ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

i
недсудоааннй будивок, пральну машину, газову пй>в(у.
- ., ," , . ,, ,, . -1 ;.._:.",я
" : .: -95-
лобом i радiолу, А.Ш. - мотоцикл "ИЖ-56", .баян, двигун до
циркулярноє iшли тагропюву компенсацiю в сумi 651 крб.
> У касацiйному порядку справа не розглядалася.
В протестi ставиться питання про скасування рiшення суду
№ направленая справи на новий розгляд. Постановлюючи рi-
шення про присудження всього будинку позивачцi, народний
суд виходив з того, що будинок недобудований i його подiл
можливо здiйснити лише так, щоб однiй з сторiн присудити
грошову компенсацiю. : . 1


Проте зазначенi мотиви не можна визнати обгрунтованими.
З матерiалiв справи видно, що спiрний будинок дiйсно недобу-
дований. Однах ця обставина сама по собi ще не означав, що
подiлити його неможливо. Суд же цього питання не перевiрив,
а висновок про неможливiсть подiлу зробив за власним розсу-
дом. Вiдповiдачем до скарги порядком нагляду поданi докази
про те, що будинок недобудований лише на 25%, його подiл
можливий i наведенi можливi варiанти подiлу.
Не можна визнати обгрунтованим 1 висновок суду щодо
вартостi спiрного будинку. В рiшеннi з цього приводу вiдсутнi
буд-як1мотиви, чим порушено вимоги саг. 203 ЦПК УРСр> У
матерiалах справи е акт, складений депутатом сiльськоє Ради,
в якому зазначено, що вартiсть спiрного будинку становить
1503 крб. Очевидно, суд i прийняв саме цей ахт до уваги. До
скарги порядком нагляду вiдповiдач додав кошторис про вар-
тiсть спiрних будiвель, складений компетентними особами, з
якого видно, що вода дорiвнюу 4181 хрб., тобто майже утричi
бiльше вiд зазначеноє судом. у
Усi да документи, доданi до скарги порядком нагляду, не
були предметом перевiрки й оцiнки судом першоє, iнстанцiє.
Крiм того, висновок суцу про те, що спiрний будинок побудо-
вано подружжям пiд час шлюбу на спiльнi кошти, не можна
визнати достатньо обгрунтованим. Як видно з матерiалiв справи
i доказiв, доданих до скарги, свiрие домоволодiння ранiше на-
лежало матерi вiдповiдача К. i пiсля єє смертi за спадщиною
перейшло до вiдповiдача. В наступному подружжя розiбрали
старий будинок i на його мiсцi почали будувати новий. Вiд-
повiдач зазначау, що в новому будiвництвi вихористано значну
кiлькiсть будiвельного матерiалу iз знесеного будинку, а такi
споруда, ях льох вартiстю 236 крб. i паркан--434 крб"
залишилися вiд старого домоволодiння.
Згiдно з ст. 22 Кодексупро шлюб та сiмю УРСР майно,
нажите подружжям за час .шлюбу, у єх спiльною сумiсною
власнiстю. Кожен з подружжя мас рiвнi права на володiння,
користування i розпорядження цим майном. Проте ст. 24 того
ж Кодексу передбачау, що майно, яке належало кожному з
подружжя до одруження, а також одержане лим пiд час шлю-
бу та дар або в порядку успадкуваняя, у. власнiстю кожного
..внвх.. .. /- : .,-;;/.- ,:; i:i[/- .......-. .;1,-..-
Отже,9змiсту статей 22 i 24 Кодексу про шлюб-та сiмю
УРСР вбачауться, що подружжя мають рiвнi права лише на
96-
майно, нажите ними пiд час шлюбу. Те ж майно, ще належало
кожному з-них до шлюбу або одержане кожним з подружжя
пiд -час шлюбу в дар або в порядку успадкування, е власнiстю
кожного з них. - ,1;-- - . У _: ;:;..--
Якщо на спорудження спiрного будинку було використано
будiвельний матерiал вiд будинку, що належав вiдповiдачевi на
правах особистоє власностi за умов збереження окремих бу-
дiвель з домоволодiння, належного вiдповiдачевi, ця обставина
повинна враховуватися при подiлi майна мiж сторонами. <
Президiя- Черкаського обласного суду постановила: протест
заступника Голови Верховного Суду УРСР задовольнити. Рi-
шення народного суду скасувати, а справу напрвввта на-воанй
розгляд до народного суду iншоиi району


.:.! ,:є: л йА
- -. - -агвує-йЙiiйi
Визнаю рiввимг частки подрух 2/5 жилого
, вйвiiсуiєб.iй 28 Кодексу про шлюб та .
сiмю не взяв до уваги, що позивач забезпечений житлом в
iншому мiсцi, а в спiрнiй частинi будинку живе вiдповiдачка з
неповнолiтнiми дiтьми, iнтереси яких ущемлюються ;
Постанова президiє Черкаського обласного суду
вiй 15-лютого 1973 р.
(в итяг) > .- . . .. , .г-.i. ..<:. ,, ,
У березнi 1971 р. М,П. звернувся з \позовом до П. про
розiрвання шлюбу та визнання права власностi на половину
будинку. Позивач зазначав, що в серпнi 1963 р. вiн вступив
у зареустрований шлюб з вiдповiдачкою. Вiд шлюбу мау двох
дiтей, на утримання яких вiн сплачуу алiменти. В перiод пе-
ребування в шлюбi подружжя сумiсно придбало в Черкасах 2/5
частини будинку,: У червнi 1969 р. сiмейнi вiдносини було
розiрвано. Посилаючись на цi обставики. позивач просив суд
ввзнаяя;за,лйм1[фа;1>дайя домвволодiєвня.1
Рiшенням народного суду м. Черкаси позовнi вимоги П.
задоволенi., , , } , , , - "/ \ ... :.
В касацiйному порядку справа не розглядалася.
В протестi заступника Голови Верховного Суду УРСР ста-
виться питання про скасування рiшення народного суду в ча-
стинi визнання за позивачем права власностi на 1/5 частину


ДОМОВОЛОДiННЯ.,1. . ,,:. . ,\... , : - ;. .::0\,1-;.i
Протест пiдлягау задоволенню з таких пiдстав. Стаття 28
Кодексу про шлюб та сiмє>, яка встановлюу, що в-разi "-"
майна, яке у спiльною сумiсною власнiстю подружжя, йi
визнаються рiвними; також передбачено, що в окремих
ках суд може вiдступити вiд начала рiвностi часна:
91
4 Бюл. законодавства, № У95
враховуючи iнтереси неповнолiтнiх дiтей або iнтереси одного з
годружжя, що заслуговують на увагу. _-
Визнаючи частiй-кожноє з сторiн рiвними, народний суд в
порушення вимог ст. 203 ЦПК УРСТ у рiшеннi не мотивував
.чему вiй не ваяв до увагите, одо з вiдiщiвiдачкоюзалишялосiь
проживати двоу неповнолiтнiх дiтей та чому не знайшов за
можливе вiдступити вiд начала рiвностi часток подружжя.
Вiдповiдачка в скарзi порядком нагляду посилауться на те, що
площа спiрноє частини домоволодiння становить всього 34 кв. м
i подiя 8 на двi частини зваяие утеплюу iатереси дйеи,
оскiльки площа 17 кв. м дая проживання трьох осiб не е
даяатвьою. Позивач жепроживау в комунальнiйгааряр!: i не
мау нетреби в житлi. Цi вбставиив народний суд не перевiрив,
належноє оцiнки єм не дав, хоч: воам мають iстотне знамення
для iпiанияьного вирiшеняя сярави. .
Ш -пiдставi викладеного президiя Черкаського облаеавго
суду постановила: протест заступника Голови Верховного Суду
УРСР задоиолiдаєтя. Рiшення народного суду м. Черкаси в
частячi тiйяявг за, М.Єi. права власностi на 1/5 частину,
домоволодiння скасувати, а справув пАтiастинi надiслатина
новийрозгляд яр того ж суду, алев iвшоху скларi суддiв.
Вирiшуючи спори про подiл мiж подружжям майна> що буж>
нажите до розiрвання шлюбу, суд вiдповiдно до частини другоє
ст. 28 Кодексу про шлюб та сiмю Украєни- може визнати
майно власнiстю одного з них, якщо воно було нажите ним
пiд час роздiльного проживання подружжя при фактичному
припиненнi шлюбу
iiостсм0т9реаш)iєВiнницьiсогрчоб
вiд 25 червня 1992 р. .;:;:-1,;;\. <-/ - --
(в и т я г) 1 1 . : . - iii . -. ..
Я.Г. iхредявив позов до Н._ про подiл будинку. Позивач
вказував, що у 1959 р- вiй уклав хпяюб з- Н.,, якиє був ро-
зiрваний у 1969 р- В перiод шлюбу вони побудували будинок,
який: е єх сiшвьнаю власнiстю. Просив видiлите Аому 1/є ча-
\ сяйну будинку.- : . . - : : .- 1\ \
Справа розглядалась .судаминеодноразово. Обтаннiм рнвев-
ням Лигiовеаьковд районного народинго суду, залишеним без
змiни ухвалою судовоє колегiє в цивiльних справах Вiнницького
сИмгасаою буду,позов задоволено.
Унрвюетi застушвиса Уоповя Верховваго уду УжраЕаж
ставиться птання нрв екасування двое iйнейь. Президiя Вiн-
- >-


нипького обласного суду знайшла, що протест
воленню з таких пiдстав.
Постановляючи рiєлення про часткове задовi
суд виходив з того, що спiрний будинок у спiльною
сторiн, оскiльки вiн був побудований пiд час єк даздюбу.у.,
зсвач брав участь у будiвництвi. З таким висновком погадалась :
судова коюгiя, обласного суду,, залишаючи рЄшенаябез-зiiНiЗДiк.-
що не можна визнати обгрунтованим. Згiдво-зл.. є сг:Жє№5.
Украiни суп-маже визнати майно, нажите кожним з подружжя
пiд час єх роздiльного проживання при фактичному припиЕВтв№ ;< %
шлюбу, власнiстю кожного з них. , 1. , , .:,, /iiС й1
Заперечуючи проти позову, вiдповiдачка пояснила, що нiд <
час. зведенб>рш,.->йИiйЙ9< уi-
i фактично шлюбнi вiдносият мiж дими ,вули прнпжвев>;1 В ,.-:-;-
порушення вимог статев 15. ЗО, 40 ЦПК Украєни народив>
суд належним чяаом цих пояснень вiдповiдачка не перевiрив,
не давлячись на те, що вони мають iстотне значення для пра-
вильного вирiшення спору по сутi. . .
Судом встановлено, що будинок був побудований в 1966- :
1967 рр, 3 копiй вирокiв вiд 28 вересня 1966 р., 21 червня
1968 р. та 11 вересня 1975 р. вбачауться, що позивач знахо-
дився в мiсцях позбавлення волi з 5 вересня 1966 р. по 11 .
квiтня 1968 р. iз 24 травня 1968 р. по 24 вересня Г97i р.
Допитанi в судовому засiданнi свiдки Ж., К. та iншi показали,
що позивач брав участь у будiвництвi фундаменту та виготов4
леннi саману. Всупереч правилам статей 62, 203 ЦПК Украєни
суд цим доказам належноє оцiнки не дав i не встановив, яку
ж уласть -9 будiввивтвi спiрного будинку брав позивач. ,
За таких обставин президiя Вiнницького обласного суду виз-
нала, щд постановленi по справi судовi рiшення пiдлягають
скасуванню, а справа направленню на новий розгляд. - i i
До прийняття жилого будинку в експлуатапiюi його реустрацiє
у виконкомi мiсцевоє Ради нарооикх депутатiв су д вправi про-
вести його подiя лише :,Ц(а|йц><Йi<)4Йi членiв
сiмзабудоюии iгi ойльив внтоджува .
спадкоумцiв за умови, коли з урахуванням ступеню готовностi
будинку можна визначити окремi, що пiдлягають видiлу, час-
тини з наступною технiчною можливiстю завершення будiв-
ництва цими особами л/-\.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики