ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

:,1- А.ЩЯiiiЯЯ
Проте, суд нiякоє оцiнки доказам вiдповiдачк
зажадав додаткових доказiв.-Не зажадав i вiд позивача доказiв
яа пiдтвердження того, що спiрнi вклади е майном, нажитим
подружжям спiльно. Суд навiть не зажадав вiд позивача пояс-
нень, за рахунок саме яких джерел прибуткiв (якщо не за
рахунок дошлюбного майна вiдповiдачки) могла бути зробленi
спiрнi заощадження. Як вбачауться з матерiалiв справи, сторони
у ливдьми похилого вiку, нiде не працюють, позивач одержуу
пенсiю у розмiрi Зi крб., а вiдповiдачка - 45 крб. При такому
станi сам по собi факт внесення вкладу в перiод шлюбу без
зясування джерел коштiв, за рахунок яких зроблено вклад, ие-
може бути безспiрною пiдставою для висновку про те, що вклад
у спiльною сумiсною власнiстю подружжя.
При новому розглядi справи суд мас врахувати нааедене,
повнiше перевiрити обгрунтованiсть позовних вимог i запере-
чень проти позову i залежно вiд всхавоваеного аостанопля
вiдповiдне судове рiшення. -
На iцдсiавi наведеного судваа колегiя ухвалила: протест
заступника Голови Верховного Суду УРСР задовольнити. Рi-
щеиня Мукачiвського мiського народного суду i ухвалу суяоаоє
колегiє Закарпатського обласного суду скасувати, а снраву на-
правити народному суду на новий розгляд. ,
Майно, яке належало кожному з Подружжя до одруження, а
.також одержане ними пiд час шлюбу в дар або порядку
-спадкуваяня, е власнiстю! кожного з них -
Постанова президiє Чернiгiвського обласного суду
вiд iЗ листопада 1974 р.
. . . " , - - " : ~ . -,
(вит яг) - , -
i М. звернулася з позовом до Б. про визнання права власностi
на половину будинку i подiл його в натурi. В заявi позивачка
Зазначала, що в 1Ї<йр. вона вступила з вiдповiдачем у фак-
тичнi шлюбнi вiдносини, а в Г966 р. шлюб було зареустровано.
Щд час спiльного подружнього життя вони розiбрали старий
будинок, належний вiдповiдачевi на правi особистоє власностi,
а> 1962-1969 рр. збудували новий. Оскiльки вiдносини мiж
нею та вiдповiдачем погiршились i вiн не визнау єє права на
будинок, позивачка просила визнати за нею право власностi
на половину будинку i вицiдити ш кiмнату, кухню, iншi
примiщення та половину земельноє дiлянки. ;
Останнiмрiшенням шфсвиию судуЧервiгiвського раДову
за М. визнано право власностi на половину будинку, Єй видiлено
кiмнату, кухню та iншi примiщення, крiм сараю, разом на
970 крб. iнша половина будинку, що складауться з кiмнати,
-92-
аайй
кухнi та iнших примiщеяь, вартiстю 992 крЙi4
вiдповiдачу. Здiйснення переобладнання в з;
будинку покладено на обидвi сторони. Рiшенням ii
лено також порядок користування земельною дiл
Ухвалою судовоє колегiє Чернiгiвського обласногв
10 квiтня 1973 р. зазначене рiшення залишено без ЗЙЙ
У протестi заступника Голови Верховного Суду УРЕ
виться питання поо скасування судових рiшень i надiсл
справи на новий розгляд; Протест пiдлягау задоволенню з ч
пiдстав. Визнаючи за позявачхой право власностi на полсяяжу
будинку, иародвйб суд дзслався ,у рiшеннi на те, що будианзиЕ "
збудовавбзаспiльнi кошти сторiн пiд час єх деребуиания у
шлюбi, а тому далий будинок у спiльною власнiстю подруялЕi
i кожний з них мау рiвне право на нього, 3 цими мотивами
погодилася судова колегiя обласного суду, залишаючи рiшення
без змiн. - 1- 111 , / 1 : - . ! /";<;\:"
Прте такий висновок у неправильним.
Заперечуючи проти визнання за-позивачкою права влас-
ностi на половину будинку, вiдповiдач послався на те, що новий
будинок споруджено на мiсцi старого i в основному з будi-
вельного матерiалу розiбраного старого будинку, який був знач-
но бiльших розмiрiв, нiж новий. У звязку з заявою вiдповiдача
народний суд при повторному розгяядi справи призвачии екс-
пертизу. Висновком останньоє експертизи встановлено, що но-
вий будинок, на 58%, а веранда на 47% збудованi з старо>
будiвельного матерiалу. За таких обставив не мiжна iаяедипвея
з висновком суду про те, що новий будинок i спiльною су-
мiсною власнiстю подружжя на умовах рiвностi часток.
Вiдповiдно до вимог ст.2i Кодексу про шлюб та сiмю УРСР
принцип рiвностi часток у майнi подружжя застосовууться отдо
манна, яке е єх спiльноюсумiсноювласнiстю. Майно,яке ирй-
дбане кожним з подружжя до шлюбу, а <щеi!ав iбя
шлюбу в дар або в порядку успадкування, у власнiстю кожного
з них (ег. -24 "Кодексу тоуо шлюб--сЙ.iiєЙр11:::- /:


: ЄЄ,iа>у:
iиккбяачуiая
В>Я6ГО
(ачем особистого
майна суперечить виiвгам ст. 28 Вддексу йра шлюб та сiмк>
УРСР. Посилання пфивачки на те, щю вона внесла есрбдсп
кошти в спорудження будинку, не пiдтверджено матерiалами
справи...,- ,";,.. : , , ; ._1,..1-;". ; -...-i;
Президiя обласного суду постановила: протест застуавэда
Гiжояя Верховвого Суду УРСР задовольнити. Рiшення вароя-
ногоеуду Чериiгiвсаю> району! ухвалу судовоє колеги Дерней
йвського обласного :суду скасувати,, а~ справу iфийняткдя8
вадження обласного суду для рiюгавду по "першiє вкйайiвєй4
-93-
Майно, одержане у дар гiд шлюбу, суд може визнати спiльною
власнiстю подружжя, якщо встановить, що воно було подаро-
ване подружжю, а не одному з них
Постанова президiє Закарпатського обласногосуду
вiд 2,7 березня1981 р. .
(в и тяг)
З.Г. предявив позов до т.Г. про розiрваная шлюбу, Зу-
стрiчний позов про подiл майна предявила т.Г., зазначаючи,
що пiд час шлюбу за спiльнi кошти, якi подарувала єх сiмє
бабка чоловiка Є.К.,. була придбана автомашина "Жигулi" вар-
тiстю 7500 крб. Одночасно вона просила стяяиути з З.Г. алi-
менти на утримання дитини.
Рiшенням Ужгородського районного народного суду Закар-
патськоє областi шлюб мiж сторонами розiрвано, стягнуто з З.Г.
алiменти на утримання дитини i половину вартостi автомашини
в сумi 3750 крб. Ухвалою судовоє колегiє в цивiльних справах
Закарпатського обласного суду рiшення народного суду зали-
шено без змiни. : : -, . :": ; ..-/; ;. -
У протестi заступника Голови Верховного Суду УРСР ета-
виться питання про скасування постановлених судових рiшень
у частинi спору про автомашину i направлення справи на новий
розгляд. Протест пiдлягау задоволенню з таких вiястая.
Задовольняючи позов у частинi стягнення половини вартостi
автомашини, народний суд виходив з того, що 8 тис. крб. бабка
З.Г. подарувала яе особисто йому, а для всiує його сiмє. На
пiдтвердження такого висновку суд послався на свiдкiв П.Г. i
М.К. У мотивувальнiй частинi рiшення суд також зазначив, що
розписка, складена Є.К. 7 ляпнг 1979 р. про передачу <дар
8 тис. крб., у недiйсною. Судова колегiя в цивiльних справах
обласного суду зазначенi висновки вважала обгрунтованими.
Проте з ними не можна погодитися. у
Вiдповiдно до ст. 24 Кодексу прошлюб та сiмю УРСР
манно, яке належало кожному з подружжя до одруження, а
також одержане ним вiд час.щяюбу в дар або в порядку спад-
кування, е власнiстю кожного з них. Народний суд питаная
про те,- кому були подарованi 8 тис. крб. - особисто З.Г. чи
для його сiмє, - з достатньою повнотою не зясував. У звязку
з тим, що вказанi свiдки у судовому засiданнi не заперечували
неприязних стосункiв з вiдповiдачем, суду слiд було б не""
ревiрити достовiрнiсть єх показань iншими субуктивними до-
казами. Не зясовано, зокрема, звiдки єм стало вiдомо про вка-
, занi обставини; ; .: " .1,- " : ,;- ;:- : !::: ..
До скарги порядком нагляду З.Г> додав засвiдчену головою
сiльськоє Ради розписку ара те, що Є.К. 8 тис. крб. подарувала
йому, а не яого сiмє. У судовому засiданнi голова цiує сiльськоє
Ради пояснив, що грошi в його присутностi були подарованi
. - -94- .
саме З.Г. Причин розбiжностей у показаннях допитаних свiдкiв
суд належним чином не зясував. За таких обставин судовi
рiшення в частиш спору про подiл автомашини пiдлягають
скасуванню: ,
Президiя Закарпатського обласного суду постановила: про-
тест заступника Голови Верхояйво СудуУРСР задоволжнитв.
Рiшення Ужгородського районного народного суду в частинi
спору про по-iйтайiВийЙєйИ
вiльних справах Закарпатського <вкаогоеуху же частиш
скасувати, а. <ЙНЫНЙ;!>!-"1-" "
Згiдно з ст. 22 Кодексу про шлюб та сiмю УРСР подружжя
мають рiвнi права лише на те майно, яке нажите ними за час
иивобу, ; ,,,,;..111 /.-:.,. - ;.; -- "11- \
Постанова президiє Черкаського обласного суду
-в39.серпня1912-..,.-.;\.... -. ...- ,,,- - :-!,; ../1 - .
(витяг) " -.. .: ;.- .;;,...-., :- ::-11
Г.Ш. предявила позов до А.Ш. про подiл майна. Позивачка
зазначала, що з 1962 р. перебувала з вiдповiдачем у фактичних
шлюбних вiдносинах, а у 1969 р. <ло зареустровано шлюб,
вiд <кого т неаоайоаiтяя дитина. В 1969 р. вони на сумiснi
кошт та спiльною працею почали споруджувати будинок у
селi, будiвництво якого ще не закiнчено. Вартiсть будинку та
веранди, що використовууться лiд житло, становить 1503 крб.
Крiм тоге, вони придбали мотоцикл "ИЖ-56", варiєстю
300 крб., радiолу - % крб., лральау машияу Києв" - 50
крб., баян -" ЗО" крб., газову плиту з балевом -~ 80 крб. i
двигун до циркулярноє нили - ЗО крб. Посилаючись на те,
що вiдповiдач добровiльно не бажау подiлити вказане майно,
на яке вони мають рiвне право, позивачка просила визнати за
вею-.праiiИЙiЖ.ИИ -буднику,,
видiливши ту ного частяя > Йтлй, ДО якоє входить
веранда, загальною вартiспа 922 єрб., а також пральну маши-
ну, газову плиту з балоном, а разом майна -- йа1952 крб.
Решту майна, загальною вартiстю 962 крб., в тому числi пв>-
левину будинкуг мотоощкл, радiолу, баяв, присудити
вiдповiдачевi. -.-,, ;л/ -"" - .;1,: , \, " -


: В судовому засiданнi позивачка просила весь будинок за-
лишити єв, вiдповiдачевi присудити грошову компенсацiю, а
рея/мааiдiюiiiйiанти-аорiвйу.-1 ;,,;1 7:; 1i.IiI,;1 "Ж1
Рiшенням народного суду Смiлянського (вйову єер----1"
областi майно подiлено мiж сторонами та присуджено;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики