ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

, заподiяв останньому тiлесне
ушкодження середньоє тяжкостi, яке викликало стiйку втрата
професiйноє працездатностi на ЗО процентiв. . , .i
Тому суд дiйшов правильного висновку, що за пкояу.з ;,:,,,.,,
подiяну Ю. -ушкодженням здоровя К., виробниче обднав;1;


не повинно вiдшкодовувати, оскiльки аадповiднодост..45бВ,зi.г
вiльного .кодексу пiдприумства,; устаиови,.органiзацiгi.єiййiНй
дають за заподiяння з єх вини працiвника!)! калiцтва аби -iявЙвiiт
ушкодження здоровя, повязаних з виконанням ними труєВ
обовязкiв. - ,,.,, 1 .. 1 / ЄєЩ
- 185 -
У позовi до Ю. про стярнеаня2156 крб. як витрат К. на
санаторно-курортне лiкування вiдмовлено -за -вiдсутнiстю до-
казiв про такi награти i необхiднiсть .у зазначеному лiкуваннi
у звязку з травмою. , , ;
Виходячи з того, що обставини справи судом зясовано по-
вно, а рiшення вiдповiдау статтям 455, 456 Цивiльного кодексу,
судова колегiя Верховного Суду Украєни залишила його без
ЗМiНИ. ",:,. -: . .- , . . :
Шкода, заподiяна ушкодженням здоровя громадянина внаслi-
док Чорнобильськоє катастрофи, вiдшкодовууться вiдповiдно
до Закону Украєни "Про статус i соцiальний захяст громадян,
якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоє катастрофи" за ра-
хунок коштiв республiканського бюджету Украєни. За Прави-
лами вiдшкодування шкоди власником пiдприумства, установи,
органiзацiє або уповноваженим ним органом, заподiяноє пра-
цiвниковi ушкодженням здоровя, повязаним з виконанням ним
трудових обовязкiв, затвердженими постановою Кабiнету Мi-
нiстрiв Украєни вiд 23 липня 1993 р. N2 472, обчислюуться
лише розмiр вiдшкодування шкода особам, яких ця шкода
призвела до стiйкоє втрати, працездатностi без встановлення
iнвалiдностi
Ухвала судомi колегR в цивиа,шiх справах Верховного Суду
Уiiiто-.-i.iiймяо> 111 \ - 11 . .; . 1
(дитя i " .
П. предявив позов до iнституту.ядерннх дослiджень Ака-
демiє наук Украєни i Пiвнiчно-Тихоокеанськоє геолого-
розвiдувальноє експедицiє про вiдшкодування шкоди, заподiяноє
здоровю.
Позивач зазначав, що з 1984 р. працював iнженером ла-
бораторiє радiацiйноє бiофiзики, а з 18 березня 1986 р. по 1
вересня 1986 р. - радiометристом служби забезпечення бiоло-
гiчного експерименту вiддiлу, радiоекологiє iнституту ядерних
дослiджень АН Украєни. В наступному до липня 1990 р. пра-
цював iнженером-радiометристом у Пiвнiчно-Тйхоокеанськiй
геологоi-ррзвiдувальнiй -експедицiє. На цих посадах працював з
джерелами iонiзованого випромiнювання, в звязку з чим у
нього сталася хвороба очей; - променева, катаракта.
Вважаючи вiдповiдачiв вiдповiдальними за заподiяну його
здоровю шкоду, позивач просив стягнути з них на вiдшко-
дування цiує щкодиодночасно 83379 крб. i безстрокове з 1
лютго 1992 р. -щомiсячно пгi 2715 крб.
- 186 - ,
Рiшенням Печорського районного народного суду м. Киува
вiд 20 лютого 1992 р. позов задоволене частково. СтягнуйВа
iнституту ядерних дослiджень АН Украєни на користь П, /од-.,
ночасно 10278 крб. i по 346 крб. щомiсячно безстрокове з Є
березня 1992 р.
У касацiйному порядку справа не розглядалась.
В протестi заступника Голови Верховного Суду Украєни
ставилося, питання про скасування зазначеного рiшення i на-
правлення справв на новий розгляд. Протест пiдлягав задово-
ленню з таких пiдстав.-. ,
Визначаючи розмiр вiдшкодування i докладаючи обовязок
по вiдшкодуванню шкоди на iнститут ядерних дослiджень Ай
Украєни, суд послався на те, що шкода здоровю позивача
заподiяна в перiод його роботи в цьому iнститутi внаслiдок дiє
джерела пiдвищеноє небезпеки - iонiзованого випромiнювання,
володiльцем якого був iнститут, Є тому останнiй згiдно з;№
450 Цивiльного кодексу вiдповiдау незалежно вiд наявностi його
вини в цьому та що на суми вiдшкодування,
вiдповiдно до затверджених постановоюРади "
вiд 3 ЛИПШЕ 1984 р. № 690 Праавид
приумствами, установами, органiзацiями
бiтникам Є службовцям " "
ровя, повязаних з
iнструждцЕ
. .иостад<Иi.


жз1вд
деня-жда
Проте з цими висновками суду не , , .
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украйiй \ii
№ 1 "Про здiйснення першочергових заходiв щодо
чення соцiального захисту .населення в умовах дЙе
цiн" встановлено. Що при визначеннi сум вiдшкодуванняiцiхо
ди, заподiяноє працiвниковi калiцтвом або iншим ушкодженням
здоровя, повязаних з виконанням ними трудових обовязкiв,
а також сум, що виплачуватимуться особам, якi мають право
на вiдшкодування шкоди у разi втрати годувальника, тав> виз-
начатимуться пiсля i сiчня 1992 р., сума середньтоисячаоєр, ;i-й."
заробiтку за перiод до i сiчня 1992 р. пiдвищууться на ДйЙ!; г-;"Йу;
процентiв (п. 9). 11 . . 1 \ ,_ 1 , -.1 єє
В данiй справi суд визначив розмiр вiдшкодування, .вих.тд
дячи з середнього заробiтку позивача за 12 мiсяцiв до ла.Есiйiiйєi
1990 р., без врахування зазначених положень.
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украєни вiд 31Г
1991 р. № 391 "Про перерахунок розмiрiв вiдшко
шкоди, заподiяноє працiвникам калiцтвом або iншим
женням здоровя, повязаних з виконанням нимит
обовязкiв" зобовязано пiдприумства, установи єтй
здiйснити з 2 сiчня 1992 р. перерахунок ран1ше;явй1
розмiрiв "вiдшкодування цим працiвникам, вивйЗдi|вй|є
середньоє заробiтноє плати вiдповiдних хааетврЙ
; - -187- / :, ".
по пiдприумству, установi, органiзацiє за жовтень-грудень
1991 р. -
Згiдно з-Розясненнями про порядок перерахунку розмiру
вiдшкодування шкоди, заподiяноє працiвникам калiцтвом або
iншим ушкодженням здоровя, повязаних з виконанням ними
трудових обовязкiв! затвердженими вiдповiдно до вказаноє ви-
ще поставови Кабiнету Мiнiстрiв Украєни постановою № 6
Мпцсєерстяафацi Украєни вiд 27 сiчня 1992 р., в гиоi випадках
для проведения перерахункiв розмiрiв вiдшкодування шкоди,
визначених до 1992 р.. береться середньомiсячний заробiток по
пiдприумству, органiзацiє, установi за ГУ квартал (жовтень-гру-
день) 1991 р. за професiую вiдповiдного розраду, посадою,
роботою, на яких потерпiлий працював i з виконанням яких
повязане грофесiвне захворювання або трудове калiцтво. За-
робiтна плата за грудень 1991 р. береться без урахування
встановленого на пiдприумствi на цей мiсяць рiвня пiдвищення
заробiтноє плати вiдповiдно до постанови Кабiнету; Мiнiстрiв
Украєни вiд 17. сiчня 1992 р.№ 21.
. У випадку, холи напiдприумствi, в установi,органiзацiє на
перiод перерахунку вiдсутнi тi професiє, посади, роботи чя. ви-
конуються вона за змiненою технологiую, при виконаннi яких
визначалась потерпiлим заробiтна плата для встааовяення роз-
мiру вiдшкодування шкоди, а також, коли кiн визначався iа
заробiтку за декiлькома мiсцями роботи: вчителям, надомникам,
працiвникам, якi виконували сезоннi роботи та. пишем, перера-
хунок проводиться в порядку, визначеному Кабiиетон Мiнiстрiв
Украши дйя корегування розмiрiв пенсiй, призначених до 1
сiчня Є992 р; .й.1 .;. -.--;,1 " Л."-1 . . .
З врахуванням зййаяених постанов Кабiлету Мiнiстрiв Ук-
раєни i Розяснень Майстерства працi Украєни, суду належало
визаачиги розмiр сум вiдшкодування, що пiдлягали виплатi до
1 .сiчня 1992 рi, виходячи з середнього заробiтку позивача за
12 мiсяцiв до липня 1990 р., пiдвищеного на 100 процентiв, а
за перiод з 1 сiчня 1992 р. -- з середньогозаробiтку, визна-
ченого вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украєни вiд
31 грудня 1991 р. i згаданих Розяснень.
Крiм цього, суд неповно зясував, ким мае.вiдшкодовуватись
шкода, заподiяна здоровю позивача.
1 Вiдповiдно до ст. 456 Цивiльного кодексу i зазначених вище
Правил вiдшкодування шкоди, що дiяли на час розгляду справи
(нинi дiють Правила вiдшкодування шкоди власником пiд-
приумства, установи i органiзацiє або уповноваженим ним ор-
ганом, заподiяноє працiвниковi ушкодженням здоровя, повяза-
ним з виконанням ним трудових обовязкiв, затвердженiпоста-
новою Кабiнету Мiнiстрiв Украєни вiд 23. липня 1993 р.
№ 472), шкода, заподiяна працiвниковi пiд час виконання ним
трудових овояаєкiв, -У тому числi i джерелом пiдвищеноє не-
безпеки, вiдшкодовувалась пiдприумством, установою, органi-
зацiую, з якими хкйвршлий перебував в трудових вiдносинах,
утому разi, коли вона бум залооiява з єх вини.
-188-
В даному випадку суд не встановив, що шкода -аапа)iй(вЗД-|iЙi
вини iнституту ядерних дослiджень. . . : ; ...Єй.МййГ11
Визнаючи, що шкода здоровю позивача заподiяна вiiяiiр:;;1
його роботи вЛнститутi ядерних дослiджень внаслiдок дiє джереяйє
пiдвищеноє небезпеки -iонiзованого випромiнювання, воло><" "й
дiльцеєн якого у iнститут, суд, як на докази, що пiдтверяжуй№ :, ;т;|
наявнiсть цього факту, послався на висновок Києвськоє обласноє ,:
ЛТЕК вiд 29 березня 1990 р. про те, що позивач у iнвалiдок
II групи за професiйним захворюванням, викликаним аварiу>
на Чорнобильськiй АЕС, i такий же експертний висновок пен-
трального мiжвiдомчого центру по встановленню причинного
звязку захворювання та iнвалiдностi з роботою по лiквiдацiє
наслiдкiв аварiє на Чорнобильськiй АЕС, однак, належноє онiн-.
ки цим документам суд не дав. /
Якщо причиною заподiяння шкоди .здоровю позивача у ..
аварiя на Чорнобильськiй АЕС, то володiльцем цього джерела. -.
пiдвищеноє небезпеки у виробниче обуднання "Чорнобильська
атомна електростанцiя", а не iнститут ядерних дослiджень. /
Згiдно з статтями 13; 63 Закону Украєни "Простаi
соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок "
нобильськоє катастрофи", шкода, заподiяна ушкОяжбнаяк
ровя-громадянин> внаслiдок," i"-- - --я.зжжя
щкодовуеться державою за
бюджетуУкраєня..
-ченоПоявжйввм,
-,,йвыю<>>>-(
<-.,.> ...>1 а>
<]>№1>ЖИii~
.эд _ _


цього Закону в дпо <до 1 жЙЙй;
внаслiдок Чорнобильськоє катастрофи, за чинним
нодавством також вiдшкодовувалась за рахунок
бюджету.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики