ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Поз
значала, що з листопада 1973 р. перебувау з вiдп
зареустрованому шлюбi i однiую сiмую проживау у.
йому будинку. За час спiльного проживання вон
жилу 3 пiдсобними примiщеннями прнбудовУєйЯ
пiдсобнi примiщення, але користуватись всiую,;
решкоджае син вiдповiдача. Посилаючись на викладене, Г.Н.
просила задовольнити и позовнi вимога i врахувати, зокрема,
свiдоцтво про право на спадщину за законом з визнанням за
нею права власностi на 1/2 частину прибудови до будинку,а
також на сарай, басейн, душ, погрiб.
Рiшенням Центрального районного суду м. Миколаува по-
зов задоволено. Визнано право власностi на спiрний хилий
будинок: за Г.Н. на 15/199, за вiдповiдачем -на 13/100
частин. Визнано за позивачкою i вiдповiдачем право власностi
за кожним по 1/2 частинi жилоє прибудови i сiней.
- В касацiйному порядку справа не розглядалась.
У протестi заступника Голови Верховного Суду Украєни
ставиться питання про скасування рiшення. Протест пiдлягау
задоволенню, а рiшення скасуванню з таких пiдстав.
Вiдповiдно до ст. 22 Кодексу про шлюб та сiмю Украєни,
статей 112, 113 та 115 Цивiльного кодексу Украєни хилий
, будинок може бути предметом подiлу, якщо вiн < обуктом
спiльноє частковоє абоспiльноє сумiсноє власностi. Спiльною
сумiсною власнiстю у майно, яке нажито подружжям за час
шлюбу. Якщо майно, що було власнiстю одного з подружжя,
за час шлюбу iстотно збiльшилось у своєй цiнностi внаслiдок
трудових або грошових затрат iншого подружжя або єх обох
<СТ. 25 КпШОє воно може бути визнано судом спiльною
сумiсною власнiстю подружжя, г
На цi положення закову суд уваги не звернув i не зясував,"
з яких правових пiдстав позивачка мау ставити питання про
визнання за нею Права власностi ва частину будинку. i я
позовнiй заявi, i в судi вона посилалась на те, що спiрний
будинок належить вiдповiдачу. Вона ж за час шлюбу брала
участь лише в ремонтi будинку та- спорудженнi добудови i
господарських будiвель. Наскiльки пi добудови у капiтальними
i чи вони iстотно збiльшили цiннiсть будинку та в якому саме
розмiрi, суд не зясував i а рiшеннi пре це не зазначив, хоча
це мау значення як для правильного вирiшення спору щодо
визнання права власностi на частину будинку, так i для виз-
начення розмiру часток.
Постановлюючи рiшення, суд виходив з того, що предметом
. подiлу, мiх сторонами можуть бути лише тi примiщення i бу-
дiвлi, якi споруджувались з участю позивачки. Таку позицiю
тех вiрною визнати не можна, оскiльки рiзнi господарськi бу-
дiвлi (лiтнi кухнi, сарає тощо) у пiдсобними будiвлями i скла-
дають з будинком одне цiле. Всi вони, як вбачауться iз ма-
терiалiв справи, прийнятi в експлуатацiю i зареустрованi пiд
одним номером. Тому при доведеностi позивачкою пiдстав, пе-
редбачених ст. 25 Кодексу про шлюб та сiмю, єй можуть бути
видiленi й iншi жилi та пiдсобнi примiщення вiдповiдно до и
часвкж. ,:". --.,:,- 1-.,-.1-..i"111!-1 . ,. - 1 .-.


Крiм цього, iз справи вбачауться, що спiввласником спiрного
будинку у i син вiдповiдача, якому останнiй подарував спочатку
3/5, а потiм ще i/10 частину будинку. Однак суд, в порушення
:" .. " - Ю4-
вимог п, 8 ст. 314 ЦПК. Украєни не притягнув його до участi
в справi i вирiшив питаная про його права та обовязки в його
вiдсутнiсть. Ця обставина у безумовною пiдставою для скасу-
вання постановленого рiшення. . .
Виходячи з наведеного, президiя. Миколаєвського обласного
суда скасувала судовi рiшення, а справу направила на новий
розгляд. - . . -1--; 1;\-..,. - . ; ; 1,Пб,Я>УЖХС)й> йййС
того шлюбi, i кожен з
видiленою в такий спосiб частиною
- ,.,-.:- . ,:.:.- -.:.-.;;/1Їй1.:й8.лiауу-.,.
Ухвала судова колега в цивiльних справах Верховного Суду
Украєни вiд 17 березня i993 р. ; ;
(витяг) ; .. ", . .: : -: ,,,- ".--ч"
У червнi 1980 р. X. предявив позов до X. про розiрвання
шлюбу i подiл спiльного майна. , " ,
Рiшенням Ленiнського райнарсуду м. Донецька вiд 17 чер-
вня 1980 р. шлюб розiрвано, а спiр у частинi подiлу майва
розглядався судами, неодноразово.
У Червнi 1989 р. X. предявила позов до X. про визнання
праха ва най в ЖБК "Машинобудiвельник" i залишення в єє
користуваннi двокiмнатноє кооперативноє квартири, оскiльки X.
створив нову сiмю 1 проживау у трикiмнатнiй квартирi дружи-
ни. Вона домовилась з X., що вiн забирау набутий пiд час
шлюбу автомобiль "Волга", а кооперативну квартиру залишау
єй. Останнiй з 1980 р. у квартирi не проживау, але тiе бахау
квартиру переоформити на неє. : "
X. предявив зустрiчний позов пре визнання X. такою,, що
втратила право на спiрну квартиру, посилаючись на те, н ;
вона з 1983 р. працюу i постiйно проживау в Олександрiйському
районi.-\-. .."-1- ".. ., 1-1-;--" :.. . /.. ./ Нй-i!
У червнi 1992 р. X. предявив позов до X. i С. про визнання ;|
недiйсним договору купiвлi-продажу квартири, посилаючись а>
те, що договiр укладено без його вiдома i коли спiр пре квар-,>
тиру був на вирiшеннi суду. Одночасно просив визнати i"""
ковкими рiшення Ленiнського райвиконкому вiд 28 бе;
1990 р., яким затверджено рiшення загальних зборiв ч
ЖБК про прийняття X. у члене кооперативу, рипенняi
членiв ЖБК вiд 27 лютого 1992 р., котрим пiдгi
рiшення зборiв членiв ЖБК вiд 21 вересня 1980 р. i
нягiжХ. в членя ЖБК i передачу паю. 1 .,Узйi:й|
Рiшенням судовоє колегiє в цивiльних справаа
обласного суду позовнi вимоги сторiн задоволеєйiЩ
репа, про визнання Х- такою, що втратила право на спiрну
квартиру, про водiл квартири, про визнання договору купiвлi-
продаху квартири недiйсним- вiдмовлено, а iнше манно ко-
лишнього подружжя X. подiлено: за позивачкою визнано право
на паунагромадження в сумi 1278 крб.
у касацiйних скаргах X. i X. просять скасувати рiшення,
посилаючись на помилковiсть висновкiв суду.
Судова колегiя в цивiльних справах Верховного Суду Ук-
раєни визнала, що ясЧ8"" скарга не пiдлягають задоволенню,
зокрема, з таких пiдстав.
Судам встановлено, що колишну подружжя X. в перiод
щлюбу нахили автомобiль "Волга", двокiмнатну кооперативну
квартиру i предмети домашимОТ ижитку, Членов ЖБКНа-
шинобудiвельник" був X., автомобiль у державнiй автоiнспекцiє
був, зареустрояайай иа нього.
Оскiльки подружжя домовилось про добровiльний подiл май-
на: чоловiку аятомйбЬо>, а друхягi - кооперативна квартира
i домашну майно, X. 2 вересня 1980 р. подав заяву про вихiд
його з членiв ЖБК, переведения паю на дружину. 25 серпня,
1980 р. вони зареустрували розiрваная шлюбу, т5 "вересня
1980 р. X: виписався з спiрноє квартири, а 26 вересня 1980 р.
вступив у новий шлюб. 21 вересня 1980 р. йоге колишня дру-
жина X. була прийнята в члени ЖБК. Враховуючи, що у
загальних зборах членiв ЖБК 21 вересня 1980 р. взяло участь
менше 2/3 його членiв, загальнi збори членiв цього ж коопе-
ративу вже у аравомочиому складi 27 чериая 1992 р.вiд-
твердили попередну рiшення. X. фактично здiйснювала права
i обовязки члена ЖБК з часу прийняття зборами членiв ЖБК
першого рiшення i повнiстю сплатила пайовий внесок. Наве-
дене пiдтверджууться матерiалами справи, я тому числi даними
книг ЖБК по виплатi паунагромадження i витрат на утримання
УiЬЯiТТИТОЄ " . .- : --- . - , " \ ...- " .,. : . .
Пiсля прийняття ЗакойуСРСР "Про власнiсть в СРСР" X.
стала власником кооперативноє квартири i .вiдповiдно до повно-
важень власника продала єє С. "- л
Суд дiйшов правильного висновку, що оскiльки X. не одер-
жав з кооперативу паунагромадження у звязку з домовленiстю
з колишньою дружиною про порядок подiлу майна, його член
ство у ЖБК припинилось з часу подачi заяви про вибуття з
кооперативу. Посилання на вiдсутнiсть рiшення загальних збо-
рiв членi> ЖБК иро виключеная X. з кооперативу не сиро-
стовуу цього висновку, Статут ЖБК не передбачау правила, за
яким при вибуттi з ЖБК за волевиявленням його члена було
б необхiдним рiшення про виключення з членiв кооперативу.
У матерiалах справи у, заява X>про вибуття з членiв ЖБК
1 заява його колишньоє дружини X. про прийняття И в члени
кооперативу , .- : "i/ Л" 1 , : ":
Перевiривши законнiсть укладення договору купiвлi-прода-
жу квартири, суд встановив, що порушень закону при йото
укладеннi не допущено. --, -" " " :-
: Виходячи з наведеного, су дова колегiя в цивiльних справах
Верховного Суду Украєни залишила без змiни рiшення облас-
ного суду. . ... , . , ,-. - .,\.;-..:.- .
Частка того 9 подружжя, <кому налехав будинок, що визваний
спiльною власнiстю, в звязку з iстотним збiльшенням його в
цЩносгi внаслiдок трудових або грошових затрат подружжя,
мау буг> збiльшена на суму вартостi єудинку до його по-"
ЛВИИИЙВiЯ>1.,-- .:- .;.,:";


СУД може не погодитись
мiсцевоє Ради народних
є перепланування х 1
подружжю на правi
,-: .[.:~[.;. ".. --є\ -к"",:
Постанова президiє Вiнницького обласного суду
вiй 14мимя1994ц. ; .
(витяг) 1 : -\.. : : ;;1 .,--
Уквiтнi 1988 р. ША. звернулась з позовом до ЄП.Т. про
подiл майна подружжя. Позивачка зазначала, щоз вiдповi-
дачем перебувала в шлюбi з 1961 р. по 1968 р., в перiод якого
побудували будинок та придбали автомобiль. Посилаючись на
те, що шлюб розiрвано, просила видiлити єй в натурi 1/2 ча-
стиву будинку Г стягнути компенсацiю за 1/2 частину авто-
мобiля. В процесi розгляду справи позивачка змiнила своє ви-
моги i просила видiлити єй в натурi 1/2 частину будинку.
Справа судами розглядалась неодноразово. Рiшенням Бершад-
ського районного суду позов задоводено часткова Стягнуто на
и корясть грошову компенсацiю за належну єй частину будинку
в сумi 2-524.812 крб. Визнано за вiдповiдачем право власностi


про скасування рiшення суду, осшнаiiiруитум
неповно зясованих обставинах, то мають значення дай справи.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики