ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

4
ст. 40 КЗпП.
Посилаючись на те, що органiзацiя вiдповiдача була реор-
ганiзована, а не лiквiдована, прогулiв без поважних причин у
нього не було, позивач просив поновити його на попереднiй
роботi.
Справа розглядалася неодноразово.
Рiшенням судовоє колегiє Рiвненського обласного суду вiд
12 лютого 1993 р., залишеним без змiни ухвалою судовоє ко-
легiє в цивiльних справах Верховного Суду Украєни вiд 17 бе-
резня 1993 р., позов задоволене частково. Звiльнення Г. з
роботи за прогули за п. 4 ст. 40 КЗпП визнано незаконним i
одночасно його визнано звiльненим за п. 1 ст. 40 КЗпП в
звязку з лiквiдацiую обуднання "Укрторгбудматерiали".
У протестi заступника Генерального прокурора Украєни
Ставиться питання про скасування зазначених судових рiшень
1 передачу справи на новий розгляд у звязку з неповним
зясуванням питання про те, лiквiдовано чи реорганiзовано було
обуднання "Укрторгбудматерiали", та стягненням заробiтноє
плати не за весь час вимушеного прогулу.
Пленум Верховного Суду Украєни вважау, що протест за-
доволенню не пiдлягау з таких пiдстав.
| Згiдно з п. 4 ст. 40 КЗпП звiльнення працiвника з роботи
зiнiцiативи власника або уповноваженого ним органу допу-
скауться у разi вчинення ним нрогулу без поважних причин.
Як встановлено судом, позивач працював заступником ди-
ректора рiвненського обласного оптово-роздрiбного обуднання
"Укрторгбудматерiали". В звязку з рiшенням республiкансько-
iо обуднання "Укрторгбудматерiали" вiд 20 березня 1992 р.,
прийнятим на виконання Указу Президента Украєни вiд
Ч сiчня 1992 р. № 70 "Про комерцiалiзацiю державноє торгiв-
ii i громадського харчування", про лiквiдацiю цього обуднання
i утворення на його базi нового пiдприумства - рiвненського
(ержавного виробничо-комерцiйного пiдприумства "Укрторгбуд-
матерiали" наказом вiд ЗО червня 1992 р. позивач був звiль-
нений з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП Украєни. 22 липня 1992 р.
i єє-й наказ було скасовано, однак позивач не мiг приступити
по роботи, оскiльки адмiнiстрацiя не забезпечила йому умов
цiя виконання своєх обовязкiв.
Наведене пiдтверджууться поясненнями сторiн, копiями на-
шзiв, показаннями свiдкiв М., К., П., 3., Л.
За таких обставин суд дiйшов правильного висновку, що
- 7 -
позивач прогулiв без поважних причин не вчинив i пiдстав для
його звiльнення з роботи за п. 4 ст. 40 КЗпП у вiдповiдача
не було.
Судом також встановлено, що на час розгляду справи рiв-
ненське обласне оптово-роздрiбне обуднання "Укрторгбудма-
терiали" було лiквiдоване.
Про те, що дане обуднання було лiквiдоване, а не реор-
ганiзоване, свiдчать наказ генерального директора республiкан-
ського оптово-роздрiбного обуднання "Укрторгбудматерiали"
вiд 20 березня 1992 р. про лiквiдацiю обуднання i створення
на його базi нового пiдприумства, утворення лiквiдацiйноє
комiсiє i акт цiує комiсiє вiд ЗО серпня 1992 р., довiдки про
закриття банкiвських рахункiв обуднання i вiдкриття банкiв-
ських рахункiв новоствореного пiдприумства, реустрацiя ста-
туту нового пiдприумства, затвердження нового штатного
розкладу цього пiдприумства, в якому посада заступника
директора не передбачена, довiдки про реустрацiю як са-
мостiйних -субуктiв пiдприумницькоє дiяльностi магазинiв в
Здолбуновi, Острозi, Сарнах, якi ранiше входили до складу
обуднання.
Лiквiдацiя державних пiдприумств торгiвлi в процесi єх ко-
мерцiалiзацiє i створення на єх базi нових пiдприумств пере-
дбаченi Указом Президента Украєни вiд 31 сiчня 1992 р. № 70
"Про комерцiалiзацiю державноє торгiвлi i громадського хар-
чування" та Декретом Кабiнету Мiнiстрiв Украєни вiд 15 груд-
ня 1992 р. "Про заходи щодо завершення комерцiалiзацiє пiд-
приумств i органiзацiй державноє торгiвлi, громадського харчу-
вання та сфери послуг".
Цими доказами спростовуються доводи протесту про непов-
не зясування судом питання про те, лiквiдацiя чи реорганiзацiя
обуднання була проведена.
Вiдповiдно до розяснень, викладених у п. 18 постанови
№ 9 Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 6 листопада
1992 р. "Про практику розгляду судами трудових спорiв", у
разi, коли працiвника звiльнено без законних пiдстав або з
порушенням встановленого порядку звiльнення, але ноновити
його на попереднiй роботi неможливо у звязку з припиненням
дiяльностi пiдприумства, установи, органiзацiє, суд визнау звiль-
нення неправильним, а працiвника звiльненим за п. 1 ст. 40
КЗпП у звязку з лiквiдацiую пiдприумства, установи,
органiзацiє.
Оскiльки обуднання на час розгляду справи було лiквi-
доване, суд обгрунтовано визнав звiльнення позивача з роботи
неправильним, а його звiльненим за п. 1 ст. 40 КЗпП.
Розмiр заробiтноє плати за час вимушеного прогулу пози-
вача судом визначено правильно.
За повiдомленням директора рiвненського державного вй-
робничо-комерцiйного пiдприумства "Укрторгбудматерiали" за-
робiтна плата за час вимушеного прогулу повнiстю виплачена
- 8 -
iвачу. Йому наданi, пiльги та гарантiє, передбаченi ст. 493
Праховуючи, що судовi рiшення вiдповiдають повно дослiд-
им i правильно встановленим обставинам справи, вимогам
ту, Пленум Верховного Суду протест заступника Гене-
iюго прокурора Украєни залишив без задоволення.


разi незаконного звiльнення працiвника з органiзацiє, яка
Гiм була лiквiдована, порушене право може бути поновлене
iДОм шляхом змiни формулювання причини звiльнення на п. 1
i, 40 Кодексу законiв про працю Украєни - в звязку з
рiдацiую органiзацiє, а вимоги про поновлення його на роботi
Органiзацiє, створенiй на базi лiквiдованоє, з якою вiн не
"збував у трудових вiдносинах, не можуть бути задоволенi
iiла судовоє колегiє в цивiльних справах Верховного Суду
чє ни ви) 17 березня 1993 р.
V липнi 1992 р. Г. предявив позов до рiвненського держав-
i ииробничо-комерцiйного пiдприумства "Укрторгбудмате-
уiи" про поновлення на роботi та стягнення заробiтноє плати
.чиу вимушеного прогулу.
Пiiозивач зазначав, що з 1981 р. вiн працював заступником
|ктора рiвненського оптово-роздрiбного обуднання "Укр-
рудматерiали", яке було реорганiзоване в державне вироб-
Ю-комерцiйне пiдприумство "Укрторгбудматерiали". Нака-
" пiд ЗО червня 1992 р. Г. був незаконно звiльнений з роботи
_ переведений в обуднання "Спорттовари". 22 липня 1992 р.
i наказ був скасований, але попередня робота йому не була
тiє. Наказом вiд 14 вересня 1992 р. Г. був необгрунтоване
iiпiий з роботи за прогули. Пiсля скасування рiшення
iiюiо суду вiд 23 листопада 1992 р., яким вiн був понов-
"i на роботi, наказом вiд 26 сiчня 1993 р. його знову було
i iг i ю з роботи за п. 4 ст. 40 КЗпП.
i<" нлаючись на те, що у вiдповiдача мала мiсце не лiквi-
iОсднання, а реорганiзацiя, позивач просив суд про за-
II1111 Я ПОЗОВНИХ ВИМОГ.
iiр.iiiа розглядалася неодноразово.
iiiiiгнням судовоє колегiє Рiвненського обласного суду вiд
- iютого 1993 р. позов задоволений частково. Суд визнав
"i iiiiiсiiня Г. за прогули без поважних причин неправильним,


а його звiльненим за п. 1 ст. 40 КЗпП в звязку з лiквiдацiую
обуднання.
У касацiйнiй скарзi позивач просить скасувати прийняте i
постановити нове рiшення, яким поновити його на посадi за-
ступника директора згаданого обуднання з покладенням на ;
державне виробничб-комерцiйне пiдприумство "Укрторгбудма-
терiали" обовязку вирiшити питання про, його використання
на роботi або звiльнення вiдповiдно до чинного законодавства. !
Вказуу також, що визнання судом факту звiльнення його за
п. 1 ст. 40 КЗпП не надау йому гарантiй, пiльг i компенсацiй, ,
передбачених главою III-А КЗпП. Посилауться на те, що суд
при постановлена! рiшення не зазначив, з якого часу вiн вва-
жауться звiльненим за п. 1 ст. 40 КЗпП.
Касацiйна скарга не пiдлягау задоволенню з таких пiдстав.
Вiдповiдно до п..1 ст. 40 КЗпП трудовий договiр, укладений
на невизначений строк, а також строковий трудовий договiр до
закiнчення строку його чинностi можуть бути розiрванi влас-
ником пiдприумства, установи, органiзацiє або уповноваженим
ним органом у разi змiни в органiзацiє виробництва i працi, в
тому числi лiквiдацiє, реорганiзацiє або пепрепрофiлювання
пiдприумства, установи, органiзацiє, скорочення чисельностi або
штату працiвникiв.
При розглядi даноє справи встановлено, що позивач пра-
цював заступником директора рiвненського обласного оптово-
роздрiбного обуднання "Укрторгбудматерiали". Наказом Ук-
раєнського республiканського обуднання "Укрторгбудма-
терiали" вiд 20 березня 1992 р. рiвненське обласне обуднання
було лiквiдовано, а на його базi утворене державне виробничо-
комерцiйне пiдприумство. В звязку з цим була утворена
лiквiдацiйна комiсiя з покладенням на неє вiдповiдних
обовязкiв, прийнятий статут пiдприумства та вiдкритий новий
банкiвський рахунок; В штатному розкладi посада заступника
директора пiдприумства вiдсутня.
Доводи в скарзi позивача про те, що суд дiйшов неправиль-
ного висновку, вiдмовивши йому в задоволеннi позову про по-
новлення на роботi, необгрунтованi. Судом встановлено що Г.
звiльнено без законних пiдстав, але поновити його на попе-
реднiй роботi неможливо, оскiльки колишну обуднання припи-
нило свою дiяльнiсть. Тому суд правильно визнав його
звiльненим за п. 1 ст. 40 КЗпП. З цих же пiдстав неможливо ,
погодитись i з посиланням позивача на незаконнiсть його i
звiльнення в перiод тимчасовоє непрацездатностi - з 26 сiчня,
по 3 лютого 1993 р. 1
Враховуючи, що рiшення суду вiдповiдау вимогам п. 1. i
ст. 40 КЗпП та розясненням, якi викладенi в пп. 18, 19 по-;
станови № 9 Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 6 листо- !
пада 1992р. "Про практику розгляду судами трудових спорiв", i
судова колегiя Верховного Суду залишила рiшення обласного!
суду без змiни.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики