ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

мiнiстерство створило
свою комiсiю з фахiвцiв, якi виєжджали до Марiуполя i провели
перевiрку обгрунтованостi звiльнення позивачки, г
Крiм того, керiвнi працiвники мiнiстерства, зокрема началь-
ник управлiння кадрiв i мiнiстр, дали Б. письмовi вiдповiдi про
вiдмову .в поновленнi єє на роботi задовго до перевiрок ко-
мiсiями. Цi обставини пiдверджуються листами вiд 14 лютого
1999 р.№ 17-04/16, 13 березня 1990 р. Й 17-04к/53 1 24
сiчня i991 р., надiсланими позивачцi за пiдписами начальника
управлiння кадрiв. Обставини, викладеш у згаданих листах,
пiдтверджуються в листах вiд 17 травня 1990 р.№ 733- И на
адресу Комiтету народного контролю УРСР i вiд 4 червня
ЄЙ> рь № Э-704/6 на адресу Президiє Верховно! Раде Ук-
раєнськоє РСР, пiдписаних мiнiстром торгiвлi, де зазначено,
що пiдстав для поновлення Б. на роботi векау, про що єй
новiдаюiеiО. .у--.-. ,- \ -1.- , ; , 1 . .;1/
Тому не можна погодитися з викладеними у протестi дово-
дами про те, що в згаданих листах не йдеться- про остаточне
вирiшення питання щодо поновлення Б. на роботi до прийняття
Комiтетом конституцiйного нагляду СРСР висновку вiд 21 чер-
вня 1990 р. ; :, , ";,:. ....у1-:,:,.1,,
Таким чином, суд дiйшов обгрунтованого висновку про те,
од> спiр про поновлення позивачки на роботi був остаточно
вирiшений до 21 червня 1990 р. вiдповiдна до законодавства,
що дiяло на той час, тобто в порядку пiдлеглостi. -
Суд обгрунтовано закрив справу на пiдставi п. 1 ст. 227
ЦПК. ., : -.- , . " - . . - : - ,
Що ж до листа Мiнiстерства торгiвлi вiд 14 червня 1990 р.
№ 24/16-145 i згадування в ньому про розпочату перевiрку
дiяльностi тресту єдалень i ресторанiв, то вiн не спростовуу
вищезгаданих листiв тiчяяьнина упрйтйияу кадрiв i мiнiстрi!
торгiвлi про вiдмову в поновленнi Б. на роботi, надiсланих
позивачцi до прийняття висновку Комiтетом конституцiйного
вагияду СРСР, , "".1 1 Г:, .;.,:.,:,,..;. ." " , -.;:-.:: ; . -.
Виходячи з наведеного, судова колегiя Верховного Суду
протест заступника Генерального прокурора залишила без за-
доволення. ,,-,. -"-.,," : ". - ;,,-: ,;;, ,,;, ---:.. ,\., , ;-,.
-в0-
Пропуск без поважних причин передбаченого ст. й
тримiсячного строку звернення до комiсiє по трудових,
може бути пидставою для вiдмови судом у задоволеннi Ш
з якими працiвник звернувся до цiує комiсiє iл суд 1 - є
i"- " : \;1:: ;1 - """"У
Ухвала судовсИ колегiє в цивiльних справах ВерховногоiЙ1
Укрiйш вiд 14 вересня 1994 р. .
, . . . _ , /
(в и тяг) , ;.;. . . ;:, : :. ,.
Р. предявив позов до радгоспу "Унавський" про стягнення,
утриманих з його заробiтноє плати на пiдставi наказу директорi
радгоспу грошей, для вiдшкодування заподiяноє шкоди.
Своє вимоги позивач вбвДйВД|> тав>, здо зазначену суму
стягнуто без його згоди i безпiдставно, що протирiчить вимогам
1 заквну.- \ -..м".. ," " .-1. .. ,
.,, Справа розгаададасьсудани неодноразово. -"..,../ , ,..,:; . ;.:.:.
Останнiм .рiшенням Києвського обласною суду вiд 3 червня
1994 р. в задоволеннi вимог позивачу вiдмовлено в звязку з
пропуском строку звернення за вирiшенням трудового спору.
В касацiйнiй скарзi Г. просить скасувати рiшення як таке,
що протярєчмть вимогам закону.
Судова колегiя Верховного Суду Украєни знайшла, що ка-
сапiйна скарга не пiдлягау задоволенню з таких пiдстав. .
Вiдповiдно до ст. 225 КЗпП працiвник; може звернутись до
комiсiє по трудових спорах у тримiсячний строк з дня, коли
вiд дiзнався або повинен був дiзнатись про порушення свого
справа. - 1 ,:- 1"....1". . -,, .- ;111 1;-- - .."
. Постановляючи рiшення, суд визнав встановленим, що по-
зивач, ознайомившись з наказом про стягнення з нього сум 20
сєчвя 1989 р., бiльше двох рокiв в КТС з цього приводу; ае
звертався, установлений тримiсячний строк пропустив без по-
важних иОк43КНв " "..,. . . -" .. :-" .:-,.
Такi висновки суду стверджуються даними огл>)! журналiв
вхiдноє кореспонденцiє профкому за час з Є989 р. по квiтень
1991 р., .иоказаннямв -свiдкiв,:!!. i:.в-<1 iвшiа<<(iЖ<зтда4фО
Тт, ЩО пгдапяд ярни йуп пряйциуД; - i|ii|(i|)| |||Г) iГ| и| "
. НтННЯ 3,, НЬОГО ГрОШеЙ ЖiйНЙЙiК> iКi V
Псхялаєпм в кагапiйi<>
мало мiсиi ,рнiв;]Йii|ЙiИii ШД-1
твей iвени>зва<вюй1й- - -. ..
.Суд дав належну оцiнку i гiйобставинi, що сам позивач в
свой заявi вiд 10 квiтня 1991 р. не посилався на. повторнiсєь
звернення в КЙЗ :"до розгляду сєюру<
: За таких обставин суд дiйшов висновку, що Г. пропустив
установлений законом строк зверневня в КТС без поважних
причин i постановив правильне рiшення про вiдмову у задово-
леннi позову за пропуском цього строку, ../.л."-
. Керуючись статтями 310. 311 ЩЩ судова колегiя зажд".
шила рiшення без змiни. ,".. " : . . ;;,,., \- ,;:1,,,Д,
. - --81- , \ 11\,1/"111;-1::1Є
При вирiшеннi литания .про покладення на вiдповiдача
матерiальноє вiдповiдальностi за. п. 1 ст. 134 КЗпП суд повинен
перевiрити, чи належить вiдповiдач до категорiє -працiвникiв, з
якими може укладатися договiр про повну матерiальну
вiдповiдальнiсть, та встановити наявнiсть його вини i причин-
ного звязку мiх його протиправними дiями (бездiяльнiстю) i
завданими збитками
Постанова президiє Запорiзького обласного .суду
вiд 9 серпня 1981 р.
(в и тя.г) .,. : i-",;,..,-,-:1,""--.
; . Вiдгодiвельний радгосп "Астраханка" предявив позов до Ф.
про стягнення грошовоє суми. Позивач зазначав, що вiдпо-
вiдачка, працюючи бджолярем, неналежне ставилася до вико-
нання своєх службових обовязкiв, внаслiдок чого загинуло ЗО
бджолосiмей. Посилаючись на те, що з нею укладено договiр
про павиу яЕВтерйяьну вдювадалєяiсвьi зоєтки завданi з :Я:
виви, позивач просив задовольнити його вимога.
Рiшенням Приазовського районного народного суду вiд 24
березня 1981 р. позов задоволене частково. З вiдповiдачки на
користь радгоспу стягнути> 500 крб- Ухвалою судовеє кодегаГ
Запорiзького обласного суду вiд 21 квiтня 1981р. рiшення
народного суду захшоево еззмiии.
1;Ж:1фох1:зжяу1ШЯII!9Л Суду. УрСР ста-
виться питання про скасування судових рiшень i направлення
справи на новий розгляд. Протест пiдлягау задоволенню з таких
ПiДСiЯВ. .:; i",-1-,.;..;-.1-" :-. ; -
Постановляючи рiшення про часткове вiдшкодування вiд-
повiдачкою завданих позивачу збиткiв, народний суд виходив
з того, що з нею був укладений договiр про повну матерiальну
вiдповiдальнiсть, а також з того, що збитки завданi як з 5
вини, так i з вини позивача, який не забезпечив належних
умов для збереження бджолосiмей.
Однiую з умов покладеная матерiальноє вiдповiдальностi за
-завданi пiдприумству збитки у наявнiсть вини працiвника та
причинного звязку мiх:його протиправними дiями (бездiяль-
нiстю) та завданими збитками. Проте з рiшення суду не видно,
в чому конкретно полягау вина вiдповiдачки у заподiяннi збит-
кiв та чи е причинний звязок мiх єє бездiяльнiстю i завданими
позивачузбипЕамiь " ---"" я-.;. " 11\:1.1.
В актi вказууться, що масовий падiж бджiл стався вiд єх
захворювання на кароатоз внаслiдок нерегулярноє обробки хi-
мiчними засобами i теплообробки. У цьому х актi зазначауться,
що пасiка радгоспу була неблагонолучгiою щодо захворювання
бджiл кароатозом ще з "1978 р.; а вiдвоЩачху врвйвяши ва
ренухяВ№ у-<серйш 179р., тобто на <ас єiеiєеяiрки масася
у єайта11Ї80 р. вона працювала кiлька iйсяца. ,
. ., :- - -:82- , . , :
1 Заперечуючи проти позову, вiдповiдачка- посилалася на те,
що пiсля прийняття пасiки вона восени 1979 р. двiчi обробляла
єє хiмiкатами проти вказаного захворювання, провадила також
i теплообробку. Чому цi заходи не дали наслiдкiв та чи були
вони достатнiми - суд не перевiрив. Вiн не дав оцiнки також
тiй обставинi, що прийнята вiдповiдачкою пасiка була в неза-
довiльному станi. Питания про те, що вiдповiдачка повинна
була зробити для виведення пасiки з такого стану i чого не>
не зроблено, суд не дослiджував. Не перевiрялося також пи-
тання про те, що у причиною захворювання бджiл i чи можливо
було щему запобiгти в]> т<>iу сєаш пасi у якому вона
знахдля зясуааiяваг пюийййiЙЄИ
вiдповiдно до ст. 57 ЦПК вправi прiєзназдiткудзду експертизу.
|0в розглянуто
Беручи доуваги,щаснрвву
поверхово, з порушенням вимог
- . -, ., , iДЙiаiiiК.судси>.
колегiя обласного суду не мала пiдстав погоджуватися з поста-
новленим рiшенням. - -:- ,\-- -.i. ,У\:. .:.1 - .,
Керуючись статтями 336, 337 ЦПК, президiя обяасвого
суду постановила протест заступника Голови Верховного Суду
УРСР задовольнити. Рiшення Приазовського районного народ-
ного суду вiд 24 березня 1981р. й ухвалу судовоє квавгiє
Запорiзького обласного суду вiд 21 квiтня 1981 р. скасувати,
а справу направити на новий розгляд.
Працiвник може бути звiльнений з роботи, якщо вiн вчинив
прогул, без поважних причин ,
Ухвала судовоє колегiє в цивiльних справах Верховного Судє
УРСР <№26 квiтня i972 р. .
(в и т яг) " -
М. Б. предявила позов до Новоселiвськоє сiльськоє Ради та
Березiвського райвiддiлу культури про поновлення на роботi,
Позивачка зазначала, що. з 1967 р. працювала завiдуючою
Зброххiвськоє сiльськоє бiблiотеки, а рiшенням виконкому вiд
23 жовтня i97Г р.са наказом по райвiддiлу культури гiд; (4
жовтня 1971 р. єє за систематичне невиконання по<
обовязкiв та за прогул з Цiує роботи звiльнено. Поси
на вiдсутнiсть прогулiв та сумлiнне -виконання службо
вязки, позивачка просила суд поновити П на роботi i i
заробiтну дваву за час вимушеного прогулу, л
Справа вирiшувалася судами неодноразово. Останжд
ням Одеського обласного суду вiд 31 березня 1972
вiдмовлено. ;
83-
, В касацiйнiй скарзi, вказуючи на те, що 9 i 10 жовтня
1971 р. вона була на роботi, а наказ вiд ЗО вересня 1971 р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики