядевд-Додiяського мпськотонародного суду
вiд 16 липня 1992 р. провадження в справi закрито.
У касацiйному порядку справа не розглядалась.
У iєр<пiест1 заступника Голови Верховного Суду Ухраєни
ставиться питання про скасуванняухвали та направлення спра-
ви яа новий розгляд. . ;"",";"/, - 1
Цротест пiдлягау задоврлегопо в таких пiдстав. Вiдповiдно
даЖ!1i:;:й"ЄЙIи№єз 11.
справi, якщо позивач вiдмовився вiд позову i вiдмова прийнята
судом. Виходячи З вимог ч. 5 ст. 103 ЦПК, суд при вирiшеннi
/пыхга> пижаияя п0>ввев зяеув>"вiє:чж не суперечать щ дйза-
ковбвi. i чинт гефушуiо/яий-небудь права i охоронюванi
законом iнтереси. .. / М;11 ".\11,1 \-:.. ,-... .; 1 "-- .:.
Всупереч зазначеним вимогам, суд, приймаючи заяву С.
пре вiдмову вiд позову, не перевiривпричини вiдмови вiд позову
про вiдшкодування шкоди, завданоє калiцтвом,
У скарзi, в порядку -нагляду т. посилауться ва те, щ суд "
вiдмовив єй у задоволеннi вимог, хоча вона е iнвалiдом 2-i
групи, втратила працездатнiсть i не i мау можливостi вiдшко-
дувати шкоду, заподiяну злочином.
Оскiльки судом при закриттi провадження в справi не зясо-
вано, чи не ущемлюу вiдмова вiд позову охоронюванi законом
iнтереси позивачки, президiя Хмельницького обласного суду
визнала, що ухвала суду пiдлягау скасуванню з направленням
справи на новий розгляд.
У звязку зi смертю сторони суд закрив провадження у справi
про розiрвання договору довiчного утримання без врахування,
що вiдповiдно до п. 8 ст. .227 ЦПК смерть громадянина, який
був однiую iз сторiн-у справi, може бути пiдставою для за-
криття провадження у справi, якщо спiрнi правовiдносини не
допускають правонаступництва
Ухвала судовоє колеги в цивiльних справах Верховного Суду
Украєни вiд 22 червня 1994 р.
(в и т я г), .
У серпнi 1991 р. Г. звернулась до суду з позовом до Ч.
про розiрвання договору довiчного утримання вiд 17 квiтня
1990 р., посилаючись на те, що вiдповiдачка не виконуу умов
договору. .
Справа розглядалась судами неодноразово. Оскiльки Г. в
перiод розгляду справи померла, Куйбишевський районний суд
м. Донецька рiшенням вiд 28 сiчня 1994 Р- закрив провадження
у-еправi. ., .,. .. ,. . _ . . -: . .
У протестi заступника Голови Верховного Суду Украєни
поставлено питання про скасування рiшення i направлення
справи на-ноюiй-iрзiiиєд.,;-1.1 ., .,.:11;;1- . - ; 1 . ...:," ;:
1 <:iа5а
єидляiад-заНВйеi.:з:Зi% ,,-. :1,""V:1Є: "
спiрнi- правовiдносиннн .<е допустит т.ПЩИ
, .:,;П1>еяме№м,...вдм<й-Т.;.бу>. гюкржа.Ш
звязку з невиконанням вiдiювiдачкюєiйН
правовiдносинах може бути правонаступнвййО. Крiм т~
порушення вимог ст. 2211-;.ЭД11К .єуд-;ааIдЙIсправi рiшенням, а не ухвааою. . ;.а:, 1,-.."..1
" Виходячи з: наведеного, судова колегiяв нивiльнЯх с
Верховного Суду УкраiЙЙйувала рiшення, АправуЗ.
вида наиовийрозiяiяд.кЗДi 1/;\;: :; -/. . -:,,- .А"11. ;"1ii1 iуУ;>--
Вiдкладаючи розгляд справи, суд поигаен пi
нового судового засiдання, про що оголосити пiд;
учасникам процесу, якi зявилися
Постанова президiє Тернопiльського обласного, суду
вiд 13 липня 1966 р-
(в и т я г)
Ш. звернулася до суду iз заявою про стягненйг з К. алi-
ментiв на утримання двох дiтей.
Рiшенням народного суду позов задоволена.
На рiшення народного суду заступник Голови Верховного
Суду УРСР принiс протест, який пiдлягау задоволенню з таккх
пiдстав. Дану справу розглянуто у вiдсутностi вiдповiдача. У"
валою вiд 23 листопада 1965 р. суд вiдклав розгляд справа Жв.
З грудня 1965 р. для витребування додаткових доказiц. Є"1"
дня К. у судове засiдання не зявився. -Причину його а
визнано неповажною, але суд вiдклав, розгляд спра-.
грудня 1965 р. Оскiльки К. i в пей день в судове зай1"
прийшов, справу було розглянуто у його вiдсутностi.,
[ В скарзi в порядку нагляду вiдповiдач зазначау, ~
ний суд, вiдкладаючи 23 листопада 1965 р. справу> г


часу єє нового розгляду. Про те, що слухання справи перенесено
на 3, а потiм на 7 грудня 1965 р., вiн не знав.
Вiрогiднiсть цих тверджень стверджууться матерiалами спра-
ви. Вiдповiдно до п. 2 ст. 176 ЦПК, суд, вiдкладаючи розгляд
справи, повинен призначити день нового судового засiдання i
оголосити про це пiд розписку всiм учасникам процесу, якi
зявилася. Проте тахоє розписки вiд К. не взято. В справi
вiдсутнi також данi про те, що суд надсилав вiдповiдачевi по-
вiстки про виклик в судове засiдання ви 3 i 7 грудня 1965 р.,
що йому було вiдомо про призначенняiслухання справи на пi
ДВi. -!,,,: ... : -, " ".У1 --. 1-. 11;-1 \i
Розгдяиувпш справу у вiдсутностi вiдповiдача, суд иедостат-
ньо зясував фактичнi обставини та дiйснi взаумовiдносини сто-
рiн, там йорупйш вимоги стате> 15, ЗО i 62 ЦПК УСР.
Тону рiшення нарйдвото суду Щдяягай скасуванню з на-
дiсланням справи наионий розгляд, при якому суд мау враху-
вати наведене, бiльшi повно перевiрити фактичнi обставини та
дiйснi взаумовiдносини сторiн i залежно вiдкггааоваеаого в>-
1- рiшити сцраву. , ,; ,1,,, л;1:,,, / .....; :1;;1.:,.,;;
ЦЯ пiдставi наведеного пiiезидiiiЕаостаяввяяа протестi за-
ступника Голови Верховного Суду УРСР задовольнити, рiшен-
ня Зборiвського районного народного суду сжасуватв, а сйраву
направити на новий розгляд до того ж суду в iншому складi
суддiв. - . . -- : , .
Судовий вирок в кримiнальнiй справi у обовязковим для суду,
що розглядау справу про цивiльно-правовi наслiдки з питань,
чи мали мiсце дiє та чи вчиненi вони даною особою
. . - ,
Постанова президiє Ровенського обласного суду
, вiд 5 березня 1969 -р.
У серпнi 1967 р. прокурор Володимирепького району в єите-
ресах Каноницького сiльського споживчого товариства
предявив позов до О. про стягнення 1700 крб. .
Прокурор зазначив,, що вiдповiдач, працюючи завiдуючим
магазином Каноницького ССТ, вступив у злочинний звязок з
колишнiм заготовлювачем цього товариства Ш. Останнiй ЗО
червня 1966 р. виписав вiдповiдачевi безтоварну накладну на
1700 крб., а О. 6 липня 1966 р. виписав на Пi. додатковий
касовий ордер на цю суму.
Вироком народного суду Володимирепького району вiд 24
березня 1967 р.,, яким засуджено Ш., сума 1700 крб. вiднесена
на О. Прокурор просив стягнути з нього вказану суму.
Рiшенням народного суду Зарiчнянеького району вiд 20 лю-
того 1968 р. позовну суму з Ш, стягнуто.
У протестi заступника Голови Верховного Суду УРСР ста-
виться питання про скасування рiшення i надiслання справи
на новий розгляд.
. Протест пiдлягау задоволенвю- з такиих пiдстав. Стягуючи
Є700 крб. з Ш., народний суд виходив з того, що ведостача
на цю суму фактично була не у О., а саме у Ш., який за
допомогою безкоштовноє накладноє передав єє вiдповiдачевi. З
цим погодитися не можна, оскiльки вироком народного суду
Володимирепького району вiд 24 березня 1967 р., яким засуд-
жено Ш., встановлено, пювказаау суму слiд iйдвести на О.,
оскiльки вє-маввiд-цьогеєаєрЙЙi у.-",.
Залишення судам позову без розгляду з мотиву вiдсутностi
вiдповiдних доказiв суперечить вимогам ст. 229 ЦПК
Постанова президiє Запорiзького обласного суду.
вiд 23 квiтня 1970 р.
У сiчнi 1969 р. К.Р, предявила позвв да Л.Р. iа О, про
визнання права власностi на третину будинку та подiл його в
натурi. Позивачка зазначала, -що у червнi 195Т р.за-
реуструвала з О.Р. шлюб i вони разом почали споруджувати
будинок на земельнiй дiлянцi, вiдведенiй його матерi - Л.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики