ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


При наявностi доказiв, поданих вiдповiдачкою та П., е%;
необхiдно було також визначити розмiр вкладених подру
i П. коштiв у будiвництво, виходячи з дiйсноє вартостi щ
ного ними будiвельного матерiалу на день розгляду снр<
Погоджуючись з протестом, президiя Обласного еудiИ
вала постановленi рiшення, а ссфаву нанраявя .i
розгаад. : " "... , \ " """
-- 1 -ЄЄi
Згiдно 9 ст. 32 Кодексу про шлюб та сiм> УРСР питання
про стягнення коштiв на утримання одного з подружжя мохе
бутя вирiшено в судовому порядку в тому разi, коли другий
з подружжя вiдмовляуться вiд надання такоє пiдтримки
.Постанова президВ Кримського обласного суду
вiд є грудня 1972 р.
(ви тяг)
К. Предявiи> позов до Я. яро розiрвання шлюбу, посилаю-
чись на те, що всi роки спiльного життя взаумовiдносини з
вiдповiдачкою були ненормальними, у звязку з чим останнi
пять рокiв вони спiльно не проживають. Залишивши квартиру
та все схильне майно, вiн проживау у Ленiнградi, а-вiдповiдачка
-- в Севастополi, л".-. :"": .-: . 1 -"\ . . "11 ,. .
: Рiшенням народного суду Ленiнського району м. Севасто-
поля тозоя задоволено, постановлено шлюб мiж сторонами ро-
зiрвати. Одночасно цим же рiшенням постановлено стягнути з
К. на утримання Я. на стороний досвад за двею по 80 крб.
щоюеяiдозмiйєiмiперiашдйяостащ
У протестi заступника Голови Верховного Суду-УРСР ста-
виться питання про скасування рiшення суду в частиш стяг-
нення з К. алiментiв на утримання Я.
Президiя вважау , вда-протест пiддягау задоволенню. Вiд-
повiдно до ст. 4 ЩiК УРСР будь-яка заiнтересована особа мау
право у встановленому законов порядку звернутися до суду за
захистом порушеного або оспорюваного права чи охоронюва-
ного законом iщересу. Проте Я., на користь якоє стягнуто
алiменти, нi письмово, нi усно (справу розглянуто в ц в(д-
еутяостi) ве звергалася до суду з вимогами про стягнення з
: К. алiментiв. . -, -:,- -. - --"..-
Наобiрутоуванвянеобхiдаеста.сiяиюнвяалймеипiiвсудпо-
слався на ге, адо К. равiшеу добровiямйому порядку йиввчував
: дружинi по 75 крб. та наперед погоджувався з i фсая 1971 у.
платити по 80 крб. щомiсяця. Якщо де так, то вказанi обставини
свiдчили про вiдсутнiсть спору мiж сторонами щодо виконання
обовязкiв по взаумному утриманню. У судовому порядку пи-
тання про стягнення коштiв ва утримання подружжя може бути
вирiшеним, як це передбачено ст. 32 Кодексу про шлюб та
сiмю УРСР, у разi вiдмови одного з подружжя матерiально
пiдтримати другого, якщо вiв потребуу йцийдопомоги; Крiм
того/визначаючи розмiр алiментiв, що пiдлягають стягненню,
суд у порушення .ст. 33 Кодексу про шлюб та еiйю УРСР -яе.
... зясував матерiального та сiмейного ставу обох сторiн. За таких
обставин судове рiшення в частинi стягнення алiментiв не може
залишатися в силi. :.; - \-1:-- -: "-.: .-.".::".: .
Президiя постановила: протест заступника Голови Верхов-
ного Суду УРСР задовольнити.
" " ,", -ЛiЄ- . ~ .
Вирiшуючи спiр про розiрваная шлюбу, вiдповiдно до вимог
ст. 40 Кодексу про шлюб та сiмю УРСР суд зобовязаним
встановити дiйснi мотиви розлучення, зясувати фактичнi взау-
мини подружжя i вжити заходiв .до iх примирення
Постанова президiє Києвського мiського суду
(в и т я г) . ; . -
У березнi 187,>. ..Ё:,1!!)>>
шлюбу ..-;Паi|ачIIзазвiМйв,;ах>.<
перебував з березня 1983 р. i црвжилм они разом до жовтня
1986 р., дiтей вiд шлюбу немау. Останнiм часом мiж ними стали
виникати сварки через те, що вiдповiдачка не хоче жити окремо
вiд П батькiв i, самостiйно вести: хатну господарство, у звязку
з чим С. просить шлюб розiрвати.
: Рiшенням Печорського районного народного суду м. Киува
позов задоволено. У касацiйному порядку справа не розгляда-
лася. Президiя Києвського мiського суду задовольнила внесений
порядком нагляду протест заступника Голови Верховного Суду
УРСР"1! у-постацовi пiю-:нйп>адживя-стрi-В>єiiюЙЙiС
вказала на iаже.1- -..л:-!.: "IiДI""1
- ~- - i,-є iг ii".
ст. 15,; ,30; ЩiК; УiфйЙКЖ!Еоєi>т#[iЕii
неповно перевiрених обставин спору.
Вiдповiдно до вимог сi. 40 Кодексу про
УРСЕ та в. .5 постанови Пленуму Верховного
31 серпня 1979 р. N2 8 "Про судову практику >
розiрвання шлюбу" суд при вирiшеннi справ про ]
шлюбу зобовязаний, ве обмежуючись поясненнями ....
вживати всiх передбачених законом заходiв для всебiчного,- авi;
вного i обуктивного засування єх взаумия та iнших обставят
справи, а також вживати заходiв до примирення. Розiрваннi >
шлюбу може мати мiсце дише в тому раяi, колi пiсля засто-й :;
сування заходiв до примирення суд на шдсi<,<жбстВДНйi
дослiдження матерiалiв справи дiйшов висновку, що сумiсне .:;
житлi подружжя i збереження сiмє стали неможливими. :
Цих вимог суд не виконав, незважаючи на те, що ст
прожили разом бiльше трьох рокiв, а також не дав нал
оцiнки Викладеним позивачем доводам -та мотивам розiр;.
шлюбу i без належноє перевiрки визнав єх достатнiми для i
довояеная "позову.-";..: 1-. "; -. . . є;--." ""л
Крiм того, на порушення вимог н. 12 постанови П
Верховного Суду тРСР вiд 28 листопада 1980 у.-ЩуЦЦ
застосування судами законодавства при розглядiспрваєа
зiрвання щдюбу", яким передбачено розгляд <вфй||""""
з участю подружжя, суд вирiшив -спiр у вiдсутностi вiдповi-
дачки, яка до того х не була належним чином повiдомлена про
наявнiсть справи у судi- (у саранi вiдсутнi данi яро направлення
єй копi! позовноє заяви та вручення повiстки про день судового
розгляду). _
Особа, яка оспорюу своу батькiвство, повинна довести, що вона
не у батьком дитини, при реустрацiє народження якоє вона
записана як батько : ; / " , /. .1...\ .- , ...," ::-.--. ;
Постанова Пленуму Верховного-Суду УРСР i -
Ш> 18 вересня 1987 р.
(ви.тяг) , ... ..:,. , .. . , ," ,,:- . ,
Ш. звернулася з позовом до Ш. про стягнення алiментiв
на сина i на себе, посилаючись на те, що а вiдповiдачем у
березнi 1981 р. .зареуструвала шлюб, а до цього перебувала у
фактичних шлюбних вiдносинах з ним i народила № вересня
1981 р. вiд нього свва С., батьком якого при реустрацiє народ-
ження записано вiдповiдача.
Вiдповiдач предявив зустрiчний позов про оспорення бать-
кiвства, зазначаючи, що оскiльки дитина народилась доноше-
ною "через 8 мiсяцiв пiсля реустрацiє щлюбу вiн не у єє батьком.
""-"епраяiаi судами фоаюаяй <еедворазвк., :
Рiшенням судовоє колегiє в цивiльних справах Донецького
обласного суду вiд 21 вересня 1985 р., залишеним без змiни
ухвалою судовоє колегiє в цивiльних справах Верховного Суду
Украєни вiд 27 листопада 1985 р., задоволене позов Ш. про
стягнення алiментiв, а у возовi вiдповiдача про оспорення бать-
кiвства вiдмовлена : ; \. , ,. ...;, -\1-.\;" . 11--,
Уiпротесгiзаступника Прокурора УРСР ставиться питання
про скасування зазначених судових рiшень i направлення спра-
ви на новий розгляд.
Пленум Верховного Суду УРСР знайшов, що протест пiд-
лягау задоволенню з таких, пiдстав. , -
Присуджуючи на користь позивачки алiменти i вiдмовляючи
у позовi про оспоренiй> Чiатхiвства, суя першоє iнстаядiє, з
яким погодилась судова колегiя Верховного Суду УРСР, вихо-
диш з того, що хоча сторони шлюб зареустрували 7 березня
1981 р., iнтимнi вiдносини вони пiдтримували з 9 сiчня 1981 р.,
i експерти не виключають можливостi народження позивачкою
10 вересня 1981 р. дитини з встановленими антропометричними
даними. Суд не взяв до уваги висновки додатковоє експертизи
я 2Э--26 вересня 1985 р. i вiя .2 грудиа 1982 р. -1Т лютого
. . - 114- "-
1983 р. про зачаття дитини у груднi 1989 р., пославшись на
те, що викладене в них не вiдображау дiйсних обставин.
Однак такi висновки не можна визнати достатньо обгрун-
тованими, оскiльки вони зробленi на суперечливих доказах що-
до походження дитини вiд вiдповiдача.
3 матерiалiв справи видно, що сторони 7 березня 1981 р.
зареустрували шлюб, а 10 вересня 1981 р. позивачка народяла
сина С., батьком якого записано вiдповiдача. На пiдтвердження
доводiв про батькiвство вiдповiдача позивачка посилалась ц
вд-д0 в.ii
ШЗЬ№1!Й>111 Ю
- , заз>йствй11ст.,ав;1-1р
оспорюу батькiвство, поввива
дитини, при реустрацiє народження
ко. Оспорююча своу батькiвство> Ш. послався
народилася через 8 мiсяцiв пiсля реустрацiє шлюбу є
пологiв <УЯЭЯТТО, що вона народилась доношеною при
вагiтностi матерi 38 тижнiв. . -"-
Сй11
..i "... 11
З метою перевiрки доводiв сторiн судом призначалось де1-
кiлька судовомедичних експертиз, запитувалась думка сне-
цiалiстiв-гiнекологiв, частина з яких не заперечувала можли-
вiсть народження дитини вiд зачаття 9 сiчня 1981 р., iншi
вважали, що в такому випадку пологи мали настати 20 вересня
1981 р. За висновком проведеноє 23-26 вересня 1985 р. до-
датковоє експертизи, вага дитини при народженнi, довжина 6
iшпi данi свiдчать про зачаття Й в третiй декадi грудня 1,Ї8№.р.,
тобто коли сторони ще не були в близьких стосунках. Поряд
з викладеним, у судовому засiданнi експерти не виключали
можливостi народження дитини вiд зачаття 9 сiчня 1981 р.
-.зЖ1
i№й
. .;".<"iiчИiii
Оскiльки у висновках експертiв по основних питаннях у У,
суперечливi данi i припущення про строк вагiєноетi иозивачкк.Я
суду необхiдно було бiльш повно зясувати обставвнн, повязанi й
з походженням дитини вiд вiдповiдача i навести у рiшеннi
. переконливi докази на пiдтвердження своєх висновкiв. : , ,
З приуднаного до протесту заступником Генерального про- -
курора консультативною висновку судово-медичноє експертизи |
Мiнiстерства охорони здоровя УРСР вбачауться, що занай
дитини у Ш. могло вiдбутися у ЄЄ-III декадi 1980 р. Зi
дитини у сiчнi 1981 р. з наведеними в iсторiє пологiв i
розвитку народженого антропометричними даними i
ся, оскiльки при вагiтностi 35 тижнiв дитина
iншу довжину тiла i масу, мати iншi ознаки н
Зазначений висновок не дослiджувався i не
ча мау значення для правильного вирiшення (
ходження дитини, "".
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики