ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Цiує вказiвки народний суд ве виконав, по-
рушив вимоги ст. 319 ЦПК.
Вiдповiдно до п. 1 ст. 214 ЦПК додаткове до винесеного
рiшення суд може постановити за умови, якщо вiдносно якоє-
небудь позовноє вимоги сторони з цього приводу подавали до-
кази i давали пояснення.
З матерiалiв справи вбачауться, що Р. з приводу свого по-
зову про виселення вiдповiдачiв пояснень в судовому засiданнi
не давав (як i ве робили цього вiдповiдачi), докази стосовно
нього позову судом ве дослiджувались, ве зясовано, чи вправi
Р. предявити такий позов.
Крiм цього, у додатковому рiшеннi суд не вказав, на пiд-
ставi якого матерiального закону постановлене рiшення про
виселення вiдповiдачiв з жилого будинку, порушив питання про
його постановления пiсля закiнчення встановленого на це 10-
денного строку. -;:-.;/ ,. : .1 ;-.:1 ,,>. ...: ;
Враховуючи наведене, президiя Сумського обласного суду
скасувала судовi рiшення i справу направила на новий розгляд.


Провадхення в справi може бути закрите лише з пiдстав, _
передбачених законом ::<1; ,,, ; 1":;; , .. .".1
.с " /." :. : . ч. . г -; " , ; .
Ухвала судовоє колегiє в цивиєьнцх справах Верховного Суду
УР.Х>--/.;/;- - ..,;<,
(в и т яг) ; . " . 1 - ."/Сi;. - ,-:,-. . .; .i11.
У сiчнi 1960 р. Н.Р. паредявiвфа судiпозовдо ЗВ.Р. про
визнання права власностi на 1/2 частину будинку i визначення
порядку користування цим будинком. В позовнiй заявi зазна-
чала, що з 1949 р. перебувау в вiдповiдачем у зареустрованому
шлюбi, в перiод якого ними споруджено будинок у м. Прилуках.
В 1959 р. вони припиняли сумiсне життя. Посилаючись на те,
що будияок .оформлено на iмя вiдповiдача, а останнiй права
i1|||;::а< -єжi будинок ве визнау,1 Н.Р. просила .суд визнати
будинку- i видiлеЖIи15|яЕ|й|В
Ухвалою народного суду мЄрил-вЙвiє. Є960 р.
мирову угоду сторiн затверджено. Пiсля пмОТ\iя|вчастково була виконана. За позивачкою зареветроваво 1/2 ча-
стину будинку. "i .
Що ж до визначення порядку конкретного користування
будинком, то в цiй частинi угода не виконувалася, оскiльки
сторони примирилися, вiдновили шлюбнi вiдносини i до 1966 р.
продовжували ведення спiльного господарства. За цей час ними
проведенi переобладнання будинку (в однiй кiмнатi поставлено
перегородку> зроблено другий вихiд з будинку, прибудовано
веранду i кладовку).
В 1966 р. сторони вдруге припинили сумiсне життя, i Н.Р,
у серпнi 1967 р. Звернулася до суду з позовом про встановлення
порядку користування будинком, є.
- 241 - .
Народний суд м. Прилук рiшенням вiд 18 червня 1967 р.
задовольнив позов. Ухвалою судовоє колегiє Чернiгiвського об-
ласного суду вiд 10 жовтня 1967 р. це рiшення скасовано i
провадження в справi закрито. ,.:<;-А, ."у ..- - , ..
,- ,Упiii№заеiшяйє-> -
виться питання про скасування ухвали обласного суду i на-
правлення справи на вовки касацiйний розгляд. Протест задо-
волене з татах пiдстав. Скаоєвуюта рiшення народного суду 1 -
. закриваючи пршюлжрння в справi, судова колегiя послалася на
те,iд ухвалоюi народного суду мд2|6 сiчня 1960 р. звтверд-
хено мирову угоду сторiн, якою вирiшено єх спiр про встанов-
лення порядку конкретного користування будинком. Тому .вiд-
повiдно до сх. 136 ЦПК вдруге предявлений Н.Р. позов про
, встаяявлеявiядйр судовi
НвНiДОiЙОМєВЙ-,-- У.Л ".йiЙ. .: й-1-.">- .1-..- ч-
.Зяи.аисяiаiикж.в ": " .:;.1:
Ст. 136 ЦПК визначау пiдстава вiдмовлення в прийняттi
позовноє заяви, а не закриття провадження в справiт яке вирi-
шууться ст. 227 ЦПК. Однак рiшення суду в даному випадку
не могло бути скасовано з закриттям провадження єв справi з
пiдстав, передбачених ст. 2Є7 ЦДК-
Як уже зазначалося, мирова угода сторiн, яку затвердив
народний суд у сiчнi 1960 р., в частиш визначення порядку
користування будинком не була виконана, оскiльки пiсля и
Затвердження сторони примирилися, протягом майже шести ро-
кiв продовжували ведення спiльного господарства, за цей час
переобладнали будинок, прибудували до нього веранду 1 кла-
довку та зробили ще один вихiд.
Таким чином, з часу затвердження судом мировоє угоди
предмет i пiдстави позову iстотно змiнилися, тому народний:
суд мй1 прийняти справу до свого провадження i вирiшити Єє
по сутi.
З наведених мотивiв ухвала обласного суду скасована, а
Справа направлена на новий касацiйний розгляд.
Смерть сторони у справi про подiл спiльного майна подружжя
не у передбаченою п. 8 ст. 227 ЩiК пiдставою для закриття
провадження у справi
Постанова президiє Днiпропетровського обласного суду
вiд 4 листопада 1968 р.
(вит яг) , .
У сiчнi 1967 р. С.К. предявила позов до М.К, про подiл
майна. Позивачка зазначала, що у липнi 1951р. вона за-
реуструвала шлюб з ЬЄ.К. Пiд час сумiсного проживання вони
придбали майно ва суму 4885 крб. Посилаючись на те, що
вiдповiдач не бахау добровiльно подiлити спiльне майно, пози-

вачка просила видiлити єй майно ва суму 2442 крб. ДО коп.
або зобовязати вiдповiдача сплатити його вартiсть. Крiм того,
позивачка додатково предявила позов про подiл будинку з
мотивiв, що вона брала участь у його капiтальному ремонтi.
Рiшевия> .-варвйййад. -"."суду.- . м. - Орджонийдзе
Днiпропетровськоє областi вiд 24 травня 1967 р. постановлено
стягнути з М.К. на користь позивачки 1905 крб. 35 коп. та
114 крб. судових витрат, а всього 2018 крб. В рештi позову
вiдмовлено. .\:......./:\/::"i:"" " : -.-"";:. 1 "
СИТЬ уупу iфайаиот-РуМ- iаяММу уц
новий касацiйний розгляд. Протест пiдлягау задоволенню з та-
ких пiдстав. Скасовуючи рiшення народного суду та закрива-
ючи провадження в справi, судова колегiя обласного суду по-
слалася на п. 8 ст. 22Є є ст. 315 ЦПК, оскЬожИ вiдповiдач
помер. Проте з виц погодитися не можва. д
Згiдно з п. 8 ст. 227 ЦПК суд закривау провадження в
справi, якщо пiсля смертi громадянина, який був одиiуво з
сторiн у справi, спiрнi правовiдносини не допускають орйюна-
ступниптва. У данiй же справi правонасгуiщщг>о можзiаве,
оскiльки1 правовiдакишiг.вивiйиiii.дає
таю.до%стЙК!Й.IЙ!в
могла
вибуЛг
сутi, й. не закржмгв ...,,,._
Керуючись статтями 336,
ухвалу судовоє колегiє в цивiльних справах Днiпропетровського
обласного суду вед 26 червня 1967 р. скасувати, а справу
повернути на новий касацiйний розгляд.
Вiдповiдно до п. 4 ст. 227 ЦПК суд приймау вiдмову вiд иозову
i закривау провадження у справi в тому разi, коли цi проце-
суальнi дiє позивача не суперечать законовi i не порушують
чиє-небудь права 1 охоронюванi законом iнтереси
- ,
Постанова президiє Хмельницького -обласного суду
вiд 19 лютого 1993 р.. - .
(витяг)" - .
У груднi 1991 р. С. звернулась до суду з позовом до;;-т
робничого обуднання "Електроприлад" i С. про вiдшкодуваиiи
шкоди, завданоє калiцтвом. Позивачка зазначала, що вона пра-
цювала комiрником, а потiм куховаром дитсадка ВО "Ёлеет-
роприлад". 11 березня 1979 р. по дорозi з-роботи додому!(й
травмована автомобiлем, керований С., який за iеб злоЧЕ|;.|1у1|.
/ -
засуджений за ч. 1 ст. 213КК. У звязку з травмою встанов-
лена була iнвалiднiсть 3-є групи, аз 1986р. - 2-є групи.
Згiдно з висновком ЛТЕК вiд 18 липня 1989 р., вона втратила
\70% професiйноєпрацездатностi.
Оскiльки нещасний випадок трапився з нею дорогою, з ро-
боти додому, позивачка вважала, що вiдповiдальнiсть за шкоду
слiд покласти на ВО "Влежтрвпрвлая" та С., i просила стягнута
з хiдаохiдачiаоєiЬразоикiх
Є989р.єта86,є5кр6.щой1сяпя.
УхвалрвЮ Кая>яаеиь-Пiойiльскк6то мiського народного суду
вздiбяяпня1992р;провадєюниявсправiзд
У касацiйному порядку справа не розглядалась.
У протестi засхпвика Гсмююховиого Суду Украєни
ставиться питання проскасування ухвали та направленняСпра-
ви на новий розгляд. "V":г№.. : ""-,; у-1;-;---- : .-..
Протест пiдлягау задоволенню в таких пiдстав. Вiдповiдно. . i
доiє.;;\;iгЗ:1ЁВ:IIгєя11фасправi, якщо позивач вiдмовився вiд позову i вiдмова прийнята !
судом. Виходячи зиимогч.-бт.ДвЗ ЦДК,суд при <ирiя!еия1
.цього iппання пввииев зясуватвчй не суперечать дє дй за-
коновii чи не порушуюгь чиє-нудь права є охоронюванi
законом iнтереси. ./,":41 " - . - .. ..-1" ".- i
Всупереч зазначеним вимогам, суд, приймаючи заяву С. 1
про вiдмову вiд позову, не перевiривпричини вiдмови вiд позову .
про вiдшкодування шкоди, завданоє калiцтвом, }
У скарзi в порядку нагляду С. посилауться яа те, що суд З
вiдмовив єй у задоволеннi вимог, хоча вона е iнвалiдом 2-є
групи, втратила працездатнiсть i не i мау можливостi вiдшко-
дувати шкоду, заподiяну Злочином. ;
Оскiльки судом при закриттi провадження в справi не зясо-
вано, чи не ущемлюу вiдмова вiд позову охоронюванi заковом
iнтереси позивачки, президiя Хмельницького обласного суду
визнала, що ухвала суду пiдлягау скасуванню з направленням :
справи на новий розгляд.
У звязку зi смертю сторони суд закрив провадження у справi i
про розiрвання договору довiчного утримання без врахування,
що вiдповiдно до п. 8 ст. 227 ЩiК смертьГромадянина, який i
був однiую iз сторiн- у справi, може бути пiдставою для за-
криття провадження у справi, якщо спiрнi правовiдносини не 1
допускають правонаступництва -
Ухвала судове> колегiє в цивiльних справах Верховного Суду i
Украєни вiд 22 червня 1994 р. i
(в и т я г), i
У серпнi 1991 р. Г. звернулась до суду з позовом до Ч.Д
про розiрвання договору довiчного утриманая вiд 17 квiтща|
-є- . ,1
1990 р., посилаючись на те, що вiдповiдачка не виконуу умов
договору.
Справа розглядалась судами неодноразово. Оскiльки Г. в
перiод розгляду справи померла, Куйбишевський районний суд
м. Донецька рiшенням вiд 28 сiчнi; 199.4 р. закрив провадження
у справi. 1 : -ЙiЯЙ 1 1 . 1
У протестiє гЗiiййЙкв. Голою;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики