ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Президiя Вiнницького обласного суду знайшла, що протест
обгрунтований i пiдлягау до задоволення з таких пiдставi
Задовольняючи вимоги, суд виходив з того, що кожнiй iз
сторiн належить по 1/2 частинi збудованого разом будинку,
вартiстю 5049625 крб. Проте з такими висновками суду Пого-
дитись не можна, оскiльки вiн зроблений на ведостапаогау-1"1.1
ревiрених обставинах справи. Як вбачауться з матерiалiв спра- , ,
ви, згiдно з договором дарування будинок вартiстю на тсА. чхиа : ,:;:
(\959р.є 10ТО крв. був.дедаровашДвiдадачу.й./єєй:
-:1. ;. -ш-" : ..-ДiєЙє
- .- .. 1\ : ,, : . :.:111-;
i№.;:..-
iуш :,
Вiдповiдно до ст. 24 КлШС Украєни майно, належне одному
з подружжя до укладення шлюбу, а також отримане ним в
перiод шлюбу в дар чи в порядку спадкування, у власнiстю
кожного з них. Вартiсть будинку на.час розгляду справи ста-
новила 5049625 крб. За перiод шлюбу вартiсть будинку збiль-
шилась на2474773 крб. в звязку з його полiпшенням подруж-
жям. Виходячи з наведеного, суд на пiдставi ст. 25 КпШС
Украєни визнав будинок спiльним майном подружжя, але ори
визначеннi єх часток у спiльнiй власностi не врахував, пнi на
суму вартостi будинку до його полiпшення мала бути збiльшена
частка того з подружжя, якому вiн належав. .
Суд не обговорив 6 питання про можливiсть подiлу будинку
в натурi, хоча експерт дав висновок еро можливiсть такого
подiлу.. - ,.1,.-, ; ...1 :;":."- ;::/ -,\ 1-.\.--
У п. Т иоставови Пленуму Верховного Суду Украєни № 7
вiд 4 жовтня 1991 р. (з наступними змiнами) "Про практику
застосування судами законодавства, що регулюу право влас-
ностi громадян на жилий будинок" розяснено, що коди сторона
оспорюу рiшення виконкому щодо дозволу на переобладнання
та перепланування i воно у обгрунтованим,-суд маже не.пего-
дитнсь з ним, мотивуючи це в рiшеннi, але судом це розяс-
нення не взято до уваги.
Крiм того, суд не врахував, що ША. пiсля задоволення
попереднiм рiшенням Е вимог подарувала належну єй частину
39/100 дочцi i останню-до участi в справi не притягнув та не
зясував, чи не визнавався цей договiр дарування недiйсним. )
Виходячи з наведеного, президiя обласного суду скасувала
рiшення, а справу направила на довийрозгляд.
Вiдповiдно до ст. 28 Кодексу про шлюб та сiмю Украєни при
вирiшеннi справи про подiл жилого будинку, належного
подружжю, суд повинен обговорити, питання- про можливiсть
вiдступити вiд начала рiвностi часток подружжя з врахуванням
iнтересiв двох неповнолiтнiх дiтей, якi залишились з пози-
вачкою
Постанова президiє Рiвненського обласного суду
.вiд 1вересня. 1993 р. ... ..
(ви т я г) -
Рiшенням Сарненського районного народного суду подiлено
спiльне майно мiж подружжям Ж. -
Позивачцi 1 вiдповiдачу видiлено на правi власностi по по-
- 108-
ловинi жилого будинку, У-покладенням на останнього-зєсаєйi
рахунок провести роботи по iзоляцiє видiленюс частин, iйяєйуi
з вiдповiдача на користь позивачки 3483 крб. - ларАяЗД!
ловини будiвельних матерiалiв вiд розборкя будинку, одерэвй-
ного останньою в порядку спадкування. Подiлено й iнше майво:
позивачцi - на 232.крб., вiдповiдачевi - на 729 крб. Тчй"
Ухвалою Рiвненського обласного суду це рiшення залишено
без змiни. . . , " . . \ \ .;V
У протестi в.о; Голови Верховного Суду Украєни ставит>с#
питання про скасування судових рiшень i направленая справи
на новий розгляд.
Протест задоволений з таких пiдстав.
Визнаючи за сторонами рiвне право власностi ва слiдив
майю>, районний суд не врахував вимог ст. 28 КпШС УкрШвК
про право суду вiдступити вiд начала рiвностi Часток подружжя.
враховуючи iнтереси неповнолiтнiх дiтей або iнтереси одного з
подружжя, пн) заслуговуюсь на увагу. ; 1"1 1 / "./Ж"" 1
Судом встановлено, що пiсля розiрвання шлюб
кою на єє вихованнi i утриманнi залишилися си;
1985
стат1
кiмнату, а ,вiдповiдачевг на, одного двi.кiмнатА.<;,а|рiiь
обговорив питання про збiльшення частки позивачки з враху-
ванням вкладення вею у будiвництво спiрного будинку власних
будматерiалiв (дiдовоє деревини вiд спадкового будинку). На
порушення вимог статей 15, ЗО ЦПК Украєни суд не зясував
дiйсну кiлькiсть деревини, вкладеноГ позивачкою вiд розiбра-
ного спадкового будинку i дiйсну вартiсть ЄЄ,.. а обмежився
загальними висновками експерта без наведених конкретних
. розрахункiв.,.,,. 1 .... , 1 ,. ;"/,. . : .~\


Вiдповiдно до ст. 132 Цивiльного кодексу Украєни прина-
лежнiсть (вданому разi-вадвiрнi будiвлi} .наслiдуу долю голо-
вноє речi, але народний суд майже всю лiтню кухню, два сарає
i погрiб видiлив вiдповiдачу, позбавивши позивачку з дiтьми
можливостi користуватись частиною надвiрних будiвель
вiдповiдно до iє частки у правi власностi.
Судом не наведено переконливих доводiв на обгрунтування
рiшення в частиш подiлу домашнього майна. Позивачцi, з якою
залишились дiти, видiлено цього майна на 239 крб., а>)
повiдачевi - на 729 крб. . л
Президiя Рiвненського обласного суду скасувала судей
шення, а справу направила ва новий розгляд.
- i09-
При визначеннi розмiру частки одного з подружжя у спiльному
майнi, нажитому в перiод шлюбу, суд мау враховувати, що
майно, одержане ним у дар або в порядку спадкування, у його
роздiльною власнiстю i якщо за рахунок цього майна зробленi
вкладення для придбання спiльного майна, часты цього з по-
дружжя мау бути вiдповiдно збiльшена
Постанова президiє Херсонського обласного суду ,
вiд II листопада 1994 р.
(витяг) . . . .,,,.:" - , , .-_, .,;
/ У вереснi 1991 р. подружжя- К. звернулось до суду а по-
зовом до К., дружини Єх сина, померлого у листопадi 1989 р.,
про подiл спадкового майна. Позивачi зазначали, що пiд час
шлюбу вiдповiдачко та єх сяноцбу збудовано жилий буди-
нок, який зареустровано на правi власностi за вiдповiдачкою.
Посилаючись на те, що вони, як спадкоумцi за законом, мають
право на 1/3 частину будинку, просили задовольнити єх вимога.
~ У лютому 1993 i>. зпозовною заявою до вадпоиiдачки заер-
нудись Й .батьки Й., "якi зазначали, що земельна дйвппЕа була
видiлена єх дочцi, де вови мали намiр i кошти збудувати жилий
будинок для себе i сiмє дочки, з якою була домовленiсть про.
ив, а будинок, в якому вови проживають, -залишити сину. По-
силаючись иа те, що спiрний будинок побудовано, в основному,
за iх кошти та з єх учасаю у будiвництвi, просили визнати за
ними право власностi вв 1/2 частiшу будинку.
Рiшенням Голоприставсьхого районного суду позивачам К.
видiлено в натурi Зi/100 частин.будинку, а вiдповiдачцi зали-
шено 69/190 i встааовлеив ворядок користування земельною
дiлянкою. У позовi про визнання права власностi на 1 /-2 час-
тину будинку вiдмовлено. ;
У, єiроєестi заступника Голови Верховного Суду Украши
ставиться питання про скасування рiшення i направлення спра-
ви на новий розгляд. . -
Президiя Херсонського обласного судузнайшла, щотiротест
пiдлягау задоволенню з" таких пiдстав;
- Постановляючи рiшення про визнання права власностi за
позивачами К. на 1/3 частину будинку та- вiдмовляючи у позовi
П., суд виходив-з рiвностi часток, вiдповiдачкиК. та єє помер-
лого чоловiха в спiльнiй власностi i визнав вкладення колiтiв
та працi батьками вiдповiдачки П. безплатною допомогою сiмє
дочки. ,",.:- " , . " , С ,
Згiдно з ст. 28 Кодексу про шлюб та сiмю Украиш частки
кожного подружжя визнаються рiвними. Разом з тим, вiдпвиiднб
до розяснень, даних у Д. 6 постановиПленуму Верховного
Суду Украєни вiд 15 червня 1973 р. 1 6; (з-наступним> змiиа-
миє "Про деякi питання, що виникли в судовiй практицi по
застосуванню Кодексу нро шлюб та сiмю Украйоє", якщоза
. - по -
рахунок майна (коштiв), переданих одному з подружжя в дар
або в порядку спадкування, цим подружжям зробленi вкладення
для придбання спiльного майна, те цi вкладення мають врахо-
вуватись при визначеннi часток подружжя у спiльнiй сумiснiй
власностi. .: " . .. \.i.\.\ Г:: i.1-;,
Як вбачауться з матерiалiв справи, вiдповiдачка перебуваа
в шлюбi з сином позивачiв К. з 1982 р. У 1984 р. на єє iмя
видiлено земельну дуиивiу ;.пiд явЦуюу.У 199и"
прийнято в ексалуахiпИ-iЖ i11 1-111-1-11 - 1--.11-1.1-
ностi на- будшiоiМ-Уi11
посилалась ва те, що вiв>.у<Нояй)оii-,,,"
i:буавобув\збудiвванн(,в,осавн
батькiв> якi мали намiр проживати в цьому будивку з
Зазначенi доводи були пiдтриманi П батьками - подi
П. при подачi позовноє заяви про визнання за агарi,,,,,_
власностi, як за спiвзабудовнщсами, на частину будинку. На
пiдтвердження цього П. подали судовi квитанцiє та iниЦ даясу-
менти про купiвлю ними будiвельних матерiалiв i передачу Єх
дочцi для будiвництва. Суд не .дав належноє оцiнхи цим пояс-
ненням i без зясування вищенаведедах обставин дiйшов вис-
У
д1юи:мадаI.~1ЭДМЯРВ Жодева до-
пнтаних судом свiджi>, ве зддтвевди здо допомога батькiв
иiдврвiйiа.булiбезо того,; свiдки ;К,. 3., К,:
та П. посилались на те, що єм було вiдомо про те, що батьки
брали участь у будiвництвi, маючи намiр проживати з дочкою.
Свiдки, допитанi з боку позивачiв також не показували, що
допомога безоплатно надавалась сiмє вiдповiдачки.
За таких обставин суд, визнавши факт придбання батьками
вiдповiдачки будiвельних матерiалiв для будiвництва, повинен
був бiльш повно зясувати єх намiри i мету вкладення коштiв
i у разi недоведеностi факту домовленостi з обома подружжями
про створення спiльноє власноетi зясувати, чи вкладались ними
хошєяудййiязвiМiа.вiйш увазi пере-
дачу цих коппiв особисто дi> дочки дяя збiльшення розмiру
ц частки у спiльнiй сумiснiй власiвосii (ях зазначено у скарзi
в порядку нагляду), або ж "при ндсдевосШ факту домовле-
ностi щодо спiльноє власностi - чи ве претендують вони на
вiдшкодування понесених витрат. - ;;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики