ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

18 листопада 1965 р., тобто
пiсля того як Д. приступив до роботи, директор школи-iнтер-
нату звiльнив його, посилаючись на наказ обласного вiддiлу
нарокиоє оовiтв. _ ":,11--. йС-/ - ..1 .;-. .
Вважаючи звiльнення неправильним, Д. предявив позов про
поновлення на рвоогi. Ухвалою народного суду, м. Ужгорода
вiд 15 грудня 1965 р. справа закрита. Судова колегiя Закар-
патського обласного суду ухвалою вiд И сiчня Є966 р. ухвалу
нйродаого еу заявляла .без. змiни. -
Протест заступника ЩюкурораУРСР иривесено на пред-
мет скасування зазначених ухвал та передачi справи для роз-
гляду пр еугi. Протест пiдлягау задоволенню з таких пiдстав.
Закриваюча справу, народний суд посилався на те, що на-
каз про првзшчевнхД. схасоа
на роботу непiдвiдомче судовi. Судова хояегiя обласного суду
погодилась з мотивом народного суду, доповнивши його тим,
що оскiльки вiдсутнiй, наказ про звiльнення Д. з роботи, немау )
й.спору-.юж-сюроиаый.,-" ,1"; :-;<1".11:1 : "л <
З наведеними мотивами не можна погодитися. Законом пе-
редбаченi пiдстави для закриття провадження у справi (ст. 227
ЦПК). Проте у даному аипадау жодноє з законних пiдстав для
дього не було. Суяв також ве врахували, що мiх сторонами
булоукладено трудовий договiр, згiдно з яким позивач i ви-
конував своє обовязки. Розiрвати цей договiр вiдповiдач мiг
лише з пiдстав,передбачених законом. Якщо х позивач вважав,
що його права порушенi, то суд повинен був виришгга спiр по
суй.-а не закривати! проваджёиия у>сi)фажi. , ; ,
На пiдставi наведеного су дова колегiя Верховного Суду яро-
тестзаетуняйка Прокурора УРСР задовольнила, ухвали народ-
ного суду м. Ужгорода 4 СУДОiЮЄ кадети облауаогосудускасу>
ала, а справу повернула до народного суду на новий розгляд
по сутi в iншому складi суддiв. " . .; :
\ . , -Тє- . " \ "
Постанова президiє обласного суду про змiну судових рiшень
i зменшення розмiру стягнутих з вiдповiдача на вiдшкодування
збиткiв сум скасована, оскiльки юна постановлена без враху-
вання того, що збитки завданi злочинними дiями i матерiальне
становище вiдповiдача не давало пiдстав для висновкiв про
можливiсть зменшення розмiру вiдшкодування
,,, . ; , ,Ч>i.. ., 1. .: ,11. . ., . - -1 . ,, ."
Ухвала будоаоi колега в цивiльних справах Верховного Суду
УРСР вiд єв червня 1981 р.
Гвх.Ж-11,,,,,.;;,,;;.,1. , :.:.:: - - 1.",.
.:< -.-..--ЙЙЗДййзЙЙЙ
, Янська геологорозвiдуваяа>
предявила позо> до коягоспу i>;
ууязяЛ АРСР
.-". ,...>iЙiЦЙИ№Квго. раи-
ону.Те|шопiльсй1<>й 17 тис.
649 хрб. Позивач зазначав, що завiдуючи матерiально-госпо-


ону Т<
iазвачав, що завiдуючи
дарскою частиною геологорозвiдувальноє експедйiщ Р. був вiд-
ряджений у рiзнi райони краєни для закупiвлi у дегiентралi-
зованому порядку необхiдних експедицiє матерiалiв, обладнання
та запасних частин. Скориставшись виданими йому для служ-
бового користування документами, вiн за домовленiстю з голо-
вою правлiння та головням бухгалтером вказаного колгоспу
вню до йди> каси-45 тис. крб., за рахунок яхих колгосн опла-
чував виставленi Р. рахунки. Крiм того, а мстою забезпечення
Р. готiвкою керiвництво колгоспу пiд виглядом, закупiвлi худоби
оформило видачу йому банкiвськоє позики.
Посилаючись на те, що внаслiдок незаконних дiй Р. та
посадових осiб колгоспу експедицiє завдано збиткiв, позивач
просив задовольнити його вимога. У процесi розгляду спраги
суд притавяув до- участi в яЦiис вiдповiдачаi Р. -
Рiшенням Збаразького районного народного суду вiд 24
~ травня 1977 р. постановлено стягнути з Р. на користь Янськоє
геологорозвiдувальноє експедицiє 15 тис. крб. Судов> колегiя
Тернопiльського обласного суду ухвалою вид 12 лЩшя 1977 р.
залишила це рiшення без змши. Постааоао.пвевядцобласного
Красуй11є ухвала
.<Йй.РЙвЙр"сумв, якуне-
. суду,.вiя:13;.А..
-суєє.вiiмзде. .,,
обхiяа>,еi>9йiяй.
.iiЙЕВiВДЙДоТ.тие. 5. У "яроййй:застуийюй Гоiяови Верховного Суду ставиться
питання про скасування постанови президiє обласного суду 1
залишення без змiни рiшення Збаразького районного народного
суду та ухвали судовоє колегiє обласного суду. Протест пiдлягау
задоволенню з, таках пiдстав. - - -,
Змiнюючи судовi рiшення i зменшуючи розмiр суми на
вiдшкодування збиткiв, президiя обласного суду послалася на
сiмейний стан та матерiальне становище вiдповiдача,а також
на його позитивну характеристику, зазначивши, зокрема, єло
вiн iнiцiативно i квалiфiковано ставиться да виконання своєх
обовязкiв i доручень. .\; -;... - --.-.- ::,.: ;i."Л-4.
.73-
Єроте є такими висновками погодитися не можна. Вiдпо-
Йдио до п. З ст. 134 КЗпП робiтники i службовцi несуть
матерiальну вiдповiдальнiсть у повному розмiрi, якщо збитки
завданi дiями, що переслiдуються у кримiнальному порядку.
Судом встановлено, що Р., маючи у овоуму розпорядженнi
значнi кошти, витрачав єх не тiльки на придбання обладнання
для експедицiє, а 6 для власних потреб. Вироком Верхоянського
районного народного суду Якутськоє АРСР вiд 4 липня 1976 р.
його засуджено за посадовий пiдлог та розтрату б тис. 352 крб.,
а також за нестачу 8 тис. крб. внаслiдок злочвнно яедбалого
ставлення до виконання своєх обовязкiв.
Як, встановлено судом при розглядi справи, Р., одержавши
вiд колгоспу 20 тис. 500 крб. готiвкою, повернув до його каси
5 тис. 500 крб.Д на 15 тис. крб. не предявив ходних доку-
ментiв нi воiлгоспу, нi експедицiє. Тому народний суд обгрун-
товано постановив рiшення про стягнення з вiдповiдача 15 тис.
крб. Виходяче з того, що збитки позивачу завданi внаслiдок
злочинноє дiяльностi вiдповiдача, не можна вважати правильним
посилашиє президiє обиасного суду в> сумлiнне виконання ввм
посадових обовязкiв. Не мскке бутипiдставою для зменшення
розмiру -вiдшкодування у даному разi i матерiальне становище ,
вiдповiдача, який працюу на високоонлачуванiй посадi.
Враховуюча, iдо судом тершоє iнстанцiє обставини справи
встановленi повно i правильно, прийняте ним рiшення вiдпо-
вiдау вимогам п. З ст. 134 т> йт. 137 КЗнП, а постанова президiє
обласного суяусуоеречят> ввиотм статей 319 i 341 ЦПК
судова колегiя ВерховногоСуду, керуючись статтями 336 i 337
ЦПК, протест заступндаса Голови Верхоиаего Суду задоволь-
нила, постанову президiє обласного суду вiд 12 липня 1979р.
скасувала, залишивши без змiни рiшення Збаразького район-
ного народного суду вiд 24 травня Є 977 р. та ухвалу судовоє
,колегiє обласного суду вiд 12 липня того х року. , :--1
Рiшення суду скасовано. Оскiльки при розглядi справи, не було
встановлено/якою нормою матерiального права-трудового
чи цивiльного - слiд керуватися нрк вирiшеннi справи
Постанова президiє Запорiзького обласного суду ,
вiд 23 грудня 1981 р.
{витяг) ,л 1..11-;-.,-. ,-... 1 ,-,./
У сiчи> 1981 р. запорiзьке обласне управлiння "Спортлото"
предявило позов до В. про стягнення з нього 980 крб. Позивач
: -7- - .
- -. -::
. . . . : iЩ
зазначав, що Б. на пiдставi угоди, уi
1978 р.> одержав для розповсюдження
суму 1400 єрб.,/ проте звiт про реалiзацiю
420 крб. Оскiльки погасити заборгованiсть д(
мовився, .позивач просив задовольнити його
Рiшенням Ленiнського районного народного
ворiххя вiд 1 червня 1981 р. позов задоволене ч
вiдповiдача стягнуто 490 крб. У касацiйному порядку
не розглядалася.
.Хiрогесй заступника Голови Верховного Суду
питання про скасування рiшення народного суду i
справи на новий розгляд. Протест пiдлягау задоволенню з
пiясiав.:,1;..-:;... Сч- -:;. -..". . ..:.йЗi
Задовольняючи позов частково, народний суд врахував маг
терiальне становище вiдповiдача. Прдеь в такими моян|вiдiй|
зменшення розмiру шкоди, що пiдлягау вiдшкодуванню, нога- :
дитвся не можна, оскiльки судом на- порушевня мiмег сє.;,4!
ЩiК не зясованi справжнi обставини справи, правова природа
взаумовiдносин сторiн за укладеною мiж ними угодою, не азва>-
зано на закон, що передбачау можливiсть зменшення розмiру
боргу при даних правовiдносинах. у .,у
При предявленнi лозову позивач послався на закон, що
регулюу вiдносини робiтникiв i службовцiвза трудовим дого-
вором. Погоджуючись з цим, народний суд не звернув уiваває; Й
иа гi. 16 уклайеасЭ мiх сторонами упади, де Зазнячейви
вiдповiдач не у працiвником управлiння "Спортлото", а дф8;||
бувау з ним у цивiльно-правових вiдносинах, мiх ними уйєi
дено договiр доручення, за яким позивач доручав, а вiдп6Й)|
як "розповсюджувач" брав на;сёбе1обовязокреалiзуватйкау0№|i|
лотереє, одержуючи за це певну винагороду. Суя не .переву)д||
чивiдаовiдау цяугода-змiсту визначеного ст. 21 КЗиП твуйй1|
вого ДОГОВОЕУ та чи у у звязку, здим пiдстави для змев
з урахуванням матерiального становища вiдповiдача
заподiяно! ним шкоди.
При новому -розглядi справи треба врахувати
бiльш повно зясувати характер правовiдносин, що iснували и
сторонами, можливiсть врахування матерiального станвi
вiдповiдача i залежно вiд цього вирiшити спiр. ,
, Керуючись статтямв-ЗЗб, 337 ЙПК,президiя
суду протесi заступника Голови Верховного Суду
ла, рiшення народного суду скасувала, а справу
новий розгляд. - . : . .,..- :IЦ1.i,-,
Суд обгрунтовано поклав на директора та головного бухгал-
тера консервного заводу матерiальну вiдповiдальнiсть у мехах
середнього мiсячного заробiтку кожного у звязку з тим,: що
внаслiдок безконтрольностi з єх боку за станом збереження
матерiальних цiнностей на складi виникла нестача
Ухваласудоваколегiє в цивiльних справах Верховного Суду
УРСР вiд 12 травня 1982р.
(вим я г) . ," /111- ,,.,".< /. _/ - - .
. 1 ! / ; . /\ . ..; > . .-1. . . : ;
Прокурор Бердичiвського райоау ЖитрмиреькоГ областi
предявив в iнтересах Житомирського виробничого аграрного
обуднання консервноєпромисловостi позов до С.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики