ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

таких показань не давала. Постановляючи, рiшення,
суд показанням Б. взагалi нiякоє оцiнки не дав-
Залишились без оцiнки 1 доводи позивачки про те, що мiх
нею i вiдповiдачем склалися неприязнi стосунки, що не давало
єй можливостi зустрiчатись з дiтьми. В справi у документи про
те, що вiдповiдач у хронiчним алкоголiком, користувався по-
слугами медвитверезника, але суд єм також не дав оцiнки.
Судова колегiя обласного суду всупереч вимогам ст. 318
ЦПК Украєни не дала вiдповiдi на всi доводи, викладенi в
скарзi, не перевiрила всебiчно законнiсть i обгрунтованiсть
рiшення. .
Виходячи з наведеного, президiя обласного суду скасувала
судовi рiшення, а справу направила на новий розгляд.
1 Зараз цi повноваження виконують виконавчi комiтети районних,
районних у мiстах Киувi i Севастополi Рад
136-
Вiдповiдно до чинного законодавства органами опiки i пiклу-
вання у виконавчi комiтети районних (мiських), сiльських або
селищних Рад
Постанова президiє Донецького обласного-суду
вiд iЗ жовтня 1972 р.
(витяг) ,
Л.1. предявила позов .ДО В.i. провiдiбрання дитини.
Позивачка зазначала, пюз 1957 р. перебувала в шлюбi з
вiдповiдачем i вiд цього шлюбу маудачку,195 р. i сина,
1964 р. народження. Вiдповiдач погано ставився до неє, допу-
скав подружню невiрнiсть, внаслiдок чого у серпнi 1968 р. вона
залишила його. Скориставшись и вiдсутнiстю, вiдповiдач забрав
сина. Протягом двох рокiв вона не мала можливостi забрати
дитину, оскiльки жила з дочкою i працювала на Пiвночi. У
серпнi 1970 р. повернулася до Донецькоє областi, але вiдповiдач
не вiддав єй сина, хоча вона мау можливiсть та умови вихову-
вати дочку i сина разом. Посилаючись на цi обставини, пози-
вачка, просила вiдiбрати у вiдповiдача сина i передати єй на
виховання. - - . - . i1;--;;11 -: :" .г:: ..,.
Рiшенням народного суду Калiвiнського раiону м. Горлiвки
позов звдоволеао. Ухвалою судовоє колегiє Донецького облас-
ного суду це рiшення залишено без змiн.
У протестi ставиться питания про скасування зазначених
судових рiшень. Протест пiдлягау задоволенню з таких пiдстав.
Вiдповiдно до ст. 69 Кодексу про шлюб та сiмю УРСР при
розглядi спорiв про дiтей обовязковими у наявнiсть письмового
висновку органiв опiки i пiклування про те, з ким iз сторiн
повинна бути дитина, а також участь представника органiв
опiки i пiклування в справi.
У данiй справi висновок про те, з ким мау жити дитина,
давала комiсiя в складi вихователя групи подовженого дня/
бiблiотекаря i депутата районноє Ради i з цим висновком по"
годилася опiкунська рада в особi єє голови.


В судовому засiданнi, як це зазначено в протоколi судового
засiдання, брали участь представники опiкунськоє ради i комiсiє
у справах неповнолiтнiх. - .
Проте вiдповiдно до ет. 129 Кодексу про шлюб та сiмєй
УРСР i п. 2 Правил опiки i пiклування в Украєнськiй РтР(
затверджених 15 липня 1971 р. мiнiстерствами юстицiє> о
охорони здоровя i соцiального забезпечення УРСР, ори
опiки i пiклування е виконавчi комiтети районних (мiсi
сiльських або селищних Рад депутатiв трудящих. Згiдно i
цих Правил опiкунськi ради створюються в орп
пiклування для допомоги в роботi. .Отже, фактиi
немау висновку органiв опiки та пiклування про
- 1Э7 -
батькiв повинна залишитися дитина, i представник цих органiв
не брав участi в судовому засiданнi.
При розглядi спорiв про дiтей суд, як передбачено от. 69
Кодексу про шлюб та сiмю УРСР, виходить з iнтересiв дiтей
та умов єх нормального розвитку i виховання.
Задовольняючи позов, суд послався на те, що житловi умови
у позивачки кращi i дiти будуть виховуватись разом, а вiдпо-
вiдач з другою дружиною вже мають дитину i для сина вiд
першого шлюбу там не створено належних умов.
З цих мiркувань виходила i судова колегiя обласного суду
при залишеннi рiшення без змiни.
Однак до висновку про те, що передача сина на виховання
позивачки вiдповiдау його iнтересам, суд прийшов без достат-
ньоє перевiрки дiйсних обставин справи. Як на докази, що
обгрунтовують цей висновок, суд послався на показання свiдкiв
Ш. i класного керiвника Ж. З протоколу ж судового засiдання
вбачауться, що цi свiдки висловлювали лише своє припущення
щодо умов життя хлопчика у батька, а про деякi обставини
розповiдали зi- слiв iнших осiб, якi не були допитанi судом.
Крiм цього> викладений у рiшеннi змiст показань Ш. i Ж. не
вiдповiдау запису єх показань у протоколi судового засiдання.
З бокувiдповiдача були допитанi свiдки Ф,, В П., якi
показали, що батько виховуу сина у нормальних умовах. По-
казанням цих свiдкiв суд нiякоє оцiнки ае дав. .
Заперечуючи проти позову, вiдповiдач вказував, що пози-
вачка знаходиться у фактичних шлюбних вiдносинах з чо-
ловiком, який пиячить. Цього суд не перевiрив i належно не
оцiнив, хоча наведена обставина стосууться умов життя дитини
у позивачки.
При -новому розглядi справи суд мау бiльш детально пе-
ревiрити обгрунтованiсть позовних вимог позивачки та з вра-
хуванням iнтересiв сина сторiн вирiшити справу по сутi.
Батьки або один з них можуть бути, позбавленi батькiвських
прав лише з пiдстав, передбачених ст. 70 Кодексу про шлюб
та сiмю УРСР
Постанова президiє Вiнницького обласного суду
вiд 28 вересня 1973 р.
(витяг)
Б. предявила позов до Р. про позбавлення його батькiвських
прав. Позивачка зазначала, що вiд шлюбу з вiдповiдачем вона
.мау троу дiтей: дочку Л.- 1956 р., сина В. - 1958 р. i сина
А. - 1967 р.народження. У лютому 1972 р. шлюб мiж нею i
вiдповiдачем розiрвано i вона вступила в шлюб з Г. Посилаю-
чись на К, що вiдповiдач у звязку з психiчним захворюванням
здiйснювати батькiвськi обовязки не може, позивачка просила
народний суд позбавити його батькiвських прав.
-138 -
Рiшенням народного суду ЯенйкыйДК _
вiд 15 лютого 1973 р. позов задоволене, й
У протестi заступника Голови Верховного;!
виться питання про скасування рiшення нарой
дiслання справи на новий розгляд з таких пiд
няючи позов, народний суд виходив з того,
будучи душевно хворим, не розумiу Значення
може керувати ними,-що у пiдставою для поз
батькiвських прав. -
Проте з таким, висновком погодитись не можна. Зг
ст. 70 Кодексу про шлюб та сiмю УРСР батьки або>.,
них можуть бути позбавленi батькiвських прав, якщо буде
яовлено, що вони ухиляються вiд виконавця своєх обовi
по .вихованню дiтей .або зловживають своєми батькiвськими пр(Ь--Й|
вами, жорстоко поводяться з дiтьми, шкiдливо вплшмютьнв{;i
дiтей своую аморальною антигромадською поведiнкою, а також:--й
якщо батьки у хронiчними алкоголiками або наркоманами. ;л: Й
Предявляючи позов. Б; на обгрунтування його на жоднУ.Й
iз зазначених щдстав не посилалась, а вказувала лише йй УгЙ|
психiчну хворобу вiдповiдача. Проте законом не передбатеио~;Й|
можливiсть з цих пiдстав позбавляти батькiв батькiвських прав. Щ
За таких обставин рiшення народного суду пiдлягау скасу- ."#|
вапню. При новому розглядi справи суду слiд; перевiрити, чи - ,|
у передбаченi законом пiдстави для позбавлення вiдповiдача й
батькiвських прав, i залежно вiд встановленого постановити ;.||
вiдповiднерiшення. ".. . . ЄЩ
На пiдставi наведеного президiя обласного суду-постанов>- ,-i|||
ла: протест заступника Голови Верховного Суду УРСР задо- %
вольнити. Рiшення народного суду Ленiнського району м. Вiн- Щ
ницi скасувати, а справу направити на новий розгляд в той же;
суд в iншому складi суддiв.
Вiдповiдно до ст. 82 Кодексу про шлюб та сiмю УРСР i; i
14 постанови Пленуму Верховного Суду УРСР вiд 15 черi
1973 р. "Про деякi питання, що виникли в судовiй пракi
по застосуванню Кодексу про шлюб та сiмю Украєнсi
РСР" Зменшення розмiру алiментiв допускауться лише в Д
разi, коли частка заробiтку позивача, що припадау на кох
з дiтей, якi живуть з ним, виявиться меншою, нiж алЫ(
якi вiн сплачуу . . : . - ууi
Постанова президiє. Ворошиловградськрго обласного
вiд 20 лютого 1974 р.
(витяг)- .
А.Л. предявив позов до РЛ. про
ментiв. Позивач зазначив,- що на пiдставi
суду м. Свердловська Ворошиловградсккоє
гуються алiменти на користь Р.Л. на утримання дочки Свiт-
лани, 1964 р. народження, в розмiрi 1/4 частини його за-
робiтку. Посилаючись на те, що в даний час розмiр його за-
робiтноє плати зменшився, в новiй сiмє у нього у двоу дiтей,
якi матерiально гiрше забезпеченi, нiж дочка Свiтлана, позивач
просив зменшити розмiр алiментiв на и утримання з 1/4 до
i/б частини його заробiтку.
Рiшенням народного суду м. Свердловська Ворошиловград-
ськоє областi позов задоволено. Судова колегiя Ворошиловград-
ського обласного суду рiшення залишила без змiни.
У протестi заступника Голови Верховного Суду УРСР ста-
виться питання про скасування зазначених судових рiшень.
Протест пiдлягау задоволенню з таких пiдстав. Задовольняючи
.позов про зменшення розмiру алiментiв, народний суд послався
на те, що на утриманнi позивача перебувау двоу неповнолiтнiх
дiтей i що його зарплата зменшилася з 220 крб. до 120 крб.
на мiсяць, тому дiти, якi проживають з ним, у менш забезпе-
ченими, нiх дочка; яка хиве з вiдповiдачкою.
Судова колегiя обласного суду, залишаючи рiшення без
змiн, погодилася з доводами народного суду. Проте єх не можна
визнати обгрунтованими.
Вiдповiдно до ст. 82 Кодексу про шлюб та сiмю УРСР та
п. 14 постанови № 6 Пленуму Верховного Суду УРСР вiд 15
червня 1973 р. "Про деякi питання, що виникли в судовiй
практицi по застосуванню Кодексу про шлюб та сiмю Ук-
раєнськоє РСР" зменшення розмiру алiментiв допускауться ли-
ше в тому разi, коли частка заробiтку позивача, що припадау
на кожного з дiтей, якi живуть з ним, виявиться меншою, нiж
алiменти, якi вiн сплачуу. Визначення частки заробiтку пози-
вача, що припадау на кожного з дiтей, якi з ним проживають,
повинно провадитися пiсля вiднiмання тiує частини заробiтку,
яка була призначена для сплати алiментiв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики