ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Виходячи з наведеного, судова колегiя Верховного Суду
залишила, рiшення без змiни.
- 44 -


Вiдповiдно до ст. 43 Кодексу законiв про працю Украєни адмi-
нiстрацiя з пiдстав, зазначених у п. 8 ст. 40 цього Кодексу,
мау право розiрвати трудовий договiр у межах одного мiсяця
вiд дня винесення постанови органу, до компетенцiє якого вхо-
дить накладення адмiнiстративного стягнення або застосування
заходiв громадського впливу
Ухвала судовоє колегiє в цивiльних справах Верховного Суду
Украєни вiд 29 серпня 1990 р.
(витяг)
Г. предявила позов до Томашпiльського комбiнату мiсцевоє
промисловостi про поновлення на роботi та стягнення заробiтноє
плати за час вимушеного прогулу. Позивачка зазначала, що
вона працювала у вiдповiдача робiтницею ковбасного цеху з
1978 р. Наказом вiд 3 липня 1990 р. була звiльнена з роботи
за п. 8 ст. 40 КЗпП.
Посилаючись на те, що при розiрваннi трудового договору
адмiнiстрацiя комбiнату порушила встановлений порядок звiль-
нення, не врахувала тривалий час єє роботи на пiдприумствi та
сумлiнне ставлення до працi (за що неодноразово заохочува-
лася), вона просила задовольнити, єє вимоги.
Рiшенням Томашпiльського районного народного суду, за-
лишеним без змiни ухвалою судовоє колегiє Вiнницького облас-
ного суду, у позовi вiдмовлено.
Судова колегiя Верховного Суду Украєни задовольнила про-
тест заступника Голови Верховного Суду i в ухвалi про ска-
сування судових рiшень вказала на таке.
Вiдмовляючи у позовi, народний суд виходив з того, що
адмiнiстрацiя комбiнату розiрвала з позивачкою трудовий до-
говiр вiдповiдно до вимог п. 8 ст. 40 КЗпП. Такий висновок
судова колегiя обласного суду визнала обгрунтованим, залиша-
ючи рiшення без змiни. .
Проте погодитися з цим не можна. Вiдповiдно до вимог
ст. 43 КЗпП при звiльненнi з пiдстав, зазначених у п. 8 ст. 40
КЗпП, адмiнiстрацiя мау право розiрвати трудовий договiр у
межах одного мiсяця вiд дня винесення постанови органу, до
компетенцiє якого входить накладення адмiнiстративного стяг-
нення або застосування заходiв громадського впливу.
Як пояснила позивачка (i це встановлено судом), до адмi-
нiстративноє вiдповiдальностi за дрiбну крадiжку вона була при-
тягнута 11 жовтня, а наказ про єє звiльнення з 23 жовтня
директор комбiнату пiдписав пiсля 11 листопада, чого вiн не
заперечував у судовому засiданнi, пояснюючи це намiром пе-
ревести Г. на iншу роботу.
Цим обставинам суд всупереч вимогам ст. 203 ЦПК Украєни
оцiнки не дав i у рiшеннi не зазначив, чому вони не взятi до
уваги. Зясування ж часу фактичного видання наказу мау iстот-
- 45 -


44
Вiдповiдно до ст. 43 Кодексу законiв про працю Украєни адмi-
нiстрацiя з пiдстав, зазначених у п. 8 ст. 40 цього Кодексу,
мау право розiрвати трудовий договiр у межах одного мiсяця
вiд дня винесення постанови органу, до компетенцiє якого вхо-
дить накладення адмiнiстративного стягнення або застосування
заходiв громадського впливу
Ухвала судове>, колега в цивiльних справах Верховного Суду
Украєни вiд 29 серпня 1990 р.
(в и т:я г)
Г. предявила позов до Томашпiльського комбiнату мiсцевоє
промисловостi про поновлення на роботi та стягнення заробiтноє
плати за час вимушеного прогулу. Позивачка зазначала, що
вона працювала у вiдповiдача робiтницею ковбасного цеху з
1978 р. Наказом вiд 3 липня 1990 р. була звiльнена з роботи
за п. 8 ст. 40 КЗпП.
Посилаючись на те, що при розiрваннi трудового договору""
адмiнiстрацiя комбiнату порушила встановлений порядок звiль-
нення, не врахувала тривалий час єє роботи на пiдприумствi та
сумлiнне ставлення до, працi (за що неодноразово заохочува-
лася), вона просила задовольнити єє вимоги.
Рiшенням Томашпiльського районного народного суду, за-
лишеним без змiни ухвалою судовоє колегiє Вiнницького облас-
ного суду, у позовi вiдмовлено. -
Судова колегiя Верховного Суду Украєни задовольнила про-
тест заступника Голови Верховного Суду i в ухвалi про ска-
сування судових рiшень вказала на таке.
Вiдмовляючи у позовi, народний суд виходив з того, що
адмiнiстрацiя комбiнату розiрвала з позивачкою трудовий до-
говiр вiдповiдно до вимог п. 8 ст. 40 КЗпП. Такий висновок
судова колегiя обласного суду визнала обгрунтованим, залиша-
ючи рiшення .без змiни. . ,
. Проте погодитися з цим не можна. Вiдповiдно до вимог
ст. 43 КЗпП при звiльненнi з пiдстав, зазначених у п. 8 ст. 40
КЗпП, адмiнiстрацiя мау право розiрвати трудовий договiр у
мехах одного мiсяця вiд дня винесення постанови органу, до
компетенцiє якого входить накладення адмiнiстративного стяг-
нення або застосування заходiв громадського впливу.
Як пояснила позивачка (i це встановлено судом), до адмi-
нiстративноє вiдповiдальностi за дрiбну крадiжку вона була при-
тягнута 11 жовтня,-а наказ про єє звiльнення з 23 жовтня
директор комбiнату пiдписав пiсля 11 листопада, чого вiв не
заперечував у судовому засiданнi, пояснюючи це намiром пе-
ревести Г. на iншу роботу.
Цим обставинам суд всупереч вимогам ст. 203 ЩiК Украєни
оцiнки не дав i у рiшеннi,не зазначив, чому вони не взятi до
уваги. Зясування ж часу фактичного видання наказу мау iстаг-
- 45 - 1 . ,
У касацiйнiй скарзi позивач просить рiшення скасувати,
справу передати на новий розгляд, посилаючись на те, що с
дав неправильну оцiнку зiбраним доказам, в тому числi пок
занням свiдкiв, якi пiдтверджували його доводи.
Судова колегiя Верховного Суду Украєни вважау, що
сацiйна скарга не пiдлягау задоволенню з таких пiдстав.
Вiдповiдно до п. 7 ст. 40 КЗпП адмiнiстрацiя мау пр
розiрвати трудовий договiр з працiвником у разi появи його
роботi у нетверезому станi.
Судом встановлено, що 20 вересня 1991 р. Ф. прийшов на|
роботу в нетверезому станi i в звязку з цим командиром вiй-д
ськовоє частини був вiдсторонений вiд неє. Факт. появи Ф. на,
роботi у нетверезому станiпiдтверджууться актом вiд 20 вересня,||
1991 р., показаннями свiдкiв К., Ш., Н., Б. та Щ., якi пiд-;"
писали цей ахт i показали у судовому засiданнi, що в ньомуi
зафiксовано справжнiй стан Ф, (запах алкоголю; нечленороз-
дiльна мова, нетвереза хода), рапортами цих осiб, показаннями ;
командира вiйськовоє частини М. i безпосереднього начальника,!
Ф. капiтана судна Б.Д., рапортом останнього, записом у вах- .;
товому журналi. У ньому зазначено, що 20 вересня 1993 р. о |
9-й год.- 45 хв. Ф. прийшов на роботу у нетверезому станi i]
був вiдсторонений- вiд виконання своєх обовязкiв капiтаном
судна за вказiвкою вищестоящого командира пiсля того, коли
той, зайшовши до радiорубки, пересвiдчився в тому, що позивач,
перебував у нетверезомустанi. ;
Свщок Б.В. - черговий лiкар госпiталю показав, що коли
приблизно об 11-й - 12-й год. 20 вересня 1991 р. до нього
прийшов Ф. з проханням оглянута його на предмет алкоголь-
ного спянiння, вiд нього виходив запах алкоголю. Лiкар не
став проводити огляду без документа про особу i направлення |
командира. Вдруге в той хе день, вже з документом, що пiд-;
тверджуе особу> Ф. звернувся до лiкаря десь близько 18-є год.
Б.В. дав висновок, в якому зазначив, що встановлено факт.
вживання Ф. алкоголю, однак ознак спянiння у нього не;
виявлено. "
Посилання Ф. на те, iпо допитанi свiдки узацiкавленими ,
особами, не пiдтверджуються матерiалами справи. Так, капiтан
судна Б.Д. був. призначений на цю посаду лише за девять днiв
до випадку, що стався.
Суд дав вiдповiдну оцiнку показанням свiдкiв з боку
позивача. .
Вiдповiдно до розяснень, даних Пленумом Верховного Суду
Украши у п. 25 постанови № 9 вiд б листопада 1992 р. "Про
практику розгляду судами трудових спорiв", нетверезий стан
працiвника або наркотичне .чи токсичне, спянiння можуть бути
пiдтвердженi -як медичним висновком, так в iншими видами
доказiв (ст. 27 ЦПК Украши), яким суд мау дати вiдповiдну
оцiнку.
Виходячи з наведеного, судова колегiя Верховного Суду
залишила рiшення без змiни. . -
- 44 - .:
Вiдповiдно до ст. 43 Кодексу законiв про працю Украєни адмi-
нiстрацiя з пiдстав, зазначених-у п. 8 ст. 40 цього Кодексу,
мау право розiрвати трудовий договiр у межах одного мiсяця
вiд дня винесення постанови органу, до компетенцiє якого вхо-
дить накладення адмiнiстративного стягнення або застосування
заходiв громадського впливу
Ухвала судова, колеги в цивiльних справах Верховного Суду
Украєни вiд 29 серпня 1990 р.
(витяг)
Г. предявила позов до Томапшiльськбго комбiнату мiсцевоє
промисловостi про поновлення на роботi та стягнення заробiтноє
плати за час вимушеного прогуду. Позивачка зазначала, що
вона працювала у вiдповiдача робiтницею ковбасного цеху з
1978 р. Наказом вiд 3 липня 1990 р. була звiльнена з роботи
за п. 8 ст. 40 КЗпП.
.Посилаючись на те, що при розiрваннi трудового договору
адмiнiстрацiя комбiнату порушила встановлений порядок звiль-
нення, не врахувала тривалий час ЄЄ роботи на Пiдприумствi та
сумлiнне ставлення до працi (за що неодноразовозаохочува-
лася), вона просила задовольнити. Й вимоги.
Рiшенням Томапшiльського районного народного суду, за-
лишеним без змiни ухвалою судовоє колегiє Вiнницького облас-
ного суду, у позовi вiдмовлено. \
Судова колегiя Верховного Суду Украєни задовольнила про-
тест заступника Голови Верховного Суду i в ухвалi про ска-
сування судових рiшень вказала на таке.
Вiдмовляючи у позовi, народний суд виходив з того, що
адмiнiстрацiя комбiнату розiрвала з позивачкою трудовий до-
говiр вiдповiдно до вимог п. 8 ст. 40 КЗпП. Такий висновок
судова колегiя обласного суду визнала обгрунтованим, залиша-
ючи рiшення .без змiни. -
Проте погодитися з цим не можна. Вiдповiдно до вимог;
ст. 43 КЗпП при звiльненнi з пiдстав, зазначених у п. 8 ст. 40
КЗпП, адмiнiстрацiя мау право розiрвати трудовий договiр у
межах Одного мiсяця вiд дня винесення постанови органу, до
компетенцiє якого входить накладення адмiнiстративного стяг-
нення або застосування заходiв громадського впливу.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики