ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Скасовуючи попередну рiшення, судова колегiя обласного
суду в ухвалi вiд 21 грудня 1992 р. запропонувала при новому
розглядi спору всебiчно перевiрити доводи вiдповiдача про те,
що вiн тимчасово з поважних причин був вiдсутнiй в спiрному
примiщеннi, вимушено мешкав у недобудованому будинку бать-
кiв, виєжджав за межi областi та iн. Зверталась увага i на те,
що суд тiльки перелiчив зiбранi в справi докази, але правовоє
оцiнки єм не дав.
Розглядаючи справу, суд не виконав цих вимог закону, не
звернув уваги на те, що вiдповiдач отримав квартиру на пiль-
гових умовах як пенсiонер армiє. При постановленнi рiшення
суд знову тiльки перелiчив зiбранi в справi докази, але належ-
ноє оцiнки єм не дав. Пославшись в рiшеннi i на те, що вiд-
повiдач за час своує вiдсутностi здавав у пiднайом одну кiмнату
згаданого примiщення, суд не врахував, що згiдно зi ст. 91
ЖК наймач вправi укладати такий договiр.
Залишились без перевiрки i оцiнки поряд зi> iншими
зiбраними в справi доказами i пояснення вiдповiдача про те,
що вiн здавав у пiднайом кiмнату своуму родичевi Д., який
згодом вивiз його майно з квартири та поставив замки на вхiднi
дверi, внаслiдок чого вiн не мiг зайти в це примiщення. Не
зясував суд i причини суперечливостi доказiв, якi у в справi.
Зокрема, допитана як свiдок П. зазначила, що вiдповiдач у
спiрному примiщеннi не проживав, а в довiдцi вiд 15 березня
1993 р., яка пiдписана нею, вказано, що факт проживання в
квартирi 3. не був перевiрений.
Як вбачауться з матерiалiв справи, вiдповiдач оспорював
також i правильнiсть актiв, складених працiвниками позивача.
З цього приводу свiдок Н. показував, що вiн не знау, що
пiдписував.
Потребують перевiрки та оцiнки й iншi документи, якi у в
справi - про стан будинку батькiв, який ремонтував вiдповiдач,
про навчання його дiтей за мiсцем проживання та про не-
обхiднiсть стороннього догляду за Р. (а.с. 233, 235, 241).
Виходячи з наведеного, президiя Донецького обласного суду
скасувала судовi рiшення i справу направила на новий розгляд.
10 Бюл. законодавства, № 395
- 273 -
Суд касацiйноє iнстанцiє при скасуваннi рiшення може закрити
провадження у справi, не передаючи справи на новий розгляд
судовi першоє iнстанцiє, коли не потрiбна перевiрка обставин,
що у пiдставою для закриття провадження
Ухвала судовоє колегiє в цивiльних справах Верховного Суду
Украєни вiд 6 сiчня 1993 р.
(витяг)
У березнi 1991 р. Острозький мiськвиконком звернувся до
суду з позовом до подружжя П. про виселення. Позивач за-
значав, що 23 жовтня 1990 р. вiдповiдачi з дiтьми самовiльно
вселилися в квартиру № 2 по вул. Волгiна, 3, в м. Острозi. ЗО
жовтня 1990 р. прокурор району дав санкцiю на адмiнiстра-
тивне виселення сiмє П. Але 19 лютого 1991 р. вищестоящим
прокурором ця постанова була скасована, оскiльки мiж сторо-
нами виник спiр про право на жиле примiщення в звязку з
тим, що вiдповiдачi вселилися в спiрне примiщення з двзволу
колишнiх наймачiв Р.
П-и предявили позов до мiськвиконкому про надання єм
жилого примiщення.
Рiшенням Здолбунiвського районного народного суду вiд 7
липня 1992 р. позов Острозького мiськвиконкому задоволений.
Вiдповiдачi виселенi iз спiрного примiщення в квартиру № 1,
будинку № 28-а по вул. Островського в м. Острозi.
Ухвалою того ж суду вiд 7 липня 1992 р. провадження в
справi за позовом подружжя П. до мiськвиконкому закрито,
оскiльки позов не пiдлягау розглядовi в судi.
Ухвалою судовоє колегiє в цивiльних справах Рiвненського
обласного суду вiд 3 серпня 1992 р. рiшення народного суду
скасовано, а провадження в справi закрито.
У протестi заступника Генерального прокурора Украєни
ставилося питання про скасування ухвали обласного суду i
залишення в силi рiшення народного суду. Крiм того, пропо-
нувалося виключити з мотивувальноє частини рiшення слово
"самоправне".
Судова колегiя в цивiльних справах Верховного Суду Ук-
раєни знайшла, що протест пiдлягау частковому задоволенню
з таких пiдстав. Згiдно зi ст. 109 ЖК виселення з жилих
примiщень провадиться у судовому порядку. Допускауться ви-
селення в адмiнiстративному порядку з санкцiє прокурора лише
осiб, якi самоправне зайняли жиле примiщення або проживають
у будинках, що загрожують обвалом. ~
Звертаючись до суду з позовом, Острозький мiськвиконком
вказував, що вiдповiдачi самоправне зайняли спiрну квартиру. :
При розглядi справи представник позивача просив виселити
подружжя П. у звязку з неправомiрнiстю єх вселення. Гене-
ральна прокуратура Украєни пiсля перевiрки обставин, повяза-


них з вселенням вiдповiдачiв у це примiщення, дiйшла виснов-
ку, що єх дiє не мають ознак самоправства, а тому спiр пiдлягау
вирiшенню у судовому порядку.
Вiдповiдно до ст . 103 ЦПК позивач вправi протягомусього
часу розгляду справи по сутi змiнити пiдстави позову.
Задовольняючи позов про виселення вiдповiдачiв з поселен-
ням єх у квартирi № 1 по вул. Островського, 28-а, суд не
зясував, з яких саме пiдстав був предявлений позов мiськ-
виконкомом. Змiнити пiдставу позову суд вправi тiльки за зго-
дою позивача.
Як вбачауться з матерiалiв справи , будинок № 10 по вул.
Волгiна, де мешкали вiдповiдачi, загрожуу обвалом (а.с. 119).
Вiдповiдно до рiшення суду вiдповiдачi повиннi пересели-
тись в кв. № 1 будинку № 28-а по вул. Островського. Про
технiчний i санiтарний стан цiує квартири в справi у супереч-
ливi документи. В актi вiд 15 червня 1992 р. зазначено, що
вона придатна для проживання, а в актi вiд 15 липня 1992 р.
вказано, що це примiщення не придатне для проживання (а.с.
234, 251).
Згiдно з довiдкою першого заступника глави районноє де-
ржавноє адмiнiстрацiє Ф. вiд 31 липня 1992 р. використання
будинку № 28-а пiд житло неможливе, оскiльки вiн у ветхим,
знаходиться у виробничiй зонi поряд з пилорамою, столярною
майстернею та трансформаторною пiдстанцiую, що суперечить
будiвельним нормам i правилам (а.с. 265).
Розглядаючи справу, суд зазначенi питання всебiчно не
зясував.
Судова колегiя обласного суду, скасовуючи рiшення i за-
криваючи провадження в справi, не усунула згаданих недолiкiв.
Виходячи з наведеного, судова колегiя в цивiльних справах
Верховного Суду Украєни визнала, що всi судовi рiшення у
справi пiдлягають скасуванню з направленням справи на новий
розгляд.
Справи за протестами порядком судового нагляду в президiє
обласного суду не може доповiдати член суду, який ранiше
брав участь у розглядi цiує справи
Ухвала судовоє колеги в цивiльних справах Верховного Суду
УРСР вiд 6 сiчня 1965 р.
(витяг)
Судова колегiя в цивiльних справах Верховного Суду УРСР,
розглянувши в судовому засiданнi протест заступника Проку-
рора УРСР на рiшення народного суду Кiверцiвського району
вiд 6 травня 1964 р., ухвалу Волинського обласного суду вiд
- 275 -
1 червня 1964 р. та постанову президiє Волинського обласного
суду вiд 8 липня 1964 р. в справi за позовом прокурора в
iнтересах Кiверцiвського райвiддiлу кiнофiкацiє до К. та iнших
про стягнення 105 крб., встановила.
Рiшенням народного суду Кiверцiвського району вiд 6 трав-
ня 1964 р. в позовi вiдмовлено. Ухвалою Волинського обласного
суду вiд 1 червня 1964 р. рiшення залишено без змiни. По-
становою президiє Волинського обласного суду вiд 8 липня 1964
р. протест прокурора областi залишено без задоволення.
За протестом заступника Прокурора УРСР судова колегiя
р цивiльних справах Верховного Суду УРСР скасувала всi су-
довi рiшення i справу надiслала на новий розгляд.
Судова колегiя в ухвалi, зокрема, вказала: розглядаючи
справу, президiя обласного суду порушила вимоги ст. 335 ЦПК
тим, що вiдповiдачем у президiє був член обласного суду, який
брав участь у розглядi цiує справи в касацiйному порядку.
Проте згiдно iз зазначеною статтею справи за протестами в
порядку судового нагляду в президiє обласного суду не може
доповiдати член суду, який ранiше брав участь у розглядi цiує
справи. .
Суддя, який брав участь у розглядi справи в порядку нагляду,
не може брати участь у розглядi тiує ж справи по першiй
iнстанцiє i в касацiйному порядку
Постанова Пленуму Верховного Суду Украєни
вiд 4 жовтня 1991 р.
Ухвалою судовоє колегiє в цивiльних справах Верховного
Суду Украєни вiд 19 червня 1991 р. залишено без змiни рi-
шення судовоє колегiє в цивiльних справах Кримського облас-
ного суду вiд 24 квiтня 1991 р. в справi за позовом С.К. до
А.К,- про визнання права власностi на будинок.
У протестi заступника Голови Верховного Суду Украєни
ставиться питання про скасування ухвали судовоє колегiє в
цивiльних справах Верховного Суду Украєни i направлення"
справи на новий розгляд в касацiйному порядку.
Пленум Верховного Суду Украєни знаходить, що протест
пiдлягау задоволенню з таких пiдстав. Вiдповiдно до ч. З ст. 21
ЦПК суддя, який брав участь у розглядi справи в порядку
нагляду, не може брати участi в розглядi тiує ж справи по
першiй iнстанцiє i в касацiйному порядку. При розглядi даноє
справи в порядку нагляду 18 сiчня 1989 р. у складi судовоє


колегiє брав участь член суду, який вже брав участь у розглядi
цiує справи в касацiйному порядку 19 червня 1991 р.
Оскiльки справа розглянута з- порушенням вимог ст. 21
ЦПК, постановлена судовою колегiую ухвала пiдлягау скасу-
ванню.
Виходячи за наведеного, Пленум Верховного Суду Украєни
постановив протест заступника Голови Верховного Суду Ук-
раєни задовольнити; ухвалу судовоє колегiє в цивiльних справах
Верховного Суду Украєни скасував, а справу направив на новий
розгляд у касацiйному порядку.
Вiдповiдно до п. 4 ст. 311 ЦПК судом касацiйноє iнстанцiє
може бути змiнено рiшення суду першоє iнстанцiє або поста-
новлено нове рiшення без передачi справи на новий розгляд у
тому разi, коли в справi не вимагауться збирання або додат-
ковоє перевiрки доказiв, обставини справи встановленi судом
першоє iнстанцiє повно i правильно, але допущена помилка в
застосуваннi норм матерiального права
Ухвала судовоє колеги в цивiльних справах Верховного Суду
Украєни вiд 3 серпня.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики