ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

- ,1 V,-,-. ".. ..i;
Виходячи з наведеного. Пленум Верховио
скасував судовi рiшення i справу направив яа>
При розглядi справи про розiрвання шлюбу й про визнання
шлюбу недiйсним суд зобовязаний Зясувати фактичнi взау-
мини подружхя, перевiрити доводи, що при укладеннi шлюбу
один з подружжя не мав намiру створити сiмю
Постанова президiє Києвського мiського суду
вiд 28 травня 1992 р.
(в и т яг) . " , , " " , , 1 . "\" .;
В листопадi 1991 р. К. предявив позов-до Щ. пре -ро-
зiрванiм шлюбу, в якому вказував, що шлюб вовн уклали 15
. травня 1991 р., а в червнi мiсяцi того ж року вони припинили
шлюбно-сiмейнi вiдносини через ненормальнi вiдносини з вiд-
повiдачкою i втруєiання в сiмейне життя и матерi. Посилаючись
на неможливiсть продовження шлюбних вiдносин, позивач про-
сив задовольнити позов.
Пi. предявила зустрiчних позов про визнання шлюбу не-
дiйсним, обгрунтовуючи його тим, цю у К. не було намiру
створювати з нею сiмю, бо вже в червнi 1991 р. вiн припинив
з нею шлюбно-сiмейнi вiдносини, задовольнившись пропискою
вм, Киувi та вселенням в квартиру.
У протестi заступника Голови Верховного Суду Украєни
ставиться питання про скасування судових рiшень як поста-
новлених з порушенням вимог ЩiК Украєни.
Вiдмовляючи у задоволеннi позовiв, народний суд виходив
з того, що сторони тривалий час перебували у фактичних
шлюбних вiдносинах, а пiсля реустрацiє шлюбу вели спiльне
господарство до червня 1991 р. i Що в єх сiмє стався тимчасовий
/розлад. , ; 1. / . : .. -.... ..- ..
Судова колегiя Києвського мiського суду з такими виснов-
ками народного суду погодилась. Проте пi висновки не можна
вязвати обгрунтованими, оскiльки вони зробленi без. повного
зясування дiйсних обставин справи, належноє перевiрки позовiв
i заперечень сторiн.
Згiдно з ст. 12 -Кодексу про шлюб та сiмю Украєни шлюб
вважауться укладеним пiсля його реустрацiє в державних орга-
нах реєстрацii актiв громадянського стану. Свiдоцтвом про од-
руження сторiн пiдтверджууться, що така реустрацiя здiйснена
15- травня 1991 р., а поясненнямисторiн пiдтверджууться, що
вони пiдтримували шлюбно-сiмейнi вiдносини ляше до червня
1991 року. За таких обставин посилання суду на те, що сторони
перебували у шлюбi, не вiдповiдають обставинам; аграви.
Згiдно з ст; 45 Кодексу про шлюб та сiмю Укранш шлюб
може бути визнаний недiйсним, зокрема, тодi, коля реустрацiю
його проведено без намiру етворита сiмю.
Обгрунтовуючи свiй позов, Ш. посилалася на те, що К.
зареустрував з нею шлюб без намiру створити сiмю, а ддя
того, щоб прописатися в м. Киувi i вселитися в єє квартиру, бо
1И5
вже в червнi 1991 року вся припинив з нею шлюбно-сiмейнi
вiдносини. " .
. Факт припинення шлюбно-сiмейних вiдносин з Ш. в червнi
1991 року К. пiдтвердила своєм позовом i своєми поясненнями
в судовому засiданнi. Проте суд цим обставинам -не давопшхи,
як гаго вимагау ст. 62 ЩiК Украєни.
В позовi i в своєх поясненнях в судi К; посилався
що вiн припиняв шлюбно-сiмейнi вiдносини з7 Ш. >
199;р<жучер<а-;,дю1,|дг
нього ставитись; СУ>
новив, яка св>а(
стали-iiсрешЮЯЯУЙв
До-зсуГй
сiмє сторiн стався ТiЛЬЕВ
.. ., ,,., , Д.i ;,М . . и,R ,)
у>Я<ж(iтаЬ..\є>!в%i<те,i
НЖ<Р">Аi
- 1: ч/ йь є
Й.!R!"!>!>81-
Виходячи з наведеного, президiя
визнала, що поверхово зясувавши обi
Суд постановив рiшення, яке не вiдповiдау вимогам
208 ЦПК Украєни i тому шдлягау скасуванню з направлениям
справи на новий розгляд. 111-.. . ;" .. .:1г;"1".,.1
Суд виключив з опису як частку в спiльному майнi подружжя
половину вартостi автомобiля, що звернута в доход держави
за рiшенням суду про визнання на пiдставi ст. 49 Цивiльного
кодексу Украєни недiйсноє угоди по його придбанню, хоча
переданий за таких обставин у доход держави автомобiль не
мiг бути визнаний спiльною сумiсною власнiстю подружжя
Ухвала судовоє- колега <з цивiльних справах Верховного Суд
Украєни вiд 23 червни 1982 р.
(в и тяг) , , . \ - ; 1
iД, предявила позов до 1.0; та Жовтневого раэИпнвВДй!
м. Ворошиловграда про виключення майна з опису. Позивачка - ;|
зазначала, що єє чоловiка 1.0. вироком Ворошиловградськвго;;й
обласного, суду засуджено за дачу хабара для придбання ааЯє;
мобiля "Жигулi", на який накладено арешт. Рiшенням
невого районного народного суду м. Ворошиловграда
купiвлi-продажу автомобiля визнано недiйсним i
Звернутий в доход держави. Вважаючи, що останнiй
пiд час шлюбу i у спiльною сумiсною власнiстю,
просила суд виключити його з опису, стягнувши знеє i
вартостi в доход держави. .
Рiшенням Жовтневого районного народi
ним .без Змiни, ухвалою судовоє колеги V
Ворешиловградського обласного суду,
- ,: - . ; -т-
з опису майна половину вартостi автомобiля у сумi 2887 крб.
на користь позивачки.
У протестi заступника Прокурора УРСРставнтвся питання
про скасування судових рiшенi> i направлення справи на новий
розгляд. Протест пiдлягау задоволенню з таких пiдстав. Вих-
лючаючи з опису половину вартостi автомобiля, народний суд
виходив з того, що вiн придбаная подружжям у шлюбi i-у єх
спiльною власнiстю. Такi висновки вважала правильними i су-
дова колепд в цивiльних справах обласного суду.
Проте погодитися з цим не можна. Судом встановлено, що
в списки-на одержання на пiльгових умовах автомобiля 1.0.
був включений за хабар, що стверджууться вироком Вороши-
ловградського обласного суду. У, звязку з незаконним при-
дбанням автомобiля рiшенням Жовтневого районного народного
суду м. Ворошиловграда договiр купiвлi-продажу на пiдставi
ст. 49 Цивiльного кодексу Украєни визнано недiйсним i авто-
мобiль звернутий в доход держави. ;
Висновок суду про те, пщ позивачка мау право на 1/2
частину автомобiля як частку в спiльнiй сумiснiй власностi, не
можна вважати, обгрунтованим,- оскiльки переданий за таких
обставин в доход держави автомобiль не становить спiльну су-
мiсну власнiсть подружжя. ,
Судова колегiя в: цивiльних справах Верховного Суду Ук-
раєни ухвалила: протест заступника Прокурора УРСР задоволь-
нити. Рiшення Жовтневого районного народного суду м. Воро-
шиловграда та ухвалу судовоє колегiє в цивiльних справах об-
ласного суду скасувати, а справу направити на новий розгляд.
Згiдно зст. 49 Кодексу про шлюб та сiмю УРСР визнання
шлюбу недiйсним тягне за собою припинення всiх прав 1
обовязкiв, що виникли ранiше i передбаченi законом для осiб,
якi перебувають у шлюбi До вiдносин щодо.майна, нажитого
за час недiйсного шлюбу, застосовуються -травила Цивiльного
кодексуУРСР", "_".. ;- .," ,-./ ",,1"1 \
Ухвала судова колега в- цивiльних справах Верховного Суду
Украєни уiд 15травня 1974 р.
(в и пi яг) . _ . ..- 1 - .,,. /. -
С. звернувся до суду з позовом до О. про визнання права
власностi ва 1/8 частину будинку, а в жовтнi того ж року
доповнив позовнi вимоги тим, що просяй суд подiлити спiльне
мавво загальною вартiстю 1000 крб. Позивач зазначив, що
КОВДИЯЕ> у зареустрований шлюб з вiдповiдачкою у груднi
iiУ дйистопадi 1967 рвоии на-ептаыакоипя купиии1/4
,"" . -418 -. 1 "
частину хилого будинку й. оформили договiр купiвлi-продажу
ва iмя вiдповiдачки. Крiм того, за час сумiсного життя при-
дбали б iнше майно. У звязку з тим, що у червнi 1970 р.
рiшенням суду єх шлюб визнано недiйсним, вiдповiдачка не
визнау права С. на половину придбаного майна.
Останнiм .рiшенням Кримського обласного суду позов задо-
волене частково: у визнаннi права власностi на 1/8 частину
будинку вiдмовлено, з вiдповiдачки на користь С. стягнуто
471 крб. для вiдшкодування витрат на придбання будiвельних
матерiалiв i.ва,1 -робi.ЯiйфИай
4(Ю хрб;.гроай1Йв|Й||111"-
i 52 жуб. - повернешяюГО
чем. В репггi позову- вЗдмовлежЙУа
Позивач у своєй скарзi проехт>
скасувати, а справу надiслати ва вея
на те, що вiн довiв факт вкладення коштiв на
частини будинку, а суд безпiдставно керувався при
справи нормами цивiльного, а не шлюбно-сiмеаного законодав-
ства й однобiчно оцiнив зiбранi у справi докази.
Касацiйна скарга не пiдлягау задоволенню з таких пiдстяв.
З матерiалiв справи вбачауться, що шлюб, зареустрований
мiж сторонами у груднi 1966 р., рiшенням народного суду
Ленiнського району м. Севастополя визнано недiйсним. Згiдно
з ст. 48 Кодексу про шлюб та сiмю УРСР шлюб, визнаний
судом недiйсним, вважауться таким з часу його укладення. В -
звязку з дим обласний суд правильно дiйшов висновку, що
спiр, у частинi подiлу майна мау вирiшуватися за нормами
Цивiльного кодексу УРСР (ст. 49 Кодексу про шлюб та: сiмю
УРСР).
Посилання позивача у скарзi на те, що шлюб судом виз-
наних недiйсним тiльки внаслiдок обману з боку О., що вiн не
знав про те, що вона перебувау в iншому зареустрованому
шлюбi, не переконливе, оскiльки йому було вiдомо про ва-
явнiсть у вiдповiдачки дитини вiд першого шлюбу на прiзвище
А., а також першого чоловiка вiдповiдачки. Крiм того, вступа-
ючи в зареустрований шлюб з вiдповiдачкою, С. сам перебував
у шлюбi з т.i який розiрвано лише 10 березня 1970рг Таким
чином, i з боку позивача були перешкоди до вступу в за-
реустрований Шлюб з вiдповiдачкою- Тому суд не мав пiдстав
до застосування правил ст. 49 Кодексу про шлюб та СiМ>У
УРСР, якими допускауться визнання за правилами цього
дексу за особою, що не знау про перешкоду укладення i
рiвного права на майно, придбане за час недiйсного
Вiдмовляюче С. в позовi про визнання права вл.
1/8 частину спiрного домоволодiння, обласний суд
того, що позивач не довiв своує участi .коштамиу
спiрноi частини будинку. Такий висновок су;
могам ст. 112 Цивiльного кодексу УРСР i о
доказах справи. Як- вбачауться з нотарiально
дойнюру вiд 14 листопада 1967 ;р., сiйрйу
володiння О. купила у К. за 2000 крб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики