ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Киува вiд
29 квiтня 1962 р. П. i Ш. засудженi за шахрайство зi стяг-
ненням на користь потерпiлих К. i О. 2929 крб. Виконуючи
вирок у цiй частиш, судовий виконавець пiсля того, як приюднi
торги не вiдбулися, передав стягувачам за єх проханням на-
лежнi П. 2/3 частини будинку в рахунок присудженоє суми.
Цей акт затверджений народним суддею Московського району
м. Киува.
За поданням заступника голови Києвського обласного суду
народний суд Московського району м. Киува на пiдставi ст. 319
ЦПК 1929 р. ухвалою вiд 17 квiтня 1963 р. визнав недiйсним
торги вiд ЗО червня 1962 р. Судова колегiя в цивiльних справах
Києвського обласного суду ухвалою вiд 27 травня 1963 р. за-
лишила ухвалу народного суду без змiни-
Протест про скасування рiшень i закриття справи пiдлягау
задоволенню. В порядку, передбаченому ст. 319 ЦПК, розгля-
даються скарги на процесуальнi дiє судового виконавця за-
iнтересованих осiб, тобто стягувача чи боржника. В даному ж
разi нiхто з таких осiб на процесуальнi дiє судового виконавця
не скаржився, а розгляд цих питань за поданням службових
осiб закон не передбачау. Крiм того, акт про продаж з при-
людних торгiв будинку або передачу його стягувачам у рахунок
присудженоє суми у угода, за якою у покупця або вiдповiдно
у стягувача виникау право власностi на будинок. Отже, цей
акт, як i iншi угоди, може бути визнаний недiйсним за позовом
заiнтересованоє особи або прокурора, а не в порядку вирiшення
скарги на процесуальнi дiє судового виконавця.
Керуючись статтями 336, 337 ЦПК, судова колегiя ухва-
лила: протест заступника Голови Верховного Суду УРСР за-
довольнити. Ухвалу народного суду Московського району
м. Киува вiд 17 квiтня 1963 р. i ухвалу Києвського обласного
суду вiд 27 травня 1963 р. скасувати i провадження в справi
закрити.
Посилання на наявнiсть помилок у висновку експерта, який
дослiджувався i оцiнювався судом, а викладенi в ньому обста-
вини були вiдомi заявнику, не може бути пiдставою для пере-
гляду судових рiшень, що набрали законноє сили, за правилами
перегляду єх у звязку з нововиявленими обставинами
Ухвала судовоє колегiє в цивiльних справах Верховного Суду
Украєни вiд 6 липня 1994 р.
(витяг)
У травнi 1994 р. К. i Щ. звернулися до Харкiвського об-
\ 3 1 сiчня 1964 р. питання оскарження дiй судового виконавця
регулюуться ст. 373 ЦПК 1963 р.
- 265 -
ласного суду iз заявою про перегляд в звязку з нововиавле-
ними обставинами рiшення судовоє колегiє в цивiльних справах
цього суду у справi за позовом К. до П. i Щ. про поновлення
порушеного права, вiдшкодування шкоди i витребування майна
з чужого незаконного володiння. У заявi посилались на те, що
в основу рiшення покладено завiдомо неправильний висновок
експерта, в якому приховано фактичне розташування балки i
перегородки та єє аварiйний стан, без врахування висновку
кооперативу "Зодчий" про те, що перегородка не вiдповiдау
вимогам пожежноє безпеки. 1 цим вимогам не вiдповiдау закри-
тий вхiд на горище.
Ухвалою судовоє колегiє в цивiльних справах Харкiвського
обласного суду вiд ЗО травня 1994 р. вiдмовлено у задоволеннi
заяви.
У скарзi К. i Щ. вважають цю ухвалу неправильною i
просять єє скасувати.
Судова колегiя в цивiльних справах Верховного Суду Ук-
раєни знайшла, що скарга задоволенню не пiдлягау з таких
пiдстав. Згiдно зi ст. 343 ЦПК пiдставою для перегляду рiшень,
ухвал i постанов суду, що набрали законноє сили, у нововияв-
ленi обставини, зокрема, iстотнi для справи обставини, що не
були i не могли бути вiдомi заявниковi.
Як вбачауться з матерiалiв справи i доводiв заявникiв, об-
ставини, що викладенi у висновках експертiв щодо розташу-
вання балки i перегородки в жилому будинку, були вiдомi за-
явникам i обговорювались судом, який зазначеним висновкам
експертiв дав вiдповiдну оцiнку.
iнших пiдстав, передбачених ст. 343 ЦПК для перегляду
судових рiшень у звязку з нововиявленими обставинами, за-
явниками не вказано.
Враховуючи наведене i керуючись ст. 326 ЦПК, судова
колегiя залишила ухвалу без змiни.
Перегляд у звязку з нововиявленими обставинами рiшень, ух-
вал i постанов, якi були змiненi в касацiйному порядку або в
порядку судового нагляду, а також ухвал або постанов вище-
стоящих судiв, якими постановлено нове рiшення, проводиться
вiдповiдно судом, що змiнив або постановив нове рiшення
Ухвала судовоє колегiє в цивiльних справах Верховного Суду .
УРСР вiд 18 березня 1970 р.
Рiшенням судовоє колегiє в цивiльних справах Кримського
обласного суду вiд 23 сiчня 1965 р. на користь Ялтинського
хлiбокомбiнату стягнуто: з К., Б., С. i П. 3389 крб. солiдарне
з К., Б., С. - 1045 крб. солiдарне; з К.,С., Б., П. - по
1418 крб. з кожного; з К., С. i Б. - по 309 крб. з кожного i
з К. та С. - по 58 крб. з кожного.
Ухвалою судовоє колегiє у цивiльних справах Верховного
i Суду УРСР вiд 20 жовтня 1965 р. це рiшення змiнено: стягнуто
на користь Ялтинського хлiбокомбiнату з К., С., Б. i П. 1095
крб. солiдарне; з С., Б. i П. 1294 крб. солiдарне i з С. та Б.
1045 крб. також солiдарне.
За поданням заступника Прокурора УРСР судова колегiя
в цивiльних справах Кримського обласного суду ухвалою вiд
24 грудня 1969 р. скасувала рiшення Кримського обласного
суду вiд 23 сiчня 1965 р. у звязку з нововиявленими обста-
винами.
У протестi заступник Голови Верховного Суду УРСР про-
сить скасувати ухвалу судовоє колегiє у цивiльних справах
Кримського обласного суду вiд 24 грудня 1969 р. та передати
питання про перегляд судових справ у звязку з нововиявле-
ними обставинами на розгляд судовоє колегiє у цивiльних спра-
вах Верховного Суду УРСР. Протест пiдлягау задоволенню з
таких пiдстав.
Вiдповiдно до ст. 345 ЦПК питання про перегляд у звязку
з нововиявленими обставинами рiшень, ухвал i постанов суду,
що набрали законноє сили, вирiшууться судом, який винiс рi-
шення на ухвалу або постанову. Перегляд з цих же пiдстав
рiшень, ухвал i постанов, змiнених у касацiйному порядку або
в порядку судового нагляду, а також ухвал або постанов ви-
щестоящих судiв, якими постановлено нове рiшення, прова-
диться вiдповiдно судом, що змiнив або постановив нове
рiшення.
Як уже зазначалось, рiшення судовоє колегiє у цивiльних
справах Кримського обласного суду вiд 23 сiчня 1965 р. було
змiнено в касацiйному порядку ухвалою судовоє колегiє в ци-
вiльних справах Верховного Суду УРСР вiд 20 жовтня 1965 р.
Тому судова колегiя Кримського обласного суду не мала права
вирiшувати питання про перегляд цих судових рiшень у звязку
з нововиявленими обставинами.
Оскiльки ухвалу обласного суду вiд 24 грудня 1969 р. по-
становлено з порушенням передбачених законом повноважень,
вона пiдлягау скасуванню.
Виходячи з наведеного, судова колегiя Верховного Суду
УРСР протест заступника Голови Верховного Суду УРСР за-
довольнила; ухвалу судовоє колегiє у цивiльних справах Крим-
ського обласного суду скасувала i питання про перегляд судо-
вих рiшень у звязку з нововиявленими обставинами передала
на розгляд судовоє колегiє у цивiльних справах Верховного
Суду УРСР. .
Згiдно зi ст. 373 ЦПК скарги на процесуальнi дiє судового
виконавця можуть бути поданi стягувачем чи боржником про-
тягом пяти днiв з дня вчинення оскаржуваноє дiє або з дня,
коли зазначеним особам, не повiдомленим про час i мiсце
виконання дiє, стало про неє вiдомо
Ухвала судовоє колеги в цивiльних справах Верховного Суду
УРСР вiд 29 серпня 1973 р.
(в й т я г) .
У липнi 1970 р. О. звернувся до суду зi скаргою на дiє i
судового виконавця. Заявник зазначав, що як довiрена особа |
своує дружини, якiй належав жилий будинок, вiн у 1962 р. |
домовився про продаж 1/3 його частини Д. за 1200 крб. i
одержав вiд неє завдаток 654 крб. Пiзнiше Д. вiдмовилася вiд (
договору купiвлi-продажу та в судовому порядку стягнула з
нього цей завдаток. Для повернення встановленого судом боргу
вiн у 1964 р. ту ж частину будинку продав Г. також за
1200 крб., але одержав вiд неє як завдаток 954 крб. У груднi
1969 р. йому стало вiдомо, що Г. у нотарiальнiй конторi м. Бе-
регового одержала свiдоцтво про право власностi на 1/3 час-
тину будинку на пiдставi акта судового виконавця про при-
дбання частини будинку з прилюдних торгiв.
Посилаючись на те, що акт про продаж будинку з при-
людних торгiв складено з порушенням встановленого порядку
i частину належного дружинi будинку продано для погашення
його боргiв, заявник просив прилюднi торги визнати недiй-
сними.
Справа судами вирiшувалася неодноразово.
Рiшенням народного суду м. Мукачевого вiд 5 сiчня 1973 р.
приюднi торги, проведенi судовим виконавцем народного суду
Берегiвського району 3 серпня 1964 р. про продаж 1/3 частини
будинку, визнанi недiйсними.
Постановою президiє Закарпатського обласного суду вiд 4
травня 1973 р. протест прокурора Закарпатськоє областi на
зазначене судове рiшення залишено без задоволення.
У протестi заступника Прокурора УРСР поставлено питан-
ня про скасування зазначених судових рiшень з направленням
справи на новий розгляд.
Протест пiдлягау задоволенню з таких пiдстав. У справi
встановлено, що дiйсно за дорученням дружини О. уклав до-
говiр купiвлi-продажу 1/3 частини будинку за 1200 крб. з гр."
Д., одержавши при цьому вiд останньоє 654 крб. завдатку. ;
Проте пiзнiше Д. вiдмовилася вiд купiвлi i за єє позовом суд
стягнув з О. зазначену суму завдатку. В забезпечення стяг-
нення цiує суми судовий виконавець у липнi 1964 р. описав
1/3 частину будинку, а 3 серпня того ж року продав єє з
прилюдних торгiв. Вирученi вiд продажу будинку 954 крб. на-

дiйшли на депозитний рахунок народного суду, з якого 4 сер-""
пня 1964 р. виплачено борг О. Останньому видано 300 крб.
решти.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики