ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

1 в разi смертi особи, на утриманнi якоє
перебувала дитина i яка визнавала себе й батьком, суд вправi
встановити факт визнання батькiвства. Встановлення даного
факту породжуу юридичнi наслiдки. Такi справи згiдно з стат-
тями 254, 255 ЦПК вирiшуються за правилами окремого
провадження.
В порушення ст. З Закону вiд 27 червня 1968 р. та статей
274 i 275 ЦПК народний суд прийняв вiд П. заяву без зазна-
чення, для якоє мети є.й потрiбно встановити факт визнання
батькiвства, i постановив рiшення не про встановлення цього
факту, а про задоволення позову на пiдставi ст. 16 Основ .
Суд також не зiбрав у справi необхiдних доказiв, чим порушив
вимоги статей 15, ЗО, 62 ЦПК.
Допитанi судом свiдки не пiдтвердили факту спiльного про-
живання позивачки з Б. з 1967 р. по день смертi, а також
того, що останнiй визнавав своу батькiвство та брав участь в
утриманнi дитини. Проте для встановлення факту визнання
батькiвства закон вимагау наявнiсть двох умов: утримання бать-
ком дитини та визнання ним за життя свого батькiвства. Оскiль-
ки суд не зiбрав таких даних, то не було пiдстав для винесення
рiшення про задоволення позову.
Незважаючи на наявнiсть вказаних порушень закону, су-
дова колегiя обласного суду рiшення народного суду залишила
без змiни, чим порушила вимоги ст. 312 ЦПК.
При новому розглядi справи суд мав зясувати, для якоє
мети заявницi необхiдно встановлення зазначеного факту, вик-
ликати до суду на пiдставi ст. 255 ЦПК заiнтересованих осiб,
повнiше перевiрити обгрунтованiсть вимог про встановлення
вказаного факту i вирiшити справу вiдповiдно до статей 274 i
275 ЦПК та ст. З Закону про затвердження Основ законодав-
ства Союзу РСР i союзних республiк про шлюб та сiмю. .
На .пiдставi наведеного судова колегiя Верховного Суду
УРСР протест заступника Голови Верховного Суду задоволь-
нила, рiшення народного суду м. Чернiгова i ухвалу судовоє
колегiє Чернiгiвського обласного суду скасувала i справу на-
правила до народного суду на новий розгляд в iншому складi
суддiв.
Аналогiчно це питання вирiшене в ст. 6 Указу Президiє Верховноє
Ради УРСР вiд 29 грудня. 1969 р. "Про порядок введення в даю Кодексу
про шлюб та сiмю Украєнськоє РСР"
Ст. 53 КпШС.
302 -


ЗМiСТ
Судова практика в справах
про розгляд трудових спорiв


Справи, що виникають
з шлюбно-сiмейних правовiдносин
Судова практика в справах
про спадщину ...........
Судова практика в справах про
вiдшкодування шкоди .....
Судова практика
з процесуальних питань
Окреме провадження
.85
149
180
210
284ОРiтНТОВНА ТЕМАТИКА ВИДАНЬ
"Бюлетеня законодавства
4 юридичноє практики Украєни"
на перше пiврiччя 1996 року;
№ 1. Судова практика в кримiнальних справах
(1993-1995 рр.)
№ 2-3. Законодавство про - працю, заробiтну
платню та пенсiє
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ .
"Бюлетень законодавства
i юридичноє практики Украєни"
(передплатний iндекс 74052)
або надсилайте замовлення на видання
за адресою: 252047, Києв-47,
вул. Петра Нестерова, 4, каб. 406
тел. 441-82-87; 441-83-78
Здано до складання 15.06.95. Пiдписано до друку 23.10.95.
Формат 84х108/зг. Папiр газетний. Друк високий. Ум.друк.арк. 15,96.
Обл. вид.-арк. 17,1. Замовлення № 0107503.
Вiддруковано з оригiнал-макету, виготовленого в ЮРiНКОМi,
252047, Києв-47, вул. Нестерова, 4 _
на комбiнатi друку видавництва "Преса Украєни",
252047, Києв-47, пр. Перемоги, 50.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики