ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

i1- 1 : ; \ " 1 : .,
. Судокио колегiую я цивiльних справах Вороппiловградсько-
го обяасвого суду iйствйiЖир
лення позовшiх внмоє П. до Д. про вiдшкодування шкоди,
заподiяноє ушкодженням здоровя. На це рiшення П. подала
iЕасаiауiйЕй.Ж.-й8 у-;-;--." .,:-. .
Судова колегiя в цивiльних справах Верховного Суду УРСР
повернула справу до обласного суду без розгляду i ,-> ухвалi
вказала на таке. Вiдповiдно до вимог ст. 292 ЦПК касацiйна
скарга чи протест мають мiстити поряд з iншими даними вка-
зiвку щодо того, в чому полягау иегiравидйЙСє> рциенн> суду,
Не погоджуючись з рiшенням суду, П. не виконала цих вимог
закону, оскiльки в касацiйнiй скарзi не зазначила, в чому саме
полягау неправильнiсть оскаржуваного рiшення. У звязку з
тим, що касацiйна скарга не оформлена вiдповiдно до вимог,
передбачених ст. 292 ЦПК, судовiй колегiє обласного суду слiд
було запропонувати П. виправити недолiки у встановленому
ст. iЗi ЦПК порядку, а при невиконаннi вказiвок - засто-
сувати передбаченi цiую статтею закону наслiдки. .
Вiдповiдно" до статей 204 i 336 ЩiК виконання рiшення може
бути вiдстрочено або розстрочено судом при його постанов-
ленiй або в процесi виконання
Ухвала судове>, колеги в цивiльних справах Верховного Суду
УРСР вiд 6 сiчня 1971 р,
(в ит яг} .
У вереснi 1969 р. Б. предявив у судi позов про вiдiбрання
дитини вiд Р., катерi його померлоє дружини. Позивач поси-
лався на те, що через похилий вiк вона не може дати дитинi
належного виховання та що вiн мау ясi умови для цього.
Рiшенням вароiйй)<уду Подiдiкогорайону К
16 березня 1970 р. позов задоволене. Судова колегiя Києвського
обласного суду ухвалою вiд 28 квiтня 1970 р. не рiшення
i . -,
залишила без Змiн, проте вiдстрочила його виконання до 1
липвя. 9:"ЙI,р.<1 ., 1.,,. 1 . .. ,,
У протестi заступник Голови Верховного Суду УРСР про-
сить скасувати ухвалу щодо вiдстрочки виконання рiшення на-
родного суду. Протест пiдлягау задоволенню з таких пiдстав.
Як зазначено в ухвалi обласного суду, вiдстрочка виконання
рiшення народного суду необхiдна для того, щоб дитина звикла
до батька. Проте вiдповiдно до статей 204 i 336 ЦПК виконання
рiшення може бути вiдстрочено лише при його постановленiй
або в процесi виконання. ! " " " " -.-1
; - .ст-жiiiИi


iнстанцп, не перчив
суду- (аВєєюн9-ЗДi... Оскiльки народния (
мдетвочки виконання i
ПТК..даIра>;з|е1>Вйяса|iж>аi
вуєстiровiсу. Суя мав розйв
ликом сторiн i залежно вiд
виконання рiшення. .,.,<.:,


1 3 врахуванням наведеного <
тест заступника Голови Верховi
а ухвалу судовоє колегiє у вдаєльє
ласного суду в частинi вiдстрочжн
ного суду скасувати.
Пiд час розгляду справи про розiрвання шлюбу спiр подружжя
про подiл спiрного майна не може бути розглянутий лише за
умови, коли на спiрне майно заявляють претензiє третт йсоби.
"1.1 ., , 1 11 ! "- , ."..-ЙiЄЄ1:..1
Закон не передбачау включення до резолютииеiоє
шення висновкiв з питань, не повязаних з Я|ддаiмi
по.суП,. .,. ,.. ;: ;;р1i||||(i1


Постанова,
вiд 10.грудинi
(в и-т яг)
У березнi 1980 р. СЛ. предявила позов до С.В. про ро-
зiрвання шлюбу, стягнення алiментiв i подiл майна. Позивачка
зазначала, що з 1977 р. вона перебувау з вiдповiдачем у шлюбi,
мау сина 1978 р. народження. Вiдповiдач погано ставився до
неє. У сiмє виникали сварки, в звязку з чим вона змушена
була його залишити i переєхати до матерi. За час спiльною
життя вони придбали на 1742 крб. майна. Крiм того, на iмя
вiдповiдача до: ощадноє каси внесено 6900 крб. :; i;.
- 253 - . . ,. ;
Посилаючись на зазначенi обставини, позивачка просила
розiрвати шлюб, стягнути з вiдповiдача алiменти на утримання
дитини, видiлити й з урахуванням iнтересiв дитини частину
мавшi на суму 1814 крб., грошовi вклади подiлити порiвну.
Рiшенням Ровенського мiського народного суду вiд 29 трав-
ня 1980 р. шлюб мiх сторонами розiрвано, з вiдповiдача на
користь позивачки стигнути алiменти на утримання сина i
Ж <йб. iййiЯiй.ай- : - .
Позов про подiл р№пя манна залишено без розгляду. У
касацiйному порядку справа не розглядалася.
У прiостесйзаступника Голови Верховного Суду УРСР ста-
виться тягання про скасування рiшення народного суду щодо
спору про подiл майна i направлення справи на новий розгляд.
Протест пiдлягау задоволенню з таких пiдстав; Залашаючи по-
зов щодо подiлу манна без розгляду, суд виходи> з того, що
його одночасно не можна розглянути, оскiльки разом зi сторо-
нами проживау бабка. Проте з такими висновками народного
суду погодитися не можна. Як уже зазначалося, позивачка
просила подiлити майно, придбане пiд час шлюбу з вiдпо-
вiдачем. Суд не зясував, яке майно було придбане сторонами.
В матерiалах справи вiдсутнi будь-якi данi, якi б свiдчили про
те, що на спiрне майно заявляють претензiє третi особи. Сама
пособi обставина, що разом зi сторонами проживау бабка, не
у пiдставою На залишення позову без розгляду;
Вiдповiдно до п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду
УРСР вiд 29 грудня i97бр. "Про судове рiшеная" у формi
рiшення виносяться тi постанови суду першоє iнстанцiє, якими
справа вирiшууться по сутi. Закон не передбачау включення
до резолютивноє частини рiшення висновкiв з питань, не по-
вязаних з вирiшенням снрави по сутi. Тому в нiй неприпустимо
вирiшувати питакня про видiлення частини вимог у самостiйне
провадження, залишення позову без розгляду або про закриття
провадження в справi. Висновки з таких питань викладаються
у формi-ухвал (ст. 232 ЩiК), якi виносяться у виглядi са-
мостiйного процесуального документа i можуть постановлюва-
тися одночасно з рiшенням. Всупереч цим вимогам суд залишив
позов про подiл майна без розгляду, не постановивши мотиво-
ваноє ухвали.
Без достатньоє перевiрки суд дiйшов висновку щодо розмiру
грошових вкладiв, .якi сторони зробили пiд час шлюбу 1 якi
пiдлягають подiлу. При визначеннi грошових заощаджень, якi
пiдлягають подiлу, суд виходив з того, що ця сума дорiвнюу -
393 крб.. Доводи позивачки про те, що в перiод шлюбу по трьох
особових рахунках на iмя вiдповiдача до ощадноє каси внесено
6900 крб., судом фактично не перевiрялися. За таких обставин
рiшення суду Щодо спору про подiл майна пiдлягау скасуванню.
Керуючись статтями 336, 337 ЦПК, президiя Ровенського -
обласного суду постановила: протест заступивка Голови Вер-
- 254 -
ховного Суду УРСР задовольнити. Рiшення Ровенського мiсь-
кого народного судувiд 29 траввя 1980 р. щодо спору про
подiл майна скасувати, а справу направити на новий розгляд.
Скасування рiшення, вироку, ухвали або постанови суду чи
постанови iншого органу <Ьнювiдно до ст. 343 ЦПК може бути
пiдставою для перегляду у >яа>уi новедаявлевими обстави-
нами iввеiяь, ухвал,. ГiихяйЗДйЙИiiЗДi
ю,зай№Моє.еii,втi-й
" судове рiшення цим актом чи виходi> Ь вказаного акта> не
посилаючись на йього дiнвiо--- ;у- -..АУ." 1,/1
ПостаЯвва Президiє Вiнницького/ обласного суду <
вiд 24 грудня 1992 р. ! - - ..:-;1,i/ 1:::тУМiii:;; i-1- ::
-: ,,:1 ...;,. -... ;... ; -.- .;,;..i,;. : (-є1,; ,-,. ":-:,.,
(витя} . . -.i..,-.,,;:1 .иєйєйй-гу--" .1
/" V.::,::-.1;- :У.- 1 . ШЩЩ>--- -.-
У березнi 1992 р. Т. предявив ПозовдоВiЙвнпькоє обласноє
ради автомобiлiстiв Украєни про вiдшкодувавiєя шкоди, поси-
лаючись на те, що з платноє автостоянки м--Вiнницi, власником
якоє у вiдповiдач, в шч з 2 на 3 днстiа>дiа i99єєабздО
викрадено автомобiль ВАЗ- 2108, який належав йому за правом
власностi, та що вiдшкодувати шкоду вiдповiдач вiдмож


Рiшенням Замостянського районного народного судду
ницi ви 31 березня 1992 р. позов задоволене.
вiдповiдача повернути позивачевi догомобiл
вiдповiдача 240 000 крб.
У касацiйному порядку справдi да
Замостянського районвстоя||т|Й
А-МiЙiЖ-11 - 1 -i-
У
_.. ! .., i .. г ,
Президiя Впшицького обласного судузнайшла, що протест
пiдлягау задоволенню з таких пiдстав. Вiдповiдно до ст. 343
ЦПК перегляду у звязку з нововиявленими обставинами пiдля-
гають рiшення, ухвали, постанови суду, що набрали законноє
сили, з пiдстав, зазначених у цiй стадiє.
Як вбачауться з матерiалiв справи, Т. звернувся до суду iз
заявою про перегляд у звязку з нововиявленими обставинами
рiшення народного суду, посилаючись на те, що в кримiнальнiй
справi про крадiжку автомобiля з автостоянки вiдновлено слiд-
ство, але злочинця не встановлено. .
Суд, скасовуючи рiшення, в ухвалi зазначив, що вiднов-
лення слiдства в кримiнальнiй справi про крадiжку автомобiля-
- 255 -
у нововиявленими обставинами, якi у пiдставою для перегляду
зазначеного рiшення.
Проте погодитись з такими доводами суду не можна, оскiль-
ки вiдповiдно до п. 4 ст. 343 ЦПК пiдставою для перегляду
рiшення, вироку, ухвали або постанови суду чи постанови.
iншого органу, якщо цим актом обгрунтовувалось дане рiшення,
ухвала чи постанова в цивiльнiй справi.
Як вбачауться з матерiалiв справи, постанова в кримiнальнiй
~ справi про крадiжку автомобiля не була пiдставою для поста-
новлення зазначеного рiшення, а тому не може бути пiдставою
для перегляду рiшення у звязку з нововиявленими обста-
винами.
Враховуючи наведене, президiя Вiнницького обласного суду
ухвалу скасувала i в задоволеннi заяви Т. про перегляд рiшення
вiдмовила.
Скасування рiшення, вироку, ухвали чи постанови суду в iншiй i
справi або постанови iншого органу можуть бути пiдставою
для перегляду рiшення, ухвали i постанови, що набрали за-
конноє сили, в цивiльнiй справi лише в тому разi, коли висновки
суду в цьому рiшеннi, ухвалi чи постановi щодо наявностi або
вiдсутностi певних обставин, що мали значення для вирiшення
справи, грунтувались на скасованому рiшеннi, вироку, ухвалi
чи постановi суду або постановi iншого органу
Ухвала судовоє колеги, в цивiльних справах Верховного Суду
Украєни вiд 5 травня 1993 р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики