ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

.: " "-\.Х;й;;йаi


Ухвала судовоє колеги в цивiльних справах Верховного
УР аЮ 23 червня 1992 р. 1:. .є
(в и:т я г). .,: "..;.,: 1 , ". <1 - ,,
К.О. предявила позов до К.В. про розiрвання шлюбу,
нення алiментiв та подiл майна. Позивачка заз
1978 р. вступила у шлюб з вiдповiдачем, мають
. 1 -99- . -
Щ
<
V .л.-У,.
"iЄ/Є.Йi1.!-
"/
буваючи у_шлюбi, почали будувати будинок. Внаслiдок непра-
вильноє поведiнки чоловiка дальше єх подружну життя немож-
ливе, тому вона просила розiрвати шлюб, стягнути на утри-
мання сина алiменти i визнати за нею право власностi на
половину будинку, подiливши його в натурi. -.-у-,:--"
Рiшенням Мукачiвського районного народного суду Закар-
патськоє Областi шлюб розiрвано i з вiдповiдача стягнуто
алiменти на утримання дитини. Справа у частiшi подiлу бу-
динку розглядалася судами неодноразово. Останнiм рiшенням
Мукачiвського районного народного суду в позовi К.О. про
подiл будинку в натурi вiдмовлено. Протест прокурора Закар-
патськоє областi про перегляд судового рiшення президiя За-
карпатського обласного суду залишила без задоволення.
,У протестi заступника Голови Верховного Суду Украєни
ставиться питання про скасування постановлених у справi су-
дових рiвень i направлення справи на новий розгляд. Протест
. пiдлягау задоволенню з таких пiдстав. Визнаючи право влас-
ностi на i/З частину будинку за позивачкою i на 2/3 - за
вiдповiдачем та вiдмовляючи в позовi про подiл будинку, на-
родний Суд виходив з того, що вiдповiдач витратив на бу-
дiвництво власних коштiв бiльше, нiж позивачка, та що по-
дiлити будинок в натурi неможливо. Такi висновки визнала
правильними i президiя обласного суду.
Проте з ними погодитися не можна. Право власностi на
жилий будинок, побудований особою ва вiдведенiй єй в уста-
новленому порядку земельнiй дiлянцi i прийнятий в експлуа-
тацiю, виникау з часу його реустрацiє у виконкомi мiсцевоє
Рада народних депутатiв. За позовом подружжя, членiв сiмє
забудовника, якi спiльно споруджували Одинок, суйвправi
провести подiлнезакiнчеиого будинку i да прийняття його в
експлуатацiю, якщо враховуючи ступiнь його готовностi, можна
визначити окремi, що пiдлягають видiлу, частини з наступною
технiчною можливiстю завершення будiвництва цими особами. -
При неможливостi подiлу незакiнченого будинку суд може за
вказаними особами визнати право на будiвельнi матерiали та
його конструктивнi елементи.
В матерiалах справи у два висновки технiчноє експертизи
про те, що спорудження будинку розпочато, зведено лише стiни
i дах, тому подiлити його мiж спiввласниками неможливо. Ска-
совуючи перше рiшення народного суду в частинi спору про
будинок, судова колегiя в цивiльних справах Закарпатського
обласного суду звертала увагу народного суду на необхiднiсть
зясувати саме цi обставини, встановити ступiнь готовностi бу-
динку, а також те, чи пiдлягау внi подiлу i чи е технiчна
можливiсть завершення будiвництва кожною з сторiн за наяв-
ностi мiж ними неприязних взаумовiдносин. У порушення вимог
ст.319 ЦПК УРСР Мукачiвський районний народний суд цьо-
го не виконав, зазначених обставин не дослiджував i оцiнки єм
; ие-дав...,.:.,/,- -. ,.-. /"/.; : ,-л .1,--
. - - НЮ- - " - .. :
Президiя обласного суду не звернула уваги на зазначенi
недолiки i залишила рiшення суду без змiни.
Судова колегiя в цивiльних справах Верховного Суду УРСР
ухвалила; протест заступника Голови Верховного Суду УРСР
задовольнити. Судовi рiшення у справi в частинi визнання пра-
ва власностi на будинок скасувати, а справу в цiй частинi
направити на новий розгляд. ,


. - " -. ч-. ~х ййЭДЫздйяi ч
.- " \,,-,уi.,й,,.-:;.: .:,
,- . ., .--iii
--.йiяєйаИ
Прнвнацпi двор! _
подружжя суд вiдповiдно
та сiм> Украєни обгрунтовано
лення дiтей i врахував єхнi iнтереси
автомобiля ., . -./є
Ухвала судомi колегiє в цивiльних справах Вхн Е
УРСР вiд17сiчня 1990р. . 1 i1;г"\.
(витяг) 1 - . -\ " ";. \ . є..
т.С. предявила позов до А.С. про розiрвання шлюбу ю
подiл майна- Позивачка зазначала, що вiд зареустрованого
шлюбу у них у троу дiтей. Пiд час шлюбу було придбано майно,
у тому числi й автомобiль "Волга М-%4". Посилаючись на те,
що сiмя розпалась, вона просила розiрвати лшюб i подiднтв
майно, видiливши єй автомобiль. . - . -
А.С. також предявив позов про розiрвання шлюбу та гкййд
майна дє залишенням йому автомобiля, враховуючи, шо ос>,
таннiй був придбаний за позиченi грошi i борг ще не повернут
Рiшенням судовоє колегiє в цивiльних справах ВолйнськвгоЦi
ласного суду шлiоб мiж сторонами розiрвано, подiяено маiЮ
з видiленням позивачцi автомобiля i стягненням на користь
вiдповiдача грошовоє компенсацiє. ЙЙ
У касацiйнiй скарзi А.С., вважаючи неправильним рiпiенн>
суду, просив його скасувати, оскiльки"суд безпiдставно .ц
врахував боргу за автомобiль i необгрунтовано видiли> ~
позивачцi.
Судова кояерiя Верховного Суду УРСР касацiйну
залишила без задоволення i в ухвалi про залишення i
без змiни вказала на таке. Постановляючи рiшення
зiрвання шлюбу, суд виходив з того, що сiмя фав
палася, дальше спiльне проживання i збереження i
неможливим, сторони наполягають на розлученнi, то>
щодо цього вiдповiдау ст. 40 КлiЩС. i-й;Й
Проводячи аойзд <айна, сж яуi1801 i
дбано пiд час шлюбу,-тому вiдповiдне докет.З
iШ -
Кодексу у спiльною сумiсною власнiстю, а тому подружжя мас
рiвнi права на нього, хоч один з них був зайнятий веденням
домашнього господарства, доглядом за дiтьми або з iнших по-
вахних причин не мах самостiйного заробiтку. Видiляючи ав-
томобiль позивачцi, суд виходввз передбаяеаого ст. 29 КпШС
Украєни способу подiлу майна мiж подружжям, зокрема, засто-
сував присудження-одному з них майна i натурi з покладенням
яа нього обовязку компенсуватиiншому з подружжя його ча-
стку грiшми. Передаючи автомобiль позивачцi та зобовязуючи
компенсувати вiдповiдачу половину його вартостi,суд врахував
iнтереси дiтей i необхiднiсть єх оздоровлення, а також наявнiсть
у веє нрав на керування транспортними засобами. Врахуй>
суд 1 ту авбставвну, здо вiдаовiдач <кроком-судузасуджений за
ч. i ;ст. 215 Кввдвяаяыюго кодексуУкраєнидо штрафу i по-
збавлений права керувати транспортними засобами на три роки.
-Доводи вiдиовiдача про те, шо суд безпiдставно те врахував
розписки про одержання ним грошей: для придбання автомобiля,
ие можутьбуяв взятi до увага. iз змiсту декларацiє про джерела
грошових сум для придбання коштовнихпредметiв не передба-
чауться, щоб вiдповiдач або позивачка вказували про позику,
грошей. До того ж про одержання цих грошей i наявнiсть
розписки позивачка нiчого не знала. .
За таких обставин рiшення суду вiдповiдау вимогам закону,
воно обгрунтоване дослiдженими в судовому засiданнi доказами,
тому пiдстав для його скасування немау. :
Одержанi одним iз подружжя страховi, суми -за договорами
особистого страхування, якi оплачувались зарахунок спiльних
коштiв, у Єх спiльною сумiсяоЮ власнiстю i дiадягаюгь йкедлу
ир>вирiiиеня1<аи9iюмайєю;
Ухвала судовоє колега в цивiльних справах Верховного Суду
УРСР вiд 20 яiвпюго 1991 р.
" . -". .
(ви у я. г) . : \ ...; .:. 11; . ;
: В.ГЛ. та ц дiти предявилипозов до колишнього чоловiка
та батька В.С.Л. про видiл частки майна колгоспного двору.
Зусiрiяний позов про подiл вкладу та страховоє суми предявив
В.С.Л. : .--;111. ,...,-,, < :-.; ; - 1.
Оiрава судамя розглядалася аюдноразово. Рiшенням судо-
воє iЕОЯтГЙ в цивiльних справах Житомирськогообйкного еуяу
позови задовоiлеяо частково. ! V ;<
У киеаиiйяiй скарзi ;В.Г">i., ве погзджуючясь з рiшенням
суду, посияалася на те, ще частки у майнi келгоспаогодвору,
. . , -1т2 - .
належнi позивачам, визначенi неправильно, а також безпiд-
ставно подiлено суми належних ш страхових внескiв. i
Судова колегiя в цивiльних справах Верховного Суду УРбР
касацiйну скаргу залишила без задоволення i > ухвалi вказала ;
на таке. : . . .. : 1 -. -/. ...1,;,, :,1.;.1
i Судом встановлено, що сторони з 1962 р. да 1988 р. пере-
бували у шлюбi, мають сива та дочку. Позивачка прийшла до
колгоспного двору вiдповiдача i як член цього двору протягом
багатьох рокiв брала участь у веденнi господарства пiд час
шлюбу, в тому числi у ремонтi будiвель, зведеннi господарських
споруд, вирощуваннi худоби i т. ш,, тому вiдповiдно до ст. 120
Цивiльного кодексу набула рйве а головою дворк право на
його1- майно. Виходячи з вимог Зазааiгеноє норми закону, суд
правильно визначив належну кожному члену двору частку у
його майнi, :.Правильним е також висновок суху шодо включення до
подiлу суми страхових внескiв, одержаних-позивачкою як
спiльне сумiсне майно подружжя. Пленум Верховного Суху
УРСР .у-а; 6 постанови вiд 15 червня 1973 р. "Про .даавсi
питання, що виникли в судовiй практицi по застосуванню Ко-
дексу про шлюб та сiмю УРСР (в редакцiє постанови вiд, 24
квiтня 1984 р.) розяснив, що страховi внески за договорами
особистого страхування, якi оплачувались за рахунок спiльних
коштiв подружжя, е спiльною сумiсною власнiстю, тому єх подiл
суд здiйснив обгрунтовано.
За таких обставин судова колегiя Верховного Суду не знай-
шла пiдстав для перегляду рiшення суду Д залишила його без
змiни. , ! 1 . "," i ; .
Рiшення суду скасовано, оскiльки, визнаючи спiльною сумiс-
ною власнiстю подружжя жилий будинок, що до шлюбу на-
лежав одному з них, суд не зясував, з яких правових пiдстав ;
заявленi вимоги про це /:.1 , 1 _ !:..,, , -/. ;. .
Постанова президiє Миаиивсысого обласного суду
вiд 24 грудня 1994 р.
(вит я г) .. _
У листопадi 1990 р. Г.Н звернулась з нозевом я1>:Я
визнанаяправа власностi ви частiшу будинку.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики